Algemeen Weekblad voor WALCHEREN TER BUTTINGE HAAR LIEFDE 31e Jaargang VRIJDAG 20 MAART 1925 No. 11 EERSTE BLAD «I. BOONE KRUISWOORDRAADSEL Concertzaal „DE ZWAAN" - Souburg Bureaux van Uitgave i DRUKKERIJ H. WEGELING VLISSINGEN Noordatraat 44 Telefoon 130 Poetrekening 61407 DRUKKERIJ DE LANGE JAN MIDDELBURG Lange Delft B 144 Advertentieprijs 15 oent per regel. Ingezonden Mede- deelingen 60 oent per regel (dubbele kolom). BIJ oontraot aanmerkelijk verminderd tarief. Abonnementsprijs 40 oent per 3 maanden, franoo per post 65 oent. Losse nummers 6 oent. ZIJ dis zich met Ingang van 1 ons blad wsnsohen te abonnearan, en ztorrcitans opgavan, ontvangen do tot dien datum varaohljnende num- mara GRATIS. Red. 4- I Nieuw Agentschap gevestigd. Het ia ons een genoègen onzen abonné's te Ter Buttlnge mee te kunnen deelen dat wi) ten hunne gerieve een agentschap aldaar gevestigd hebben. Wij hadden in die omgeving reeds zeer veel poat*abonné's en zien dan ook de noodzakelijkheid van een agentschap In. Dit agent schap begint bl)„La Solitude" en omvat Seiaweg, Ter Buttinge, Poppendamme tot de Aagtekerksche grindweg. Alle post-abonné's in dien omtrek, krijgen dus vanaf heden do courant thuis bezorgd door onzen agent de heer Smederij - Ter Buttlnge Men gelieve dus voortaan aldaar zijn advertenties, abonnementen enz. op te geven. Wij twijfelen niet of door deze verandering-ten-beste, zullen nog vele nieuwe abonné's toetreden. Uitqbvbh -f 1 No. 1 Hiermede maken wij dan een aanvang met het uit schrijven van Kruiswoord-raadsels. Wi) hopen er nog vele te laten volgen, alsde deelname er aan maar zóó is, dat Wij tevreden zijn. Wij weten dat er velen zijn, die vaardig zijn in het oplossen hiervan, maar wij weten ook,'dat er nog veel meer zijn, die aan zooiets nog nooit meededen. Velen zijn er, die óf de bedoeling niet begrepen óf er zich niet voor interesseerden. Wij willen echter dat elke abonné er aan mee zal doen. Daarom zullen wij voor hen, die niet precies weten wat er gevraagd wordt, uitvoerig de mdnier aanwijzen hoe men tot een goede oplossing kan komen. 5 n verticaal. Zooals men ziet staan er in vele vakjea cijfers aan gegeven. Naar deze cijfers wordt er onder horizontaal of verticaal verwezen. Een ieder weet wel dat als er aangegeven staat horizontaal men moet lezen van links naar rechts en bij verticaal van boven naar beneden. Eigenaar L. SUURMOND MF~ Zaterdagavond 21 Maart a.i. "W® GROOT SOIRÉE DANSANTE der Dansclub „Vrijheid" Volledig Orkest - Aanvang 8 tot 4 uur Introductiekaarten bij de leden f 0.25 per Persoon Leden vrij entrée Nu staat er bijv,: 1 Horizontaal, struikvrucht, nu gaat men tellen hoeveel letters er geplaatst kunnen worden In de horizontale vakjes1, 25, 26, 27, 28. Dit moet dus een woord worden van 5 letters en is makkelijk te vinden horizontaal 2, een ander woord voor wereld, dit moet dus komen te staan in de vakjes 2 en de 4 daarnaast staande leege vakjes, dus ook een woord van 5 letters, ook niet moeilijk. En zoo vervolgens. Zoo gaat het ook met de verticale. Nemen wij als voorbeeld, verticaal 29, plaatsnaam op Walcheren, deze naam moet beslaan de vakjes 29 en de 5 daaronder staande leege vakjes, dit wordt dus een plaats van 6 letters. Nu zouden we nog meer kunnen opnoemen, maar gelooven nu duidelijk genoeg geweest te zijn. Alleen lette men er op, dat het opschrift in het raadsel niets met hetgeen gevraagd wordt, te maken heeft. Men ga dus aan den arbeid en probeere eerst op een stuk papier. Men lette er dan op dat horizontaal en verticaal met elkaar moet kloppen, men kan zelf con troleeren of men woord fout heeft. Heeft men, naar men denkt het raadsel opgelost, knip het dan uit de krant en plaats de letters duidelijk In de vakjea en schrijft de gevraagde