Vraag en Groote FeestenteVlissingen Allen op near Vlissingen H.WEGELING Het PROGRAMMA mooie nummers IJsco „WALCHERIA" HET EENE GNRLCN? DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD Z UID-B E VEL AND WEEK-OVERZICHT OP ZATERDAG 29 AUGUSTUS a.s. Een Uitroeper in de krant B| Helpt U uit den brand 11 31e JAARGANG VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1926 No. 33 EEN DER BESTE DRUKKERIJ H. WEGELINO Noordstraat 44 Tel. I3u Vlissiwoeh postrekenino NO. 51407 DRUKKERIJ L)E LANGE JAN LANGE DHJ.PT B *44 MiDL#Lflu«ö ABUW^MENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 1—4 REOBLS 60 cbnt, iedere regel meer 15 cent. INGEZONDEN MSDEDEELINGEN 60 CENT PER REOEL Bij CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF IS beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. In Zuid-Beyeland zijn de volgende agenten aangesteld J. Kloet, Papeweg, Wolfaartsdijk J. C. den Hollander, B 33 Baarland G. Vermont, Café Tol, 's-Heer Arendskerke P. J. Platschorre, C 7 Nieuwstraat Ellewoutsdijk M. Welleman Mz., Havenweg H 185, Nieuwdorp Jacobus Nuite, Burgem. Timanweg 38, 's-Heerenhoek C. IJzerman Mz., Molenweg A 231, Heinkenszand Een abonnement op dit blad kost slechts 40 cent per 3 maanden Franco per post 55 cent Iets te brutaal. Het gebeurde te Wembley. Tegen een der stands stond een man, een doodgewoon, als heer gekleed manspersoon, geleund, schijnbaar in gedachten verzonken of vol bewondering voor het vele en schoone, dat daar voor zijn oogen was tentoon gesteld. Plotseling slaakte hij een gil van verrassing en pijn, draaide op zijn hakken rond en verdween in de menigte. De stand was var. de Akin Goldfield Ltd. en in het midden stond een kistje met een inhoud ter waarde van 1000 pd. sterling. Gezegde bewonderde kijker was een wel buitengewoon brutale dief, die, ondanks de vele kijkeis naast en achter zich, Let kistje in kwestie, zij het op onrechtmatige wijze, tot het zijne wilde maken. Hiertoe was hij bezig, met een doodgewoon schroeven- draaiertje de electrische alarm-instalatie los te schroe ven en ontkwam niet aan een schok van 240 volt. Familiedrama. Tengevolge van de groote hitte be zweek te Alsbach tijdens den veldarbeid eene vrouw aar hartverlamming. Toen de dokter, die de lijkschouw ^ou verrichten, zich aan de woning vervoegde, vond hij *lle deuren gesloten. Nadat deze waren opengebroken trof met den echtgenoot der vrouw aan, liggende op den grond. Hij had zich het overlijden zijner vrouw dermate aan getrokken, dat hij eene poging tot gasvergiftiging had gedaan, waarvan echter ook de drie kinderen, van 9 tot 12 jaar oud, het slachtoffer werden. Slechts één der kinderen kon nog worden gered. Een d o o p f e e s r i z e c. Te Ijmuldsn aan het strand had een bip icre plechtigheid plaats. Vanwege VAN DE een partieul ere evangelisatie te Velseroord werden zes menschen in zee door onderdompeling gedoopt. Men trok in plechtigen optocht naar het strand, waar de doop plechtigheid geleid werd door den voorganger der evan gelisatie, een eenvoudigen, ongeletterden arbeider. Het ongewone schouwspel had natuurlijk veel bekijks. Duurgekochte schoonheid. Volgens een Amerikaansche statistiek gaven in het afgeloopen jaar de Yankeevrouwen met elkaar 2 195 milioen dollar uit voor schoonheidsmiddelen. Een instituut in Chicaga schat het dagelijksch gebruik aan verven, lippenstiften, poeder en bcpoodigheden voor massage, ondulatie enz. op 6 millioen dollar. Voor haarverf werd in het jaar 7 millioen dollar uitgegeven. Lugubere vondst. Arbeiders vonden bij het af breken van een oud hospitaal te Florence een onder- grondsch labyrinth. De galerijen daarvan waren gevuld met honderden geraamten, welke naast elkaar waren opgestapeld. Men vermoedt dat deze dateeren van 1525, toen in. Florence ae pest heeft geheerscht. Een nieuw eilandontst-aan. Naar uit Athene wordt bericht, is tengevolge van de uitbarsting van een onderzeeschen vulkaan bij het