H.WEGELING Vraag en Jïanbod DRUKKERIJ HET EENE ONRECHT DRUKKERIJEN Losse nummers 5 cent WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD Z UID-B EVELAND ^ÉEK^OVÉRZICHT Een Uitroeper in de krant Helpt U uit den brand1 Sis JAARGANG VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1020 No. SS EEN DER BESTE drukkerij h. wegel1ng Noordstraat 14 Tel. 13u Vlissinqen Fóstrekenino No. 514U7 drukkerij, de lange jan I ••^J>r^l5t.Rh4i Middelburg jéa ,fin-tsprijs 40'cent per 3 maanden, franco per .post 55 cent Advertentieprijs Van 1—4 regels 60 cent, iedere regel meer 15 cent. ingezonden mededeelingen 60 cent per regel BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Zij die zich met ingang van 1 Oot. op ons blad wenschen te abonneeren, en zich thans opgeven, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers GRATIS. DE UITGEVER. In Zuid-Beveland zijn de volgende agenten aangesteld J. Kloet, Papeweg, Wolfaartsdijk J. C. den Hollander, B 33 Baarland G. Vermont, Café Tol, 's-Heer Arendskerke P. J. Platschorre, C 7 Nleuwstraat Ellewoutsdljk M. Welleman Mz., Havenweg H 185, Nleuwdorp Jacobus Nuite, Burgem. Timanweg 38, 's-Meerenhoek C. IJzerman Mz., Molenweg A 231, Helnkenszand Een abonnement op dit blad kost sleohts 40 oent per 3 maanden Francd per post 55 cent D c o n|t v o e r d e prins. Prins Ahmed Seif-ed-dln, schoonbroeder van Koning Foead van Egypte, die in een par' iculier sanatorium bij Tunbridge Wells gedurende 24 jaren verpleegd werd, is naar men weet daaruit dezer dagen ontvoerd. De prins verliet Zondag het sanatorium in gezelschap van een bewaker en bezocht de pier te Hastings, waar, hij het concert bijwoonde. Hij zond zijn bewaker uit om een courant te koopen en in dien tusschentijd verdween de prins. Nasporingen waren tot dusver vruchteloos. Het was bekend, dat er reeds lang plannen bestonden den Prins te ontvoeren en naar zijn land terug te bren gen. Het toezicht was dientengevolge verscherpt* Ver moed wordtr dat de bewakers waren omgekocht. Naar ondersteld wordt, heeft de moeder van den prin3, die te Konstantinopel woont, voor zijn bevrijding uit het ge sticht gezorgd. Men gelooft, dat hij is overgestoken naar Boulogne, waar een jacht gereed lag om hem naar Kon- stantinoj el te brengen. De „Daily Mail" meldt over het leven van pr •med het volgende. MIJ behoort tot het thans in Egypte ly Mail" meldt over het leven van prins Ah- Zijn levensgeschiedenis was avontuurlijk en romantisch. Zeven-en-twintig jaren geléden, toen de prins een jonge man was, genoot hij met volle teugen van het weelde rige leven, dat hem beschoren was. Zijn zuster huwde met prins Foead, den huidigen ko ning van Egypte, maar dit huwelijk was niet gelukkig. Dit ,feit wond prins Ahmed zóó op, dat hij erop uitging om prins Foead dood te schieten. Beide prinsen hadden een hevigen twist, die in een gevecht eindigde, waarbij Foead zwaar gekwetst* wer(l. Ahmed werd gearresteerd en wegens poging tot moord tot 7 jaren dwangarbeid véroordeeld. Later werd het vonnis tot 4 jaren beperkt, maar toen de prins 2 jarën achter de tralies had gezeten, werd hij krankzinnig. Hij kwam nu in een krankzinnigengestichten Egypte. Voor de een of andere reden bracht men hem over naar het Ticehurst sanatorium in Engeland. Hij had hier vele jaren door te brengen, ondanks de smeekbeden van zijn moe der prinses Nowd juan Kancm Effendi om hem vrij te laten. Zij eischte van de Britsche regeering een hooge scha deloosstelling voor de onwettige opsluiting van prins Ahmed en voor de inbeslagneming zijner bezittingen, Te Ticehurst genoot de prins veel vrijheid van beweging, maar zijn bewaker had opdracht hem nooit uit het oog te verliepen. En nu is hij er toch in geslaagd te ont-' vluchten. Een later berleht meldt Volgens de verklaring van een der passagiers bevond prins Seifeddin zich aan boord van de „Devonia", die Maandag naar Boulogne vertrok. De prins werd door den passagier gezien in gezelschap van twee mannen, waarvan er één opvallend groot was. De politie te Bou logne heeft ijverig nasporingen gedaan, cn nagegaan of de prins wellicht met een auto naar Parijs is vertok ken, doch tot nu toe zonder resultaat. Ook bij do be langrijkste spoorweg-knooppunten en aan de havens zijn wachten uitgezet, doch geen spoor is nog van den Prins gevonden. In den afgrond gevallen. Een jongeman en een jong meisje, beiden uit Parijs, hadden