H.WEGELING Draag en dan bod IJsco „WALCHERIA" HET EENE ONRECHT DRUKKERIJ Agentschappen op Noord-Beveland r DRUKKERIJEN WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD WEEK-OVERZICHT Een Uitroeper In de krant Wk Helpt U uit den brand II 31e JAARGANG VRIJDAG 17 JULI 182B No. 28 EEN DER BESTE Bureaux van Üjtoave DRUKKERIJ H. WEOELINQ Noordstraat 44 Tel. 130 vussmash Post reken i no No. 51407 DRUKKERIJ DE LANQE JAN Langf Djslet B 144 Mdoclbuso MENTSPR1JS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 1—4 rboels 60 cent, INGEZONDEN MEDE DEELING EN 60 CENT PER REGEL BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie ff 6.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speolaal tarief. Te Cats de heer C. de Waard, no. 43. Te Colijnsplaat de heer Kr. v. d. Hoven, Achterkerkbuurt Te Cortgene de heer J. Welleman, N. Achterweg 138. Te Geersdijk de heer W. v. Goudswaard, C 15. Te Kamperland de heer J. Clement. Te Wissekerke de heer A. Visser. De vriend des volks. Iemand, die kort geleden uit Petersburg naar Parijs is gekomen en de residentie van Zinojew goed kent, vertelt aan de „Posljednieja No- wosti" de volgende bijzonderheden over de levenswijze van Zinowjew, den „vriend des volks", zooals zijn hie lenlikkers hem bij voorkeur noemen. Zinowjew woont in een alleenstaand huis (een „osob- njak") aan de Petersburgkaja Storona, naast het huis, waar vroeger de gevierde danseres Krzesinski heeft ge woond. Rond zijn huis houden voortdurend eenige reche- cheurs de wacht. Bij het verlaten van het huis rijden steeds achter elkaar drie volkomen gelijk-uitziende auto's en niemand weet, in welke van de drie het hoofd van de Derde Internationale zit. Dit wordt gedaan om Zinow jew te beveiligen tegen mogelijke aanvallen. Hij is een groot liefhebber van het tooneel en vooral van het ballet. Zijn Schouwburgbezoeken worden als volgt georganiseerdEerst komt in den Schouwburg de speciale garde aan, die belast is met het bewaken van het leven van den communistischen leider; daarna wordt aan het huis van Zinowjew een telegram gezon den, dat hij kan vertrekkenuit het huis wordt op de zelfde wijze meegedeeld, dat Zinowjew zijn osobnjak heeft verlaten en zich naar den schouwburg heeft begeven. Zijn auto rijdt naar den ingang,'die vroeger was gere serveerd voor den keizer, zijn loge betreedt hij op het zelfde oogenblik als het gordijn wordt gehaald (de werk- liedeft op het tooneel krijgen van een der bedienden van Zinowjew bericht, wanneer zij kunrten halen). De aan- f;renzende loges worden bezet door bewakingstroepen, n de entre-acten blijft Zinowjew nooit in zijn loge zit ten, maar trekt hij zich terug naar de voor hem gere serveerde vertrekken. Dergelijke voorzorgsmaatregelen werden zelfs niet ge troffen voor den tsaar. De „bloeddorstige tyran", zooals de bolsjewiki Nicolaas II plegen te noemen, was minder bevreesd voor aanvallen dan de „vriend des volks". bloed dadelijk door den angel vergiftigd. De beklagens waardige man leed versehrikkelijke pijnen en trots de aangewende tegenmiddelen, overleed hij binnen het uur. Misgerekend. Een waronghoudster te Lima-Kaoem bij Fort van der Cappellen (N.-Indië), werd op een nacht wakker geklopt; een vreemde stem vroeg haar deur te openen, de bezoeker wilde-wat petroleum koopen. De vrouw antwoordde dat artikel niet in voorraad te heb ben, waarop de stem vroeg, dan maar wat van de pe troleum uit haar lamp te mogen hebben. Zij maakte toen open, maar plotseling drong een man naar binnen, die haar beetgreep enpoogde, haar met haar eigen haren te wurgen. De bandiet had echter het ongeluk, zijn wijsvinger in den mond der vrouw te ste ken zij beet toe en taste tegelijkertijd naar het mes, dat de man in zijn gordel droeg. De gebetene trachtte zijn vinger los te rukken, maar het gebi der dappere dame was zoo stevig, dat de punt van den vinger to taal afgebeten werd 1 De dief zette het op een loopen en den volgenden dag werd ijverig gezocht naar iemand met een afge- knotten wijsvinger. De man werd gevonden, maar ver klaarde, dat hij het ongeluk opgeloopen had bij het vis- schen Doch omdat de politie niet wilde gelooven aan die bloedige hengelpartij, bekende hij ten slótte. Het bleek een pas ontslagen veroordeelde te zijn. Een avontuurlijke tocht. De variété-zange res, Adrienne Solser, is, om met haar tijd mede te gaan, filmartiste geworden en werkt op het oogenblik aan een nieuwe film, die onder den titel „Bet wint de 100:000", begin januari