H.WEGELING Vraag en Aanbod Houdt een verlofdag Groote Feesten te Viissingen op Zaterdag 29 Augustus 1 HE £ENE ONRECHT IJsco „WALCHERIA" DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD Z UID-B EVEL AND WEEK-OVERZICHT disponibel voor de Een Uitroeper in de krant Helpt U uit den brand I 31e JAARGANG VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1926 No. 32 EEN DER BESTE DRUKKERIJ H. WEGELINQ Noordstraat 44 Tel. 13u Vlissinqen postrekeninq NO. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN B 144 Middrleuro EAIENTSPRIJS 40 CENT per 3 maanden, Franco per post 55 cent losse nummers 5 cent Van Advertentieprijs 1—4 regels 60 cent, ingezonden mefdfdeelinoen 60 cent per REGEL (dubbele kolom)' bij contract aanmerkelijk verminderd tarief In Zuid-Beveland zijn de volgende agenten aangesteld G. Krijger, Plein 51, Borsele J. Kloet, Papeweg, Wolfaartsdijk C. den Hollander, B 33 Baarland G. Vermont, Café Tol, 's-Heer Arendskerke P. J. Plats-Schorre, C 7 Nieuwstraat Ellewoutsdljk M. Welleman Mz., Havenweg H 185, Nieuwdorp Jacobus Nuiten, Burgem. Fremansweg 38, 's-Heerenhoek C. IJzerman Mz., Molenweg A 231,.Heinkenszand Een abonnement op dit blad kost slechts 40 cent per 3 maanden Franco per post 55 cent Een pensiongast-uitbreker. Een Duitscher had zijn intrek genomen in een der pensions in de hel- mersbuurt te Amsterdam. Toen hij daar eenigen tijd ge woond had, bemerkte de pensionhouder, d e in verband met zijn werkzaamheden altijd laat op is, op een avond, dat zijn pensiongast erg onrustig was en lang na het middernachtelijk uur nog niet ter ruste was gegaan. Dit wekte bij hem wel eenigen argwaan, doch alhoewel hij zich voornam een oog in het zeil te houden, viel hij toch in slaap. Doch 's nachts te ongeveer half vier werd hij wakker doordat hij iets zwaars hoorde vallen en dadelijk daarop hulpgeroep vernam. Even later werd er aan de huisbel gebeld en toen de pensionhouder daarop de huisdeur opende, stond daar een politie-agent, die, wijzend op een persoon, die op de trottoir stond, vroeg of de pension houder deze persoon herkende. En de pensionhouder bemerkte toen, dat 't zijn Duitsche pensiongast was, die met zijn koffers op de stoep stond. Wat was geschied? De pensiongast had blijkbaar een plan gemaakt om, zonder zijn rekening te betalen, uit het pension te verdwijnen. Met behulp van een touw had hij zijn kofiers uit het raam op het trottoir laten zakken, doch blijkbaar had hij toen zelf het 'evenwicht verloren en was uit het raam op straat gevallen, waarbij hij te recht kwam op een glasscherm, dat daar stond en waar van hij een tweetal ruiten verbrijzelde. Daardoor w^s de aandacht van den politie-agent op den Duitscher ge vestigd en had hij d?r :>v voorzichtigheidshalve, maar vast gehouden, tot bewoners had gewekt. De agent nam J^nsiongast-uitbreker met zijrikof- CiIj kunt u gelukkig rekenen, iets gedaan te hebben '.at nuttig en dienstig is." doet mij genoegen, meester, u te kunnen ver plichten," zeide Ivo zacht, en Scheen niet gekwetst door de grove beleediging, die hem werd'toegeworpen. „De menschen moeten eikander bijstaan in dit leven," voegde hij er bij, terwijl hij langs het dier voortstapte, „Zeker, magister, zeker!" lachte Hikpik. Ik volbreng dien last nauwkeurig en heb vandaag weer twee schuld- .eischers aan hunne eerlijke gewonnen stuivers geholpen. Twee verkoopingen, magister!... twee... Ha, ha, dat levert een rond sommeke aan Hikpik 1" „En waar zullen de arme moeders blijven vroeg de meester, terwijl hij een bangen oogslag naar den zwar- ten man wierp. „En wakrheen zullen hare arme kindei en gaan „O. ozij zullen eene schuilplaats zoeken, waar er eene te vinden is. Gods lieve schepping is zoo ruim, zoo wijd." „Ongelukkige menschen I" zeide Ivo, met een diepen zucht, „en de nachten zullen zoo koud, en nat zijn. Hebben ze veel geweend meestftr „Ha, ha, ha! datxhelpt al niets, magister, of hunne tranen zouden'diamanten moeten worden Doch waar om beeft gij, Ivo „Ik heb koude," zeide de arme man en wierp een blik op een kleed dat voor op den zadel hing, als wilde hij voor een oogenblik zijne warmte aan Hikpik