H.WEGELING Vraag en ZE ZIJN REEDS BESTELD HET EENE ONRECHT DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD Z UID-B EVELAND WEEK- OVERZICHY Boekhandel H. WEGELING Drukkerij De Lange Jan Een Uitroeper in de krant Helpt U uit den brand 11 BB 31e JAARGANG VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1925 No. 37 EEN DER BESTE DRUKKERIJ DE LANGE JAN JLanê® I^-ST b 144 Middelburg MENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 14 Regels 60 cent, iedere reqel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEELINOEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Zij die zich me! ingang van 1 Cot. ||HB6* op ons b ad wenschen te abonneeren, en zich thans opgeven, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS. DE UITGEVER. ln Zuid-Beveland zijn d,e volgende agenten aangesteld J. Kloet, Papeweg, Wolfaartsdijk C. den Hollander, B 33 Baarland G. Vermont, Café Tol, 's-Heer Arendskerke P. J. PlAtschorre, C 7 Nleuwstraat Ellewoutsdljk M. Welleman Mz., Havenweg H 185, Nleuwdorp Jacobus Nuite, Burgem. Timanweg 38. 's'Heerenboek C. IJzerman Mz., Molenweg A 231, Hclnkenszand Een abonnement op dit blad kost slechts 40 cent per 3 maanden Franco per post 65 oent Amerikaanschevliegersgered. Het bericht, dat, de kapitein en de Vijf leden van de bemanning van het Amerikaansche watervliegtuig P.N. 9. die sedert elf dagen vermist waren, gered x.ijn, heeft ln de Vereenigde Staten groote vreugde verwekt. Volgens verschillende berichten kon het gejuich in de straten van New York worden vergeleken met het enthousiasme bij het bekend worden van het sluiten van den wapenstilstand. De ge redden, d e zes dagen lang alleen van regenwater had den geleefd dat zij in een zeil opvingen, moesten in Het ziekenhuis worden opgenomen. Het eenige, waarvoor zi) zich interesseerden was of het andere watervliegtuig, dat denzelfden tocht zou maken het doel bereikt had. Dit vliegtuig heeft echter 390 mijlen van San Francisco den tocht moeten opgeven, De noodlanding van de P. N. 9 was noodzakelijk omdat de benzine tengevolge van den krachtigen tegenwind was verbruikt. Merkwaardiger wijze bleef het draadlooze ontvangtoestel volkomen in tact, zoodat de schipbreukelingen op de hoogte bleven van de uitgebreide pogingen van het departement van marine om het op te sporen, wat hun veel moed gaf. Eenmaal zagen zij vliegtuigen, die naar hen zochten, doch zij slaagden er niet in de aandacht op zich te ves tigen. Toen zij door de duikboot werden gevonden, wei gerden zij hun vliegtuig te verlaten. Zij werden daarom gesleept. Bij Hatfai brak de tros waardoor zi) wegens de talrijke koraalriffen opnieuw in levensgevaar geraak ten. Niettemin bleven de schipbreukelingen aan boord van hun vliegtuig, totdat de kust was bereikt. Een ramp voorkomen. Een ernstig ongeval werd vrijdag afgewend door de tegenwoordigheid v4n geest van een seinman op de London en North-Eastern Railway. Blijkbaar door een defect aan de remmen kon de tre n met handelsreizigers van Southend, die 500 pas sagiers bevatte, zijne vaart niet verminderen op het verbindingsspoor teShenficld, en de seinman, beseffende, wat geljeurd was, wist de trein op een zijspoor te lei den, waar hij tegen ledige goederen\vaggons opliep en tot'stilstand werd gebracht. Zonder het vastberaden op treden van den seinman zou de trein opeen volgeladen passagierstrein te Shenfield zijn geloopen. Niemand werd gedeerd. T r e i n r o o f. Bij de aankomst te Bordeaux van den trein uit Parijs werd in een derde klasse-coupé een rei ziger slapend aangetroffen. Na gewekt te zijn, deelde hij mee, dat hi) van een medereiziger eer glas wijn had aangenomen en dadelijk daarop in slaap was gevallen. Het bleek, dat hl) beroofd was van een bedrag van 12000 francs Toen er een tweede trein uit Parijs aankwam, vond men wederom een reiziger In slaap, die een der gelijk verhaal deed als de eerste. Hij bleek van 120 francs beroofd te zijn. Door den t'r e i n vermorzeld. Te Amsterdam' heeft aan den spoorwegoverweg Kerklaan (gemeente Die- men) een ernstig ongeval plaats gehad. Vermoedelijk door het te laat sluiten van de afslultboo- men geraakte een boerenwagen op den