H.WEGELING Vraag en Jtanbod IJsco „WALCHERIA" HEI ciENE ONRECHT DRUKKERIJ Agentschappen op Noord-Beveland DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT BB Een Uitroeper In de krant Heipt U uit den brand 11 ,m 316 JAARGANG VRIJDAG 34 JULI 1023 No. 20 to EEN DER BESTE Advertentieprijs J van 1-4 regels 00 cbnt, iedere regel meer 15 gent. beschikbaar voor Advertentie f 6.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. JE versnapering VAN DB DIB Q O I O WERK LEVEREN, IS NOORDSTRAAT 44 TELEFOON No. ISO VLISSINGEN bWREAUX VAN ÜITOAVi DRUKKERIJ H. WEQELINQ NOORDfiTRAAT 44 TEJ.. 180 VHSSINQEN POSTREKENINQ NO. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN LaNGF DeLI«EB 144 MrDDOUBVRQ rnm MENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST ft» CENT LOSSE NUMMERS 6 CSNT 1NOEZONDEN MEDEDEELINOEN 90 CENT PER REOEL (DUpBELS KOLOM) BIJ CONTRACT AANMERKBLIJK VERjMJWDBRD TARIEF Te Cats de heer C. j. de Waard, no. 43. Te Colijnsplaat de heer Kr. v. d. Hoven, Achterkerkbuurt Te Cortgene.de heer Welleman, N. Achterweg 138. Te Geersdijk de heer W. v. Goudswaard, C 15. Te Kamperland de heer Clement, Te Wissekerke de heer A. Visser. De bekende milliardair Vanderbilt heeft voor zijn persoonlijk gebruik een luxueus vliegtuig laten bouwen, dat van alle mogelijke gemakken zal zijn voorzien. Het vliegtuig zat worden uitgerust met een 450 P. K. moter, waardoor het in staat zal zijn gedurende vier en een half uur met een snelheid van 125 mijlen per uur te vliegen. De hoofdkajuit biedt plaats aan drie passagiers en is smaakvol gemeubileerd. Yóór deze hoofdkajuit bevindt zich nog oen klsinors, waai in twee personen plaats kan nen vinden. Hoewel de heer Vanderbilt te kennen heeft gegeven, ln de meeste gevallen zelf aan het stuur te willen zit ten, heeft hij toch een bekend Amerikaansch vlieger in dienst genomen, ten «inde op alle gebeurtenissen te zijn voorbereid. Russel Scett, de vroegers millisniir die beschul digd was van moord te Chicago, is in de laatste minuut Van de galg gered. Hij ontving het volgendo telegram i .Wacht met het ophangen van mijn broer; ik zal mij zelf aangeven. Ik was degene, die jozef Maurer dood schoot." Het telegram was geteekend Robert Schott Tijdens het proces beweerde Russel Scott, dat zijn Men geloofde beua toen niet en veroordee broeder Robert, die vermist werd, den moord had pleegd. Men geloofd hem tot den strop. In het dorpje Carvajales nabij do stad Zamora aan de Doure zijn tengevolge van het eten van bedor ven vleesch 20 personen overleden, terwijl nog ver scheidene andore zoo ernstig ziek zijn, dat ook zij zul len sterven. f Twee gezinnen zijn geheel overleden, van anders lig gen aile leden ziek. Bij onderzoek door inspecteurs bleek het vleesoh met miltvuur besmet to zijn. Erkentelijkheid is toch maaralles. In de Zierikzeescho Nieuwsbode kwam 3 dezer, onder het hoofd „Brieven van ee« Schouwenaar", de volgende dankbetuiging voor' Mede namens r!b' k.nderen en kleinkinderen betuigt der beminden, al hadden zij het nooit gezegd? Frans en Tony waren van denzelfden ouderdom, Op het oogenblik dat wl) deze geschiedenis aanvangen, haef- den zi) hun negentiende jaar bereikt, en werden zij op- geroepen, om in de naburige kantonshoofdplaate tegaan loten dat is te zeggen; eene kans wagen, wie aan de bloed-belasting zal worden opgeofferdwie zijne vrijheid als burger zal verliezenwie van het werk der samenleving, uit den boezem zijner geliefde betrekkingen, zal worden losgescheurd om des noodig te gaan sterven voor een vaderland, dat soms geen brood voor hem heeft gehad. Met hoeveel onrust had men d'en dag zien naderen Hoe vurig hadden Clara en Martha gebeden, en scherp had de booze Hikpik gelachen, toen hij de arme vrouwen om een gelukkig nummer voor Frans bidden zag. Hoe dikwijls had hij het vroom gebed gestoord, dat zij des avonds, als het angelus over de vlakte klonk, aan den God der lijdenden opstuurden 1 Hikpik gaf er niet veel om, of zijn zoon een onge lukkig nummer trok. Waren er niet duizende listen en *iuiperijen, om van de legerdienst bevrijd te worden? ondergsteekendo den onbekenden heeren, die hem op 1 juli j.l. uit zijn woning haalden, naar een auto sleepten, de trappen van het Dorpshuis opzeulden, een stembiljet in de hand duwden, tegen een stemhokje