H.WEGELING Vraag en Aanbod HET EENE ONRECHT DRUKKERIJ EERSTE BLAD Z UID-B E VEL AND WEEK-OVERZICHT DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN WINTERVOORRAAD BRANDSTOFFEN I Een Uitroeper in de krant Wk Helpt U uit den brand 11 H 31e JAARGANG VRIJDAG 4 SEPTEMBER 192S No. 36 EEN DER BESTE lafcttodft&f li 144 Middelburg Advertentieprijs van 14 rfiqbls 60 cbnt, iedere reoel MEER 15 CENT. beschikbaar voor Advertentie ff 6.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speoiaal tarief. Een abonnement op dit blad kost slechts 40 cent per 3 maanden Franco per post 55 cent (Wordt weruolgd.) VAN Dl Dll OOID WINK LIVININ, II NOORDtTRAAT 44 TKLEFOON No. ISO VLISSINQKN Wegeling sïïieurvsblad bUREAUX van ultüave: DRUKKERIJ H. WEQELINQ Noordstraat 44 Tel. 130 Vlissinqen Postrekening No. 51407 DRUKKERIJ DE LANOE JAN MENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CLNT jrgg* INOEIONDBN MEDF.DEEUNOEN 60 CENT PER REOEL IDUBBEU KOLOM) BIJ CONTRACT AANMÖRKSUJK VER541NDERD TARIEF Is In Zuid-Beveland zijn de volgende agenten aangesteld j. Kloet, Papeweg, Wolfaartsdijk J. C. den Hollander, B 33 Baarland Vermont, Café Tol, 'a-Heer Arendskerke P. J. Platschorre, C 7 Nleuwstraat Ellewoutsdljk M. Welleman Mz., Havenweg H 185, Nieuwdorp Jacobus Nuite, Burgem. Tlmanweg 38, 's-Heerenhoek C. IJzerman Mz., Molenweg A 231, Heinkenszand 1 Brutaal. Zondagnacht ongeveer 2 uui bemerkte te Rotterdam een serveilleerende agent van pel,tie, dat de buitendeur openstond van het café, gevestigd in pand 39 aan het Noordplein, meldt de „Voorwaarts". De eige naar werd gewaarschuwd en deze ging dadelijk mee. Alles werd aan een nauwkeurig onderzoek onderworpen. Er werd niets verdachts gevonden, terwijl ook niets werd vermist. Vandaar dat men aannam, dat de deur van het café niet goed was gesloten, toen de caféhouder zijn zaak had verlaten. Des anderen daags kwam 's morgens een nachtwaker in het café, en daar de caféhouder aangesloten was bij een particulieren nachtveiligheidsdienst, toonde hij zich tegenover den nachtwaker ontstemd, dat de politie hem had moeten waarschuwen en dat dit niet was geschied door den waker. Deze echter, den eigenaar van het café niet persoon lijk kennende, vertelde toen, dat hij s' nachts van alles op de hoogte was geweest en dat h(j zelfs den caféhou der had gesproken. Deze stond stom van verbazing over de brutaliteit van den nachtwaker en ontkende ten stelligste eerder met hem gesproken te hebben. „Wel zeker", aldus de wachtman, „heb ik vannacht alles gezien." En hij vertelde verder: Zoo onge veer half twee zag ik de deur openstaan en in het café licht branden. Toen ik binnentrad zag ik een man ach ter de toonbank staan. Deze zeide bij mijn binnenkomst „Goeden avond" en ik beantwoordde zijn groet ook met „goeden avond", „Ik kom den boel nazien en ga dan naar huis," al dus de onbekende man, Een praatje volgde daarop en de niets kwaad vermoe dende nachtwaker kreeg tot slot de mededeeling „kom morgen maar terug, dan zal ik het wel goed met je maken. Samen waren ze toen naar buiten gegaan, waar nog eenigen tijd het gesprek werd voortgezet, nadat de deur was dichtgetrokken. Na afloop van de discussie hadden de mannen elkaar een hand gegeven en met een „Tot mor gen, mijnheer", had de nachtveiligheidsman daarop af scheid genomen. Men kan zich voorstellen het gezicht van den nacht waker toen hij hoorde, dat hij des nachts niet den ca féhouder, doch den ubreker had gesproken. Zij die genegen zijn, 1ste kwaliteit en goedkoop Steenkolen,Elerbt Iketten of Anthraclet te betrekken, kunnen zich bij een der onderstaande adressen vervoegen tot Zaterdag 12 September nm. 2 uur P. SINKE, Winkelmanstraat 22, O. WISSE, Gravenstraat 22, C. BODE, Vrijdomw. 