Algemeen Weekblad voor WALCHEREN HAAR LIEFDE 31e Jaargang VRIJDAG 17 APRIL 1925 No. 15 EERSTE BLAD g UITSLAG KRUISWOORDRAADSEL GROOT BAL met verrassingen Concertzaal - „DE ZWAAN" - Souburg Een Uitroeper in de krant Helpt U uit den brandI Bureaux van Uitgave: DRUKKERIJ H. WEGELING VLISSINGEN Noordstraat 44 Telefoon 130 Postrekening 51407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN MIDDELBURG Lange DelflB Advertentieprijs 15 cent per regel. Ingezonden Mede- deelingen 60 cent per regel (dubbele kolom). Bij contract aanmerkelijk verminderd tarief. Abonnementsprijs 40 cent per 3 maanden, franco per post 55 cent. Losse nummers 5 cent. Als we zoo de verschillende oplossingen eens inzien, lijkt het ons, dat de meeste onzer lezers nogal moeite hebben bij het oplossen van kruiswoordraadsels. Het ligt dan ook niet in onze bedoeling, veel kruiswoord raadsels uit te sohrijven en zullen we voor de volgende keer weer eens wat anders bedenken. Toch kunnen we over den uitslag niet ontevreden zijn. Honderden op lossingen kwamen binnen, zoodat om de prijzen moest geloot worden. Hieronder volgt de óplossing en de lijst van de ge vraagde woorden Eigenaar L. SUURMOND Zondag 19 April a.s. der Dansclub „Vrijheid". 2W Aanvang 3.30 tot 7 uur en 's avonds 8 uur ""^8 ZEGT HET VOORT. ZEGT HET VOORT. Bij loting vielen de prijzen als vol^ ten deel Ie Prijs s Vijf gulden Mej. P. A. Trielier, We verijstraat E 30, Domburg. 2e Prijs s Een Nikkelen Dames-Hor loge H. v. d. Made, Binnenhaven 31, Vliss. 2e Prijs: Een Nikkelen Dames-Hor loge Mej. A. Kuijpers, Verk. Quakkelaarstraat 27, Vlissingen. j 4e Prijs i Een MI-ReJna Vulpenhou der L. C. Sturm, Veerscheweg T 259, M'burg ie PrijsivEen Ml-Relna Vulpenhou der S. Meijers Sz., Serooskerke A 53. ie, 7e, 8e, 9e en lOe Prijs: Een Gul den, resp. I. P. Tres, Zusterstraat 1 218, Mid delburg W. Godeschalk, Nieuwe Vliss. weg C 197, Souburg; A. Samuelse, Koudek. weg B 188, KoudekerkeE. Janse, A 65 BiggekerkeMej. C. v. d. Burg, Walstraat 20, Vlissingen. ft Troostprijzen, Boekwerken s resp. v. d. Driest, Bouwen Ewoudstraat 12, Vlissingen voor gedicht); A. v. Houte, Gravenstraat I 261, iddelburg (voor gedicht); j. H. Koolwijk, Glacis- straat 172, Vlissingen (voor gedicht); M. Blok, Oude Kerkstraat, Middelburg (voor gedicht)M. A. v. d. Kuijl, Noordstraat 53, Vliss. (voor teekening). Wij vertrouwen dat de prijswinners(sters) tevreden zullen zijn. Onder de winners van een troostprijs waren er die goed werk geleverd hebben. De teleurgestelden wekken wij weer op moed te houden, een volgende keer is men misschien wel aan de beurt. Ook onder b.g. prijswinners(sters) zijn er velen die nog nimmer een prijs behaalden. De prijzen kunnen voor Vlissingen en Middelburg aan onze bureaux worden afgehaald, voor de dorpen bij de agenten. De geldprijzen buiten Vlissingen en Middelburg worden per post toegezonden. Hieronder volgt het gedicht van den heer J. v d. D. Indien de plaatsruimte het toelaat worden in volgende nummers nog meerder® opgenomen. Red. 1 PUZZLE WOEDE Sapperloot toch, wat een [mop, Heel de wereld op zijn kop Vroeger was het al maar [knusselen, Tegenwoordig niets dan [puzzelen Iederefen doet er aan mee, Tot mijn schoonmoeder in [spé Groot en klein, en rijk en [arm, Iedereen loopt even warm, Om t® vinden met geduld, Het woord dat juist de vak jes vult „Vraag en Aanbod" wel bekend Cansch niet