eifond Santorin een nieuw eiland in de Aegaeische zee ontstaan. Haar kans gekeerd. Te Santiago vernam een bejaarde bedelares, die door den honger gedwongen haar toevlucht in een armhuis moest zoeken, dat zij van een in Amerika overleden broeder een vermogen van 15 mil lioen dollar had geërfd. Zij had sinds vijftig jaar taal noch teeken van haar broer vernomen. Echtscheiding van den President der Turksche republiek. De officieele aankondiging, dat Moostala Kemal Pasja, de president der Turksche republiek, en zijn echtgenoote Latifeh Hanoem met we* JE versnapering derzijdsch goedvinden hun huwelijk hebben ontbonden, heeft in Angora groote beroering gewekt. Zoowel de pre sident als zijn jeugdige echtgenoote zijn zeer populair en men meende, dat hun huwelijk, dat op modernen grondslag berustte en waarin de vrouw de gezellin en niet langer de ondergeschikte van den man zou zijn, zeer gelukkig was. Latifeh Hanoem is één wan de schoonste Turksche vrouwen. Zij is de dochter van een rijk koopman uit Smyrna en leerde den toekomstigen president in 1922 kennen, toen hij als opperbevelhebber var. het Turksche leger de Grieken uit Klein-Azië verjoeg en zegevierend Smyrna binnentrok. In Februari 1923 werd het huwelijk voltrokken. De jonge vrouw was toen 19 jaar oud. Zij had haa opvoeding in Frankrijk en in Engeland op de Tudor Hall School te Chieslehurst genoten. Kort na haar huwelijk stelde zij zich aan het hoofd der vrou wen beweging in haar vaderland en tezamen met den pre sident streed zij voor Jde emamcipatie der Turksche vrouw. Zij was de eerste Turksche, die zich zonder sluier liet fotografeeren. Haar emancipatie schijnt den president echter wat al te doortastend te zijn geweest. Veertien dagen geleden kwam het conflict aan het licht toen de presidentsvrouw in allerijl Angora verliet om zich naar haar ouders te begeven. Alle ministers deden haar uitgeleide aan het station, alleen de president was afwezig. Deze heeft, naar gemeld wordt, verklaard, dat hij niet voornemens is te hertrouwen. Hij heeft zijne vrouw 53JD pond sterling jaargeld toegewezen. Minder aangename ontmoeting. Mej. de wed. H. reed per fiets over den straatweg Moppet* Ruinerwold. Even vóór ze de kom van laatstgenoemde gemeente binnen reed, kreeg ze een gevoel, alsof er van achteren heftig aan heur haar werd getrokken. Toen ze echter een van haar handen snel in de.richting van het achterhoofd bracht, bleek haar tot haar ontzetting, dat er een andere oorzaak was, die haar dat onaange name gevoel bracht. Wat toch was er gebeurd Een groote zwerm wespen had zich op het achterhoofd van genoemde vrouw nedergezet. De insecten met Jiaar kwade angels begonnen mej. K- leelijk te bewerken. Ze vluchtte het huis binnen van den heer D. D., waar men haar van de lastige „nederzetting" bevrijdde. Intusschen had den de wespen haar zoo gestoken, dat ze zich direct onder dokter's handen moest stellen. „Welnu, rust dan heer Ivoantwoordde Hikpik Send, als had hij er genoegen in den ouderling in net slijk te zien vallen,-„rust dan maar, beste vriend." „uai zal ik dóen 1" had de schoolmeester zuchtend geantwoord en liet zich bibberend op eenen steen neêr- zakken. Hij staarde den zwarten, onbarmhartigen man achterna en dacht: „Wat is hij gelukkig I Hij zal zijnen zoon thuis mo gen houden, hem beminnen en opkweekenmaar men schen, die geene fortuin hebben, moeten hun kind af- staan, alsof het hun niet toebehoorde. „Men zegt", dacht Ivo voort, „men zegt, dat hij door kuiperijen zijnen zoon van de bloedbelasting wist vrij te maken Dubbel ver schrikkelijk 1 Dan is de wet niet alleen onrechtvaardig in haajj grondbegin maar dan is zij d t nog in hare uitvoering. Maar zulke schelmerij kan er toch niet ge pleegd worden, Ivo'!Zouden er zulke schurken be staan, onder die welke het staatsbestuur aanstelt om de wetten uittev^eren Men zegt toch dat het zóó is} Tony heeft geene gebreken; zijne wangen blozen, zijne oogen