Zondag, van Annecy uit, een bergtocht ondernomen, waarvan de be klimming van een der Chartreuse-toppen het doel was. Zij raakte echter eten weg kwijt en op den Faita-pas, toen de avond begon te vallen, klom de jongeman in een boom, die aan den rand van den afgrond stond, in de hoop, dat hij van daar den goeden weg zott ont dekken. De tak, waarop hij stond, brak echter af; de jongeman stortte langs een steile helling omlaag en werd ten slotte in zijn val tegengehouden door een boom, aan welks voet hij bewusteloos bleef liggen, boven een nieuwen afgrond van 200 meter. Het jongmeisje wist den be wusteloze haar verloofde, die door den val afschuwe lijk was verminkt, met groote moeite te bereiken, maar na anderhalf uur stierf de jongeman. Den geheelen nacht en een deel van den volgenden dag is het meisje bij het lijk van haar verloofde aan den rand van den afgrond blijven zitten, waar zij gevonden werd door een Hulp- karavaan, die de ouders van den jongeman hadden uit gezonden. En nu is het eigenaardige daarvan dit, dat de grond welke aan de Indianen destijds is toegekend, juist die grond is, waarop de stad New-York gebouwd is. Als bewijs, dat de Indianen dit qok ernstig meenen, zij medegedeeld, dat de Indianen de stad New-ifork heb ben gedagvaard, waarbij door hen de eisch is gesteld, dat zij of vele milioenen dollars zullen krijgen, of dat de gebouwen van den grond, dien zij eenmaal hebben verkregen, verwijderd zullen worden. M'i s d a d i g e drift. Terwijl (een zoontje van den heer B te Nieuwjeu^en een spijkerkistje van den heer G. S. wilde omscheppen, ontstak laatstgenoemde daar over zóó in woede, dat hij het kind met een hamer te lijf ging met het noodlottig gevolg dat het» ernstig werd verwond. De ontboden geneesheer, die|twee gekneusde ribben en een Inwendige' bloeduitstorting constateerde, oordeelde den toestand ernstig. Erg dorstig! Bij het surveilleeren op de kermis te Wijdenes hebben drie politiemannen resp. 30, 25 22 biertjes per dag gebruikt Dit bleek uit de gemeentere kening en is In den Raad ter sprake gebracht. Een rare Inbreker. Op het politiebureau te Bus- sem kwarn gisteren de 40-jarige Ter B. uit Muiden bin nen stappen. Hij had een groot pak op zijn rug en de poneerde dat op tafel voor dert inspecteur onder de me- dedeeling „Hier, ik heb vannacht ingebroken en het weer is me te-slecht, 'om naar Amsterdam te gaan; nemen jullie den buit maar." Op de vraag van den inspecteur, waar hij had inge broken, zeide Ter B., volgens de „Tel", dat hij den nacht had doorgebracht in de tijdelijk onbewoonde villa van den heer B. aan de Brinklaan. Door het inslaan van een ruit waé hij binnengekomen. Bij zijn vertrek des ochtends had hij twee zilveren broodmandjes, enkele vaasjes en bonbpnniéies benevens een tinnen cup mee genomen. Hij Had deze voorwerpen in een Smyrna-ta- fclkleed gewikkeld. Aanvankelijk was hij van plan geweest naar Amster dam, te loopen, om daar het zilver te verkoopen, maar IV. Laat dns tot het huishoudelijke leven van den armen schoolmeester terugkeeren. Wij vinden hem in zijne eenvoudige karnen waar zin delijkheid alleen de opschik is; waar de bloemen, die voor het in lood gevatte venster bloeiden, al de weelde uitmaken. Denkend stond hij In eenen hoek der kamer en hield een pórceleinen pot in de hand. Het oog van Ivo staarde op den bodem en er lag eene glinstering van geluk |ln loni' glimlachte ze toe, niet omdat hij éigen maar hij berekende in zich zelf, dat hetzelve, bij het zien sonitte»en van eenige zilverstukles, aan welke dat oude meubel tot spaarpot diende. Hij ibaatzuchtig was; Wfi hi daai vooi juist een nieuwen jas zou kunnen koopen. )e oude was tot op den draad versleten, op vele plaatsen door de zorg zame hand van Clara ges opt en gelapt zoodanig zelfs, Hlkplk den schoolmeester spottend et kleed had vele jaren dienst dat de kwaadwillige Hikpi met den vinger nawees. gedaan, nog lang had het Ivo kunnen dienen j maar tie hond van Hlkpik, zoa kwaadaardig als zijn meester, had onlangs een der pandsmaanstukken gescheurd, en Clara,s kunst was niet toereikend geweest, om dat spoor van verwoesting geheel en al te doen verdwijnen, Ivo groep de zilverstukjes uit den pot, schoof ze tel lend door do vingers, liet ze weêr op den bodem klin gelen en die toon was voor zijn oor een harmonisch gtluid, zoo zangerig als de toon eener harp, Hij telde ze nog, en de