Coöp. Melkinrichting WALCHEREN ROOMBOTER I i Raamgarnituren enKoperenRoeden Gestadig groeit Adverteerders teh goede kdrilött. OP DE PLANKEN BURGERLIJKE STAND Filiaal Aagje Dekenstraat Onze prima per |a i. K.G. KNIP-CURSUS voor Dames en Meisjes De Faam Souburg 1 Bloc Postpapier 100 Witte Enveloppen Een Dozijn Potlooden WEGELING'S VRAAG EN AANBOD VAN 6 FEBRUARI 1925 KORTE KLANKEN. Loffelijk* onderscheiding. Dr. A. de Buck zoon van wijlen Ds. de Buck, te Oostkapelle zal binnen kort naar Egypte vertrekken om daar behulpzaam te zfln bij de ontcijfering van onleesbare gedeelten op de binnenwanden der sarcophagen. Voorzeker een eervolle opdracht. Drosvijg. Te M'burg is de 26-jarige mej. v. L., die den 16 januari j.l. 'in haar woning op de Vischmarkt aldaar, zulke ernstige brandwonden opliep, overleden. Bezuiniging. De ambtenaar van net O.M. bij de Amsterdamsche Kantongerechten betoogt in het„Haagsch Maandblad" om door wederinvoering van de lijfstraffen een zuinig aantal stokslagen bijv. o.a, te komen tot bezuiniging. Het zoo kwistig gestrooide „bezuiniglngs- zaad" gaat aireede tot ontkieming over. Ongeval. Te Gapinge sloeg een paard door het schrik ken van een fiets op hol, met het noodlottig gevolg, dat de burgemeester, die deze wagen bestuurde, op den grond viel en inwendig gekneusd, naar huis gedragen moest worden. Die goede, ouwe tijd. Naar we vernemen moet het in de bedoeling van de regeering liggen om terug te keeren tot den toestand, geregeld bij de wet van 1909 Inzake den 'Amsterdamschen tijd dat wil dus zeggen, dat de zomertijd zal worden afgeschaft. Als 'tzoo is, zal 't dhr. Braat wel een extra fuifje waard zijn. We ver heugen ons er ook in, dat de Regeering heeft ingezien, dat rt meerendeel van ons volk niet zoo voor al die nieuwig* heidjes te vinden is. Verbetering. Door den Raad van Arbeid te M'burg zullen vanaf 2 Febr. a. s de premiën voor de V. O. y. geïnd worden tegen afgifte van een kwitantie. Een werk wijze, die o. i. veel eenvoudiger en zuiniger is dan de vroegere gevolgde methode. Raadszitting. Bij de openbare zitting te Wissenkerke was dhr. de Regt afwezig. De belangrijksts onderwerpen vormden: De nieuwjaarsrede van den burgemeester,die beantwoord werd door wethouder Buijzede verminde ring van het maximum aantal vergunningen met éénhet goedkeuren van een formulier als dankgebed en de wij ziging van de begrafenisrechten. Een subsidieaanvrage van „Landverhuizing" werd afgewezen, die van een cur sus tot het geven van landbouwhuishoudkunde, tot een volgende vergadering, aangehouden. Jubilea. Op 1 Febr, j. 1. was het 10 jaar geleden, dat de burgemeester van M' burg, als zoodanig werd geïn stalleerd. In ,,'t geheim" was uit de burgerij een com missie gevormd om dezen dag niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Als bewijs van hooge waardeering werd den jubilaris een album met namen en een aquarel aan geboden. Dhr. Boasson sprak hierbij warme woorden van vriendschap. Ook het politiecorps maakte zijn op wachting en bood Z.Ed. een gouden potlood met inscriptie aan. Ds burgemeester dankte zeer geroerd voor deze schitterende