Draag en Aanbod DE BEDELAARS IJsco „WALCHERIA" Agentschappen op Noord-Beveland WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD Onze Postabonné's WEEK-OVERZICHT Een Uitroeper in de krant H| Helpt U uit den brand 11 31» JAARGANG VRIJDAG 10 JULI 1923 No. 27 I» voor Advertontl» 15.- per plaatsing. BIJ meerders plaatsing, speciaal tarief. Bureaux van Uitoave DRUKKERIJ H. WEGEL1N0 Noordstraat 44 Tel. 13u Vlissinoen postrekenino No. 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN Lanoé Delft B 144 Middelburo ENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT */,1! wLOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 1—4 reoels 60 cent, iedere reoel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEELINOEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advertentie f 5.- per plaatsing. Bij meerdere plaatsing, speciaal tarief. verzoeken wij beleefd hün abonnementsgeld per giro te voldoen. Dit is de goedkoopste wijze en kost U slechts 5 cent voor verzenden. Giro-biljetten worden door ons niet meer ingesloten, daar dit voor ons te omslachtig is. Men storte dus op onze postrekening no. 51407 vóór Vrijdag 17 Juli a.s. 50 cent. Over abonnementsgelden vóór dien tijd niet* betaald wordt met bijtrekking van 15 cent incassokosten be schikt. De Administratie. Te Cats de heer C. de Waard, no. 43. Te Colijnsplaat de heer Kr. v. d. Hoven, Achterkerkbuurt Te Cortgene de heer Welleman, N. Achterweg 138. Te Geersdijk de heer W. v. Goudswaard, C 15. Te Kamperland de heer Clement. Te Wissekerke de heer A. Visser. Een reuze-baby. Zóó mag terecht de lachende baby heeten met zl|n heerlijke-roode wangen en schitterend witte tanden, die thans te zien is op den hoek van de Rue Scribe en den Grand boulevard te Parijs en die maar eventjes 85 (zegge vijf en tachtig) Meter lang is. Hij is keurig geproportio neerd zijn oogen zijn 2.90 M. breed en de baby be slaat in het geheel 1046 vierk. M. schuttjng en lacht om het afbreken van de huizen rondom, over het geweldige geroezemoes van het stukje grootstad waarin men hem eeft neergezet om reclame te maken voor een nieuwe soort zeep. Hl) een echt kind van onzen tijd is een waardige, zij het ook slecht tijdelijke, tegenhanger van den Eiffeltoren. Tot dusver is deze baby de grootste reclame ter Werelddoch weldra zal hij worden over troffen voor de eene of andere schoencréme of een si garettenmerk. Een andere geweldige reclame is opgezet door eenbe- kende automobieler.fabriek die den Eiffel-toren heeft ge huurd voor den tijd van anderhalf jaar. Zoodra de avond valt, zal de naam der firma van den tweeden omgang tot den top in duizenden gloeilampen door heel Parijs en ver daarbuiten kunnen worden gelezen. Tevens zal de firma zorgen voor een fantastische illuminatie van den toren, welke zal bestaan utt acht verschillende licht beelden, welke om de beurt in het nachtelijk duister zichtbaar worden. Voor deze verlichting worden gebruikt 34 K.M. zwa- ren kabel, 56 K. M. gewone electrische draad en onge veer 200.000 roods, witte, gele en blauwe electrische lampen. De huur v$n den Eiffeltoren voor reclamedoeleinden bedraagt voor één jaar 350.000 franc en aan belasting moet de firma voor deze licht-reclame aan de Gemeente Parijs bovendien betalen 300.000 franc per jaar. Kamerverkiezingen. De nieuwe Kamer zal bestaan uit Rechterzijde: L Roomsch-Katholieken 30 Anti-Revolutionairen 13 Christeliik-Historischen 11 Staatk. Gereformeerden 2 Herv.Geref. Staatspartij 1 R.-Kath. Volkspartij 1 Totaal 58 nkerzijde: S. D. A. P. 24 Vrijheidsbond 9 Vrijz.-Dem. Bond 7 Communist 1 Plattelanders-Braat 1 Totaal 42 Alzoo coalitie 30 4- 13 4- 11 54 en 4 rechtsche leden, die niet tot de coalitie gerekend kunnen worden. In het geheele land zijn uitgebracht 3.085.770 stemmen, zoodat de kiesdeeler bedraagt 30858 stemmen. Een dror. ken machinist. Uit Caen wordt ge meld dat op de Calvadosspoorweglijn, te Bayeux zich een ernstig ongeluk heeft voorgedaan. De 27-jarige ma chinist Fritaux bestuurde in dronken toestand de loco motief van den trein Besace—Caumont. Onderweg had de stoker hem vervangen, doch, om het station binnen te rijden liet hij hem zijn werk doen. De dronkaard had echter de kracht niet, de snelheid van de machine te regelen, zoodat bij een wisselspoor een ontsporing plaats had. Fritaux werd totaal onthoofd. De