i\ Pm Algemeen Weekblad voor WALCHEREN IJsco „WALCHERIA" 31e Jaargang VRIJDAG 22 MEI 1925 No. 20 EERSTE BLAD Bureaux van Uitgave: DRUKKERIJ H. WEGELING VLISSINGEN Noordstraat 44 Telefoon 130 Postrekening 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN MIDDELBURG Lange Delft B 144 Advertentieprijs 15 oent per regel. Ingezonden Mede- deellngen 60 cent per regel (dubbele kolom). BIJ contract aanmerkelijk verminderd tarief. Abonnementsprijs 40 oent per 3 maanden, franoo per post 55 oent. Losse nummers 6 oent. Uit een Nederlandsch grootbedrijf. t: Niet wat Gij doet, Doch hoe Gij 't doet, Bepaalt Uw kans op succes 1 Slechts uit het goede wordt het groote geboren. Naar mate onze bevolking toeneemt in aantal en naar mate de tijdsomstandigheden minder gunstig zijn, hooren wij overal in sterker mate uiten de meening, dat ineen klein land als het onze, de kansen om vooruit te komen in de wereld zóó gering zijn, dat hetiwelhaast onbegon nen werk zou mogen heeten, bij zooveel concurentie nog een poging te doen om ook een brok van de levenstaart machtig te worden, zoodat men gedoemd zou zijn, naar elders te trekken of zich met broodkorsten te verge noegen. Ongetwijfeld is onze tijd een bij uitstek moei lijke voor hen die er op zijn aangewezen, zich „met eigen middelen" door het leven te slaan. Met eigen middelen, dan zoo op te vatten, dat het in de eerste plaats slaat op éigen werkkracht en hersenca- paciteit. Echter, de redeneering, dat ons land' het land van de onmogelijke beperking der mogelijkheden zou zijn, is geenszins nieuw. Ook een dertig jaren geleden was de meening vrij algemeen, dat wie waarlijk iets bereiken wilde, de grens over moest, hoe verder hoe beter, meenden velen. En zij, die, hetzij omdat hun de middelen ont braken, hetzij, omdat zij den moed misten, in ons land bleven en weinig of niets bereikten, zij vonden dan voor zich zelf en hun onmiddelijke omgeving een troostgrond in de verzuchting, dat zij zeker méér zouden hebben bereikt, ware ons land slechts niet zoo klein en daar door de mogelijkheden zoo beperkt en de concurrentie zóó fel en scherp als welhaast nergens anders ter wereld. Waar dergelijke redeneering steeds meer gemeengoed dreigt te worden en waar zij er zoo bij uitnemendheid op berekend is, om sluimerende energie te dooden, in stede van ze ten bate van het algemeen, en van het betrokken individu in het bijzonder, aan te wakkeren, daar leek het niet ondienstig onzen lezers eens een kijkje te gunnen in de geschiedenis van een Nederlandsch grootbedrijf in eene branche, waarin altoos veel con currentie was, doch dat zich trots binnen- en buitenland- sche mededinging tot waarlijk zeer respectabele hoogte heeft weten op te werken. Bedoeld is hier het bedrijf der Firma Kreymborg, se dert eenigen tijd omgezet in de naamlooze vennootschap A. Kreymborg en Co's Kledingmagazijn wier hoofd kantoor thans is gevestigd te Baarn, met eigen maga zijnen te Amsterdam (5), Rotterdam (2), Den Haag (2), Utrecht, Haarlem, Leiden (2). Delft, Middelburg, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Venlo, Zaandam. Vissingen. Teneinde nu dat kijkje in dit bedrijf zoo goed moge lijk te doen zijn, heb ik mij gewend tot den oprichter der zaak, die ook thans nog de leiding in handen heeft, den heer A. Krevmborg te Baarn. Een onderhoud van een paar uren, werd gereedelijk toegestaan, waarvoor hier nogeens een woord van dank. Is U, zoo ving ik aan te vragen, afkomstig uit eene familie, waarin uw bedrijf min of meer geregeld was uitgoefend Neen luidde het antwoord, ik heb