H.WEGELING Draag en Aanbod Z UID-B E VEL AND HET EÉNE ONRECHT IJsco „WALCHERIA" DRUKKERIJ DRUKKERIJEN WEEKBIAQVOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT Een Uitroeper In de krant Helpt U uit den brand 11 81e JAARGANG VRIJDAG 31 JULI 1926 No. 30 dis ooi;d;wi*k; LEVEREN,VIS EEN DER BESTE noordstraat 44 telefoon N9. iso vlissinqen bureaux yan üitoavs HovmntMTM TUl 13ü vusswae» pQSïREKENiNQ #Q, 5140/ DRUKKERIJ DS-IANQ8 i/Siï Advertentieprijs ya9 1—4 misus qo cent, tEDERB REGEL MEER 15 CENT. IN0B2QKDBN MJ8DEDEELINGEN QOO^T PER REGEL (dubbels kolom) 8(J CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF beschikbaar voor Advertentie ff 6.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. In Zuid-Beveland zijn de volgende Agenten aangesteld G. Krijger, Plein 51, Borsele Kloet, Papeweg, Wolfaartsdijk C. den Hollander, B 33 Baarland C. Meijaard, B 47 Tel. no. 3, Oudelande G. Vermont, Café Tol, '«-Heer Arend«kerke P. J. Plat»-Schorre, C 7 Nieuwstraat Ellewouttdijk Een abonnement op dit blad kost sleohts 40 oent per 3 maanden Franco per post 55 cent De In zee gevallen juffrouw. «IE versnapering VAN OS Wegeling 'sïïieuwsblad H I «niimni III mm—I-t#-j-Jiif Hi ii».|-r i 1 DRUKKERIJ H. WEGEUNQ U*ÖP MJGJMWWW* J,ENTSPRIJA 40 &NT PER 1 MAANDEN, ifq \fe FHANC0 PBR PO*T W CENT kQSSE NUMMERS 9 CSN7 ■IH.I». Uil, Uw HUM IffiniMPffruiii'J'.iHglJUi -".I'I JJI nijuiun in mmi Is Men zal zich herinneren, hoe een paar maanden geleden een zekere Mej. B. nabij Singapore door de patrij»poort yan haar hut in zee viel en eerst een dag later werd «pgepikt. Bij haar aankomst op Java is de jongedame door de een #f andere zwemvereeniging gehuldigd, maar er waren Enderen, die sceptisch stonden tegenover het verhaal, omdat de betrokken dame niet eens goed zwemmen kon en alle kans had beloopen op zoo'n langdurigen drijftocht door haaien te zijn opgevreten. En z,et, nu komt de „Java Bode" met een onthulling Mej. li. is niet des avonds, maar des morgens heel vroeg uit haar patrijspoort gevallen. En Wel tengevolge van haar nieuwsgierigheid «Mej. b. interesseerde zich n.l. ten sterkste foor de hut welke aan de hare grensde. Interesseerde zich voor be paalde gebeurlijkheden in deze hut zoo sterk, dat zij zich uit het raampje', de patrijspoort boog, met haar toiletspiegel als periscoop gebruikend, zich te ©vertuigen van de ge beurlijkheden, die haar belangstelling hadden gewekt. Mej. b., boog zich in haar jeugd g enthousiasme zoover >it de patrijspoort, dat zij haar evenwicht verloor cn in zee „belandde" Mej. B., die werkelijk geen prljszwemster is, wist zich nochtans boven water te houden en de tijd die verliep tussche* het ©ogenblik dat zij in zee viel en het oogen- blik. dat de komende zon de kimmen kleurde, moet haar eovwen toegeschenen hebben. En ook moet de tHd tusschen het oogenblik dat de zon opkwam cn dat de Chlneescee jonk in zicht kwam haar die in doodsangst verkeerde ontzettend lang geschenen zijn. Aldus de „Java-Bode". Wij hebben v'angs het zonderllngo verhaal ver meld van een V jch goochelaar, wiens vrouw, een He moeder sprak in den beginne ook niet; zij zag •.willend op haar kinddoch toen zij eindelijk in tranen en ging hem omarmen. „waarom Zl)t gij tooh zoo n moot, zal ik immers wel droe- bij u geen uiu .ie, stond zij o „Moeder,,' zeide hl vlg? Indien het zl terugkomen," „Terugkomen?Puns, uwe moeder kan u oogenblik missen Zonder u zal zij sterven," „Ach, spreek toch zoo niet; het zou ml) ook pijnlijk vallen, ma.ir Ik herhaal het u, moeder, ik zal terugko men." „Altijd dat woord, waardoor gij aan mijn bedroefd hart troost wilt geven Ach, hoe komt men terug I Ik weet nog, hoe lan van den ouden koster in het dorp terug keerdehij had zijne oude moeder niet meer lief als tevorenhij vloekte, dat het de goede vrouw beven deed en strompelde op krukkenwant men Had hem zijn been afgezet,.. Frans indien gij ooit zoo ongeluk kig waart uwe moeder niet meer te kennen, wanneer gij terug kwaamt zij stierf van verdriet voor uwe voeten. „Moeder, welke gedachten hebt gij toch dezen avond 1 Waar ik ooit zijn mocht, ik zou u nooit vergeten j ik zou u altijd liefhebben u eti Clara, en meester Ivo ook» dien goeden, braveri manMaar, moeder, wij klagen en weenen beiden, en het is immers nog rijet zeker, dat ik ve,trekker! zal? Toriy zal rtog vóór mij fflöetiii ilecrt- gaanmen zegt wel dat Hij