Draag en Aanbod DE BEDELAARS 'IJsco „WALCHERIA" WEEKBLAD VOOR WALCHEREN EERSTE BLAD Bestrijding Kruisbessenmeeldauw Agentschappen op Noord-Beveland WEEK-OVERZICHT Een Uitroeper in de krant Helpt U uit den brandH 31a JAARGANG VRIJDAG 3 JULI 1923 No. 26 voor Advertentie fff.- par plaatsing. Bij maardara plaatsing, spaolaal tarief. Bureaux van Uitqave DRUKKERIJ H. WEGELINQ Noordstraat 44 Tel. 130 Vlissinoen postrekeninq no. 51407 DRUKKERIJ DB LANGE JAN LANQ&DECiFT B 144 Middelburo ABONNEMENTSPRIJS 40 CENT PER 3 MAANDEN, FRANCO PER POST 55 CENT LOSSE NUMMERS 5 CENT Advertentieprijs Van 1—4 regels 60 cent, iedere regel meer 15 cent. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 60 CENT PER REGEL (dubbele kolom) BIJ CONTRACT AANMERKELIJK VERMINDERD TARIEF Is beschikbaar voor Advartantla f6.- per plaatsing. BIJ maardara plaatsing, speciaal tarief. OVERAL TE ONTBIEDEN W. FRANCKE OOSTKAPELLE 230 ffii"i ^i'. 1 1 Te Cats de heer C. J. de Waard, no. 43. Te Colijnsplaat de heer Kr. v. d. Hoven, Achterkerkbuurt Te Cortgene de heer J. Welleman, N. Achterweg 138. Te Geersdijk de heer W. v. Goudswaard, C 15. Te Kamperland de heer J. Clement. Te Wissekerke de heer A. Visser. Een vergissing en hare gevolgen. Van een vermakelijk „parlementair incident" wordt door Parijsche bladen melding gemaakt. In de zitting der Fransche Kamer van j.l. Dinsdag had de voorzitter, in verband met ontstane herrie, de schorsing der beraadslagingen gelast. De beambte, die de drukknoppen der electrische sig naalinrichtingen bedient, welke ter waarschuwing van het bewakingspersoneel in het parlementsgebouw zijn aangebracht, het was niet de „vaste" beambte, maar een plaatsvervanger, maakte een beweging, die dui delijk verried, dat hij niet op den knop „schorsing", maar op den knop „brand" wilde drukken. Een buurman hield hem nog op het laatste oogen- •blik van deze vergissing terug, maar kon niet verhinde ren, dat de man in zijn verwarring den knop „alarm" beroerde. Dadelijk kwam de parlementswacht in het geweer, zette alle uitgangen van het parlementsgebouw af en sloot alle hekken. De afgevaardigden, die aanstalten maakten om te vertrekken, moesten kalmpjes terugkee- ren en het einde van den „alarm-toestand" afwachten. De prefect van politie Morain, die zich in de couloirs bevond, ijlde te hulp en maakte zich gereed, een orde dienst te organiseeren, toen men hem kwam meedeelen, dat er een vergissing in het spel was. Men lachte hartelijk om dit kleine incident, maar dacht er niettemin met schrik aan. wac er zou gebeurd zijn, als de beambte op den „brandknop" had gedrukt. Een stortbad van 10.000 liter water zou dan boven op de hoofden der afgevaardigden zijn neergekomen 11 Moderne roovers. Volgens de „New-York He rald" drongen twee met vliegtuigen gearriveerde ban dieten te Konsas City het bankgebouw binnen en ont kwamen eveneens met behulp van een vliegtuig. De politie achtervolgde hen met^wee legervliegtuigen. „Kent gij mij niet meer?" zijn trekken kwamen mij niet geheel vreemd voor, doch ik kon ;niet bedenken, waar of hoe ik die eerder gezien had „Herinnert gij u dan de bedelaars niet meer, die gij, nu vier jaren gele den, zoo mild verzorgt hebt? De oudste ben ik." Ten hoogste verwonderd zag ik hem stijf aan, en ja, nu her kende ik hem dadelijk, 't waren dezelfde trekken, doch door den welstand verfraaid en flinker, terwijh zijn nette en deftige kleeding, zoo geheel van de vorige lom pen verschilde, dat zelfs een nauwkeuriger opmerker bedrogen zou zijn geworden. „Nooit zeide hij, „heb ik de goedheid vergeten, waar mede gij mij eens bejegend hebt, toen ik diep ellendig was. Dikwijls heb ik aan u gedacht, doch daar ik zelfs uw naam niet kende, was het mij slechts onmogelijk u een bewijs mijner dankbaarheid te geven.» Doch zoodra ik u beschouwde, herkende Ik u, en daar gij getuige van mijn rampspoed geweest zljt, wilde Ik u thans ook ge tuige van mijn geluk maken." Hij deelde mij zijn lotge vallen op deze wijze mede t „Nadat ik van u vertrokken was. richtte ik mijn schreden naar dit oord, dat, verder van mijn vorig verblijf ver wijderd, mij gunstiger toescheen om eenig werk te be komen. Ik stelde mijnen makker voor, hetzelfde te doen. doch hij wilde zich liever in en omstreeks de groote steden ophouden, waar hij meerdere kans dacht te heb ben, om op een