2e Blad. We ge ling Vraag en Aanbod VAN DAMME's Na het rooken van Vrijdag 6 Februari 1925 No. 5 BUS Piano- en Orgelhandel WYBERT Vrijdag j.L hield de gemeenteraad van Vlissingen eene openbare zitting. Dhr. Harts was, wegens ambtsbezig heden, met kennisgeving afwezig. Daar de agenda slechts een tweetal punten, waarover eenige discussie gevoerd werd, bevatte, kon de bijeenkomst, die om 2 uur was aangevangen, reeds ten 2%U uur gesloten worden. Er zit nu eenmaal in onze vroedschappen meer schot dan in die te Rotterdam, waar, èn voorzitter, èn leden het niet langer konden uithouden, maar het hartroerend een stemming moesten bekennen, dat die lange „redenee ringen" nun de keel begint uit te hangen. Maar ter zake; we zijn nu in Vlissingen en zitten niet in de Maasstad. Allereerst werd; den Raad mededeeling gedaan van verschillende ingekomen dankbetuigingen voor uitgereikte subsidies, wat min of meer aangenaam is en opk zoo behoort. Ook hier, evenals in andere gemeenten, een ingeko men adres van de „Nat. Comm. tegen den Alcohol", te Utrecht, met verzoek de Koningin een voorstel aan te bieden, tot verlaging van het maximum aantal vergun ningen. Het Vlissingsch Drankweer-Comité had, ter onder steuning, nog een extra schrijven gezonden, om, zoo mogelijk, deze wensch in vervulling te doen gaan. B. en W. stelden evenwel voor, alles te laten, zooals 't is, wat goedgevonden werd. Het college van regenten van het gasthuis, verzoekt den Raad, de vacature, ontstaan door het bedanken van dhr. Laernoes (P. G.) wegens drukke werkzaam heden niet aan te vullen. Goed. Het eerste onderwerp dat aanleiding gaf tot een bree- dere beschouwing was het voorstel van B. en W. om een subsidie ad. 7 500 uit te trekken, voor het inwinnen van het advies van een specialiteit, alvorens over te gaan tot het aanschaffen van een technische koelin- richting voor vleesch. Hieraan zou dan ook eigenlijk een nieuw abattoir be- hooren te worden toegevoegd.^Zoo lijkt ons tenminste de inzet. De voorzitter wil echter, dat men op dit punt niet In den blinde zal tasten. Het is nuttig dat de leden eerst goed op de hoogte gebracht worden met een zoo danig plan. Dhr. de Waard het hoofd van dezen dienst zal dan binnenkort een lezing over dit onderwerp houden. Dhr. Berger en met hem de geheele S. D. A. P. kan echter niet zoo blij zijn met de aangekon digde mogelijke geboorte van dit nieuwe wicht. Volgens spr. leent Walcheren zich uitstekend voor een oecono- mische eenheid. Middelburg heeft een abatoir, de Maatsch. „Zeeland" ook en nu zou Vlissingen er ook nog een bf) krijgen Dat is niets anders dan geld verspillen en met recht 1 uit plaatselijk chauvinisme. We moeten zuinig zijn. Bovendien wijst spr- op [enkele tweelingen, die voor Walcheren heusch al wel voldoende zijn. Zoo hebben we twéé waterleidingen, twèè |gasfabrieken en binnenkort misschien twéé electrische centralen. Dat 0CHTENDV0ER Westkapelle ook aan de luxe van een electr. centrale doet, ging spr. aandacht voorbij. De voorzitter, die reeds eerder getracht had, in dit opzicht met Middel burg in overleg te treden, wilde zich gaarne met de voor gestelde motie van dhr. Berger c. s. vereenigen en zeide nader overleg in B. en W. toe. We hopen, dat de voorgestelde gedachten van dhr. Berger, om te trachten een overeenkomst met Middelburg en (of) de Maatsch. „Zeeland" te verkrijgen, tot werkelijkheid moge worden. In dezen tijd van malaise en dalende belastingen, alias Inkomsten, gunnen we liever een dergelijke