smeten, op de stembus lieten vallen, en hem vervolgens op voor het slachtoffer zeer pijnlijke wijze naar huis transpor teerden, zijn zeer beleefden, welgemeenden en hoogst gevoeligen dank. In zijn lang leven heeft ondergeteekende veel vriende lijkheid zijner medemenschen mogen ondervinden, doch 'n hardhandige en spontane hulpvaardigheid op 1 juli betoond, was hem tot op dien dag te eenen male vreemd gebleven en zal door hem dan ook nimmer worden ver geten. Ook den leden van het Comité van Actie der onbe kende Kiesvereeniging, diehem ten tweeden male een ple zierreis wilden laten maken, worde hier openlijk dank gebracht en de verzekering gegeven, dat hun wil gaarne voor de daad wordt genomen. Schouwen, 3 Juli 1925. Uit allernaam, PIET OUD. Een jeugdige durf-al. Een U-jarige knaap te Hilversum had reeds eenige malen een fietstochtje ge maakt op verschillende rijwielen, die hl] aan den kant van den weg zag staan, en die hij na afloop van zijn tochten maar weer ergens achter liet. Thans echter was hij belust op een autotochtje, aldus de „Stand". Mij zag op den Ouden Enghweg een aute aan den kant van den weg staan. Fluks nam hij plaats achter het stuurrad, bracht den auto in beweging en genoot op zijn manier Ma op den ,s-GraveIandschen weg een boom te heb- aangereden, zette hij zijn tocht voort, tot hij op den Neu- weg tegen een hek aanbotste en de auto niet meer voort wilde. Een politic-agent, die het ongeluk zag gebeuren, nam den jeugdigen chauffeur mee naar het bureau, waar ook de eigenaar van den auto, de heer S. uit Bussum, juist aanhifte kwam doen van de vermissing. De wagen bad behalve uitwendige beschadigingen ook defect aan de stuurinrichting bekomen. De jeugdige durfal zal door de politie ter beschik king worden gesteld van Pro juventute. Bodded hair óf een knevelbaard. U hebt slechts te kiezen, lieve schoone, met uw aardig jongens kopje. Lees maar verder, Een Fransch kappersblad voorspelt, dat de mode der korte haren nog precies twee jaar zal duren, dus tot 1927, en wel om deze reden, dat een bepaalde haar dracht (dat is statistisch vastgelegd) nooit langer en ook zelden korter duurt dan tien jaar. Welnu, in 1917 is de kortharigheid in de mode gekomen, dus welberekend, behoort ze er in 1927 weer uit te zijn. Precies zoo was het met de Qrioksohe chignon die is óók tien jaar sn voguo geweest; en hoe! Daar vóór was er de mode van de hooge chignon en ook deze duurde 10 jaren. Als zoo'n vakblad dat met een dergelijke beslistheid verzekert, zal het wel waar zijn. Tien jaar is een lange tijd. En tien jaar is voldoende, volgens een Amerik. vakman, om een heele ruïne te weeg te brengen op de vrouwehoofden. Want, zoo zegt die Amerikaan mr. Charles Nestle heet hij en hij woont te New-York, waar hij vice-president is vaa de „Wholesale Beauty Trade Associations" als de vrouwen blijven doorgaan met heur haar „a la garcon- ne" te laten knippen, dan zal zich op hun hoofd een energ'e-verplaatsing voordoen. Daar aan het hoofdhaar geen gelegenheid meer wordt geladen om zich voldoende te ontwikkelen, zal de levenskracht, voor het haar be stemd rch verplaatsen naar de gezichtsha trtjes, zoodat binnen afzienbaren tijd de vrouwen zullen rondloopen met snorren en baarden, welke met die van de man nen zullen kunnen concurreeren. En de vrouwe.i, die niet van zoo'n gelaatstooi houden, zullen, evenals de mannen, verplicht zijn zich iederen dag minstens een maal te scheren. Bovendien zal die energie-verplaatsing zóó eterk zijn, dat er te weinig voor hoofdharen overschiet met het gevolg, dat ook weldra een aantal vrouwen zal rind- loopen niet alleen met een „zie, de maan schijnt door de boomen", maar met hoofden, zoo glad als biljart ballen. Une femme avertle en vaut quatro. Bloed moet er vloeien. Een stierengevecht, dat te Mexico City zou plaats hebben, werd uitgesteld we gens *den ongeschikten toestand van de arena enge- volge van regen. Het publiek was hierover zoo veront waardigd, dat de hulp van het brandweercorps moest worden ingeroepen. De spuiten werkten echter niet veel uit, want do toeschouwers geraakten slaags met de po litie. Veertig betoogere werden gewond, waarvan velen ernstig. Straatroovers. Te Nordhorn, even over de grens, is de banklooper van de firma Niehuis en Dutting al daar, 's middags door twee personen, die, den looper met een revolver bedreigende en hem peper in deoog^n strooiden, beroofd van een portefeuille met 50.000 rijksmark. De daders wisten te ontkomen. Een zonderling avontuur. Een Engelsch toe rist, zoo verhaalt een Zwitsersch blad, had een zonder ling avontuur. Terwijl hij den Taminapas bij Ragaz over- mmmw Zoo waren zi] opgegroeid en de huiselijke band was fer en vaster toegehaald, totdat zich een sterker ge- voe: in de jeugdige harten vestigde, en zij in elkan der.. 