II H.WEGELING üraag en Aanbod De Wagon wordt geladen HET EENE ONRECHT DRUKKERIJ EERSTE BLAD WEEK- OVERZICHT DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN F: Z UID-B EVELAND Drukkerij H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Een Uitroeper In de krant Mj Helpt U uit den brand!! Sla JAARGANG VRIJDAG 26 SEPTEMBER 1926 No. S8 EEN DER BESTE Bureaux van Uitoave DRUKKERIJ H. WEGEL.INQ Noordstraat 44 Tel. 130 Vlissingen postreken1no No. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN Langs pEfcfttP 144 Middelburg (lENTSPRJJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSB NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 14 regels 60 cent, iedere regel meer 15 cent. (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMÖRKSI4K VERMINDERD TARIEF beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. J. Kloet, Papeweg, Wolfaartsdijk M. Welleman Mr., Havenweg H 185, Nleuwdorp Een abonnement op dit blad kost slechts 40 cent per 3 maanden Franco per post 65 oent (Wordt vervolgd) VAN Dt DIK QOKD WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN Wegeling'sllieuwsblad INGEZONDEN MEDEDEELINQEN 60 CENT PER REGEL Is ln Zuid-Beveland zijn de volgende agenten aangesteld C. den Hollander, B 33 Baarland G. Vermont, Café Tol, 's-Heer Arendskerke P. J. Platschorre, C 7 Nleuwstraat Ellewoutsdljk Jacobus Nulte, Burgem. Timanweg 38, 's-Heerenhock C. IJzerman Ml., Molenweg A 231, Heinkenszand Tramineen balzaal. Te Scarborough (Enge' land) is een tramwagen door een steenen muur heenge reden en vervolgens door een glazen dak in een 3JJvoet User gelegen balzaal terecht gekomen. De tram reed een steile helling op, toen er een de fect aan de machine ontstond, tengevolge waarvan ze met groote snelheid achteruit reed en bij een bocht aan den voet der helling uit de rails vloog, met het boven gemelde resultaat. Er warenjjslechts twee passagiers, een man en een vrouw. Zij konden, evenals de conducteur, van de wa gen springen. De bestuurder bleef echter op zijn pdst. Hij werd van het eene eind van den wagen naar het andere geslin gerd en lag onder de puinhoopen bekneld. Na verloop van een paar minuten werd hij echter ge red Hij was nog bij zijn volle bewustzijn, ofschoon hij uit verschillende wonden aan het hoofd bloedde. Het eerste, waarnaar hij vroeg, was zijn pet en ver volgens verzocht hij om een sigaret, welke hij nog aan het rooken was toen hij per ambulance-auto naar het gasthuis werd vervoerd. B ejs c h a v i n g s w e r k. De correspondent van de „Daily News" te Tanger meld uit volstrekt betrouwbare bron, dat tijdens de jongste feestelijkheden, het Spaansche vreemdelingenlegioen in de straten van Tetoean voor Primo de Rivièra defileerde met afgesneden ooren en tongen van de verslagen Riffijnen op de punt van de bajonet. Deze barbaarsche betooging door Europeesche troepen in een stad als Tetoean, welke door hoogbeschaafde Arabieren wordt bevolkt, schaadt het aanzien der ge- heele christelijke bevolking in Marokko, en het wordt in het belang der Europeanen noodzakelijk geacht dat de Europeesche mogendheden bij Spanje daartegen pro testeeren. Oorlogsellende. Een tragisch verhaal wordt gemeld uit het Slovaaksche dorpje Munkatsj, Nikolai Petresjak, een inwoner van dat dorpje, werd bij het uitbreken van den oorlog in 1914 opgeroepen naar het front en in gezelschap van een groote troep kameraden, verliet hij zijn geboorteplaats, vrouw en kin deren bedroefd achterlatend. Geregeld verschenen echter brieven van vader, en dat t-oositi de achtergeblevenen. Maanden lang kwamen de brieven getrouw, toen hield het schrijven plotseling op. Maanden, jaren gingen voorbij, zonder dat iets van Pe tresjak werd vernomen. De kameraden kwamen terug van het slagveld en opperden de veronderstelling, die in het gegeven geval heel aannemelijk leek, dat Petresjak wel gesneuveld zou zijn. De vrede werd geteekend, maar Petresjak keerde niet terug en berichten van hem kwa men evenmin. Toen werd 2ijn naam eervol ingeschreven in het kleine oorlogsgedenkboek van het dorp. jaren verliepen en ieder in het dorp was Nikolai Pe tresjak reeds vergeten. Maar op een avond van de vorige week, ln de val lende duisternis, kwam een eenzame reiziger Munkatsj