drieling- weelde aan anderen, dip béter voor 't onderhoud kun nen zorgen. Voorts kwam een voorstel van B. en W, In behande- Ung om geheele pf gedeeltelijke restitutie van vervoer kosten te verleenen, aan oudere van on- of min vermo gende leerlingen, die de Rijks- en Chr. Kweekschool voor onderwijzers te Middelburg bezoeken. Een alles- tins sympathiek voorstel, dat eohter in geenen deele de goedkeuring van dhr. Hoogkamer vermocht weg te dragen. Volgens spr. begeeft de gemeeente zich op een gevaarlijk terrein. Ten opzichte van de Ambachtschool te M' burg bestaat reeds een dergelijke regeling. Spr. zal niet tornen aan wat vroeger reeds besloten is. Zéér zeker een ideaal standpunt. De overheid heeft niet de zorg voor de vervoerkosten naar een onderwijs inrichting. Komt er morgen een visscherijschool in Bres- kens of een tuinbouwschool in Goes, dan moet dit ana logisch behandeld worden. Men moet dan maar een be roep kiezen, waarvoor men in de gemeente zelf kan worden opgeleid Aangenamer was het geluid dat dhr. v. Hal deed hooren. Deze spr. wees er op, dat de ge meente verplicht is voor de meer gegoede klasse, f 3000 aan 't Gymnasium te Middelburg te betalen, waarom dan geen f 300,önverplicht gegeven voor deze zaak Ook dhr. van Oorschot juichte het voorstel van B. en \y. toe, want wordt dit niet aangenomen, zoo is voor goed aangelegde arme kinderen, het bezoeken van dergelijke onderwijsinrichtingen uitgesloten. Wet houder Landsman is vóór het voorstel, mits de ouders van rijkswege geen vergoeding kunnen bekomen. Dhr. v. Bennekbm vermoedt ook, dat dit, volgens uitgevaar digde Koninklijke besluiten, eerst te beproeven is, daarna kan de gemeente bijspringen. Een goede gedachte, want, hoewel financieel voordeeliger voor de gemeente, het principieele gaat hierdoor niet verloren. Ten slotte werd het voorstel van B. en W. aangenomen, alleen met de stem van dhr. Hoogkamer tegen. Nadat bij de rondvraag dhr. v. Bennekom toegezegd Een solled en voordeellg adres voor een Plano of Orgel etc. is Walstraat 74 - Vlissingen Vraagt Catalogus met alle gewenschte inlichtingen werd, dat de toestand van den Vrijdomsweg zal worden verbeterd, werd de vergadering gesloten. Vorige week Dinsdag hield ds gemeenteraad van Zoute- lande een openbare zitting. De secretaris was, wegens ziekte afwezig. De voorzitter hield, daar het de eerste zitting in 1 '25 was, de gebruikelijke nieuwjaarsrede, wenschte den leden persoonlijk en ambtelijk 'sHeeren besten zegen ftoe en constateerde voorts, dat in 1924 door den Hoogen Raad de politieverordening wat betreft de veel besproken Zondagssluiting der herbergen van kracht is ver klaard, dat de bestrating van den Boudewijnsche weg is voltooid en dat er nog een aardig appeltje voor den dorst in den spaarpot is overgebleven. Dhr. Koppejan wethouder dankte den burgemeester voor diens hartelijke woorden. Onder de ingekomen stukken was een schrijven van het gemeentebestuur van Vlissingen, waarin werd voor gesteld een stereliseerinrichting aan te schaffen, waarin afgekeurd vleesch nog bruikbaar gemaakt kan wor den voormenschelijk voedselB. en W. stellen voor, hieraan adhaesie te betuigen, wat zonder hoofdelijke stemming wordt goedgevonden, met uitzondering van dhr. de Visser. Het bekende schrijven ven de „Nat. Vereeniging tegen het Alcoholisme", te Utrecht, wordt voor kennisgeving aangenomen. Aan het Bestuur der Bijz School wordt, volgens art. 101 der L O.