H.WEGELING Vraag en Jtanbod De Wagon is gearriveerd HET EENE ONRECHT DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD Z UID-B E VEL AND WEEK-OVERZICHT Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Een Uitroeper In de krant Helpt U uit den brand 11 816 JAARGANG VRIJDAG 2 OCTOBER 1925 No. 39 EEN DER BESTE Advertentieprijs s VAN 1—4 reoels 60 cent, iederfi reqel meer 15 cent. INGEZONDÊN MEDEDEELINOEN 60 CENT PER REOEL bsschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speolaal tarief. Een abonnement op dit blad kost slechts 4J cent per 3 maanien Franco per post 55 cent VAN DC DIK OOKD WERK LKVCREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINQEN bureaux van ultqave DRUKKERIJ H. WEOELINQ Noordstraat 44 Tel. 130 Vlissinoen postrekenino no. 51407 JDRUKKER1J DE LANQE JAN dwt b 144 mldoelburo ENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VSRMINDBRO TARIEF Is In Zuid-Beveland zijn de volgende agenten aangesteld J. Kloet, Papeweg, Wolfaartsdijk J. C. den Hollander, B 33 Baarland G. Vermont, Café Tol, 's-Heer Arendskerke P. J. Platschorre, C 7 Nieuwstraat Ellewoutsdijl M. Wclleman Mz., Havenweg 11 185, Nieuwdorp Jacobus Nuite, Uurgcm. Timanweg 38, 's-llecrenhoek C. IJzerman Mz Molenweg A 231, H 'lr^k^n^7A"d Einde van een chèquevervalscher. Een chèquevervalscher, john Hurley genaamd, was door de Londensche pDlitie aangehouden en is dezer dagen plot seling in de gevangenis gestorven, Hu l$y had een veelbewogen leven achter den rug. Hij was gewoon, zich zeer chique te kleeden en zien bijzonder deftig uit te drukken. Volgens zijn eigen me- dedeelingen was hij de zoon van welgestelde ouders en had hij een universitaire vorming genoten. Toen hij in schulden geraakte, was hij begonnen chèques te vervalschen en iteds twee jaar vóór het uitbreken van den oorlog werd hi) voor de eerste maal veroor deeld. Daarop viel hij in handen van een geroutineer- den collega, james Robert, bij wien hij zich als een ijverig leerling deed kermen. Deze is Donderdag nog tot 3 maanden tuchthuisstraf veroordeeld; hij is reeds ft jaar oud. Hurley was gewoon volgens de navolgende methode te werk te g*an Hij ging een hotel binnen, huurde er een kamer en engageerde voor een enkelen middag of avond een steno typiste. Hij dicteerde deze eenige handelsbrieven en gaf haar, even vóór sluitinstijd van een der,r1abazijnde bam ken, opdracht, een vervalschte chèque voor hem te in ca seeren. Na het geld in ontvangst te hebben genomen f dacht Hurley na betaling van zijn hotelrekening en het oon der steno-typiste te verdwijnen. Zijn tweede veroordeeling vond plaats, 'rndat hij ge tracht had, met eert bedrag van ongeveer 700 pond ster ling, dat hij op een dergelijke wijze had weten te be machtigen, Engeland te verlaten. Door de politie weid hem evenwel belet aan dit voornemen gevolg te geven. Trouwen kost geld. Een gerechtshof te Londen heeft een bedelaar veroordeeld tot een flinke geldboete, wegens overtreding van de reglementen, op het bede len gesteld. Toen deze bedelaar werd gearresteerd, bleek hij bijna 2000 gulden in zijn bezit te hebben. De inspecteur, die hem ingerekend had verklaarde aan den rechter, dat hij den beklaagde had zien bedelen bij het huwelijk van... zijn eigen zoon. Voor de plechtig heid was afgeloopen, verliet de vader van den bruide gom snel door een zijdeur de kerk, verkleedde zich in een naburig huis en stelde zich bij de kerkdeur op in 'ijn havelooze bedelaarsplunje. Toen de gasten, zijn gas ten, de kerk verlieten, h elJ Ivj hui zij i hedelnip, en- Ier de neus. Ongetwijfeld met het doel hiermede de tosten van zijn zoon's huwelijk te bestrijden. Een h el d der wetenschap onderschei- I e n. Dezer dagen Is in het hospitaal te Saint-Louis het k u s van het Legioen van Eer op de bo sr gespeld van dr. Henri Vadon, een jo ïg chirurg, die bij het opc eeren van een kankerpatiënt de sclinkkcii] >e Ziekte zelf had jpgeiuopen. Dr. Vadon, die slechts 24 jaar oud Is, dted den 13en Februari j.l. in het hospiM.il-Cochin een punctie op een iieke, die aan vochtafscneidmg dvior borstkanker leed, Door een reflexbeweging van den pat ënt gleed de naald uit en trof den doctor vrij diep boven aan den middel vinger. De medicus deed plichtsgetrouw eerst zijn taak af, om