overweg juist op het moment, dat de sneltrein naar Haastrecht, die te 9.20 uur uit Amsterdam was vertrokken, passeerde. De wagen werd totaal versplinterd. De koetsier kwam on der den trein en was op slag dood. Het paard werd een eind medegesleurd en werd eveneens gedood. Den hongerdood nabij. Terwijl een Italiaansch patrouille-vaartuig nasporingen deed naar twee zoekge raakte vliegtuigen, vond de bemanning een flesch, waarin een briefje verborgen was. Het briefje bevatte het bericht dat de Canadeezen, Smith en Brand, die een tocht per eano van Rome naar Leningrad wilden maken, op 1 September schipbreuk hadden geleden en thans verhongerden op een eilandje bij Corsica. Onmiddellijk is een schip uitgezonden om de twee schipbreukelingen op te sporen, die stervend van hon ger werden gevonden. Zij hadden een week zonder voed sel op het eiland vertoefd. Liefdadighe ld? Een elegant gekleed heer, ver voegde zich in het gemeentehuis te Xanten TDuitschland) en verzocht toegangskaarten af te stempelen vooreen concert, dat door blinde kunstenaars zou gegeven worden. De kaarten werden druk verkocht; de zaal was zoo goed als uitverkocht. Op de kaarten stond o.m.: „Toe gang voor èen in hotel Hövelmann plaats vindend con- de eerste kwaliteit visitekaarten. In no^ grootere hoeveelheid dan voorgaande jarpn entegen weer lagere prijzen. Vergeet dit niet Noordstraat 44 Vlissingen L. Delft B 144, Middelburg eert door den blinden conferencier Paul KeJienz, ten bate van een blind geboren kind en met mi Je werking van de blinde gebroeders (tweelingen) Redie Op den avond van het conceit stroom zaal vol. Doch de blinde kunstenaars verschenen lang wach ten niet op het tooneel. Het publiek was bedrogen. De bedrieger is spoorloos verdwenen. Het nut der draadlooze. Volgens draadlooze telegrammen, welke door kuststations werden opgevan gen is het stoomschip „Münschen" van de Hamburg- Amerikalijfl 30 mijlen buiten zijn koers gegaan om in volle zee van het stoomschip „Tuscania" medicijnen te ontvangen voor een Amerikaansche dame, die aan vergiftiging leed. Nadat het tegengif was loegedient werd de toestand der patiente onmiddelijk veel beter. Van zeavoudigen moord verdacht. Sedert 16 Januari werd de vrouw van den mijnwerker Brodate Heme In Westfalen met haar vijf kinderen vermist. De man beweerde eerst zijn vrouw en de drie jongste kin deren en daarna de twee oudste te Recklinghousen op den trein te hebben gezet. Daar men echter noch van de vrouw, noch van de vijf kinderen obit weer iets gehoord heeft, begon men den man te verdenken en is hij gearresteerd onder verdenking van zesvoudigen moord. Exploitatie van een kerkgebouw. In Amerikaansche couranten en tijdschriften wordt in den laatsten tijd reclame gemaakt voor de aandeelen in een naamlooze maatschappij tot exploitatie van een kerkge bouw en daarbij behuorend café, hotel, woning, enz. ue advertenties zijn waarlijk zeer interessant, bijv.: „Koop Broadway-tempel 5 pet. Obligaties r „Laat God naar Broadway komen 1" „Groote ondernemers en bankiers steunen de zaak I" De kerk zelf zal 2200 personen kunnen bevatten. Er 10 Langs deze naakte'muren, zweeft somtijds het spook des honger», m het lacht met al uwe tooverbeelden van goud en pracht. "Verlaten, van iedereen verlaten en gisteren waren cr nog zoj vele wezens, die ml) schenen lief te hebben. Aon, beminden zij dun slechts den stoffelijken rijkdom Was er gee i enkel geviel ln Ivo, dat hun één enkelen traan van meêlijd.n In zijn ongeluk afperste? Neen, zij Vermijden den gevallen koopman. „Mijn hart wordt tot bloedens toe geprangd als ik er aan denk, I< zag gisteren, toen ik een oogenblik aan hit venstir de f isiohe lucht inademde, eenen mijner ouJe makkers, gelukk g en lachend, voorbijlijden, V oor heen was hij arm, ik was rijk de i ollen zijn verwisseld aan mil de beurt van gebrek te lij Jen. „Had. ik dan zoovele smarten verdiénd Ik deelde den armen broeder van mijnen overvloed mee; ik ont ving mijne vrienden ajs leden mijner familieik hielp déar waar'mijn vermógen mij met te kort schoot Neen, neep 1 ik heb niet verdiend dat men mi) miskent en vertraptdat men mij, voor eenig schrijfwerk,' als