glinsteren als peerlen Ivo, Ivo I" zeide hij plotseling; „gij vergeet hoeveel slechte menschen gij ontmoet hebt, toen gij in de wijde wereld waart. Mis schien zelfs, Ik zulke daad maar een nietsbeduidend geval." De school meester liet het hoofd In de handen zak ken, en murmelde i „Martha, Clara, Prans gij al len, die Ik, mast QjJ, bet meeste liefheb wat zal §r van u worden I... Doch waarom ml) niet getroost door ee ts op God te denken I 2egt HI) mil niet, dat de bitterheid van het afzijn, de vreugde van het weerzien d. dubbelt i De jaren roilen snel heen on de hemel zal'Frans beschermen. Ik zal de zomers en de herfsten tellende bloelïien van de eersten mét liefde groeten, en tranen van vreugde storten bij de laatsten. Zóó zal het weerzien aanbrekenKom, dat is zoete trooststa op, en schenk er een deel van aan Martha, aan Clara en aan Frans. Gij moogt dezen troost niet voor u alleen in het hart bewarenzij hebben hem meer nocdig dan gij." Bemoedigd stond de br?ve man op en trad verder. Hij dacht met meer aan den zwarten Hikpik, noch aan de koude, nog aan de vermoeienissen. De troost door tintelde zijn nart; de hoop gaf hein moed en nieuwe kracht. Ivo bereikte zijn woning. Clara kwam hem toegevlo- en om te vernemen, of hij nu eenen bescht-rrficr voor hij had niets meegebracht Frans had gevonden. Neen dan betrouwen op God. III. De aarde was reeds met bloemen overstrooid. Alles herleefde onder den adem van den schepper, en zong de lente-zon den welkomstgroet te gemoet. De rijke glimlachte tot de natuur, omdat zij hem aangename en afwisselende Vermaken zou aanbieden de dorpeling om den arbe'd op de akkersde^ maagd oin hare bloemen van liefde, het kind om de vrije natuur waarin het dar telen zou. Er waren er echter die in de algemeene vreugde niet deelden i het waren de huisgezintien, welker kinderen opgeroepen werden, om den volgenden dag te vertrekken, DdAr was het zoo stil in huis, alsof een lijk in het zelve neerlag dat men den volgenden dag n^ar het kerk hof vergezellen moest. Het was avond. De schemering daalde neer en aan den horizon duidde een heette gloed aan, dat een lief lijke dag was||heengesneld. Zachtjes tinkte bij poozen de klok van de dorpskerk. Het was het angelus, hetwelk de vrome menschen toeriep dat de plechtige stond van het gebed aanbrak. Er is iets geheimzinnigs, In die onderbroken tonen, welke over de stille velden galmen, en in de heuvels en bosschen aan den gezichteinder verloren gaan. Nooit hoor ik dien klokketoon, of er rhaakt- zich een weemoe dig gevoel van mij meesterik denk aan al wat mij dierbaar was in mijne jeugd; aan allen, de mij naar een beter leven zijn voorgegaan, of die, in ons eenzaam dorpke, den jongen dichter liefhebben. Waarom sta ik stil, als mij die toon in de ooren galmt? Omdat hij een welsprekende v iehd is. die als mot tooverk acht het verledene vo n mij opentdie weêr glimlachen en tranen geeft, mij wtêr doet bidden, hopen en bentinnen, gelijk toen ik geene andere wereld kende dan ons vergeten dorp I Ik hoor hem op dit oogenblik in mij ie verbeelding, en blijf droomend aan den eenzamen landweg staan, waar Cla hij het steenen kruis, met mos en ei loof bt- dekt, de n> ën ploo t en bidt. Wat bidt zij godvruchtig, de handen ,s..êu gevouwen hét lieve aangezicht sma - telijk tei ijdc gebogen I Hare oogen blikkeren van tra nen en ha e rozige lippèn versmelten, tua «chc .1 de go- beden, den naam van Frans. Zij sprak hem zoo luide uit, dat eene stem zacht op de hare antwoordde: „Clara". Verschrikkend wendde zi) zich om en ontwaarde Prans, die op eenlge schreden afstand van haar stond, Zijn ge laat droeg het spoor eener aandoening. Op dit oogen- blik tinkte de klok weer en Prans plooide naast het meisje de knie en bad. (Wordt vervofgd.) VAN DC DIE QO E D WERK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSINGEN sblad bUREAUX VAN UITGAVE (DUBBELE KOLOM)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1