gelukkige grijsaard glimlachte weer. Het was eerlijk gewonnen en lang bespaard geld, Doch waarom, brave man, verdwijnt plotseling dien glimlach van uw wezen? W.iarom staart gij denkend op üie blinkende zilvermunt? Waarom schudt gi) „neen" en staart gij daarna op uw kleed dat aan den muur hangt, alsof gi] u wildot overtuigen dut liet niet zoö ver sieten, zoo ai moedig, zoo gestopt ia ais de spottende Hikptk zegt Waarom Het is waar", zegt gij, „er zijn ongelukklgen die het meer noodijg hebben dan Ik Zie maar eens de arme Martha, die door ziekte bodreigd wordt I Indien Ik dit geld voor mij alleen besteedde, zou ik geen stui ver hebben om haar bij te staan als zij eens gebrek hid 2lj gebrek lijden, en Ik een sohoonen jas aan hebben Dat kleed zou mij als een vuur om de lenden branden Ik zal mijn zwarten overjas nog eens zacht opborstelen, den gescheurden slip zooveel mogelijk onder den goeden knoopenmet de slechtste zijde langs de muren der huizen gaan on in de kerk een eenzaam hoekske kiezen, waar ik door weinige menschen zal gezien worden. Maar toch, het is soms nog koud in deze dagenDat kale kleed verraadt altijd onze armoedehet doet de nijdig aards leven en zij snotten zoo gaarne met den armen Ivo iEn dan het Hoogtijd, dai aanstaande is en het geld dat Ik weldra weer zal Inbeuren Ivo twijfelde.^ Langzaam naderde hl) eene kas, en deed Ivo hield droomend het oog op hetzelve gevestigd. Zijn vinger bleet op den band drukken, en het was alsof eene heimelijke aantrekkingskracht uit dat boc-k, tot zijn hart opklom. Wat bevatte toch dat geheimzinnige bock Al de her- da inneringen uit vroegere dagen, het geluk van zijne iu^gd, de liefde van zijnen jongelingstijd maar ook de tranen van zijne mannelijke jaren. Het was lang geleden dat hij het niet meer geopend hadwant hij was vroeger tegen de herinneringen niet bestandmaar nu liij kal» met en meer boven het lijden verheven, nu hij volkomen verbroederd was met zijnen nieuwen stand, alsof hij in denzelve geboren ware - nu durfde hij In dat boek, tegen nieuwe smarten, kracht putten. Hij nam dan hetzelve, zette zich In den ouden leu ningstoel en ópende het op zijne knieën. Hoeveel her inneringen op dat oogenblik door het hoofd van den ouden man stormden, la niet te bevatten. Zijne hand hoefde; zijn vinger wees op den aanvang eener blad- "demaar hl) kon niet beginnen, Eindelijk volgde zijn oo^ deze regels i Rijk en gelukkig zijn, leven in het midden van ile weelde welke begoochelingen heeft dat denkbeeld niét voor hem die arm en naakt hlar op deze aarde rondkruipt 1 En toch, hoavelen bedriegen zich I Hoeveel éven langzaam den pórceleinen pot tusschen oen aan» waar zijn de dagen toen gij a tal -papieren verdwijnen, Met die beweging stiet Hij te gen een oud bosk, dat met tamelijk veel gedrulich van zijne plaats vlei, Ivo legde peinzend don wijsvinger op den zwartleden band, waarop nog Het overschot van ver gulde bloemen zichtbaar was. Het boek was verguld op f nee en hoewel het thans geen aanzien meer had, kon men gemakkelijk opmerken, dat het een overblijfsel uit rijker dagen was. lijden verbergt tleh achter de glinstering der rijken I Ivo, waar zijn de dagen toen gij al de weelde genoot die de wereld geven kan; toen gi) bemlndet met al het vuur eener eerste, eener heilige liefde Zij zijn voorbij en gij breekt thans op oen HOiMltl zolderke het brood, dat gij door uwen handen-arbeid verdientgij laaft uwen dors» met het water, dat uit Gods lieven hemii valt Rijkdom, rang en macht i 1 Spotternij 1 (Wordt vervolgd.) VAN DE DIE QOED WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSIN SEN sblad I'L^ÜAUX VAN UITGAVE: (dubbele kolom) regeerende konifigsliu s en heeft bezittingen, die hem ongeveer 20J.00D pond sidling per jaar opbrengen üp deze bezitt ngen werd'in 1898 beslag gelegd door de Britsche legceilng toen de prins krankzinnig werd ver klaard en in T cciuirst Mou;*e werd opgesluten. Om een "oud recht. Indianen in Noord-Amerika beweren dat er een document bestaat, hetwelk dateert van 1794 en aan de Indianen het recht toekent voor hen en hunne nakomelingen om altijd te mogen jagen op bepaald aangeduide terreinen met behoud van vol komen zelfstandigheid en onafhankelijkheid. De Indianen bewereh, dat geene wet ter wereld bevoegd is om de rechtsgeldigheid van dat document aan te tasten. mmm

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1