liet ware eene aalmoes toesteskt." op Na eene poos opende hij andermaal het boek en zette de lezing van het handschrift voort Vriendschap.., spotternij i Ik heb, zonder een mijner vrienden uit do dagen van voorspoed te ontmoe ten, hier, op dit arme zolderke, mijne brave moederden geest zien geven;,. Ik kon nauwelijks hare lijkbaar vol gen, die door den doodwegen der armen, in vollen draf naar het- kerkhof werd gevoegdNeen, neen, er is noch liefde, noch vriendschap op de wereld," Zacht schuilde Ivo liet hoofd. Wat al overdrijving had de wanhoop hem doen schrijven I Had hij de vrieiidschap n et gevonden onder de brave dorpelingen, in de stille llOeven en verre van wat men de „beschaafde wereld" noemt? Had de liefde hem niet toegelachen in het een voudige doipsmeisje, dat de gelukkige vrouw van den zwerver geworden was? Zijn hoofd boog zicli andermaal, en Ivo jas op eene andne bladzijde wari zijn dagboek t „Ik beef zoo dikwijls ais er op mijne dpur geklopt wordt, Ik vrees telkens den huisheer ie zien vefscaijnen, wlcn ik vic weken huur voor mijne kamer schuldig ben. Verbidden kan ik hem niet en wachten wil hij evenmin, Gisteren toonde ik hem tenen doolhof van cijfers en wilde hem doen verstaan, dat, als ik daarin den rechten weg zou gevonden hebben, men mij en ik hem betalen zouHij blijft ronder ontroering bij mijne tranen. Geld vraagt hij.,, Is hij zinneloos?,.. Moet ik dan gaan bedelen, daar waar ik zelf eens den arme de aai- moes toereikte? ik stierf nog liever van honger 1O, vader, zie uit den hemel op mij neerzie hoe uw kind dat tusschen de gouden lambrizeersels geboren werd, armoe lijdt tusschen vier naakte muren." Op de volgende bladzijden las nu de schoolmeester „...Hij Is hier geweest.., Mij dunk ik zie hem nog verschijnen met zijn strak wezen, met zijnen blik, die elk oog als eenen vuur-appel doet vonkelen. Hij eischt geld, of dreigt mij in wind en sneeuw te jagenIk bid hemik doe hem mijne armoede in al hare naakt heid zienik toon hem mijne handen, die als bevroren zijn sedert de asch van mijn vuur niet meer gloeit. „Hij staait rond of er niets te grijpen is... Ik vrees, dat zijn oog op mijn zwarten oveijas zal vallen, welke ik den hoek der kamer hanjt H ziet' hem hij legt §r de hand op... Ach I ik heb niets meer dan dat... Indien gij hem mij ontneemt, zal ik morgen ver- steven- zijn van koude Pleeg zoo'n gruweldaad niet voor een armzalig kieedingstuk Hij ziet mij strak aan. Ik zie een traan in zijn oog glinsteren.' Hij wisclit die zwijgend weg en gaat heep zonder nog een wóórd te spreken." Ivo hield op en vestigde zijne oogen op het kaal ge- worden kleed dat aan net venster hing. Hij drukte liet boek aan zijn hart, en zich bukkende, kuste hij het oude kleedsel. Het was denzelfden oveijas, dien hij als een heiligdom uit'die dagen bewaard had. „En ik zou u willen verlaten I" zeide hl)„ondankbare die ik ben, u verlaten U, die getuige waart van zoo veel lijden... Ivo, Ivo! gij zijt ondankbaar jegens een ouden vriend;,hij wil u vergezellen tot aan liet graf en gij wilt hem van u afstooten, omdat hij arm en gewor den is. Heeft zijn ouderdom en armoede dan de vriend schap vermindert Neen, neen i oude vriendgij blijft bij mij#; onze weg zal met lang meer zijn. Dicht bij Ivo'* woning ligt immers het kerkhof Kom, kom, wij .blijven elkander trouw tot het einde toe. VAN DE DIE Q O E D WERK LEVEREN, IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSIN jEN bureaux VAN UlTOAVE DRUKKERIJ H. WEGELINQ Noordstraat 44 Tel. 130 Vlissinöen Postrekening No. 51407 „Een goede belegging is het zieleheil uwer medemen- schen," Een oogenblik staakte de oude man zijne lezing. Er ag eene smartelijke uitdrukking op zijn wezen, bij het terugzien dezer regels. Dan dacht hij aan het tegen woordige en er straalde een zachten glimlach door den traan heen, die zijn oog overwolkte. „En nu," zeide hij kalm en altijd glimlachend, „nu heb ik geen honger meer." Nu staarde hij op het boek, op de vergulde snee en de vergulde bloemen op den band en merkte welgemoed* „Het uitwendige maakt een tamelijk scherp contrast met het inwendige." (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1