of andere wijze eens weder door het geluk begunstigd te worden. Tevergeefs hield ik hem het gevaaiijke hiervan voor, en dat de zwaarste arbeid, waarmede een eerlijk stuk brood verdient wordt, verre te verkiezen is boven een zwervend, onbestendig Iqven. Gevallen grootheid. In het bankroetiershof te Londen is het faillissement behandeld van Andries Alexandrowitsj Romanof, een Russisch grootvorst en neef van den vorigen tsaar Het bleek, dat hij in Maart 1922 in Engeland is ge komen. Hij was in 1919 uit Rusland vertrokken en heeft eerst in Frankrijk gewoond. In Engeland is hij volgens den cqrator geweestdirecteur van een sociëteit, vennoot in een autoonderneming, commissaris van een sigaret- tenfabriek, en commissaris van een overhemdenfabriek. De passiva zijn door den curator vastgesteld op 15.051 pond, waartegenover als eenig actief staat een bank saldo van even vier pond I De grootvorst wijt zijn tegenslag voornamelijk aan een verlies van 12.132 pond, die hij in de sociëteit liet zitten, en aan een ander verlies bij de auto-onderneming. Een groot smokkelcomplot. Het inbeslag- nemen ter hoogte van de kust van Maine van de Fran sche schoener „Cherie" heeft de politie op de hoogte gebradht met het bestaan eener Britsch-Fransche finan- cieele combinatie, welke met behulp van rijke Amerika nen een groote smokkelbeweging organiseerde. De waarde der dranken aan boord van de „Cherie" wordt geschat op 100.000 pd.st. De namen van de Amerikanen, voor wie de dranken bestemd waren, zijn in handen der politie. De kapitein en de bemanning konden geen borg stor ten en bevinden zich in arrest. Een oudje. De ondste inwoner van Belgie, jean Pierre Dupont, uit Walbourt (in Namen) is gisteren 104 jaar geworden. De man ziet er niet ouder uit dan zeven tig, is nooit ziek geweest en heeft alleen wat last van doofheid. Op zijn verjaardag verklaarde hij slechts één wensch te hebben met den Duitschen exkeizer in Doorn een wedstrijd in het houtzagen te mogen aangaan. Niet alle .uitvinders worden rijk. De 89-jarige smid William Winterbourne toch zwaait nog eiken dag in zijn smederij en gieterij te lsloworth (Midd lesex) den hamer voor het aambeeld. Winterbourne zegt, dat hij de uitvinder van het vrijwiel .voor fietsen is en voor zijn patent indertijd slechts 240 gulden ontvangen heeft. Hij heeft het ontwerp gemaakt voor de eerste drie stoombrandspuiten en was een van de eerste constructeurs van een stoomwagen voor den weg, die de voorlooper is geweest van de auto. Gevecht met slavenhandelaars. Naar uit Johannesburg berioht wordt, kwam het aan de grens van Sudan tot een gevecht van lnlandsche Britsche troepen met slavenhandelaars, van wie er 50 gedood werden. Een goede vanget, Te Kralingsche veer is een steur van bijna 300 pond gevangen. Het dier werd verkocht voor f 209. Ik had een hartelijke belangstelling voor hem opgevat, daar hij zijn laatste broodazoo edelmoedig aan mij weg schonk. God had hem een schoone ziel gegeven, doch ik vrees, dat zijn lichtzinnigheid hem tot afdwalingen zal voeren. Moge het hem echter zoo wel gaan als mij 1 Ik had het geluk, hier bij een boer werk te vinden, wien ik bijzonder voldeed. Welhaast bemerkte hij, dat ik nog andere bekwaamheden dan alleen voor het boerenwerk had. Des winters leerde ik zijn kinderen lezen en schrij ven, en daar ik met alle liefde en onderscheiding be handeld werd, las ik des avonds het gezin wel iets voor, of vertelde hun het een of ander. Spoedig werd het ge rucht van mijn mooi handschrift en geleerdheid (zooals de boeren zeiden) verspreid. Ook den burgemeester kwam dit ter ooren, en daar hij tevens notaris was, en het dien winter buitengewoon druk had, verzocht hij den boer of hij zijnen knecht aan hem wilde overdoen. Deze bewilligde hierin, en daar ik ook gaarne mijn toestem ming gaf, nam hij mij bij zich om het huiswerk te doen en hem desnoods ook op zijn kantoor te helpen. Vohral In deze laatste betrekking beviel ik hem zoo zeer, dat hij na eenigen tijd zijn klerk zijn afscheid gaf, ml) In diens plaats en een boerenjongen als huiskecht nam. -Nimmer kin Ik de deugt en edelmoedigheid van dezen menschenvnend genoeg roemen. Ik look, als't ware, ge heel op en voelde mij een tevreden, gelukkig mensch. Door den minzamen en vertouwelijken omgang van mijn heer daartoe aangespoord, aeelde ik hem