Algemeen Weekblad voor WALCHEREN TER BUTTINGE HAAR LIEFDE 31e Jaargang VRIJDAG 27 MAART 1925 No. 12 EERSTE BLAD KRUISWOORDRAADSEL Zondag 29 Maart a.s. J. BOONE Concertzaal „DE ZWAAN" - Souburg Groot Amusant-Bal met verrassingen te geven door de Dansclub „Vrijheid" Bureaux van Uitgave i DRUKKERIJ H. WEGELING - VLISSINGEN Noordatraat 44 Telefoon 130 Postrekening 61407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN - MIDDELBURG Lange Delft B 144 Advertentleprlja 16 oent per regel. Ingezonden Mede- deelingen 60 oent per regel (dubbele kolom). BIJ oontraot aanmerkelijk verminderd tarief. Abonnementeprlja 40 oent per 3 maanden, franoo per poet 65 oent. Loaae nummers 6 oent. Zij dit zich met Ingang van 1 Api ona blad waneohan ta abonneeren, an zloh thana opgavan, ontvangen da tot dian datum varaohljnanda num mert GRATIS. Rad. 4- I Nieuw Agentschap gevestigd. Het is ons een genoegen onzen abonné's te Ter Buttinge mee te kunnen deelen dat wij ten hunne gerieve een agentschap aldaar gevestigd hebben. Wij hadden in die omgeving reeds zeer veel post-abonné's en zien dan ook de noodzakelijkheid van een agentschap in. Dit agent schap begint bij„La Solitude" en omvat Seisweg, Ter Buttinge, Poppendamme tot de Aagtekerksche grindweg. Alle post-abonné's in dien omtrek, krijgen dus vanaf heden de courant thuis bezorgd door onzen agent de heer Smederij - Ter Buttinge Men gelieve dus voortaan aldaar zijn advertenties, abonnementen enz. op te geven. Wij twijfelen niet of door deze verandering-ten-beste, zullen nog vele nieuwe abonné's toetreden. Uitgever 1 No. 1 Hiermede maken wij dan een aanvang met het uit schrijven van Kruiswoord-raadsels. Wij hopen er nog vele te laten volgen, alsde deelname er aan maar zóó is, dat wij tevreden zijn. Wij weten dat er velen zijn, die vaardig zijn in het oplossen hiervan, maar wij weten ook, dat er nog veel meer zijn, die aan zooiets nog nooit meededen. Velen zijn er, die óf de bedoeling niet begrepen óf er zich niet voor interesseerden. Wij willen echter dat elke abonné er aan mee zal doen. Daarom zullen wij voor hen, die niet precies weten wat er gevraagd wordt, uitvoerig de manier aanwijzen hoe men tot een goede oplossing kan komen. TT rr ÏT T- tl+hF TT rr rr 2 S9VBL s- H|7I7[" r- TT 5 a O 'lel# 1. t e TT I Ui 1 nnnnannnnnn 7 i 1 40 a ÜJ m 1 O 1 O 8 t 39 9 I IS™ n w I 1 I 1 1 d 22 n li 38 T 2 1 m+iir i horizontaal. verticaal. Zooals men ziet staan er in vele vakjes cijfers aan gegeven. Naar deze cijfers wordt er onder horizontaal of verticaal verwezen. Een ieder weet wel dat als er aangegeven staat horizontaal men moet lezen van links naar rechts en bij verticaal van boven naar beneden. Eigenaar L. SUURMOND Volledig Orkest - Aanvang 8 tot 4 uur Nu staat er bijv.: 1 Horizontaal, struikvrucht, nu gaat men tellen hoeveel letters er geplaatst kunnen worden in de horizontale vakjes1, 25, 26, 27, 28. Dit moet dus een woord worden van 5 letters en is makkelijk te vinden horizontaal 2, een ander woord voor wereld, dit moet dus komen te staan in de vakjes 2 en de 4 daarnaast staande leege vakjes, dus ook een woord van 5 letters, ook niet moeilijk. En zoo vervolgens. Zoo gaat het ook met de verticale. Nemen wij als voorbeeld, verticaal 29, plaatsnaam op Walcheren, deze naam moet beslaan de vakjes 29 en de 5 daaronder staande leege vakjes, dit wordt dus een plaats van 6 letters. Nu zouden we nog meer kunnen opnoemen, maar gelooven nu duidelijk genoeg geweest te zijn. Alleen lettejmen er op, dat het opschrift in het raadsel niets met hetgeen gevraagd wordt, te maken heeft. Men ga dus aan den arbeid en probeere eerst op een stuk papier. Men lette er dan op dat horizontaal en verticaal met elkaar moet kloppen, men kan zelf con troleeren of men woord fout heeft. Heeft men, naar men denkt het raadsel opgelost, knip het dan uit de krant en plaats de letters duidelijk In de vakjes en schrijft de gevraagde woorden op een afzonderlijk vel papier met de nummers onder horizontaal en verticaal. Het uitgeknipte raadsel moet bij de oplossing ingesloten