gierig op een [cent, Zet een puzzle In zijn krant Die men leest door 't gan gs [sche land Van Vliss. tot Oranjezon En zoo het eiland Walch'ren [om, Ook wel naar de andere kant Zelfs door heel ons Neder land 'k Ging ook eens puzzlen [deze keer 't Was d'eerste en de laatste [keer 'k Zocht van 's avonds tot [de noen 'k Zocht mezelve blauw en [groen, Het zweet dat liep langs [mijn gezicht, Mijn oogen vielen bijna [dicht, Van het denken, suffen, [raden, Om met woorden en met [daden, Naar de prijs die als het [hoofd Door deRedactie uitgeloofd» 6 Ze was toen pas elf jaar, maar toch wist ze voor haar broertjes reeds op alle mogelijke wijzen zorg te dragen, zij gaf hun het avondeten, kleedde hen uit en bracht hen te bed. Wanneer zij hen met een mooi ver haal in slaap had gekregen, vreezende dat ik na de voorstelling me zou laten overhalen om te gaan drinken, kwam ze bij me in t'orkesten zette zich aan mijn voeten tot aan het einde toe. Duurde het stuk wat lang, dan voelde ik onder het maat slaan, hoe haar hoofdje, dat op mijn kniefin rustte, al zwaarder en zwaarder werd, liij een repetitie van Froufrou boog Fedora, die nog nooit iets tegen me gezegd had, zich voorover en haar gehandschoende hand voor haar oogen houdende van wege het voetlicht, zei ze„Desvarennes, zend van avond je dochtertje naar mijn loge, ze zal daar beter kunnen slapen dan in het orkest op jouw houten knieën." Toen het zusje eenmaal bij haar was kwam de ge dachte in haar op, dat de kleine jongens, die heel alleen In het hotel achterneven, wel eens verschrikt wakker konden worden. Zij liet toen de kleinen en de groote bij haar slapen en toen die kinderen daar eenmaal waren, toen werd de vader op den koop toe genomenO, het was een eenige vrouw en als ik haar eer had leeren kennen, wat zou er dan misschien van Gaston Des varennes geworden zijn, de liefste leerling van Nieder- meyer I Maar het was te laat, Waar dient het voor nieuwe boomen te zetten aan een oude vermolmde koets Van het schrift met melodiën, waarvan zij de drukkosten betaalde, is door niemand nota genomen en mijn ora torio dat op haar kosten werd uitgevoerd, is door niemand gehoord. Dat alles heeft me ontmoedigd. En zij had evenmin nog veel behagen in het leven, de ar me vrouwmijnheer de markies had toen juist een paar maanden vroeger haar den bons gegeven Hjj boog, het glas in de hand en den arm een weinig gebogen als om de grofheid van de uitdrukking te ver beteren. Toen ging hij voort: De bron van energie en jeugd, welke u eenige jaren lang voor haar zijt geweest, had haar talent tot rijpheid gebracht, had haar naar het succes gevoerd, nu voelde zij zich als gebroken, stond zij tegenover een dubbelen ouderdomdien van de vrouw en dien van de kunstenares. Hierbij kwam de ziekte.Bij dit soort vrouwen, heb ik mij wel eens laten vertellen, is deze dikwijls niet anders dan de zichtbare vorm van groote dwaasheden, de rouw over voorbije grades. Toen ik haar leerde ken nen, had Fedora, meer moedeloos dan ziek, haar toe vlucht tot morphine genomen, Ik heb haar duidelijk ge maakt dat, als ze toch vergift wilde nemen, niets ging boven een goed glas absint. Hij nam ae flesch absint, die op de naburige tafel was blijven staan en terwijl hij zijn glas boordevol schonk, klonken plotseling van het kerkplein de treurmelodiën op, het zingen van grove stemmen, dat zich vermengde met het