gereklameerd heeft j lil .Ai ook geloof ik dat hij gezond en stérk isof wel zijn vader zal voor hem een plaatsvervanger koopen en dan blijft Frans tooh bij u." Deonacho, «et haar kind naar Kopenhagen was gevlucht, omdat baar man haar, volgens haar beweringen, met een tooverstaf had afgeranseld, terwijl de man verzekerde dat hij haar slechts per ongeluk had geraakt. Het hu welijk werd door den rechter ontbonden en het kind aan den vader toegewezen. De Deensche autoriteiten weigerden echter het uit te leveren, waarop de vader de hulp van het departement van buitenlandsche zaken inriep. De googelaar vreesde echter,*dat het nog wel gerui- men tijd zou duren, voordat de diplomatieke tusschen- komst van hef rijk resultaat zou hebben opgeleverd, en besloot daarom zelf zijn kind te gaan halen. Per vlieg tuig begaf hij zich kaar Kopenhagen, waar hij vernam at zijn gewezen vrouw met het kind naar Aarhuis was verhuisd. De man ging daar heen. Hij kreeg op straat ook inderdaad zijn kind te zien, maar alleen op een af stand van 200 M., want toen hij het kind wilde naderen werd hij gearresteerd. De aandacht van de autoriteiten was ook alweer door een zonderling toeval op den goochelaar gevestigd. De man had op de boot van Ko penhagen naar Aarhuis een brief, waarin hij zijn plannen uiteenzette, laten liggen, deze brief had de kok van het schip gevonden, die daarop do politie had verwittigd. De Deensche autoriteiten hebben den man in vrijheid gesteld, nadat hij had beloofd eerst het resultaat van de bemoeiingen van het rijksdepartement van buiten landsche zaken af te wachten. Hetoorlogsmaterlaal voorAbd el Krim. Eduard Helsey vertelt in het „journal" hoe Abd el Krim aan schiettuig komt. Hij heeft een soort minister van Munitie, Si Abd es Selam gcheeten, Van de werk plaats, waar hij vervaardigd wordt tot aan de borst van den soldaat, waar de chirurgijn hem vindt, volgt de Rif- fijnsche kogel een vreemden weg. Helsey noemt als voorbeeld een fabriek in Andaloesië, bij Sevilla, die nei maal voor het Spaansche leger werkt. Een meesterknecht weet met de fabricage te knoeien enbe- hendig teveel aangemaakte kisten te verdonkeremanen. Ze worden een vo§r een in een völksbodega gedeponeerd. Zij worden tusschen de to inen opgestapeld zender de aandacht te trekken van de militairen, die er hun wijn komen drinken. Van Selv la zendt men ze zegt do schrijver als het aantal voldoende is, naar Rot terdam. Zij gaan aldus door Spanje, Frankrijk en België d. w. z. dat zij als transitogoederen drie douanes pas- seeren. In Nedeiland worden ze dan beweert de Frinsche journalist bij belangrijker voorraden gevoegd, dienen dan in Hull of Liverpool ter aanvulling van groot® Engelsche ladingen en verliezen voor eea oogenblik haar clandestien karakter. Dan worden ze te Oporto ontscheept als bestemd voorhet Portugeescho leger. Maar daar wor ds* ze door de kustvaart overgenomen en hoeten dan voor den Balkan bestemd. Zij komen aldus In Cadlx en maken soms vier of vijf heen- en terugreizen tusschen verschillende havens, tot de gelegenheid zich voordoet Er blonk een zachte glans van geluk door ae tranen der weduwe heen. Een balsemende straal van hoop zalfde de wonde van haar hart. Hier blijvenhaar Frans aan het hart geklemd houden, terwijl de andere lotelingen zouden vertrekkenwat geluk voor die moeder I „O, sprak zij, Frans, zeg nog4 eens dat er hoop is l Wat klonk mij dat daar zoet in de ooren I Die booze menschen In het, dorp, die zwarte Hikplk, allen hebben er dan genoegen in gehad de arme moeder te doen tra nen Horten door te zeggen, dat hij soldaat moest wor den Gij zelf, Franr" „Ach, moeder, Ik vergeet soms In mijne droefheid, dat Ik hopen moet. Vader Ivo en Clara hopen ook welnu, laat ons dan allen met vertrouwen de toekomst inzien, en bidt gij maar lang en veel voor mij." Hoe licht vleit zich ons hart met een flauw straaltje hoop I De moeder ging nu weer op hare plaats zitten, en bad den hemel, opdat zij haren zoon zou mogen behouden. Van tijd tot tijd richtte zij haar oog liefdevol op Frans, en als een droeve zucht uit zijne ziel opwelde, smeekte zij vuriger troost en genade af. Frans hoopte echter niet meer. De schoolmeester en zijne dochter hoopten inderdaad de eerste, omdat hij niet kon gelooven, dat Hikpik een zoo boos man was, dat, hij het kirtd der weduwe aan zijnfe listen zuu opofferen, zou als meri heimelijk itl het dorp zeidede tweede, omdat zij beminde, met al de reine liefde die het Hart eener maagd doöftitttëlen kartomdat zij zich geert sérteide kun Vérbeeldeti vdn hetri, met wieri Zij van de wie,/ af wa.