'iOgen iets meer lazen, dan het heilige zuster- en broederlijke gevoel. Waarom durfde Frans de wangen van Clara niet meer zoenen, zooals hij voorheen deed Waarom sloeg Clara blozend de donkerbruine oogen naar beneden, wanneer Frans het waagde, harehand in de zijne te drukken? Was het niet, omdat zij elkan- Hij Kende er zooveel, dat hl] erjzelfs niet eens aan dacht, om zijnen *oon voor een handvol geld vrij te koopen. Ook was hij tamelijk gerust toen men hem kwam zeg gen, dat Tony een laag nummer getrokken had. Hij zette zich dadelijk aan het werk om door list en bedrog, mis schien voor een enkel goudstuk, zijnen zoon viij te maken, zonder te rekenen, dat het kind van Martha, het zijne zou moeten vervangenwant Frans had het num mer, op dat van Tony volgende, getrokken. Ach I wat weende Clara; hoe veel wanhoop las men in de trekken der weduwewat lijden beneep de ziel van Ivo, toen zich de mare verspreidde, dat Frans een twijfelachtig nummer getrokken had, Men vreesde maar al te recht de boosheid van Hikpik, die reeds op de ge waande gebreken van zijnen zoon had geroemd, en daar- om juist had Frans een voorgevoel, dut het hem slecht vergaan zou. Zuchtend was hij de woning van den school meester ingetreden, snikkend was Clara hem urn de hala gevlogen, alsof het eeuwig afscheid gekomen ware, en hij had slechts met moeite een weinig troost in het be klemde hart der maagd gestort. Dien avond zat Martha mismoedig bij het turfvuur, en had de wind, niet huilend in den schoorsteen gezon gen, men had zeker niets gehoord dan het tikken der rozenkrans-kralen, die door de vingers der weduwe schoven. Dan wenschte Maitha schatten te bezitten, om haar kind vrij te koopen, gelijk de rijke menschen kunnen doen. Wat al ontwei pen smeedde zij in hare moederliefde, om geld te krijgen 1 Hoeveel duizende plannen tooverde zij zich voor den geest, om dat geliefd kind te behou den 1 Zij wilde het weinige dat zij bez.it vjsrkoopen dag en nacht werken, giften afsmeeken, bede len zelfs, zoo lang tot dat zij dien grooten scnat zou vergaderd hebben. Zij wilde, de onnoozele! indien zij er niet.in gOiuKsen mooht haren zoon te behouden, met hem naar de »U'd gaan, om hem tenminste te mogen zien en over hem te kunnen waken Doch waarom toch kon de wet haar dat kind ont scheuren Was zi) geene weduwe? Helaas! ja, maar in het naburige dorp had zij een andere zoon, die oudei was dan Frans, en volgens de wet gehouden zijne moeder te ondersteunen. Frans was nog niet in sjaat het dagelijksche onderhoud voor haar te verdienen. Men beroepe zich nooit in d e wet, op liefde, hoop en toekomstZij is ais een booze geest, die er genot in heeft dit alles bij den arme te verbrij zelen. Zij laat zich wel verbidden door een handvol geld, maar door geene tranen, Die wet is bloedig; zij moet door de hand eens duivels geschreven zijn I De haren van Martha waren, door veel ongelukken, voor den tijd grijs geworden. Zij had reeds drie kinderen en haren echtgenoot naar het kerkhof zien dragen zij had haar huisgezin van den welgezeten stand, tot dien van armoede zien afdalen en begon nu eerst, door de liefde en vlijt van Frans, door de vriendschap van Ivo en Clara, een weinig verademing in het lijden te schep pen. Ach 1 waarom moest nu juist die zware slag haar treffen I Die gedachten rolden de arme weduwe, bij verpoozing van het gebed, door het hoofd. De deur Gr woning werd geopend en Frans trad, met een droevig „goên avond,"langzaam binnen. Hij was een schoon en gezond jongeling, en zijne eenvoudige, kem- pische kleederdracht, verhoogden den goeden ind uk, dien hij, op wien het ook zin mocht, maakte. Hij zette zich in den anderen hoek bij het uur neer, en *t arde zonder te spreken op de wiegelende vla n ien (Wo.u vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1