afsmeeken. „Koude?.dat is frlsch, Ivo I" Leic Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. fers mede naar het politiebureau Leidscheplein en den volgenden morgen werden daar, in tegenwoordigheid van den pensionhouder, de koffers uitgepakt, om te consta- teeren of de Duitscher zich misschien ook goederen van den pensionhouder had toegeëigend. Dit bleek niet het geval te zijn en dus was er geen grond voor een straf rechtelijke vervolging. Wat de niet-betaalde pensiongel- den betreft, die moest de pensionhouder natuurlijk vol gens civiel-rechterlijken weg trachten te krijgen. Dus werd de Duitscher weer op vrije voeten gesteld, doch de pensionhouder, die blijkbaar niet veel zin in een ci vielrechtelijke actie had, wachtte den Duitscher met zijn koffers buiten liet bureau op en toen zijn pensiongast verscheen, zeide hij, dat deze met hem naar het pen sion moest g lan. Wat de Duitscher deed. Toen zij thuis waren gekomen, en de Duitscher zijn koffers had neergezet in afwachting van wat er nu ver der zou gebeuren, zeide de pensionhouder tot hem, dat hij nu hoe eerder hoe liever het huis verlaten kon, ech ter zonder zijn koffers en dat hij deze terug kon krijgen, wanneer de achterstallige pensiongelden en de schade vergoeding voor de gebioken ruiten zouden zijn betaald. s' Middags reeds kwam de Duitscher zijn schuld vol doen en vertrok toen met zijn kof ers, waarbij hij onge twijfeld tot de conclusie zal zijn gekomen, dat het veel eenvoudiger zou zijn geweest, wanneer hij inplaats van door het raam iangs den koninklijken weg zijn pension had verlaten. Amerikaanse h-H ollandersn aarons lan d. Door den heer A. D. Swierstra van de Friesche vereen. „Utspanning troch Ynspanning" van Paterson N. Y. is in het begin van dit jaar een reisclub georganiseerd met het doel om dezen zomer een reis naar Holland te maken. Zijn opwekking om 't geboorteland van hun voorouders te bezoeken, heeft bij vele Amerikanen van Hollandsche afkomst weerklank gevonden met het gevolg, dat 25 juli to New-York ongeveer 2oo Amerik.-Hollanders, meest van Friesche origine, aan boord van de „Veendam" naar Holland zijn ingescheept. Het bezoek z*l ongeveer 7 weken duren en cp JE versnapering September zullen zij per s.s. „Nieuw Amsterdam" weer naar Amerika terugkeeren. Een vreeselijkongelukbijBoulog ne. Een vreeselijk ongeluk heeft aan het strand te Hardelot bij Boulogne plaats gevonden. Een vacantiekolonie, een schooltje kinderen uit het dorp Wattrelos bij Roubaix vermaakte zich in de golven. Omstreeks twaalf uur wa ren 35 kinderen spelenderwijs te ver in zee gegaan. Zes tien van hen werden door de daar ter plaatse zeer he vige stroom meegesleurd. Vier geestelijken die het on geluk zagen gebeuren wierpen zich onm'ddelijk ?h zee en mochten er in slagen 1o kinderen naar het strand te sleepen. De zes anderen verdwenen in. de golven. Om twee uur had de vloed 5 fijkjes aangespoeld. Naar het vermiste kind wordt nog steeds gezocht. Nieuwe diamantvelden. We gaan een gouden tijd tegemoet. Kort geleden maakten wij melding an 't vinden van rijke goudaders op IJsland. Thans vernemen wij uit Berlijn weer iets nieuws. Volgens de bladen zijn bij Pretoria en op verscheidene plaatsen van den Oranje Vrijstaat nieuwe diamantvelden gevonden. Een Greogoriaansche |azz-band. UitNew- Yo»k wordt bericht, dat 6 hooggeplaatste Amerikaansche geestelijken de pogingen van Ernic Golden, den jongen leider van een orkest, de oude Christelijke liederen naar de wijs der jazz-muziek te veranderen, om de kerken aantrekkelijker te maken, hebben goedgekeurd. Een orkaan boven Z. W. Noord-Brabant Zondagnacht heeft zich boven Zuidwestelijk Noord Bra bant een.hevig onweder ontlast, dat op sommige plaat sen in een orkaan overging, gepaard gaande met hevi- gen hagelslag. 