woorden op een afzonderlijk vel papier met de nummers onder horizontaal en verticaal. Het uitgeknipte raadsel moet bij de oplossing Ingesloten worden. Op de envelop duidelijk te ver melden „Kruiswoordraadsel". Al9 prijzen stellen wij beschikbaar: S GuiilpHJtt van Gulden i 2 Nikkelen Damss-horlogea 2 Ml-Relna Vulponhoudera B Geldprijzen van 1 Gulden B Boekwerken (troostprijzen). Mochten er meer goede oplossingen ingezonden wor den, dan er prijzen beschikbaar zijn, worden deze bij loting toegekend. De troostprijzen stellen wij beschikbaar voor hen, die hun goede oplossing op een of andere wijze aantrekkelijk maken en bij ae loting geen prijs ontvangen. Oplossingen kunnen ingezonden worden tot en met Zaterdag 11 April a.s., de uitslag wordt bekend gemaakt in ons nummer van 17 April d.a.v. Wij verwachten vele inzendingen. Red. 1 Ze heeft me geschreven om bij haar te komen en ik heb haar een bezoek gebracht in die bij uitstek bur gerlijke omgeving, bij haar, Marie Fedora, de vroegere tragedienne, haar zuster, thans mevrouw Restouble, ge trouwd met den notaris te Wissous. Maar zij hadden het land aan elkander. O, Loulou was wel onbillijk. Zij nam het haar zuster kwalijk, omdat deze het tooneel vaarwel gezegd had, teneinde met haar student te trouwen, met wien zij in haar Concervatorium-jaren kennis had gemaakt. Du Bréau begon te lachen Haar student welke Ze had er toch min stens twintig. Doch ze is toch maar met één getrouwd, wiens wapens schitteren'op het coquette huisje te Wissous, ik weet niet hoeveel geslachten reeds lang. Daar heb ik je vroegere liefde teruggevonden Waarom heb je er mij niet over gesproken Omdat je getrouwd bent en je vrouw lief hebt dat heele verleden had niets interessants meer voor je aiiecn vandaag Veilloti aarzelde een oogenblik, toen zeer koel, maar met een trilling van zijn grooten bruinen snor i De begrafenis is om drie uur Ik had me voorgesteld, dat je er bij zou zijn Francois du Bréau had den tijd niet om te antwoor den; zijn vouw kwam binnen, minder vroolljk dan straks en met een zekere onrust In het diep harer oogen. Dit maal had de min gelijk, de oogleden van het kindje gloeiden cr. de kleine handjes eveneens. O, het zal niet veel beduiden, voegde de moeder er haastig bij, zich vergissende in do ernstige uitdruk king, welke op het gezicht der beide mannen lag. O, daar maken wij ons ook ni^t angstig om, zei haar echtgenoot, maar ik verneem daar juist den dood van een van iemand, dien ik zoo uitstekendgekend heb. Wie dan Veillon kwam zijn vriend te hulp. Er was sprake van een van hun oude college-vrienden, Georges Hofer, bij wien zij in hun jeugd 's Zondags steeds kwamen lunchen. Zijn familie, groote bierbrouwers, hadden de brouwerij hier vlak tegenover, aan de anderen Seine-oever, in de onmetelijke vlakte, die tot aan Monthéry loopt. Daar was hij gestorven en zou men hem ook begraven. Mevrouw du Bréau zag haar man aan je heb me nooit van dien Georges Hofer gesproken. Hij antwoordde O, ik heb hem in geen jaren ontmoet. Veillon voegde er heel ernstig aan toe: Maar dat maakt niet uitje zou toch goed doen te komen. Toen zeide zijn vrouw, nog ernstiger: Maar daar moe' je zeer zeker heen gaan, mijn vriend. De zachte en medelijdende toon, waarop zei dit zei, trof hen beiden. Een uur later spraken zij er nog over in den trein, die hen naar Juvisy bracht, waar de vlakte van Wissous begint. Meen je, dat ze iets begrepen heeft? informeerde Veillon. Du Bróau dacht van niet. Dan zou zij het mij gezegd hebben. Ze is veel te openhartig om mij iets te verbergen.Fedora zei soms i „ik ben een goede vent on je kunt me vertrouwen." Nu, een goede vent, dat is mogelijk, maar ze was toch een duivels wijl ook, dat. In de gout geboron, slechts haar lagere