worden. Op de envelop duidelijk te ver melden „Kruiswoordraadsel''. Als pi ijzen stellen wij beschikbaar: 1 Geldprijs van S Gulden 2 Nikkelen Dames-horlogee 2 Ml-Relna Vulpenhouders B Geldprijzen van 1 Gulden B Boekwerken (troostprijzen). Mochten er meer goede oplossingen ingezonden wor den, dan er prijzen beschikbaar zijn, worden deze bij loting toegekend. De troostprijzen stellen wij beschikbaar voor hen, die hun goede oplossing op een of andere wijze aantrekkelijk maken en bij ae loting geen prijs ontvangen. Oplossingen kunnen ingezonden worden tot en met Zaterdag 11 April a.s., de uitslag wordt bekend gemaakt in ons nummer van 17 April d.a.v. Wij verwachten vele inzendingen. Red. -f 1 Nooit echter voerde het pad, dat zij liepen naar dien toren of naar dien muur. Maar we verdwalen toch niet zei du Bréau, zich lot zijn metgezel wendends, die voor een wegwijzer bij sen kruispunt stilstond. Veillon stelde hem gerust; hij kende den jweg van Wissous naar Chateau-Frayé uitstekend, daar hij hem nog onlangs met Louise gewandeld had. Stel je voor, mijn beste, dat Louise, een schuil plaats zoekende bij haar zuster, in wie zij haar doode- iijke vijandin zag, slechts één hoop hadjou terug te zien. Bij mijn eerste bezoek sprak zij er al van„Gij begrijpt, mijn waarde Veillon, zei ze me met die onschul dige gracie, welke het lijden haar gegeven had, het was onmogelijk, dat hij bij mij kwam toen ik nog midden in dat ellendige Bohemerleven zat, maar hier, bij ge trouwde lieden, bij een magistraat mijn zuster heeft het mij, och lieve hemel, zoo tallooze malen herhaald, dat haar man een magistraat was hier is er voor hem toch geen beletsel om te komen, nietwaar Wat heeft het mij een moeite gekost en een pijn gedaan om haar, de rampzalige, te overtuigen, dat dit alles maar hersenschimmen waren, dat zij van iets onmogelijks droomde, dat de fatsoenlijke man, die je thans bent, toch zeker dat niet doen kon Du Bréau, die even stil stond om een sigaret aan te steken, zei na eenige oogenblikken zacht Waartoe elkaar weer te zien Wat zouden we el kaar te zeggen hebben gehad O, ik weet wel wat ze je had willen zeggen en waarom zij er zoo op stond je nog voor haar dood te'zien. En waarom dan Zij had je vergeving willen vragen ja, vergeving voor haar brieven, haar bedreigingen, haar hatelijkheden waarmede zij je heeft vervolgd. Ik beken dat ik bij het zien van zooveel droefheid en zooveel wroeging ik ver schrikkelijk gelogen heb en de arme Loulou heb verteld, dat dat alles al lang vergeven en vergeten was. Maar als je denkt, dat daarmee de zaak uit was, vergis je je Toen zij begreep, dat jij niet te Wissous zou komen, dat jij haar niet bezoeken zou, begon ze een ander liedje te zingen Zij vroeg mij naar alles omtrent jou, omtrent je leven te Chateau-Frayé, je huiselijke inrichting, of je 's avonds muziek maakte,' of de kleine op je geleek Vanaf het oogenblk, dat ik kwam, was het onmogelijk haar over iets anders aan 't spreken te krijgen. Op zekeren dag deelde zij ons mede, dat zij je huis wou zien, alleen maar de muren, alleen maar de toppen der hoornen. Toen heb ik pas gezien hoezeer zij zich ten opzichte van haar zuster vergiste. Doodzwak, ziek als zij was, kon men haar niet'met de spoor laten gaan. Zij moest de gansche reis ondernemen per rijtuig, lang uitgestrekt in de kussen. Ik verzeker je dat Marie Fedora een onbeschrijfelijk geduld en een onbeschrijfelijke liefde heeft getoond en dat zonder haar Louise nooit aan haar gril had kunnen voldoen, 't Was een lange en vermoeiende reis. Alles scheen haar echter heerlijk toe, de eerste ademhaling van de lente, het nieuwe leven, het jonge gras en kruid, dat overal de velden bedekte, het bedwelmde haar. In het Bois-Margot hebben wij stil ge houden en daar, uit het rijtuig gestegen, zijn wij dwars door het groen gegaan. Oe weg voert daar recht om het park van Chateau-Frayó en wij zijn hem alle drie gegaan, tastends langs de in de zon geblakerde muren. Ik was bevreesd, dat een van je hoveniers me zien zou of iemand van de fabriek; allen kennen