's Avond tegen tien udr kwam uit de richting van Ber gen op Zoom een onweder opzetten. Nu en dan flitsten de bliksemstralen in Westelijke richting door het lucht ruim. Donderslagen werden nog niet gehoord. Langza merhand naderde het onweder. Tegen 12 uur 's nachts leek het, of de hemel voortdurend in vollen gloed stond. De donderslagen volgden onmiddelijk op elkander. Toen het onweder woedde brak tegelijkertijd een wer velstorm los, gepaard gaande met hevigen hagelslag. Het zette zich voort in N.N.O. richting. De hagel was ontzettend groot, men zegt zelfs als kippeneieren, en sloeg met kracht op Rozendaal en omgeving neer. De schade, die werd aangericht is buitengewoon* groot. Duizenden vensterruiten zijn vernield. Ongeveer 900 die Goor ce strengheid der wet uit hunne woningen ge jaagd werden. Plotseling stond hij stil, greep detcugeli van het rijbeest vast, en Hikpik strak aanziende, deed hij hem de vraag „Meester, waar zullen die ongelukkigen brood en dek sel vinden „Voor den duivelmagister, zijt gij zinneloos Kan ik mij daarmeê bezighouden 1 Ha, ha, ha I wat kan men zich met al die luiaards bemoeien. Dat zij werken de aarde is groot; de he de is onbebouwd; dat de dochters dienstbaar, dat de zonen soldaat wurden, zoo als Fians van Martha.. Ha, ha, die schoolmeester is kostelijk!" „Frans van MarthaV' bij die woorden liet de schoolmees ter de teugels los, en terwijl grauwtje door de modder voortplaste, stapte de grijze man peinzend over het voetpad. „Waaraan denkt gij, magister?" schreeuwde Hikpik. „Ik denk aan Frans en aan de ongelukkige Martha. Zij zijn zoo goed, zoo braafen toch zullen zij moeten scheiden want uw zoon is vrij, zegt men gij zijt wel gelukkig, uw Tony niet te moeten afstaan." „Gelukkig I" lachte de meester. „Zijt gij dronken, ma gister? Fr is geen gelukkiger leven, voor een armen duivel, dan de soldatenstand. Men heeft eten, drinken en kleeren; min wordt een beschaafd mensch Maar gij weent, magister? Bah l wat is er aan' een armen staatlöoper gelegen „Gij zijt onrechtvaardig, meester: Frans is braaf en werkzaam. Ik heb hem lief als mijn eigen kindEn zijne moeder ,dan De arme vrouw bemint haar kind zoo vurigzij zou het licht harer oogen geven, om het te mogen behouden." „Gij zijt zinneloos, magister; men moet het vader land en den koning dienen." de;» *oning niet, hij die belang heeft in de rust?'Want hij heeft rijkdommen, terwijl de arme niets "heeft dat be dreigd wordt. Waarom moet de laatste van den boezem der moeder gescheurd worden, terwijl de rijke moeder haar kind aan het hart mag geprangd houden. De rijke zoon koopt zich vrij voor een handvol geld zóóveel dikwijls als hij in éénen nacht voor zijn vermaak ver brast' Hij leeft in weelde voort zonder ists te doen, en het aangeleerde beroep van den mindere, dat het brood* moet geven aan zijne ouders, wordt verwaarloosd." „Ha, magister, gij preekt de gelijkheid." „Ach ja, meester; voor de wet en voor God, zijn wij kinderen van een en denzelfden vaderjaarlijks eischt men den bloei onzer jongeling, de liefde en het bloed des volks, en zij komen terug, die armen l afgeleefd of aan oogziekten lijdende, of verminkt en v >or hun ge heel leven ongelukkig gemaakt. Gt onze dotpen rond: hier strompelt cr eén op krukken! daar zit er een ziek en bleek; g nds wordt er een half olin l ron Igeleid El ders is het een twistzoeke', ee d vike een h iter van den arbeid hij is het verdriet, de nagil aan de d >od- kist der moeder. Geene zijn zoo eenvoudig, zoo rem en kuisch i u-er als toen ze heengingen. Sommigen noemen dat beschaving; ik noem het verbastering" „O nr..gister, gij doet daar een sermoon dat ik u aanraad te komen doen, als ik 's avonds oen slaap met vatten kan... Waar denkt gij aan, magister? Gij staat stil en plooit de knieën, alsof gij een smeekgebed op den natten grond wiidet doen. „Ik ben afgematik ben vermoeid zeer vermoeid, meester," en de arme man wierp een benijdenden blik achter op den zadel, als smeekte hij voor een oogen blik eene plaats. (Wordt vervolgd). VAN Dl DIE GOED WERK LEVEREN, IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 130 VLISSIN GEN Wegelingslïieuwsblad BUREAUX VAN UlTQAVE IEDERE regel meer 15 cent. ■WMMMMIHW'' <wWW>i riMMii Mfayufl ***"- Dtvn De schoolmeester hijgde moeilijk. Hij vergat zijn el lende en dacht aan de ongelukkige moeders en kinderen, *y „O ja, maar waarom dient de rijke het vaderland en

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1