blijken van hoogachting en waardeering. (Verkort verslag, Red. I 1.) Op denzelfden dag herdacht dhr. v. d. Bosch, sven- esns te M'burg het feit, dat hij 25 jaar, als bestelier bij de Posterijen werkzaam is. Als bewijs van erkentelijk heid voor zijn voorbeeldigen Ijver en trouw, werd den jubilaris door collega's een blijvend souvenir aangeboden. Biljarten. Op 28 januari en 4 Februari jl. vond in het café „De Zwaan", eigenaar de heer Suurmond te Souburg, een biljart-wedstrijd plaats tusschen de club in genoemd café gevestigd en de biljartclub D. V. K. uit Vlissingen. Ds serste avond wis het resultaat: Kotvis (Souburg) 47 p, J. Haaze |r. (Vliss.) 100 p. Korf (Souburg) 86 p. v. Gessel (Vliss.) 100 p. Post (Souburg) 100 p. Cohen (Vliss.) 82 p. De uitslag van den tweeden avond was Florisse (Souburg) 54 p. Einwachter (Vliss.) 100 p. v. Alphen (Souburg) 100 p. van Wijk (Vliss.) 54 p. Boutens (Souburg) 94 p. Kliphuis (Vliss.) 100 p. De totale uitslag was, dat D. V. K. te samen be haalde 536 p. en Souburg 481 p., alzoo een winstver- schil van 55 p., ten gunste van D. V. K. Vlissingen kwam hierdoor In het bezit van een verguld zilveren medaills, die door den heer Suurmond voor dezen wed strijd welwillend beschikbaar was gesteld. De voorzitter van Souburg, dhr. Post, overhandigde den voorzitter van D. V. K. den heer v. Wijk deze medaille, waarna laatstgenoemde met een toepasselijk woord den heer Suurmond zijn dank uitsprak. Het eerste deel van de revanche-wedstrijd wordt ge speeld op 18 Febr. a.s. in het clublokaal van D. V. K., hotel „Monopole" te Vlissingen. Het algemeen bekende en door een ieder gaarne bezochte c^fé-restaurant „De Gouden Zon'' in de Lange Delft te Middelburg heeft onder leiding van den nieuwen gérant, den heer j. M. Hastrich een heel ander aanzien gekregen. De zaal is door nfeuwe beschildering, stof feering, de mooie planten in dc serre, de frissche gor dijnen enz. nog ge^lliger en hierdoor aantrekkelijker geworden. We twijfelen niet of de exploitatie berust in goede handen. Nogmaals willen we H.H. secretarissen van vereenl» gingen er op wijzen, dat, indien zij een uitnoodiging van een te houden uitvoering van hun vereeniging aan onze bureaux te Middelburg of Vlissingen zenden, onder bovenstaand hoofd een verslag gratie zal worden op- gettottm Redactie I -j- fcaBirét-avöHd „Koningin WiHiëlHiiBi": kQuj^ot'Nl - teH ëabarfct-aV8Htj lift- fcBHaljft; itioals ze |.l. Mëahdag gaf, dan kan het niet anders of een ieder moet zich amuseeren. Het program ma was dan ook zoo gesteld, dat het voor „elk-wat wils" bevatte. De ernstige, gesteund door de luimige nummers deze laatste waren gekruid met jass-band, dat we toch niet altijd even mooi vinden werden uitstekend en op een hartelijke wijze naar voren ge bracht. Wij houden ons echter bij die nummers zooals b.v. „Als ds Paaschklokken luiden", dat een goed har monisch geheel vormde en getuigde van ernstig willen. Er is gelachen, hartelijk gelachen zelfs, vooral om „De Tooneelrepetitie", waar allerlei curiositeiten In voor kwamen. Alle nummer» werden op degelijks en muzikale wijze begeleid door dhr. Borgman, die zijn naam als pianist hoog weet te houden. Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 8 Februari is geopend de apotheek van Wed. VAN OCKENBURG, Badhuisstraat Te Middelburg: Zondag 8 Februari is geopend de apotheek van M. J. VAN P1ENBROEK Beide zijn de geheeie week des nachts geopend tot den Zaterdagmorgen. VLISSINGEN van 29 januari—4 Februari 1925. OndertrouwdA. T. Volk 30 j. en j. Roelse 26 j. f. v. d. Horst 36 j. en A. G. Visser 31 j. A. j. lansen Manenschijn 32 j. en A. M. Steenken 26 j. D. La- brujère 21 j. en v. d. Ent 19 j. L. Wouters 26 j. en A. C. v. d. Staal 24 j. P. A. M. Onel 25 j. en j. v. Hoepen 24 j Getrouwd: M. Saman 27 j. en A. A. Vollemaere26j. T. j. Doorakkers 22 en M. H. Kole 21 j. Bevallen: j. H. S. Stroo geb. van Ham d. j.Maas geb. van öiemen z. E. B. Luitwieler geb. Nonnekes z. j. Vader geb. Boogerd d. M. Block, geb. Stevens z. C. van Hassel geb. Graauw z. (levenl.) OverledenL. de Witte echtg. van L. Theune 68 j. B. M. Leijnse z. 8 u. M. Meijer wed. van T. Dijksman 89 j. E. Melse wed. van P. jacobse 84 j. D. J. Brasser d. 15 j. S. Snaaijer echtg. van S. C. de Kam 35 j. H. C. Desloover echtge. van J. van der Kuijl 34 j. MIDDELBURG, van 29 jan.— 4 Febr. 1925. OndertrouwdP. C. Zeeveld 41 j. en j. Vink®, 36 j. j. j. van Amerongén, 29 j. en A. M. Good, 31 j. Getrouwd: G. de Blaeij. 25 j. en S. A.Poppe,24j. C. M. G. Pettersson, 28 j. en C. Vreeke, 26 j. BevallenP. Eiff, geb. de Klerk, d. C. A. Griep, geb. Gillissen, d. P. Vader. geb. de Visser, z. L. de Lange, geb. Willemse, z. T. de Lange, geb. Flipse, z. A. van Belzen, geb. de Nooijer, d. OverledenLudikhuijze, 58 geh. met" B. van de Voorde A. Langejan, 66 j. geh. met M. E. Roth M. Guilloto, 75 j., wed. van P. M. Hoveljn I. Govaert, 91 j. wedn. van E. Simonse C. E. Berger, 26 j. geh. met H. Th. van Luijk. Van alles wal De taal der Ezeleooren| Om esn ezel te begrijpen moet men vooral op zijn ooren letten, waarmee hij een vrij verstaanbare taal spreekt, volgens een reiziger, die met zekere voorliefde de langooren bestudeerde. Rechtopstaande, eenigszins naar voren gebogen ooren, beteekenen kracht, rust, een gevoel van tevredenheid, sterke spieren, een goedgevulde maag. De ooren een weinig slap overhellende, duiden op een begin van vermoeienis en onvoldoende voeding. Naarmate de ooren meer en meer zakken, gelijk aan het kwik van een thermometer, verminderen de krachten en worden de spieren meer vermoeiend, terwijl de goede wil blijft bestaan. De ooren geheel neerhangende en bij eiken pas als het ware de maat aangevende, zijn het teeker. van die overgroote vermoeienis, welke invloed begint uit te oefenen op de stemming. Het eene oor staande, het andere hangend, wil zeggen een slecht hu meur over de billijke of wreede behandeling; de beide ooren staande, het eene naar voren, bet andere naar achteren, is het bewijs van een niet te vertouwen ka rakter. ADVRVtTKNTIËN Modevakschool E. N. 8. A. I. D. Koninklijk goedgekeurd Militair Tehuis, Bellamypark, Vlissingen Aangifte van leerlingen onder de lesuren. Dinsdagmid dags van 2—4 uur, waar inlichtingen gratis worden