bij vreemden den manufacturenhandel geleerd en ben daarna, toen het confectie-bedrijf nog in zijn opkomst was, gedurende een 23 tal jaren werkzaam geweest in de zaken der Firma Peek 8j Qpppenburg, eerst 8 jaren als chef te Utrecnt waar ook destijds het hoofdkantoor gevestigd was, later als chef, deelgenoot en medeoprichter hunner noordelijke zaken te Groningen en Leeuwarden. Door contractueele bepalingen werd ik genoopt om uit te treden. Ik had met die firma een contract waarin bepaald was, dat na afloop van den tijd beide partijen zouden inschrijven voor overname dier zaken. Ik was de laagste inschrijver, en daarom ben ik daarna in 1904 overgegaan tot de oprichting van mijn eerste eigen ma gazijn, in de Leidschestraat te Amsterdam. Dat was in dien tijd een heel ding. Dat een zoo groot gebouw met vrucht zou kunnen worden geëxploiteerd uitsluitend als magazijn van heeren- confectie vond men dwaas en vooral de verlichting, bij de installatie waarvan dèstijds wijlen professor Lichten- belt mij nog met zijn adviezen geholpen heeft, was voor velen reden om de schouders op te -halen. Even gleed er een glimlach over het gelaat van mijn overbuur, vermoedelijk omdat hij zich de illusie herin nerde, welke hij destijds als jong zakenman zich had gevormd over de trekkracht v,an die verlichting, waaraan een geleerde zijn medewerking had verleend. Dan vervolgde hijNu, de menschen hadden niet zoo heelemaal ongelijk zfet U. Ik had mij bij de oprichting van mijn zaak gericht naar buitenlandsch voorbeeld, maar wat in buitenlandsche hoofdsteden met een over druk verkeer van vreemdelingen kan, dat is daarom in ons land, waar vergelijkenderwijs zoo weinig vreemde lingen-verkeer is, niet mogelijk. De mooie verlichting was dan ook geen lang leven beschoren het kon er eenvoudig niet af. Te minder, om dat de concurentie om den drommel niet stil zat. Wat, zoo vroeg ik, beschouwt U eigenlijk zelf als de voornaamste oorzaak van Uw succes. ja, zoo luidde het antwoord, dat is nu niet zoo ge makkelijk te zeggen. Om te beginnen een breed opge zette reclamecampagne, ja, daar moogt U gerust om glunderen, ik erken volkomen, dat ik aan reclame een massa te danken heb, maar, de reclamewereld heeft ook wel iets aan mij te danken, want ik kreeg het nu juist niet cadeau. Het heeft een boel geld gekost, doch nog maals, het heeft zijn geld dubbel en dwars opgebracht. Ik behoef U natuurlijk niet te zeggen, dat men er met reclame alleen niet komt. Reclame kan de koopers lok ken, doch als die koopers niet in ieder opzicht goed bediend worden, dan helpt ook de beste reclame geen zier. En koopers goed bedienen in een bedrijf als het onze, daar is meer aan verbonden, dan U zoo opper vlakkig wel zou denken. Al hebben wij de beste stoffen in vooraad en de beste coupeurs aan het werk die er te krijgen zijn, dan kan b.v. gebrek aan menschenkennis van een verkooper oor zaak zijn dat een weifelmoedig cliënt eigenlijk niet meer tevreden te stellen is. Nog erger wordt het, wanneer, wat dikwijls voorkomt, de ciiënt zelf volkomen tevreden met zijn koop naar huis gaat, doch daar van moeder de vrouw den wind van voren krijgt, omdat hij zonder haar voorkennis en medewerking zich een nieuwe jas of een nieuw costuum heeft durven aanschaffen. Dan stiét de kleur hem niet, of de coupe lijkt wel snert, of de mouwen zitten er niet goed in, dan wel, ze zijn te lang of te kort etc. In zoo'n geval is Leiden in last en kost het heel wat hoofdbrekens, om tenslotte toch zoowel de vrouw als de man tevreden te stellen. Daarom zijn wij in veel