in circulatie zal komen. Adrienne speelt er de hoofdrol,in en heeft voor de opname een reis naar Afrika moeten maken waarvan zij uit Marseille eenige bijzonderheden aan het „Rott. Mbld." schrijft: Met de heeren André Boesnach, directeur van de Eureka Belgika Filmfabriek en Henk van Alsem, opera teur, was zij in een Fordje van Haarlem naar Marseille gereden en van daar per boot naar Algiers overgesto ken, waar opnamen moesten worden gemaakt in de Sahara. Dat was een gewaagde onderneming, die voor hen nog geen Hollandsche filmartisten hadden aange durfd en dat het goed is afgeloopen is te danken aan den directeur van een groot bioscoop-theater te Algiers. Zij waren n.l. zoo voorzichtig geweest hem het doel van hun woestijntocht mede te deelen en er bij te zeg gen, dat zij den volgenden dag terug zouden zijn. Zij kwamen echter den volgenden dag niet terug, want zij verdwaalden in de woestijn en zwierven 2 dagen op die barre zandvlakten rond, zonder eten. De bioscoop-di recteur had echter reeds gewaarschuwd, dat de reizi gers niet op tijd terug waren en Algerijnsche soldaten trokken te paard uit om hen te zoeken, hetgeen hun gelukte en zoo werden zij weer behouden in do bewoonde streken gebracht. Inmiddels zijn alle opnamen goed ge slaagd en Dinsdagmorgen zou het gezelschap weer met de Ford de thuisreis aanvaarden. JE versnapering Een verstrooi deprofessor. Een Australische professor, die te Londen is aangekomen om daar het Empire Universites Congress bij te wonen, kwam tot de min-aangename ontdekking dat hij een jaar te vroeg is 1 Het congres heeft pas plaats in juli 1926. Indertijd is in de circulaire, waarmee het congres werd aangekondigd, abusievelijk het jaar niet vermeld. Er werd nog een extra-bericht verzonden en het orga nisatie-comité te Londen ontving-kort daarop uit Sydney de mededeeling, dat alle Australische deelnemers op de hoogte waren gebracht. Alleen de hoogleeraar in quaes- tie schijnt te zijn vergeten, of zijn gedachten toefden verre, toen hem verbeterd bericht werd gezonden. De geleerde heeft besloten, naar Australië terug te keeren om 't het volgend jaar nog eens over te doen. Het misverstand heeft hem intusschen genoopt een overbodige reis van 24.000 mijlen te maken. Sic transit... Het mooie kantoor der Hanzebank, dat voor eenige jaren aan de Koornmarkt te Delft op luxueuse wijze werd gebouwd e« ingericht, ten koste van vele duizenden guldens, zal op 27 dezer, krachtens rechterlijk bevel worden verkocht. Een krank zinnige. Toen de arbeider B. te Hoorn om 4 uur 'smorg: naar zij i werk giiig in een van de naburige dorpen, ontmoette hij bij het spoor een half ontkleeden man, die op hem afkwam en hem op den grond wierp. B. stond op en nam do vlucht naar zijn huis, achter volgd door zijn aanvaller, die nog eenige malen kans zag hem neer te slaan. Toen de politie kennis van het geval kreeg, gelukte het deze den ongelukkige, de uit Berkhout afkomstig bleek, naar het ziekenhuis te transporteeren. Een aanranding. Te Zierikzee is een dame, dl bezig was zich aan het strand in een tentje aan te kleeden overvallen door een jongeman, die eerst het tentje weg trok en daarna het verschrokken meisje bij de keel greep* waarop een worsteling ontstond. Het meisje wist zich los te rukken en naar buiten te loopen, waarop de aan rander het hazepad koos. Als verdacht van deze aan randing is aangehouden de 24-jarige S. v. d. D. Een vreemde wilsbeschikking. De „Gooi en Eemlander" meldt, dat een ongewone begrafenis te Vreeland heeft plaats gehad. Wat ik u verhalen wil, viel voor in een dorp dat in Het dorp i gezicht op die huizen, rP de "*edzame Kempen gelegen is. Het dorp is mair er is iets tooverachtig in het klein, welke vertrouwelijk rond den ouden toren gelegen zijn j er is iets schilderachtig in de hoeven, rond welke de wijngaard zijne takken kronkeltIn die oude kastanje- boomen, met hunne pyramidale bloemtrossen j er Is iets streelends In die akkers In die welden en bosschen, welke met de kleine beek, eenen krans rondom liet dorpke makener is iets aanlokkends in de kinderen van het dorp, die blij en blozend, met bloote hoofden en voetjes, op den oever der beek spelen. In dat dorp heb ik vertoefd en er de geschiedenis vernomen die ik u verhalen zal, eenvoudig zooals zij is. Ik heb het vervallen huis van meester Ivo gezienik heb, ter herinnering eene der zuivere, witte bloemen ge plukt, die tegen het vervallen kruis, op het graf van Clara groeie.i. Ginds, ter zijde