pas drie kwartier later zijn vinger te cautorisee- ren. Het was echter te laat, het kwaad was reeds oyer* gebracht. Pas toen hij zijn studie geheel voltooid had, ging hij aan een ernstige behandeling denken. Sedert Juli door stond hij verschillende plaatselijke operaties, doch 'de ziekte had reeds zulke afmetingen aangenomen, dat dezer dagen zijn linkerarm moest worden geamputeerd. Toen hij uit de narcose ontwaakte, werd hem in te genwoordigheid van zijn vaderen moeder en eenige auto riteiten de hulde van den Staat, in den vorm der on derscheiding, voor zijn zellveriooohening gebracht. Moeilijke vangst. Twee visschers uit Brighton zijn uit het Kanaal teruggekeerd met een reusachtigen levenden rog, die in het aquarium te Brighton is ge-' plaatst. Twee uur lang zijn de visschers in hun kleine motorboot er mee bezig geweest, de visch, die in hun netten was geraakt en deze stukscheurde, meester te worden. Het dier, dat 7 voet lang en 5 voet breed was en dat 300 pond bleek te wegen, ontwikkelde bij dit ge vecht zulk een kracht, dat het. de boot, die met een motor van 13 P. K. werkte, tot "stilstand bracht. ,De erfenis van een m u 11 i-mi 111 o n s i r. Uit New-York wordt gemeld, dat Reginald Vanderbilt, die onla/igs, 44 jaar oud, overleed, 12 millioen dollar he ft nagelaten, waarvan 7 millioen is vermaakt aan zijn 20- jarige weduwe vroeger Gloria Morgan een dochter van den A nerik.tansclien concul-rfeneraal te Brussel, 2 mil lioen aai hui dochter van lo maanden en 3 millioen aan een andere dochter. en de pracht-Visitekaarten met enveloppen verkeeren in de beste conditie. We raad pleegden de factuur en wij (maarook U) waren tevreden over de zóó lage prijzen. Noordstraat 44 Vlijsingen L. Delft B 144, Middelburg Een o.qgewenschte gas t. Men meldt ons uit Raalte Sedert een paar wek*n werden deze en de omliggende gemeenten onveilig g..t door een pers oon, dre <r zijn gewoonte van maakte des nacht bij landbojwers in te breken, en zich bij hen te goed te doen aan eetba ren ook nain hij wel eens kleedmgstukkni en an lore z iken m ;de. Zoo heeft hij o a, bij .don landbou-ver Her- der onJer Raalte een melkbus gevuld met injlk ont vreemd en geledigd de bus wei d later in een dennen- bosch terug gevonden. Bi) diens broeder Ik Herder is hij 's nachts binnen gekomen, en heeft een pan met soep gedeeltelijk geledigd en de rest aan de kat gege ven. Verder nam nij een jas mede, nam er een paar rijwielsleutels uit en stak die in zijn eigen jas. Te veld- hoek gemeente Heine, nam hij des nachts worsten spek bij een landbouwer weg. Bij den landbouwer Lubbers te Lenthe gemeente Dalfsen kwam hij 's avonds om 10 uur al binnen toen deze juist in bed lag, doch L. bemerkt# onraad, stond op, en zag den Indringer nog juist door de deur van den koestal verdwijnen. Hij miste zijn zil veren horloge met ketting, Zoo is de dader ook nog bij een landbouwer te Dalfsen geweest, alwaar hij zich te goed deed aan eetwaren, Hij liet aldaar een briefje ach ter met inhoud„Ik kom morgen weer vriend". Ala ver dacht vaa deze diefstallen is te Zwolle aangehouden de sedert juni uit de gevangenis ontslagen H. S., oud 53 jaar, zwerver, die nog enkele gestolen kleedingstukkea in zijn bezit had. Te Zwolle had hij tweo manchester pakken verkocht, die in beslag.zijn genomen. De verongelukte Amerik. duikboot. De gezagvoerder van de „City of Rome" heeft aan de pers vertegenwoordigers het navolgende medegedeeld „Vrijdagavond om 10.25 zagen wij een wit licht aan stuurboordzijde. Ik dacht, dat't een rhumrunner was, toen wij het licht met groote snelheid op ons *agen toeko men. Toen het onbekende schip een rood lichtsignaal hees om aan te duiden, dat het voor de „City of Rome1' wilde oversteken, was het al te aat om de botsing to 12 Ach, ik lijd zooveel. Des nach's sluit ik de oogen niet meerik denk altijd aan hem." „Aan Frans, moeder?" „Aan Frans, zegt hij herhaalde de weduwe op blij den toon, terwijl een straal van geluk uit hare oogen schitterde. „O ja, Cara... hjt is aan hem, dat ik altijd denk, en d.e gedachte draa-it mij zoo zonderling door het hoofd Gij ook denkt aan hem, niet waar, Clara Wij beiden beminnen hem opreclit." Clara werdde het aangeZ'cht af, om ue ontroering welke zich van haar meester maakte, te \erbeigen. „Heht gij n >g geene tljiing van hiiti ontvangen, moe der Martha viih g Ivo, „Tijding?., Och, ja Ihet Is waar Ik vergat dat ik ven brief gekiegen heb." „ten brief?" riep Clara verrukt en wischfe hare tra nen af„e g:l zegt niets Geef, geef spoed g I" en b.ijde als een k uil, klapte zij in de handen. „Ik had het velgelen, Clara. Wtcs^nlit hoos op mij. De arme moeder heeft altijd Inre zinnen niet meer." Martha haalde een brief uit haren halsdoek te voor schijn, en reikte hem den schoolmeester over D ze plaatste zich aan tafel en ClaVa schoof er, voor Martha en voor zichzelve, twee stoelen bij. Terwijl zij plaats na men, brak de schoolmeester met een bevende hunJ het lak van den brief Zoodra dezelve ontplooid wal, rekte Clara nieuwsgie rig den h ils, en toen zij liet 'zoo goedgekende schuil van Frans zag, riep zij vroolijk i „Martha, wees blijde: het is zijn eigen schrift; hij is duf zeker nog gezond. Luister hij zal ons schrijven dat hij ons allen nog lief heeft." De weduwe glimlachte. „Luister 1" zeide de schoolmeester. G... „Lieve Moeder, Ivo en Clara. „Ik zet mij tot schrijven, om u te doen weten dat Ik nog frisch en gezond ben. Ik hoop hetzelfde van u te vernemen. Het doet mi) leed, dat ik van ons dorp weg ben maar mijn korporaal heeft ml) gezegd, dat ik gauw naar huls zal mogen komen als ik braaf oppas. Ik ge loof hemwant hij is een goed man. Ik heb laatst ge droomd, dat ik in ons dorpke terugkwam, en dat gij al len mij kwaamt te gemoet geioopen. Och I ik heb u zoo duidelijk gezien. Dat is zeker een goed voorteeken. „Wij zijn her In eene groote stad, waar zware dienst Is en waar wij al heel weinig verdienen. Ik vraag ugeen gi ld, o neen I want ik weet wel, moeder, dat gij net niet missen kunt,.. Och, gj inoogt geen gebrek lijden, om mijnent wille. „Wat er allemaal In de stad te zien Is, kan Ik u niet schrijven. Vader Ivo, d e oo t de stad geilen geeft, zal u daar meer van vertellen dan ik In de kazen)* gaat het maar wild toe. Men vloekler meer dan men er h dt maar ik, ik vergeet nooit aan den goeden God te denken, Hein biddende, dat Ik spoedig tot u moge weerkeeren. Kobe en (oost van onze buurlui, zijn het reeds gewend. Zij hebben vele vrienden, gaan met deze naar de her berg 'en hebben ml) verleid, dat /l| al een lief hebben tegenover de kazerne. Maar ik denk nog aidjd aan u, Clara j ik zal u n ioit vergelen, „Nu, houJt u allen go.'dj denk veel aan ml). Ik breek af met du pen, maar mul met het ha>t. Uw liefhebbende Frans. De brief verwekte blijdschap bij de moeder en Clara. Frans was immers gezond j hl) dacht aan haar, be loofde spoedig terug te komen en was nog niet ondeu gend gelijk zijne makkers. Ivo zette, door eenige woor den, kracht aan den troost bij. Hij zag echter wel door de eenvoudige woorden van Frans, wat zedelijk ge vaar dezen omringde. Hij verborg zijne vrees, verstikte eenen zucht en toen Clara opgeruimd zeide i-„Wij moe ten Frans iets zenden, vaderal waren het eenige stui vers I" antwoordde hl) met oen# goedhartige uitdrukking! „Zeker, kind I" Terwiji Clara pennen, inkt en papier haalde, sprak Martha aanhoudend van de terugkomst; zegende-met eenen stroom van woorden den goeden korporaal, en haalde honderde dingen aan, die allen In den brief aan Frans moesten staan; doch op welke de schoolmeester, In zijn afgetrokken gepeins, geen acht sloeg, Clara zette het schrijfgerief voor haren vader neer. Hoe gaarne had zij zelve aan den vriend der jeugd wil len schrijven I Maar zij troostte zich met de hoop, dat zij er toch wel een enkel regeltje zou mogen bijvoegen, De goede schoolmeester schreef! „Lieve Frans, „Ik schrijf u, gezeten tusschen uwe moederen Clara, die u, even als de oude Ivo, nog hartelijk liefhebben. Wij hebben over uw ir^^k veel smart onderstaan j wjj hebben veel Bieden, veul geweend, Frans j maar dat gij braaf blijft In al die verleiding, dit denkbeeld wischt ons nu eenen traan van de wangen. Frans, blijf deugd zaam en luister naar den raad van de boo te vrienden niet. Dunk altijd-aan ons, Denk, dat gij Immer In t kru i van onzen dorpstoren jn de verte ziet en keer, mot ge voelens van llsfd» tot ons, uit uwe ballingschap weer. Wij zenden u een weinig geld. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1