34, J. J. DE RAAD, Molenstr. 17, W. VERHAGE, Singelw.23 Raadselachtig. Een jongedame stuurde eenige handkoffers als bestelgoed per spo i var. Huis ter heide bij Zeist naar Den Haag. Toen ze na a inkomst een der handkoffers opende v el het haar op, dat een onaangename zuurachtige lucht uit den koffer opsteeg, terwijl de inhoud vochtig aanvoelde Ten zeerste zich hierover vei wonderend daar ze goe deren geheel droog had ingepakt en de inhoud ook niets breekbaars gevuld met vloeistof bevatte, haastte ze zich den koffer uit te pakken. Hoezeer steeg echter haar ver wondering, toen ze bemerkte, dat de inhoud van den koffer, bestaande uit ondergoed, geheel was bedorven. In de kleedingstukken zaten bruine vlekken en ze gin gen in flarden, wanneer men ze aantrok. Hier moest beslist kwaadwilligheid in het spel zijn geweest. De zurige lucht, die uit den koffer opsteeg, doet vermoeden, dat een of ander ziekelijke maniak vitriool of zwavel zuur gegoten heeft door het sleutelgat van den koffer, waaromheen sporen ook zichtbaar waren. Een strenge winter? Een bekende bijenhouder te Veendam, die van jongsaf veel studie heeft gemaakt van zijn bijenvolk, weet nu reeds met vrij groote ze kerheid te vertellen, dat we een kouden winter tegemoet gaan. Zijn bijen, die op de Drentsche heide bezig zijn honing te vergaren, hebben ook nog tijd den binnenwand van de korf met een vrij dikke slijmerige laag te be dekken. Dit doen ze hij weet dat bi) ervaring uitsluitend als de winter streng wordt. In den nazomer van 1924 dacht de nijvere bevolking er niet aan zoo iets te doen. Zoodra de tijd van het honing-winnen voorbij ia, zoo verwacht deze bijenvriend, zullen de bijen, ook alweer met het oog op de te ver wachten koude, de vlieggaten met een soherm bedek ken met een toegang van onder uit de korf. De vlieg gaten zijn dan vooraf gedeeltelijk door de diertjes dicht- bemetseld. De wind kan dan niet rechtstreeks de korf ginnen dringen. Gevaarlijke helling. De befaamde helling van den Cauberg te Valkenburg, waar reeds meerdere ern stige ongelukken gebeurden, heeft weder bijna een slacht offer geëischt. Twee jonge dames, leerling-verpleegsters uit Amster dam, maakten een fietstocht naar Maastricht en keerden terug langs den weg over den heuvelrug (Berg en Ter- blijt.) In den Cauberg gekomen, bleken van een der fiet sen de remmen defect te zijn en bij de poging, om den Dahlemerweg in te rijden en zoo een mogelijke botsing tegen de Grendelpoort te vermijden, is een der Fietsers tegen het ijzeren hek van het monument op het Gren delplein gebotst, met het noodlottig gevolg, dat een der uitstekende scherpe punten een ernstige wonde aan de rechterzijde veroorzaakte. De fiets was totaal vernield. De jonge dame werd in hotel-restaurant „Limburgi.t" binnengedrag^ i, waar haar