H.WEGELING dïanbod Houdt een verlofdag Groote FeestenteVlissingen op Zaterdag 29 Augustus eerste blad week-overzicht" HET EENE ONRECHT DRUKKERIJ IJsco „WALCHERIA" DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN Z UID-B E VEL AND HH Een Uitroeper in de krant E2H fPj Helpt U uit den brand 31e JAARGANG EEN DER BESTE VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1925 DRUKKERIJ H. WEGELING Noordstraat 44 Tel. 13ü Vlissinoen postrekenlno NO. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN LahgeDel^tB 144 Middelburg c/A&O^MENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs INGEBONDEN MSDEDEBLINOEN 60 CENT PER REGEL No. 31 beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. Ellewoutsdijk Een abonnement op dit blad kost slechts 40 cent per 3 maanden Franco per post 55 cent disponibel voor de CEMTR. VERWARMING JE versnapering De eerste bijeenkomst was smartelijk geweest. Het was den sehoolmeester alsof dien dag alleen zi|ne haren witter geworden, zl|ne lenden meer verouderd waren. VAN DC DIK QOED WERK LEVEREN,18 NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. 180 VLISSINGEN hUREAUX VAN UITGAVE van 1—4 regels 60 cent, ceders regel meer 15 cent. (bwbbele kolom) ay CONTRACT AANftHiRlKÖLBFK VKMMDBRD TARIEF Is ln Zuid-Beveland zijn de volgende agenten aangesteld G. Krijger, Plein 51, Borsele J. Kloet, Papeweg, Wolfaartsdijk C. den Hollander, B 33 Baarland C. Meijaard, B 47 Tel. no. 3, Oudelande G. Vermont, Café Tol, 's-Heer Arendskerke P. J. Plats-Schorre, C 7 Nieuwstraat In een reddingboot naar Amerika. De heer J. P. Schuttevaer te Rotterdam heeft een plan ge maakt, om eens afdoende aan to toonen, dat schipbreuke lingen in zijne nieuwe vinding overdekte reddingboot veilig zijn en daarin niet, zooals in open booten meer malen gebeurd is toch een harden dood sterven. Hij heeft een nieuwe boot laten maken en daarmee wil hij, via Londen naar Amerika zeilen heen en terug, In gezelschap van zes of zeven anderen. Alles bijeen is daarvoor naar-zijn berekening f7000 noodig, welke som uit vrijwillige bijdragen bijeengebracht zou moeten worden, aangezien de middelen van den heer Schuttevaer zijn uitgeput. Hij beschouwt deze zaak als een zeer ernstige kwestie. Zijn boot heeft z. i. de op lossing van een probleem hij meent, dat reeds uit een oogpunt van menschelijkheid alle zeeschepen ermee uit gerust behooren te worden, opdat den opvarenden de grootst mogelijke veiligheid gewaarborgd is. Zoo be schouwt hij deze aangelegenheid als een zaak van na tionaal belang, zegt de'„N. R. Crt." Uit het feit, dat een der groote reeders hem f500 heeft gegeven en dat de Reedersvereeniging is gevclgd j met een toezegging van f250, kan worden afgelrr? dat men in scheepvaartkringen belangstelling vo- r de po- gingen vin den heer Schuttevaer heeft. Het ;S Cögen- sehijnlijk t:n stout plan, in een reddirgbcot van 7.50 meter lengte, 2.40 meter breedte en een holte van 1.33 meter, heen en terug naar Amerika» te wilien zeilen maar de uitvinder is zoo overtuigd van de veiligheid zijner boot (en van de waarde dezer proef, waarvoor ook Do- rus Rijkers zich interesseert), dat hij dit ongewone zeil tochtje zonder eenig bezwaar te tndernemen acht. En het vinden van metgezellen schijnt voor hem niet moei lijk te zijn. Voor een zeevarind volk als het onze heeft een on derneming als deze altijd aantrekkelijkheid. W'licht, dat die aantrekkelijkheid zoo groot is en de meening van den heer Schuttevaer in die mate gedeeld wordt, dat het geld bijeen komt, en te gelegenertijd melding kan worden ge maakt van het vertrek van eenige kloeke Nederlanders in een reddingboot naar Amerika. Hing het van dhr. Schuttevaer af, dan stak hij liefst direct na het gereed komen van de boot, dusin de volgende maand, van wal. Een zelfmiordcpidemie. In verband met do zelfmoordepidemie, die reeds twee maatiden in Grieken land heerscht heeft de Griekscheregeering een wet in gediend, waarbij strenge straffen worden voorgesteld voor degenen die zich trachten vanNhet leven te berooven. Meubelen van cement. Toen Edison eenige jaren geleden het voorstel deed, dat men niet alleen zoude ti achten om huizen, doch ook meubels