stoker bekwam als bij wonder geen letsel. De hoofdtreinwachter Houssel, werd echter zwaar ge kwetst aan het hoofd, terwijl een ander bediende lich tere kwetsuren opl ep. Met een b ij 1 g e d o o d. De pool Casimir Pourjinski heeft, toen hij te Dijon thuis kwam, zijn woning leeg geplunderd gevonden. Op het bed in een slaapkamer vond hij zijn minnares, Marie jadlowska, dood uitge strekt, met nog een bijl in het hoofd, dat akelig was verminkt. Het parket Is gewaarschuwd en heeft een onderzoek ingesteld. Vermoedelijk heeft de moordenaar het vertrek van Pourjinski afgewacht, om in de woning te sluipen en de ongelukkige vrouw in haar slaap te verrassen. De moordenaar is voortvluchtig en onbekend. Dief stal is de drijfveer van de misdaad. Haar trouwring na 44 jaar terug. Bij den goudsmid H. A. A. te Doesburg vervoegde zich dezer dagen een buitenman, die een gouden ring te koop aan bood. Het verhaal, dat deze deed omtrent het vinden van den ring op zijn bouwland en de in den ring gegra veerde letters, deden den goudsmid onderzoek doen bij een der stadgenooten en nu bleek, dat de echtgenoote van den heer Winterink 44 jaar geleden haar trouwring vermiste. Deze is waarschijnlijk met compost op 'het land uitgestort en thans weer te voorschijn gekomen. Twee steden verwoest. Uit Bogota (Columbia) wordt gemeld, dat een hevige uitbarsting is begonnen van den vulkaan Galeras bij Pasno. Groote vlammen spoten uit den krater en een groote hoeveelheid rots steen en asch werden op het omringende land geworpen, De gemeenschap met de steden Laflorida en Sonsaca is verbroken en men vreest dat beide plaatsen verwoest zijn. 7 ik leerde zijn vrouw en hare familie kennen, en ik weet niet ooit aangenamer en recht genoegelijker dagen te hebben doorgebracht. Wij sloten een hartelijken vriend- schap, die, zoo ik hoop ons geheele leven zal duren. Na vijf dagen trad mijn vriend, aan wien ik de be handeling der geheele zaak had overgelaten, met van vreugde schitterende oogen binnen„Nu, vriend 1" riep hij uit, „ik wensch u geluk, Louise is de uwe, de ge heele som is gered, en, zonder eenige de minste on kosten, geheel tot uwe beschikking 1" Hoe groot mijn vreugde was, waarin mijn nieuwe vrienden hartelijk deelden, is onmogelijk te schetsen^ Ik stak de noodige bewijsstukken bij mij, nam een overhaast afscheid dezer gëeerde familie, onder belofte van hunne zij Je, om mij het volgende jaar in mijn nieuwe huishou ding een bezoek te brengen, en vloog naar mijn woon plaats terug. Daar ik echter niet mijne geschiedenis schrijf, zal ik hier niet uitvoerig schetsen, dat ik spoe dig daarna de gelukkige echtgenoot mijner uitverkorene Louise werd, en aandeel in de zaken van mijnen schoon vader kreeg. In den volgenden zomer had het beloofde bezoek van mijn vriend en zijn echgcnoote plaats. Een aar gelukkige, aangedaine weken brachten wij met el- ander door, waardoor onze wederzijdsche achting nog toenamen onze vriendschapsband hechter werd. Op zekeren namiddag moest ik, wegens spoedeischende za ken, naar de stad R. welke slechts vier uren van ons verwijderd was. Daar het heerlijk weder en een fraaie weg was, stelde ik mijn vriend voor of hij lust had, dit toertje mede te doen. Gaarne nam hij dit aan. Mijn za ken waren spoedig geschikt, er bleef ons dus genoeg zame tijd over om eenige merkwaardigheden der stad te zien, waanonder men ons ook het tuchthuis aanprees. Ik weet niet welk een grillige luim ons aandreef, juist dit het eerst te willen bezoeken. Wij gingen de gewelfde gangen door, totdat wij op een ruime binnenplaats kwa men, waar al de gevangenen losliepen, 't Was juist het uur, waarin hun, vergund werd frissche lucht te schep pen. wij werden spoedig omsingeld en door den een om een aalmoes, donr den ander om tabak gebedeld, enz., zoodat wij op 't punt stonden deze plaats te verlaten, toen mijn vriend staan bleef, en, met zijn oog op een der gevangenen gericht, mij toefluisterde„Ziet gij dien mensch ginds? zoo ik mij niet bedrieg is het mijn licht- zinnigen makker." Hij trad naar hem toe en bevond zijn vermoeden bevestigd. Ik echter herkende hem nauwe lijks. De oogen die, toen ik hem zag, van levenslust schitterden, waren hol en ingezonken. Zijn haar wis reeds vergrijsd, en men kon het hem aanzien, dat de krachten van zijn jeugdig leven geheel ondermijnd