gevallen maar blij, als de vrouw direct meekomt. Het zal U inmiddels duidelijk zijn geworden, aldus vervolgt onze gastheer, en warme waardeering klinkt in zijn stem, dat een der oorzaken van succes in een be drijf als het mijne is: Het hebben van goede, betrouw bare chefs en verkoopers, menschen met liefde tot hun werk en met een flinke dosis plichtsbesef en uithoudings vermogen, want waarlijk, soms kunnen klanten hetze wel eens erg lastig maken. In dat opzicht nu, ben ik altijd nogal tamelijk gelukkig geweest, trouwens ook met mijn administratief personeel en met mijn coupeurs heb ik het over het algemeen goed getroffen. De hoofdoorzaak van succes zou misschien moeten worden gezocht in onafgebroken streven om voortdurend zich aanpassend aan al wat nieuw zich komt aanmel den op de groote markten, steeds in ieder opzicht het beste te leveren, tegen den scherpst concurreerende prijs. De tot op het uiterste toegespitste concurrentie maakt het onmogelijk om dien lagen prijs te bereiken via lage loonen of weinig verzorgde, dan wel slecht gelegen ge bouwen. De eenige richting waarin men het naar ik weldra begreep kan zoeken, is die van reusachtigen in koop, waarbij scherpe prijzen kunnen worden bedongen. Zooals iedere medaille een keerzijde heeft, zoo zit ook hier aan het voordeel van den te bereiken prijs het nadeel vast, dat men ten eerste bij dergelijken inkoop voor eene combinatie van 85 zaken, zooals die bij ons in den loop des tijds ontstond, niet alleen voor eigen solvabiliteit moet instaan, doch ook voor die zijner part ners, terwijl men in de tweede plaats bij zoo grootën inkoop wel drommels goed op de hoogte van de ver schillende markten moet zijn, wil men niet de dupe Een Uitroeper in de krant Helpt U uit den brandfH worden van allerlei kleinigheden, die voor zulk een groot bedrijf zouden kunnen leiden tot katastrofale toestanden. Als vasten stelregel heb ik daarbij altoos gehouden, dat onder geen omstandigheden speculatief mocht worden ingekocht. Dit had b.v. na het sluiten van den vrede tot gevolg, dat ik nagenoeg geen oorlogsgoed in voorraad hjuJ, terwijl in Engeland groote kwantums prima stoffen voor ons ter verscheping gereed lagen, die daar voor normaal verbruik waren gekocht en betaald, doch door uitvoer-verboden der Engelsche regeering waren vast gehouden. Nu, dat voordeeltje konden we spoedig genoeg dub- hel waardeeren, toen de valuta-concurentie hier de markt 'kwam overstroomen. Daartegen viel niet te vechten, dat moest uitzieken, «IE versnapering en wij kunnen dankbaar zijn, dat een verstandige be- drijfspolitiek in de ^oede jaren gevolgd, ons een vol doende reserve had bezorgd, om de magere jaren door te maken zonder aan vitaliteit in te boeten. Weet U, wat in de eerste jaren in de Leidsche straat een leelijke rem voor ons was De tegenzin van het publiek voor de maatafdeeling, om binnen te gaan in een confectie-magazijn. Ze waren allen nog zoo gewend aan hun gesloten kleermakerszaken. Maar, dat heeft maar drie jaren geduurd en toen hebben wij gedeci deerd de grootste maatzaak gekregen in Amsterdam. Zoo genoegelijk weg zat die jeugdige grijsaard daar te praten over een tegenstand uit het publiek, die miir drie jaren geduurd had. Hoevelen laten het hoofd hangen, als tegenwerking slechts enkele weken duurt? Weet U, zoo ging hij voort, wat ook een der redenen is, waarom ons bedrijf, de tijdsomstandigheden ten trots zoo stevig op zijn beenen staat? Dat is het feit, dat ik van den aanvang af heb gevoeld, dat in een groot bedrijf als het mijne, de administratie