van cement te maken, verwekte di t voorstel ook in Amerika hilariteit, maar Edison is de man er niet naar, om eene zaak op te geven, omdat hij ^met tegenstand of spot wordt begroet en daarom heeft hij zich ook met uit vraagstuk onledig gehouden. Een schrijnwerker te Chi cago stelde ook belang in dit vraagstuk en middelerwijl is het hem gelukt om diverse meubels van cement te vervaardigen. De «enigste feut dezer cementen meubels is. dat ze te zwaar zijn. Een tafel weegt bijvoorbeeld 200 pond, doch, naar men zegt, maakt bedoelde schrijnwerker met zijn nieuwe meubels goede zaken, en in't bijzonder krijgt hij vele bestellingen in verband met het zeeverkei" daar de meubels uitstckcrTd in staat z:;n om het ruwe weder cp zee te trotseeren. Bovendien heeft de gemeente Chicago 100 groote banken van cement besteld, die in ae openbaie parken zullen geplaatst worden. Smijt uw geld niet wèg aan een Gietijzeren Installatie, neem het SMEEDIJZER-SYSTEEM TEN OEVFR en U bespaart 50 aan brandstof. Prima referentiën vanaf 1913, begrooting kosteloos TEN OEVER, Amsterdam, Telefoon 44314 Na 2000jaarChristelijkenaastenliefde. Het Amerikaansche departementen van marine heeft op het oogenblik een nieuwe uitvinding onderhanden, waar mede alles tot op een afstand van 20 mijl kan gedood worden. De uitvinder van deze nieuwe „doodelijke straal" is Edwin Scott, die te San Francisco zijn laboratoria heeft. De staatssecretaris van marine heeft meegedeeld, dat Scott zijn uitvinding aan de marine-experten heeft be kend gemaakt. Deze zullen gaarne een demonstratie bij wonen, doch Scott's eischen zijn zoo buitensporig, dat de autoriteiten te sceptisch ziin, om een officie^ !e p-cJ neming te organiseeren. Scott verklaart, dat zijn doodeliike straal dieren op zeven mijl afstand heeft gedood, hoornen een mijl weg in brand heeft gestoken, proefvliegtuigen heeft vernield en vliegtuigen op elke hoogte naar beneden haalt. Scott wenscht, dat hem voor demonstraties in Sept. een oud slagschip en een onbestuurd vliegtuig ter be schikking zullen worden gesteld. Hij noemt zijn uitvinding busvuur. Ontzettend auto-ongeluk. Zondagmiddag te plm. 3 uur kwam de heer J. Onnes, 36 jaar, uitgever te Amersfoort, met zijn echtgenoote de 36 jarige A. van Woerkom. in een auto door de Nude teWageningen uit de richting Rhenen. De auto reed in een matige vaart. Een voorbijganger op een rijwiel, de heer G. C. j. de R., onderwijzer te Ochten zag dat er vlammen uit de auto sloegen wat de inzittenden niet schenen te bemerken. Hij keerde onmiddelijk om en trachtte de auto in te ha len, wat hem echter niet gelukte. Een 100 Meter verder ging de auto plotseling naar links en liep tegen een boom op. Hij stond toen in volle vlam. De heer S trachtte het portier te openen maar dit bleek gesloten te zijn. Hij sloeg toen een ruit in doch hei vuur was zoo hevig dat hij geen verdere poging tot redding doen kon. De auto met de beide inzittenden verbrandde totaal. De politie die gewaarschuwd was kwam met twee minimaxen waarmede de vlammen met gedoofd wen.' n. Geholpen door een aantal omsta aders werd water f haald da' van grooten afstand meeat werden aargevoerd en waardoor tenslotte het vuur bedwongen Jwerd. De auto was toen geheel verbrand. Alleen het ijzerwerk is nog over. De tot onherkenbare vleeschklompen geroosterde lijken werden per brancard naar de begraafplaats vervoerd. Hotf heerlijk de natuur ook mocht he leven, er was. '*ne stem, die haar zeide „Clara, het zal voor u gee i blijde zomer worden." De schoolmeester ook was nadenkender geworden. Soms zat hij ais een beeld voor zijn lessenaar, en de kinderen zagen tranen over zijn wangen vloeien. Hij had Frans altijd innig bemindhij was gelukkig zijne Clara door hem gelukkig te zien 1 Als men in den huiskring over de toekomst sprak, trachtte men echter elkander te troosten. Er bleef altijd een weinig hoop aan den gezichteinder schemeren, en mocht deze soms voor het oog verdwijnen, dan dachten zij dat er toch een God was, die allen wel beschermen zou. Het duurde niet lang of de tijding kwam aan, dat Tony was vrijgesteld en dat Frans dienstplichtig ge worden was. De beide armefamiliën waren