binnen. Nicolai Petresjak had na elf jaren afwezigheid zijn dorp weer gevonden. Veel veranderd was er niet, sinds hij het al die jaren geleden verlaten had. Nikolai was in Russische gevangenschap geweest, uit een ge vangenkamp diep fn Siberië ontsnapt en had eindelijk, na schier onoverkomelijke moeilijkheden, weer zijn ge boorteplaats kunnen bereiken. Zijn kleine houten huisje stond er nog, net als vroe ger. Voorzichtig sloop hl) naderbijdoor het venster keek Nikolai naar binnen, in de gezellig verlichte huis kamer, waar hij met zijn gezin zoo gelukkig was ge weest. Ze waren er allemaal nogzijn vrouw, ginds zijn twee kinderen wat waren ze al groot, maar Petresjak ziet meer. Aan de tafel zit een man, een ander, en er zijn ook twee kleinere kinderen, zeker van dien ander. Nikolai Petresjak begrijpt en wendt zich dol van woede af. Tegenover het huisje staat een kleine herberg. Daar vertelde men den vreemdeling wat er gebeurd was, hoe zijn vrouw, meenende dat haar man gestorven was, her trouwd was en dat er bij de twee kinderen uit het eerste huwelijk nu ook twee uit het tweede waren. Petresjak had zijn plan gemaakt. Niemand in 'tdorp had hem herkend. Hl) wachtte tot het geheel donker was en alle dorpelingen sliepen. Toen ging hij naar het huisje, zijn huisje eens, en stak het in brand. Aan alle kanten stak hij het aan, weloverlegd, zoodat het geheele huisje opeens in lichtelaaie zou staan en niemand zou kunnen ontsnappen. En er ontsnapte niemand. Vrouw man, en de vier kinderen, allen kwamen zij in de vlam men om. met de bestelde prima kwaliteiten Visite kaarten en Enveloppen. We kochten zéér voordeelig. Ons adres Is U bekend. Noordstraat 44 Vlissingen L. Delft B 144, Middelburg En terwijl het vuur zijn verwoestend werk deed, leunde Petresjak tegen een donkeren muur van den herberg en zag het alles aan, met een wreeden glimlach op de lippen. Den volgenden dag vond men zijn lijk in het bosch. ln een der zakken bevond zich een briefje, waarop kort het droeve verhaal stond geschreven. De dader bekende daarin zijn vreeselijke daad, die hij, naar het briefje ver meldde, had begaan, omdat „Slowaaksche liefde sterk en blind is en gewroken wil zijn", De moord op de Tsaren-familie. In eendoor de sowjet uitgegeven volkskalender voor 1926 wordf onder het hoofd„De executie van Nicolaas 11" mede gedeeld „Nicolaas en zijn gezin werden door de tijdelijke re geering gearresteerd en te Zarskoje Selo in huisarrest gezet. Later werden zij diep in 't land naar de geboorte plaats van hun ouden vriend Raspoetin gebracht. Op 4 Aug. 1917 bracht een extra-trein het gezin van den tsaar en zijn gezelschap naar Toeman, waarna een stoomschip hen naar Tobolsk voerde. Hier leefde Nicolaas met zijn familie met gevoelen van wraak jegens de boeren en arbeiders van Rusland en maakte hij ook de October- revolutle mede In den herfst begonnen zich daar om den tsaar contrarevolutionnaire elementen te verzamelen. Er kwamen berichten van een samenzwering, aan het hoofd waarvan de bekende reaktionnaire bisschop Her- mogeen stond. De districts-sowjet van Oeralsk besloot in Februari 1918 de Romanofs naar jekaterinenburg te brengen, waarvoor het aj-Russischo executieve Jcomité toestemming verleende. „Door het groeien van de contra-revolutionnaire be weging vreesde men, dat jekaterinenburg door de con- tra-revolutlonnairen zou worden ingenomen. Ook merkte men, dat van alle kanten leidende personen in de con tra-revolutionnaire beweging naar de stad kwamen. Men wilde den tsaar bevrijden, vóór de stad door de witten zou zijn ingenomen. Zoo oordeelde de districts-sowjet van Oeralsk het noo- dig de geheele familie Romanof te fusileeren. In den nacht van 16 op 17 juli 1918 werd dit vonnis voltrok ken. Keizer, keizerin en kinderen weiden doodgeschoten" 11 Hoe zou ik toch met dien blinkenden vreemdeling, die uwe plaats dreigt te komen innemen, over mijne herin nering spreken De brave man stond glimlachend opj hij verkeerde zelfs in eene goede luim. De schoolmeester bracht het boek der herinneringen, dat hem zulk een goede raads man geweest was, op zijne plaats terug. En smeekend klinkt eene kinderstem aan lvo's deur, eene stem die het Onze Vader bidt. De schoolmeester houdt den adem