gelui van de doodsklok. Gauw, Melie, zei de dronkaard, zich tot zijn doch tertje wendend, het is hoog tijd, breng de kleinen naar de kerkje laat alle menschen binnengaan en gaat op de knieën achter in liggen, heel achterin. Maar ik sta er op, dat je binnengaat. Niemand heeft het recht om je den toegang te weigeren. En zich opwindende bij de gedachte dat dezelfde on wil hun den toegang tot den kerk kon willen verbieden, die hun ook het sterfhuis verboden had, manoevreerde hij met de flesch, welke hij niet losgelaten had, en riep naar buiten Probeer het niet 1 Probeer het niet 1 Verschrikt door deze alcohol-stem, die haar zoo vaak had doen begeven, vooral 's nachts, haastte het zusje zich haar broertjes weg te brengen, die aan niet veel anders dachten dan aan het brood en de kaas, dat op de tafel achter bleef als een welkome prooi voor de wespen. Bij de nadering van den stoet was du Bréau, die al ontdaan was door de verschijning van Desvarennes, ont hutst opgestaan en zich verschuilende achter het half open venster, zag hij op het plein aankomen achter het groote zilveren kruis de dubbele rij kaarsen, wier vlam metjes beefden als de stemmen, en toen de doodkist, die langzaam onder de franjedraperie werd voortgedra gen. Wat is hij diep, die slaap der dooden I Vier groote stevige mannen droegen haar, vier gespierde boeren gingen daar met haar heen, met die tengere vrouw, die kleine doode ster, brachten haar van het huis naar de kerk, van de kerk naar het kerkhof. Plotseling, alsof de kist geopend was, zag hij haar voor zich, uitgestrekt tusschcn de smalle planken, met een glimlach om do lippen, den glimlach, die een groefje in haar wangen tooverde en met een liefkoozing In de grauw-blauwe oogen, waarvan de oogleden waren neergeslagen, ver welkt als zij schenen door het genot. Het was maar even een vluchtig visioen, dadelijk weer verjaagd door de grofheden van Desvarennes, die naast hem stond en met zijn dronkemansstem spottend de lieden aanwees al naar de stoet voorwaarts schreed. Dat is de familie, mijne heerenNotaris Restoube, mevrouw Maria Fedora, zijn echtgenoote, eerste prijswin- ster voor het treurspel en hun genoodigden Al de oude bekenden van Loulou, die genoodigdendat wil zeggen alleen de beroemden. Het instituut, het Conser vatorium.,. maar geen enkele tooneelspeler, zelfs niet een met het legioen van eerook geen zwervende comedianten.Mevrouw Restoeble heeft een afschuw voor het tooneelMaar daar gaat niettemin de direc teur van deFantaisies.. en twee beroemde van- deville-schrijvers, Laniboire en Ripault-Babin van de Academie fran^aise Wat een oude poseurs Ik hoorde, toen ik de wagon in stapte, hoe zij er zich we- derkeerig op beroemden, dat zij de doode vroeger een hartstochtelijke liefde hadden weten in te boezemen. Als ze eens geweten hadden wie hen hoordeBemind door Loulou (Wordt vervolgd.) Wegeling's Vraag en Aanbod HORIZONTAAL 1. Braam 2. Aarde 8. Kamer 4 Kier 5. E B 6 R K 7. Ma 8. Ober 9. Eere 10 Red 11. Eland 12. Nella 13. Akker lé. Arena 15. Pinkt 16. Stee 17. L L 18. S 8 19. Es 20. Meet 91. Anna 92, Dik 93 Veege 24 Allen VERTIKAAL 1. Bakker 25. Raaien 26. Arme 27. Ader 28. Rem 7. Moeren 29. Abeele 30. Erdal 81. Re 82. N L 83. Da 13. Atip 34. Krie 35. Kent 36. Enkele 87. Ratels 20. Ma 39. Xndel 19. Eenige 40. Staken 28. Va 38. El

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1