waren. Treurig voor zich ziende, sloeg hij, toen wij hem aan spraken, de doffe oógen naar ons op, en toen wn ons bekend maakten verzonk hij in een zwaarmoedig st I- zwijgen. JE versnapering T r a'g i-komische liefdesscène. Te Mexico City heeft een 16 jarig meisje in tien minuten tijds een ijzingwekkend tafereel veroorzaakt, dat voor filmopera teurs geld waard zou zijn geweest. Het kind was waanzinnig verliefd geraakt op een jong mensch van haar leeftijd, doch haar ouders wilden van een echtverbintenis niets weten. Zij stelde, na een hef tige scène, haar ouders voor het volgende ultimatum jullie stemt toe in mijn huwelijk, of ik spring over tien minuten van het dak van het huis. Zij wachtte niet lang met de uitvoering van haar dreigement. Toen de ouders voor de zooveelste maal w< ige end antwoordden, snelde zij naar het dak van het vier verdiepingen hooge huis, sloot de deur, welke toegang geeft tot aen zolder achter zich af en klom op een kroonlijst boven de straat. De ouders renden, toen zij zich den toegang tot het dak versperd zagen, naar beneden, om te zien wat het me sje deed. Toen de vader zijn dochter op de gevaarlijke hoogte bespeurde, verstijfde hij schier van schrik en verklaarde in het huwelijk te zullen toestemmen maar de moeder even hardnekkig als haar dochter voortvarend, bleef in haar weigering volharden. De vader, die de situatie dreigend .inzag, snelde daarop naar een naastbijzijnde brandschel en riep de brand weer op, die juist bijtijds verscheen om het meisje, dat rustig afwachtte tot de tijd, dien zij in haar ultimatum had gesteld, om was, veilig op te vangen in een net, toen zij den doodelijken sprong deed. Het gezicht van den sprong echter had ook de moeder vermurwd. Schreiend sloot zij haar dochter in de armen en gaf haar, bewogen door zoo sterken liefdesgloed, den zegen. Maar daarmede was de zaak niet beklonken. De brui degom was sterk onder den indruk gekomen van den mannenmoed van zijn verloofde en liet haar weten, dat hij de verloving verbrak, omdat hij „niet voldoende wil deman" was om gelukkig te worden met zóó'n meisje. Of het meisje zich uit hartzeer over haar teleurge stelde liefde opnieuw van het dak heeft gestort vermeldt de kroniekschijver niet. Paniek in een danszaal. Tijdens een bal te Boston stortte een der zijmuren van de zaal in, waarbij van de ruim 100 gasten slechts 18 zich konden redden. De overigen zijn gekwetst of misschien zelfs gedood, dan wel ingesloten door het puin. Een mislukte propaganda. Dezer dagen hield voor het gebouw van het P.A.S., gelegen in de Plantage Parklaan te Amsterdam een vrachtauto stil, welke dienstbaar gemaakt was aan propaganda. Op den wagen stond een houten huisje met beschilderde tralies en daarin zat een man in gevangeniskleedij. Te eener Wegolingsllloiimsblad Wij verlieten den ongelukkige, en poogden zooveel mogelijk, zijn lot te verzachten. De opzichter vertelde ons, dat hij zich ten tweede male aan diefstal met in braak had schuldig gemaakt, en dus tot levenslange ge vangenis veroordee d was. Stilzwijgend reden wij naar huis terug, en betreurden het lot des ongelukkigen, die eens alle voorrechten bezeten had, om een sieraad der maatschappij te kunnen worden 1 Eenigen tijd later vernam ik, dat hij in de uiterste ellende het leven had verlaten, om voor den Hemel- schen rechterstoel te verschijnen, waar de goedheid zijns harten, en de moeilijkheid van zijnen strijd, gewis zeer tot zijn voordejel zullen in aanmerking komen. Ik kan hier mijn verhaal eindigen. Mijn vriend en zijne echtgenoote vertrokken, na eenige dagen, weder naar hunne woonplaats, terwijl hun bezoek bij ons allen een duurzame aangename herinnering achterliet. Hunne brie ven getuigen van hun voortdurend geluk. Ook mijn da gen vliegen aan de zijde mijner lieve gade in ongestoor de zaligheid voorbij. Ónze kinderen verhoogen ons heil en schenken ons in onzen huiselijken kring meer ge noegen, dan de 'uidruchtigste vermaken der wereld kun nen opleveren. Wanneer zij tot den leeftijd gekomen zijn, dat zij er een g begrip van hebben, dan zal ik hurl de geschiedenis der beide bedelaars verhalen, opdat zij zien mogen, dat lichtzinnigheid ten verderve leidt, maar standvasnge deugd, zelfs onder de grootste rampen ter wereld, tenzegen versterkt! LINDE.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1