In,* en drukt dén- kend den wijsvinger op de lippen. Die stem vraagt hem. in naam van den hemelschen Vader, eene aalmoes. Hij nadert het geopend venster, en ziet arm kind op zijnen dorpel staan, terwijl een even arm zusterke, bal dadig van Hikpik's deur gedreven wordt. Ivo gaf, met een ontroerd gemoed, eene aalmoes j be klaagde de arme ongelukklgen, die, om te bedelen, een weldadig onderwijs moeten derven en staarde de twee van blijJs-tlup huppelende bloedtjes achterna. „En ik," zeido Ivo, die mij overvloed geven wilde, ter wijl anderen gebrek lijden I" De edelmoed ge man zette zich in tljnen leuningstoel j hi| gevoelde dat de tevredenheid overstroomde. Weldoen geeft zaligheid I Vele zoele beelden dreven voor hem heen, en hij sloot de oogen om ze des te beter, In zijne verbeelding, te kunnen zien. Van tijd tot tijd murmelde hl) i „Clara... FransMarthaon het blanke, voor hoofd van den ouden man helde naar de borst. Glim* lachend sliep hij in. Gij hebt het gehoord, Ivo was een rijk koopman ge weest. Alles bloeide in de handep van den eerlijken handelaar 1 doch hoe spoedig blaast de rampspoed dat „alles" weg 1 Een bankroet, en al de weelde was red deloos en zonder terugkeer vervlogen. Gij hebt uit de bladzijden van zijn dagboek gehoord, hoe zijne vrienden hem verlietenwaar zijne moeder den geest gafgij zaagt hem in uwe verbeelding aan gebrek ten prooi welnu, denk dat gij hem nu de stad ziet verlaten, op avontuur rondzwervende, tot dat hij eindelijk op eenen avond ik het dorp kwam, waar wi hem ontmoet heb ben en Aan eene gastvrije hoeve ging aankloppen. Daar aan de haard gezeten, verhaalde hij zijne lotge vallen en begon, ter belooning voor de genotene gast vrijheid, de kinderen van den pachter onderricht te ge ven. Stoffelijke rijkdommen kan men ons ontnemen maar nooit rijkdommen des geestea. Hij werd de school meester van het dorp, verstond die zending als een pries terschap ln het burgeiijke leven, en trad met een dorps meisje in hét huwelijk, dat hem bij het afsterven de lieve Clara achterliet. V. Terwijl hij tllep was Clara naast haren vader komen staan, en had met liefde de woorden opgevangen, die In den droom van zijne lippen vloeiden. Toen hij eindelijk wakker werd, zijde hij i „Ik droomde daar, Clara van u van Frans van Martha. Arme Martha I Zij treurde zoo bitter, omdat Prins was heen gegaan.Zij had honger, de arme 1 Zou mijn droom waarheid zijn, CUraf" „God verhoede het", sprak zij„maar indien het zoo ware, zullen wij Vlartha bijstaan, niet waar, vader?" Zii streelde zaait do wang van den ouden man. „Zeker Clara. Ü2t is daarenboven zoo zoet, kind, el kander het leven dragelijk te maken, elkander te be minnen en te help V „Hebt gij niet opgemerkt, vader, dat Martha seder eenigen tijd zoo zonderling is Men zegt in het dorp dat zij zinneloos *al worden'" Do schoolmeester zweeg en zag strak voor zich. juist klonk een holle stap langs het venster. Eene vrouw, met een rooden schoudermantel om, trad voorbij, en bijna terzelfder tijd klopte er iemand op de deur. Clara opende en Martha trad met haast, zonder het meisje te groeten, binnen. Zij knikte werktuigelijk tot Ivo, ging bij het vuur zitten en haar blik vestigde zich strak in den koiengioed. Angstig zag Clara, nu naar de moeder, dan naar haren vader, als wilde zij dezen hare woorden, zoo even uitgesproken, te binnen brengen. De schoolmeester richtte een onrustige blik op Clara, en op Martha doelende, wees hij met den vinger op het voorhooft, alsof hij wilde beduiden: ,,'tla waar, de ongelukkige ia niet wel bi) hare zinnen." „Zijt gij ziek, Martha?" vroeg hl) zacht. ZII hief het hoofd op en schudde droevig neen. „Waarom zljt gij dan neerslachtiger dan ooit," moeder f vroeg Clara. „Moeder I" herhaalde zij, met eenen glimlach op het beenderige wezen. „Zeg het ons I" hervatte Ivo spoedig. „Waarom zijt gij zoo smartelijk aangedaan „Ik meende hem ginder te zien "ielde zl) op een ge- heimzlnnigen toon; „maar hij was hetnie', neen I" ging zij iammerend voort: „hij was het niet I" „Wie dan toch, goede moeder?" sprak Clata, terwijl zij liefdevol haren arm om den schouder der arme vrouw legde. „ik weet het niethet was een droom

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1