Instincten had om zien door te laten leiden en zich verbeeldde, dat alle vrouwen precies waren als zij Als ik niet zoo gelukkig was geweest om mijn Chateau- Fravetje te ontdekken en daar dadelijk dol ver liefd op te worden, dan zou ik waarachtig ten laatste misschien nog met haar getrouwd zijn. je zou het huwelijksjuk dan toch niet al te lang hebben getorst, fluisterde Veillon met een bitteren glim lach. De arme Louise was veroordeeld. Maar waar is zij toch eigenlijk aan gestorven Toen ik haar verliet was ze zoo sterk en gezond als maar mogelijk was. Zijn vriend, die tegen het raampje leunde en naar buiten keek, prevelde wat tusschen zijn snor van t uit putting, verwaarloosde bronchitis Precies wist men t niet. Eenige oogenblikken zwegen beiden, tot msn aan het station juvisy kwam. We moeten uitstappen, zei Veillon de rest moeten we loopen. De weg met de grillig vergroeide olmen aan den kant, strekte zich uit onder den gloeienden jull-hemel. Hier en daar stond een herinnerings-steen of een ijzeren kruis dat cie plaats aanwees waar de een of andere tuinman den dood gevonden had door een ongeluk. Uitputting of dronkenschap, misschien wel beide fluisterde Veillon. En Du Bréau met verstrooiden blik Van dronkenschap gesproken, is er nog nieuws van dien musicus van Louise je weet wel, dien Des varennes, de orkestdirigent, die haar in de laatste jaren wat vertroostte? Het schijnt dat ze eikander sloegen en zich beiden aan absinth te buiten gingen. Veillon keerde zich eensklaps om Wie vertelde dat? Wie heeft dat gezien? En als dat eens waar was Fedora Is niettemin een kunstenares van groot talent geweest, een mooi en goed meisje, die je zoo lief had als ze maar kon, wat zeker v*l opweegt tegui de paar uren, welke je vandaag aan haar wijdt. Toen zij den straatweg waren overgestoken kwamen de beide vrienden opeen van die talrijke landwegen, gloeiendheet en bedekt met een dikke laag stof, welke overal zich kruisten in de oneindigheid van koren en gerstvelden. Het was of er vlammen in de lucht waren. Hier en daar verhief zich een spitse torenpunt, een rij boomen terwijl een enkele muur de uniforme lijn van den horizont brak. (Wordt vervolgd.) Wegeling's Vraag en Aanbod 6 7 8 9 10 11 18 14 18 18 17 18 19 90 91 99 98 94 HORIZONTAAL. Struikvrucht. Ander» naam voor wereld. Gedeelte van een hui». Kan men door gluren, Tm» velfdc klinker Twee medeklinkere, Naaete bloedverwanten. Tr»ft men in vele hotel» aan Geeft men elk, wi» dat toekomt. Engelsch woord voor rood. Grootete soort hert van Europa Verkorte mei»jesnaam. Andere naam voor bouwland. Plaat» waar oudtijds in Home gevechten en», plaat» hadden. Tegenwoordige tijd van „aan doenlijk" werkwoord. WBB Andere naam voor plaHte. Twee welfde medeklinkere, Twee eelfde medeklinker». Muzieknoot. Tegenwoordig» tijd van ten wrkwoord, Meiejeenaam, I» niet mager. Het lijf bergen»pgt men wel een». Niet dén uitgezonderd, 1 Waar men liever naar toe gaat. dan naar den dokter. 96 trekken van denkbeeldigricht lijnen. 96 mcnschen »ijn er vele. 97 Bevindt »ich in ieder memoh. 98 Deel van een rijwiel (van on der naar boven geleven). 7 Loopen wel een» lo». 99 Plaatsnaam op Walcheren 80 Naam van een bekend eohoen- orétn». 81 Zangnoot. 89 Twee medeklinker». 88 't Karate woord wit elke we reldburger mee» tal het eer at van al leert neggen 13 Eendier. 84 Een Indisch wapen* 86 Iedereen Wegeling'e Vraag en Aanbod. 86 Ieder menaoh heeft twee 87 Meervoud van een instrument, in gebruik bij de etudereini- gingndienet. 90 Naaste bloedverwante. 89 Vijf lettere van een negeniet- tertg lichaamsdeel. 19 Ommt niet alle, 40 Ie vaak aan de orde van den dag, 99 Verkorte naam van een naast» bloedverwant. 88 Lengtemaat.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 1