collega een voorloop g ver band legde. Geneeskundige hulp wis /.eer spoedig ter plaatse. Geconstateerd werd een ernstige ribfractuur. De patiënte mocht zelfs niet naar haar hotel worden vervoerd. D&n mag u passeeren. Dezer dagen wilde één onzer bekende groot-industrieelen met zijn auto Borculo binnenrijden. Men weet, dat dit nu niet meer altijd zoo makkelijk gaat en dat de marechaussee toeristen aan houdt. Ook I tmaal werd de auto tegengehouden. De bezoeker, vertelt het „Vad." legde zich onmiddelijk bij het verbod neer, doch vroeg om een collectant, daar hij een gift wenschte af te dragen. De collectant kwam al gauw en de bezoeker zeide„Hier is f 500. En hier is f 500 van mijn vrouw. En hier is f 500 van mijn doch terEn hier is f 500 van mijn chauffeur De marechaussee kwam vlug tusschenbeiden en zei: „O... maar dan mag u natuurlijk wel passeeren I" „Neen", antwoordde de bezoeker, „ik -wil mij aan de bepaling houden dat, waar het om gaat, is nu afge dragen, en als om vijf uur de versperring opgegeven wordt, kom ik wel terug 1" Een nieuwe veemarkt te Rotterdam? Naar ,,De Slagerscourant" ve- neemt, is er door de be- trekkeliiKe Rotterdamsche vakvereenigingen een comité van actie gevormd, dat zal trachten om te komen tot een nieuwe veemarkt en abattoir te Rotterdam. De nieuwe ramp in japan. Zooals reeds ge meld, heeft In japan op nieuw een ramp plaats gehad, die door geweldige overstroomingen is veroorzaakt. Vele tienduizenden huizen zijn hierdoor ondergeloopen, terwijl tientallen woningen zijn ingèstort. De correspondent van de „Chicago Tribune" meld hier omtrent aan zijn blad het volgende. 8 De schoolmeester zat suffend in zijnen zetel en gaf ^erstroo)d les. Soms zweeg hij eene geruime poos, streel de dezen of genen knaap en zeide hem „Wordt zoo braaf als Frans, kind." Clara, die hem altijd behulpzaam was, luisterde ter nauwernood naar de antwoorden der kinders, en deze waren allen bedroefd, omdat zij den goe den Ivo en de zoete Clara zoo bedroefd zagen. Middelerwijl trad Martha met eene zinnelooze uitdruk king op net wezen, achter den hoek eener woning uit en stond plotseling voorden boozen Hikpik. Hare oogen vonkelden onder de grijze wenkbrauwen, en op haar gerimpeld gelaat lag eene gramschap te lezen, die men anders te vergeefs in het oog der weduwe zou gezocht hebben' De gescheurde roode schoudermantel dien zij droeg, gaf aan hare gestalte iets spookachtigs, hetgeen Hikpik deed terugdeinzen. „Zwarte man, Hikpik 1 Waar js mijn kind? Gij hebt hetjmij ontnomen, wreedaardMijn Fransgeef mij hem weêr of God lal u straffen I" Zij stak hare magere hand, tot vuisten, genepen .drei gend in de hoogte. Hikpik beefde voor die wanhopige moeder, welke floor droefheid overmeesterd, niet meer wist wat zij deed, nog wat zij zeide. Na eene poos ging zij echter op zachter toon voort: „O ja, geef mij mijnen zoon weer, en dat de uwe in zijne plaats ga. Hij heeft geene moeder meer, die over hem weenen zal. Gij, vaders, gij hebt kracht om dat af zijn te verdragen; maar ik, meester, ik zal sterven van verdriet, als ik mijn Frans moet missen. Wie zal de arme moeder helpen en bijstaan, si* sU ziek wordt of sterven **1 F' De weduwe viel op de knieën zij dacht dat de zwarte man alvermogend was, dat hij haren zoon