diende te geschieden onder in alle opzichten conrpetente leiding en controle. Er is dan ook een onafhankelijk accountantskantoor belast met de geheele controle van de administratie van al onze zaken. Die accountants hebben ten allen tijde het recht kas, voorraad en boe ken te vergelijken en maken van dat recht geregeld an ongeregeld gebruik, want als ze dat volgens vaste rege len zouden doen, zou de heele controle natuurlijk weinig of geen waarde hebben. Evenals de reclame, kost ook die accountantsdienst een belangrijk bedrag, doch ook alweer evenals de reclame, is dia controle zijn geld dubbel waard. In samenwerking met de accountants is een vast systeem van prijsberekening ontworpen, tengevolge waarvan voor een zelfde kleedingstuk in al onze zaken dezelfde prijs betaald wordt. Voorts werd een voorraadcontrole-systeem ontworpen» tengevolge waarvan ik iederen Dinsdag om 12 uur niet alleen op de hoogte ben van al de voorraden tot in de onderdeelen in de verschillende magazijnen, doch ook precies weet, wat elk verkooper in die magazijnen in de afgeloopen week heeft verkocht. Gelukkig behoeven daarop zelden of nooit aanspo ringen tot meerderen ijver te volgen. Ons systeem van vast salaris met provisie over eigen verkoop werkt op wekkend genoeg, terwijl het anderzijds den menschen een behoorlijk bestaan waarborgt, onafhankelijk van tij den van drukte of slapte, alhoewel het natuurlijk vanzelf spreekt, dat ook zij, tegenwoordig vooral, zelf mede dienen te zorgen, dat het hen mogelijk blijft, de beide eindjes aan elkaar te knoopen. Hoeveel zorg dat aan elkander knoopen der beide einden voor de zaak als geheel vordert, in den tegen- woordigen tijd, daarvan zult U zich misschien eenigszins een denkbeeld kunnen vormen, als ik U zeg, dat de onkostenrekening van 1919 tot 1922 met tenminste 60°/o is gestegen, welke stijging alleert door omzetvermeerde- ring weer is weg te werken. Wanneer onder zulke om standigheden in een zaak b.v. in plaats van een half millioen slecht 31/» ton wordt omgezet als gevolg van ongunstige tijdsomstandigheden, dan zult U begrijpen, dat in zulk een zaak verdienen uitgesloten moet zijn. Dat het ons, onder dergelijken druk werkend, wel eens ergert, als wij dan zien hoe met veel bombarie zich aankondigende Engelsche kleermakers hier het publiek komen wijsmakan, dat zij eerste klas kleermakerswerk leveren tegen spotprijzen, zult u zich licht kunnen voor stellen, alhoewel ik er direct aan toe kan voegen, dat ons dit zeer veel leedvermaak verschaft, omdat de op die wijze ontrouw geworden cliënten zonder onderscheid tot de ontdekking komen, dat men hen heeft bij den neus gehad, tengevolge waarvan wij ze te vaster weer terug kiijgen, omdat ze van den buitenlander in plaats van eerste klas kleermakerswerk, minderwaardig werk kregen van atelier-meisjes. Doch inmiddels zijn dan weer goede Hollandsche gul dens overgeheveld in Engelsche zakken, terwijl dienten gevolge hier kleermakers werkloos zijn, wat weder hooge- re uitkeeringen aan ondersteuning tot gevolg heeft, met als onvermijdelijk gevolg daarvan hooger belasting. Dit mocht zoo langzamerhand toch wel eens, ook ten op zichte van andere takken van bedrijf, wat meer alge meen worden bedacht. Nu ik het daar juist over ontrouwe cliënten had, wil ik nog gaarne even opmerken, dat over het algemeen onze maatklanten de trouwste zijn. Do cliëntéle in de confectie-afdeeling is meer van vlot* tenden aard. Je kunt sommigen nóg zoo goed bedienen, Wegeling's Vraag en Aanbod i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1