van den weg, half onder den ouden vlierboom verborgen, staat het huis van den school meester Ivo. De wind heeft het rieten-dak verstrooid, de muren gescheurd of verbrijzeld, en akelig doet hij nog de glasruiten kletteren. Het landmeisje gaat er des avonds biddend voorbijwant zij denkt geesten te zien geesten, die aan den zonderlingen meester Ivo, of aan zijne schoone en treurende dochter Clara, gelijken. Vrees echter niet, dat ik u in gezelschap van twee wezens brengen zal, die op aarde zoo boos leefden, dat zij. volgens de denkwijze der dorpelingen, hier, na den dood, moesten terugkeeren tot boete hunner zonden neen I Meester Ivo was een braaf en zachtaardig man, die ongelukkig stierf, nadat hij het lijk van Clara naar hot kerkhof vergezeld had, en Clara was een lieve en deugdzame maagd, een engel, die uit den hemel was neêrgedaald, om hier te troosten en te beminnen. Luistergij zult" glimlachen met de vrees der dorpe lingen en ik weet zeker, dat gij liefde zult opvatten voor den gueden schoolmeester en zijn kinddat gij van bel den droomen, dat gij voor beiden bidden zuTt, als gij de vervallene woning en het brokkelige kruis moogt be- zocKcn, huizing, In steen opgebouwd, met pannen-dak en met tnangbord afspanning. Ten tijde dat meester Ivo, in den zomer- een geschilderd uitr versierd Het Is thans eene avond, onder den vlierboom van den vermoeienis van dien, dag uitrustte, woonde daar de deurwaarder Hikpik, een driftig en kwaadaardig manneke, voor wien de arme dorpeling beefde als een riet, en die door zijn geld een aanzienlijken invloed in het dorp had. Ivo en Hikpik verschilden niet alleen in geldelijk ver mogen maar ook nog hemelsbreed in karakter. Het waren twee tegenover elkander staande uitersten. Zoo menschlievend, zoo mededeelzaam de een was, zoo hard en eigenbaatzuchtig was de andere. Voor de dorpelingen, maar vooral voor de kinderen, lag er een afgrond tus- schen beide. De kinderen hadden Ivo innig lief, en zij schoven bevend langs de muren, als zij het nijdige, ge rimpelde gelaat van den zwarten 'Hikpik zagen (want dien naam gaf men hem, om zijne zwarte kleeding). Maar Ivo was ook goed en welwillend hij streelde hun de blozende wangen, zag hen met liefde spelen, werd zelf somtijds kind en ^regelde het spel; terwijl Hikpik met zijnen schaterlach en zijne vonkelende oogen, hen meer dan eens ver van ziine woning gedreven had, Waar men den jubelkreet der kinderen niet duldt, daar is dikwijls een kwaadaardig man meester Hikpik had een zoon, soms wel wat wild en onbe zonnen, maar toch niet boos van inborst. Tony, zoo was zijn naam, kwam dikwijls aan het huis van den school meester, en koesterde voor de schoone Clara eene in nige liefde. Doch, hij zag het well een. andere had de dierbare plaats, In Clara^s ziel ingenomen. Als Tony haar de schoonste rozen u!t den hof schonk, hield zij d o slechts in de handmaar als die andere, als Frans, haar eene nederige veldbloem meêbracht, dan stak zij die op het hart. Den blik dien zij Frans gaf, was zoo verschillend van den glimlach dien Tony ont ving I En waarom zag zl] zoo wachtend de weg op, die naar de woning der weduwe Martha geleidde, als zij des avonds voor het huls van den schoolmeester gezeten was Het was omdat haar hart van ongeduld klopte, om Frans te zien Dan ging Tony peinzend heen en een gevoel van min nenijd sloop, als een brandend vergif, in zijn hart. Hij had zooveel gegeven voor de liefde van Clara Clara, die zoo zoet spreken, zoo vroom bidden, zoo lief zingen kon I Frans het kind eener arme weduwe, was ook de lie veling van den schoo meester. De twee kinderen waren even oud, waren onder dezelfde leiding van Ivo opge groeid en de dorpel der beide huizen, de knie of de kus van Martha en van den schoolmeester, waren voor bei den hetzelfde geworden. Clara vond in Martha eene goede moeder, Frans vond in het huis van den school meester een braven vader terug. De kinderen hoorde elkander toe, en dachten zelfs niet dat het ande -> we zen kon. (Wordt vervolgd.) VAN DK DIK QOKD WIRK LEVEREN,IS NOORDSTRAAT 44 TELEPOONlNo. 130 VLI8SINQEN Wegelingsïïieuwsblaci iedere regel meer 15 cent. (DUBBELE KOLOM) Door bijen doodgestoken. De stationschef te Trelsdorf, bij Wesermunde, werd aan zijn bijenkorf aan gevallen en gestoken door zijn eigen bijen. Vermoedelijk heeft een der etefe een slagader getroffen en is zijn Met verre van- Ivo's woning staat eene burgelljke

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1