in hare armen kon terugvoeren. Zij wilde deelneming opwekken en de ongelukkige herinnerde zich slechts, dat Hikpik voor geen medelijden vatbaar was, toen hij weer zijn scha terlach hooren het. Nog po; gde zij „Ontferming, mijnheervoor mijn kindontferming voor eetie mocui die niet meer weet wat zij doen zal Ach, wist gij hoeveel ik geleden heb, en nu ik in mijnen ouden dag gelukkig begon te worden, nu Js men mij komen zeggen, dat Ik mijn kind moest afstaan, dat 'zijne moeder geen recht meer had om het te behouden Meester, gij zijt rijk het geld vermag alles. Leen mij wat geld, om mijnen zoon vrij te maken. Ik zal voor u werken, dag en nacht. Ik zal mij voor u dood wei ken als gij het wilt." „Weg schooister I" was het antwoord van den boozen man. „Wie kan op zulke versleten beenderen nog cre- diet gevenen wat is er daarenboven aan uwen zoon gelegen I" Als een furie vloog Martha opverschlkkelljkcr dan toen zij hem naderde, stond zij voor den deurwaarder; hare oogen gloeiden en terwijl zij hare beenderige hand uitstak, riep zij „Deugniet 1 gij heot mij mijnen zoon ontstolengij hebt mij mijn bloed geroofd, om het uwe vrij té maken. Verdrukker van den armel denk dat de vloek eener we duwe verschikkelijk isdat gij het voor God zult ver antwoorden, indien ik u geene vergiffenis geschonken heb en neen, neen! ik schenk ze u nietl" Driftig wendde zij zich om, stapte een eind wegs voort bleef dan plotseling staan, en kalmer geworden, begon zij andermaU te wcencn. Hikpik had zijne deur verlaten. Hij had niet gelachen integendeel, voor de eerete maal zijns levens had hij inderdaad gebeefd. Met gebogen hoofde trad Martha over den weg. Wat zochten hare dwalende oogen De voetdruksels van Frans, die zij te vergeefs van de andere trachtte te onderscheiden. Op dat oogenblik trad de schoolmeester haar nader en stortte, door eenige balsemende woorden, troost in hare ziel. Ivo kon troosten. Zijn vertrouwen op God had hem meer dan eens boven het lijden verheven, en zelfs anderen van dit gevoeg doen deelachtig worden. De tijd snelde voort. De groete van Frans,door een, bij zonder geval, aan allen toegekomen, bracht den renten glimlach weer op Clara's lippen. Dat oogenblk h/n, Tony afgewacht: hij dacht, hi) het zien van die herleving want zoo mocht hij het noemen dat Clxalleigs zou vergeten. Tony kr> eg soms eenige hoop: het meisje «prc k in- inderdaao gaarne met hem doen meestal kwam de naam van Frans die met een onbeschrijfbaai gevoel over hare lippen vloeide, deze hoop weer verflau ven. Arme Tony! wat bad hij te vergeefs om liefdewat al zuchten ste gen in de »*en7aamhoid uit zijne horst op; wat martelde hem dat gevoel, aan 'rwelk hij meende dat zijn levens geluk gehecht was 1 Indien Clara boos op hem gewor den ware, hij bet hooren zijner liefde-woorden, dan ware die liefde misschien in haat veranderd, maarzij was al tijd zoo zoetaardig; zij antwoordde hem zoo zuchtend; zij bewees hem zooveel vriendschap, dat dit gevoel al lengs almeer zijne ziel doorbrandde. De schoolmeester zag Tony's lijden; hij had hem dik wijls de hand gedrukt en gezegd „Drijf dat denkbeeld uit uw hart, beste jongen." Maar de jongeling had bij die woorden enkel pijnlijk geglimlacht

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1