verstrekt door Me). N. v. D. WOESTIJNE, gedipl. Leerares MIDDELBURG (bij do Remise) TelsfooiT 66 Vlissingen met Rljksmsrk ARNEMUIDEN van 1—31 januari 1925. Geboren1 jan, z. v. Joxias Siereveld en van Jannetje de Nooijer 3 Clasina d. v. Jan van Belzen en van Neeltje Siereveld 7 Laurina d. v. Cornelia Dingemanse en van Cornelia Willtboordse 18 Jan Karei z. v. Ja cobus Johannis Crucq en van Maatje Boone. Getrouwd: 10 Adriaan Siereveld 21 J. jm.enKrinade Nooijer 21 j. jd. Overleden: 19 Pieternella Poortvliet 80 j. ongeh, 22 Adriaan Cornelis 3 jaar z. v. Leendert Marinus Kramer en van jozina de jonge. NIEUW- 8j ST.-jOOSLAND van 1—31 Januari 1925. Getrouwd7 J. Baas jm. oud 34 j. en J. Baas jd. oud 18 14 A. Bak jm. 27 en M. Goedhart jd. 26 j. .DOMBURG van 1—31 Januari 1925. GeborenAbraham, zoon van Pieter de Pagter en van Jacomina van Keulen. Overleden: Lourus Bimmel oud 16 jaar. OOSTKAPELLE van 1—31 januari 1925. Ondertrouwd Willem jacqbus de Baare, oud 30 j. jm. en Maria johanna van den Driest, oud 25 j. jd. BIGGEKERKE van 1—31 januari 1925. Ondertrouwd: A. Mol 23 j. jm. en M. Caljé23j. jd GetrouwdI. A. Mol jm 23 j. en M. Caljé jd. 23 j. OverledenW. Schout 88 j. man van joh. jongepier - de Witte 29 j. vrouw van W. Flipse M. Huijsman 77 wed. van J. Harpe. ZOUTELANDE van 1-31 januari 1025 Geboren i 2 Magdalena dochter van Adriaan Koppejan en Adrlana Verhage. Ondertrouwd en Getrouwd i 21 Izaak Baaaie jm. en Maria Dingemanse jd. Overleden: 19 Adrians Adriaanse echtg. van Andriea Louwerse eerder wed. van Jan Meijers. ome lezerskring. Dl» kan Hief anders da» den 40 oent Boekhandel H. WEGELINQ TE KOOPl Moo! mahonie kabinet, 2 mahonie kasten, modern eiken buffet ook te ruilen voor mahonie kast, een massief eiken ameublement best. uit 2 club-crapeaux, 4 stoelen, tafel, buffet, spie gel, ook afzonderlijk, zes mahonie stoelen met rood trijp, een mahonie gesch. secretaire, een mahonie chiffonnière met 7 laden, verdertafels, stoelen, kachels enz. alle? ook in te ruilen. Adres Het Eerste Meubel- nlagazijn van oud en nieuw VAN LOO Korte Noordstraat L 105 MIDDELBURG TB KOOPi 1 mooi keukenfornulaje, plattebuiskachel en kantoor kachels, 1 mooie Gashaard, 1 en 2 persoons Ijzeren ledikanten* een mooie sterke fn° nüf blf ^tetit Öök ü.6; BHUWkNS vitóici; Wkgeriakrètf;; M'biii-g HOUTEN la alle lengten voorradig. NAAIMACHINES DEKKER Qlststraat Middelburg Ts koop gevraagd i Voor de sloop oude Gerijen, Wagens en onderstellen, bij C. BOUWEN8 Smid, Wagenaarstr., M'burg Zoolang da voorraad strekt bladen wi] U aan Dit alles voor sleehti één gulderl FRANS TIMMERMAN Wiisttaai, Vlissingen 100 val prima Schrijfpapier. Voor een ieder en voor alles geschikt. Noordstraat 44 Vlissingsn Wenscht U een goede, -degelijke machine te koopen voor billijken prijs informeer dan eens bij Keuze uit verschillende fabrikaten In prijzen van af f 52.50. Alle machines zijn voor- en terugwaarts werkend en worden schriftelijk ge garandeerd. Tevens het beste adres voor alle voorkomende reparatiën. Onderdeelen en naalden voor alle machines. Aanbevelend.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 8