ï opgegroeid, Maar Frarts geloofde aa l hèt W iarste vaii den slag; Fraris dacht aan het afsCliè d, aan de tranen zijner moederaan den' handdruk van Ivo, aan het vaarwel van Clara hij dacht aan dat IJselijke afsoheid. waarna zij elkander in langen ti|d niet ze over te laden op feloeken (Middellandscho zee-vaar tuigen) die ze aan de Riffijnen leveren. lntusschen wordt niet altijd een dergelijke omweg ge maakt. Groote zendingen komen rechtstreeks uit Enge land naar Tarfger, Gibraltar, Pbrt Say (in het westen van Algiers) of Melilla, van waaruit ze vrij «nel haar bestemming bereiken. Een heirlegger van tusschenper- sonen en kleine fabrikanten doet aan de levering mee, die geschiedt aan grossiers, welke groote magazijnen hebben. De betalingen geschieden voor verreweg het grootste deel in Europa, zoodat het voor Abd cl Krim alleen een quaestie van crediet is. Door allerlei beloften van concessies heeft hij zekere financiers lekker gemaakt Vandaar aldus Helsey, dat men thans in alie hoofdste den menschen vindt, blakend van ijver voor de onafhan kelijkheid van het Rifgebied. Een badhuis-dief. In het Zuiderbad te Amster dam is uit het in ;en kleedkamer opgehangen vest een refu ontvreemd, waarop bij de bewaarster der inrichting 9. a. een portefeuille, inhoudende f 800.— aan bankpa pier, een portemonnaie, inh. kleingeld, een gouden hor loge, door een onbevoegde in ontvangst zijn genomen De Poort van In naam van Oranje 11 Uit Den Briel schrijft men aan de N.Z.Crt.: Nadat in 1922, naar aanwijzingen van den archivaris, de grondslagen van de vermaarde Brielsche Noordpoort en de daarbij behoorende oude verstingwerken waren teruggevonden en opgegraven, zoodat zij op den lsten April van dat jaar door de Koninklijke familie in oogen- schouw genomen konden worden, ging daar weer de aarde van den wal overheen, en alleen een zeer een voudig monumentje, door Koningin Wilhelmina onthuld, duidt voortaan de plek aan, waar de watergeuzen Den Briel bestormd hebben, een van de popula rste voor. «telingen uit onze geschiedenis. Het monumentje zelf, in den trant van de steenhoopen, die in den Oud Tes- tamentischen tijd op geheiligde plaatsen werden opge richt, spreekt juist door dien eenvoud tot het Hollandsche hart, zou hier ep deze door de geheele beschaafde wereld bekende plek niet anders mogen zijn, op straffe van aan stellerigheid. En het opschrift is insgelijks een eenvou dige vermelding van het gebeurde, zonder eenige kleuring Of opsiering. Dit alles echter "neemt niet weg, dat het wederom wogstoppen van die oude poort en interessante vesting werken onder de aarde, wel héél jammer is. In een ver- zouden weerzien, en wie weet 1 of Clara hem In ;die af wezigheid niet vergeten zou Dat denkbeeld joeg onheilspellende gedachten door zijn hoofd maar als hij dan in zijnen geest het beeld van Clara zag, die ziete maagd met hare schoo ie oogen, welke door de tranen als diamanten glinsterdenals hij haar zag met de handen saam gevouwen .biddende al i een engel aan het hoogaltaar der dorpskerk want zoo had hij haar des avonds nog gezien dan Jdacht hij in zich/,elven i „Zij zal ml) niet vergeten, zij heeft ml) veel te lief I" en meer bemoedigd hief hij het oog van de vlammen op, Dien avond werd de kleine lamp niet ontstokende spijs bleef onaangeroerd en het vuur,- door geene zorg zame hand opgestookt, verging In assche. De stilte maar niet do rustige slaap, heerschte weldra in de woning. Frans hoorde van tijd tot tijd een langen zucht uit den moederlijken boezem opstijgen, en die zucht kwam zijne halve sluimering storen, t ij, even als de moeder, groette, met een meer verlicht gemoed, de morgensche mering. II. De dagen verliepen. Men verwachtte In het huis van den schoolmeester en bij de arme weduwe, geduldiger de Uitkomst tf, lichter was er de gewone kalmte ver- bartnerl j de onrust prangde altijd de erave en eértVdU- dige harten Op andere tijden had Clara, mét zóóveel vféugde, de eerste lente* höefflin begroet, óf den eersten lónnéstraah die de uitbuitende knópies koesterde thans za£ ilj dit alius onverschill g aart. (Wordt Vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1