mijn gansche levensgeschiedenis inededoch verre, dat d t een na- deeligen ind uk op hem maakte, wilde hij, zooals hij zeide trich en iiet onrecht, dat de menschen mij had den aangedaan ved'-r te vergoeden. Zonderling trof het, dat, daarenboven mijn vader vroeger een hartelii'cen v end van he n geweest w ?s, waarmede hij vele jaren had ver keerd, en d en hij steeds de meesie achting was blijven JE versnapering Een krokodil te Katwijk. Aan het strand te Katwijk aan Zee is een doode krokodil van ongeveer 2 Meter lengte aangespoeld. Friesch vee naar Argentinië. Maandag ging er een transport van hot allerbeste vee behoorende tot de Ie klasse van het Friesche Rundvee stamboek naar Argentinië. Het is een aantal van 55 stuks, tusschen 1 en 2 jaar oud, dat door de firma Schaap te Deersum voor een vennootschap uit Argentinië is aangekocht, 't Zijn vier stieren en 51 dieren van het vrouwelijk geslacht. De dieren zijn geregeld onderzocht op mond- en klauwzeer, waarbij bleek, dat allen gezond zijn. De waarde van deze bezending is plm. f 50.000. De stieren alleen werden aan gekocht voor f 22.500. De vorige week werden 42 jonge dieren afgezonden. New-York in cijfers. Kent u New-York Er wonen 5 millioen 600 duizend menschen, waarvan er 2 millioen geboren zijn in het buitenland. New-York kan er zich op beroemen, dat het meer Italianen herbergt dan Rome, meer Ieren dan Dublin, meer Duitschers dan Bremen en evenveel Israëlieten als het overige der wereld. New-York telt meer telefonische aansluitingen dan Londen, Parijs, Petersburg en Rome samen. New-York heeft de 5 grootste bruggen der wereld de kleinste is nog langer dan een mijl. Dagelijks zijn 2000 theaters en grootere bioscopen en dancings open en vol bezet. Er zijn 1500 kerken voor alle gezindten. Meer dan 300.000 bezoekers stroomen dagelijks de stad New-York binnen. Elke 52 seconden stoomt een reizigerssneltrein binnen Elke 13 minuten huwt er een jong paar en elke 6 minuten aanschouwt een New-Yorkertje het levenslicht. Elke 10 minuten wordt een nieuwe winkel of maga zijn geopend, en elke 31 minuten ontstaat een nieuw gebouw. Zie dat is New-York. S h a m p o o.l I Een kapper te Liverpool, die een zijner vrouwelijke klanten met droge shampoo het haar wiesch, beging de onvoorzichtigheid, dit in de buurt van een gasvlam te doen. Het gevolg was, dat door de hitte het licht ontvlambare poeder in brand vloog, en het meisje zware verwondingen kreeg aan hoofd en beenen. Zes toedragen. Ik werd van nu aan meer als zijn vriend, dan als een .ondergeschikte behandeld, en als lid def familie beschouwd. Mijn edelmoedige weldoener zorgde vaderlijk voor mij. Met onvermoeide vlijt legde ik mij toe om de zaken, waarin ik geplaatst was, zooveel mo gelijk te leeren kennen Dit gelukte mij boven verwach ting ik deed mijn examen als notaris, en nu liet de oude heer de behandeling dezer zaken bijna uitsluitend aan mij over. En toen, voor eenigen tijd, de secretaris dezer gemeente stierf, gelukte het mijn vaderlijke vriend insgelijks dezen post voor mij te bekomen. Gij ziet dus vrienddat het geluk mij in alle opzichten treft, waar voor ik Gods liefde ootmoedig dankbaar ben. Van een veracht, uitgeworpen lid der maatschappij ben ik tot een aanzienlijken en eervollen stand gekomen en durf mij beroemen de liefde en achting van allen, waar mede ik in betrekking ben, te bezitten. Ook in mijn huiselijk leven heb ik het toppunt van geluk bereikt, daar ik onlangs met de eenige dochter des burgemees ters gehuwd ben, en Ik het vooruitzicht heb hem eens In zijn betrekkingen op te volgen Maar ik zal u van mijn vrouw niets zeggen, gij moet die zelf leeren ken nen, en ons huiselijk geluk aanschouwen." Hierdoor werd ik weer aan Louise en mijn eigene omstandigheden herinnerd. Ik deelde hem de reden van mijn komst mede, en vroeg hem, om eenige inhchtingen hieromtrent. „Het is mij zeer aangenaam u van dienst te kunnen zijn," antwoordde hij. „Het zal mij, geloof ik, niet moeielijk vallen uw wensch te vervullen, daar ik de omstandigheden van nabij ken, en zelfs uit hoofde mijner betrekking, eenigzins in deze zaak ben betrokken. Zoo lang die nu nog niet beslist is, blijft ge bij mij en zijt mijn gast." Met geno'egen nam ik dit aan. (Slot volgt.) Wegeling'sïïieuwsblad •Vï T 6

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1