me. Gelukkig was het werktijd. Zij wond zich op bij de gedachte, dat de onmetelijke kudde in de vlakte, de herder en de groote honden, dat dit alles van jou was. „Wat ben ik blij Wat ben ik gelukkg 1" riep zij uit, als een kind in de handen klappende. Bij de beukenhaag gekomen, werd haar opwinding nog grooter. je weet, dat de muur hier en daar vervangen is door een ijzeren hek, dat de dubbele rij lindeboomen laat zien en het breede gras perk. Wij stonden daar achter de ijzeren tralies, den geur inademend van het jonge lentegroen, dat bezwijmde in de zonnewarmte, toen ik uit de verte de stem van je vrouw hoorde, die met de min en het kind onzen kant uitkwam Ik had nog juist den tijd om mij te verwijderen, Louise aan den arm van haar zuster onbeweeglijk voor het hek latende Mijn blik liet haar niet los. Toen je vrouw voor bij was, met kleine stapjes voor haar kindje achteruit loopende, was er geen trek in haar gelaat, welke zich bewoog. Alleen was het ontzettend die vermagerde wangen te zien en dat doodenmasker, dat daar door de dikke tralies naar het mooiste zag, dat het leven geven kani een gelukkig moederschap, de jeugd. Toen zij de kleine daar voort zag huppelen in haar lange blouse, hoe verheerlijkte toen haar gezicht, dat gezicht van de arme, die nooit weer genezen kon. Z® lachte, ze schreide en zei zachtjes tegen haar zuster, zich de oogen afvegende„Maar kijk dan toch eens, lieveze heeft dezelfde blonde haren als haar vader en ze krullen evenals de zijne. O, wat is ze lief I" Haar aandoening was zoo hevig, zij beefde zoo, zij strekte de handen zoo teeder verlangend uit, dat we haar weg hebben moeten trekken naar het rijtuig, waar ze mach teloos is neergevallen. Op den ganschen terugweg heeft zij geen woord gesproken en lag zij daar de oogen ge sloten, ruikende aan een tuiltje bloemen, welke tegen den muur hadden gegroeid. Den volgenden Zondag toen ik kwam ik had de gewoonte aangenomen om haar alle Zondagen te bezoeken vond ik haar als altijd achter in den tuin, uitgestrekt in een grooten groen- achtigen stoel, waarin haar gezicht, haar magere armen en haar lange handen een toonbeeld van uitputting waren. Het scheen me toe, dat ik haar weerzag in het laatste bedrijf van de „Dame" waarin alleen Desoleé haar even aarde. „Ik zal dat niet weer ondernemen, zei ze, ten op zichte van haar bezoek aan Chateau-Frayé Ik heb te zeer geleden Het maakt me geheel op En zachter sprekende, omdat de tuinman dicht bij ons kwam (Wordt vervolgd.) Wegeling's Vraag en Aanbod m m m a 4 6 6 7 8 9 10 11 19 18 14 16 16 17 18 19 90 91 29 93 94 Struikvrucht Andere naam voor wereld. Gedeelte van een hui». Kan men door gluren. Twee welfde klinkers. Twee medeklinker», Naaete bloedverwanten. Treft men in vele hotel» aan, Oceft men elk, toie dat toekomt Eng els ch woord voor rood. Orootate soort hert van Europa Verkorte meisjesnaam. Andere naam voor bouwland. Plaate waar oudtijds in Rome gevechten en», plaat» hadden. Tegenwoordige tijd van „aan- doenlijk" werkwoord. Andere naam voor plabts. Twee telfde medeklinker Twee telfde medeklinker», Musieknout. Tegenwoordige tijd van een werkwoord. Meisjesnaam, I» niet mager, Het lijf bergentegi men wel eens. Niet één uitgeaonderd. 26 96 27 28 7 99 80 81 39 33 18 84 36 36 87 Waar men liever naar toe gaat, dan waar den dokter, trekken van denkbeeldige richt lijnen, menschen eijn er vele. Bevindt sich in ieder menech. Deel van een rijwiel vanon der naar boven geleten). Loopen wel eens los. Plaatsnaam op Walcheren, Naam van een bekend echoen- crême. Zangnoot, Twee medeklinkers, 't Eerste woord wat slks we reldburger meestal het eerst van al leert weggen. Een dier. Een Indisch wapen. Iedereen Wegeling's Vraag en Aanbod. Ieder menech heeft twee Meervoud van een instrument in gebruik bij de stadsreini- 20 "Naaste bloedverwante. 89 Vijf letters van esn negeniet- terig lichaamsdeel, 19 Omvat niet alle. 40 Is vaak aan de orde van den dag. 98 Verkorte naam van een naaste bloedverwant, 88 Lengtemaat.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1