mistroostig; Nikpik lachte en was tevreden over den uitslag: eene kuiperij, die hem een paar goudstukken gekost had en die zijnen zoon volkomen aan den landdlenst onttrok. Tony zelf had ditmaal een heimelijk genoegen i want de zelfzueht sprak hevig in zijne zielen hljdaehtaan Clara. die zeker haren Frans zoude vergeten, als hij uit het dorp verwijderd was. De goede man had zich geene moeiten gespaard, om in de naburige stad eenige bescherming, voor Frans In te roepen. Die pogingen waren te vergeefs geweest: zij waren veelal door de kuiperijen van nikpik verijdeld. Echter gaf Ivo'den moed niet op, zelfs niet, toen reeds be noodlottige vrijspraak van Tony, zijnen lieveling was komen treffen. Op eenen namiddag kwam Ivo, langs een sbjkerigen weg, van het naburige stadje terug, waar hij eene laatste poging beproefd had, om eenen beschermer voor Frans te zoeken. De ^oede schoolmeester rilde ovei al zijne ledematen. Zijn aangezicht en zijne rechterhand, die hij om den rieten stok gekneld hield, waren paars en blauw van koude. Zijn voet glibberde bij iedere stap uit, en de modder die aan de knieën zijner'broek kieufde, ge- tu'gde dat de oude man reeds verscheidene malen ge valle i was. En echter scheen hij niet misnoegd; er zweefde een glans van zoet geluk over zijn gelaat want hij had eene goede daad volbracht, zonder dat iemand hem had kunnen bespieden. Waarom zouden wij den lezer de reden van dat zachte enoegen over lvo's gelaat verspreid, niet zeggen is net dan ook een klein tusschen-verhaal hetwelk tot onze geschiedenis niet behoort, zal zijn braaf en vaderlijk gemoed er des te duidelijker door uitschijnen. Welnu dan: Aan een eenzamen weg, dien hij een uur te voren bewandelde, was eene kermende stem zijne gedachten aan Martha's ongeluk en aan het mis lukken zijner reis, komen storen, f en half naaki kindi bijna versteven van koude en wiens pas gedekte voetjes weigerden te gaan, zat aan den natten weg. Het had honger en vroeg naar zijne moeder A n zijne zijde lagen de houtsprokkeis, die het onder het loover had opge haald. De schoolmeester stond stil en sprak het kind troostend aan. Daarna hief hij het als de goede herder, op zijne schouders, nam de sprokkels onder den a m en trad met dien last den weg op, die naar de hu' van het arme kind geleidde. Zoo bêreikte hij dezelve, hijgend naar zijnen adem en ontvluchtte zoo snel hij kon, dp dankzegging der moeder. Ivo had maar|eent spijt: deze zijn we k van namelijk, dat hij jgeeri geld bez^t. om menschlievendheld te bekronen. Gelukkig maken! dit was de droom van zijn leven, al had hij het reeds dikwijls, ten koste van zijn eigen welzijn, moeten koopen. Van d en omweg keerde de schoolmeester zoo moei lijk terug, nat en bevend van koude, van tijd tot tijd moetende rusten, om nieuwe kracht te scheppen. Hij was nog een groot eind wegs van huis, toen een nader- komende stap, een afgebroken geroep hem in de OOren klonk. De goede man zag om en bemerkte Hikpik, dl4 den zwarten ezel, op welken hij zat, met onbarmhartige slagen, door het slijk dreef. De deurwaarder bereed dit dier op zijne tochten, wanneer hij den achterstalligen betaler soms ging dreigen, of den huisraad, zelfs vooi eene geringe schuld, in beslag nam. Op zijn zwarten ezel, met rood zadel, in zijn verkleur den regenmantel gedraaid en de hoed d'ep in de oogen getrokken, was Hikpik een onheilspellend schepselen geen wonder, wanneer hij daarbij zijnen spntlich liet hooren, dat de kinderen verschrikt zich verborgen, dat de arme huismoeders voo» hem beefden. Op het oogenblik, dat wij den zwarten man zien te voorschijn komen, weigerde het koppige rijbeest zijnen weg voort te zetten; het stond onbewegelijk, niettegen* staande de stokslagen, die meester Hikpik Het toediende. Ivo zag het en keerde langzaam langs de slijkerige baan terug, Hij groette den rijder, en Het die^ bij den toom grijpende, leidde Hij hetzelve voort, viel eenige malen, hetgeen den zwarten man deed lachendoch bereikte eindelijk Het Hoogere en drooge pad. „Bravo, magister", zeide Hikpik; „Het wis rim *opd denkbeeld van u, mij daar uit de verlegenheid e he 'pen (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1