-wet, een vergoeding toegekend ad. f670. De nieuwe bouwverordening van de gezondheids commissie te Veere, wordt met 5 tegen 2 stemmen aan genomen. Dhr. de Visser kan zich met art. 1 van de verordening niet vereenigen. De begrooting 1924 dient gewijzigd te worden, daar reparatiekosten der school de begrootingskosten verre overschrijden. Dhr. De Visser vraagt hoe dit zoo komt. Is er dan meer arbeid aan gedaan, dan opgegeven was De voorzitter ontkent dit, doch het büjkt, dat de opgave foutief is geweest. Als laatste punt van de agenda komt de werkver schaffing ter tafel. B. en W. stellen voor, dit op dezelfde wijze te doen als vorige jaren. In 't geheel wordt er een som ad. f 700 voor beschikbaar gesteld. Dhr. de Visser zegt, dat hij nu 2 jaar lid is geweestspr. zag liever dat een ander nu zijn baantje eens overnam. Bij stem ming wordt dhr. Adriaanse gekozen. Op een vraag van dhr. de Witte blijkt dat de oude brandspuit nk den verkoop nog niet is afgeleverd. Door dhr. de Visser is opgemerkt, aat er te veel en te diepe greppels langs den grintwee zijn aangelegd, ter voor- ziening In den waterafvoer, Op voorstel van dhr. Kop- e|an zal een onderzoek worden Ingesteld naar den ver- oopbaarheid vah het hout In de gemeentebosschen. Door B, en W, ie nagedaoht over de kwestie, wat beter Is: macadam of grind op de wegen. Dhr. Stroo vraagt hoeveel het eerste duurder is, bifeventueelebestrooHntf, De voorzitter wil de kosten even hoog stellen. Dhr, de Visser gelooft dat macadam niet be Bovendien zou het 11. practischer zi voorzitter gelooft dit niet, Na nog eenig heen en weer gepraat wordt besloten deze zaak tot een volgende ver gadering aan te houden. Hierna sluiting met dankgebed. -f I Te Kortgene hield do Raad vorige week eveneens een openbare zitting. Alle leden waren tegenwoordig De voorzitter wenschte don leden een gelukkig en voor spoedig jaar toe en memoreerde in 't kort, wat 1924 voor de gemeente zooal goeds heeft gebracht Allereerst de oprichting enner U.L O. school, waarvan spr. veel verwacht, voorts de aanbouw van een aantal nieuwe, woningen en allerhande teekenen, die op vooruitgang wijzen. Dhr, Dorst dankte voor de gesproken woorden. Het Burgerl. Armbestuur heeft bericht gezonden, dat het gaarne in de kosten van den geneeskundigen dienst een jaarlijksche subsidie ad. f 150 wil verleenen. Over den aankoop van een woning, voor de bewoners der noodwoning, bestaan echter bij dit college geen plannen daar dit niet tot haar taak behoort. Dhr. Salomé denkt echter anders over deze laatste kwestiespr, vindt den toon van dit schrijven allesbehalve mooi 1 Op het verzoek van dhr. P. Hollestelle, een lantaarn paal te mogen verplaatsen, wordt afwijzend beschikt Licht is leven I De hondjes zullen als de kudde niet afneemt in 1925 de som van f 180 opbrengen. Wij ziging in de begrooting 1924 is, door verschillende on toereikende begrootingsposten, noodig. Tot schoonmaak ster waar men toch als Raadslid al geen verstand van moet hebbender nieuwe U.L.O. school, wordt, met 4 tegen 3, benoemd mej. Moerland. Bij de rondvraag doet dhr. Salomé een voorstel om dit jaar minder geld aan macadam keislag te bestedende „winst" kan dan gebruikt worden tot her stel van de Voorstraat, wat broodnoodig is. Ook infor meert spr. naar de meterkwestie van het electrisch be drijf, waar hij reeds eerder over gesproken heeft, Dhr Dees wijst op den slechten toestand van sommige plaatsen op den weg onderlangs den Torendijk, terwijl dhr. Verhurg beangst is, dat het oude Havenplein zal inzakken. De voorzitter antwoordde dhr. Salomé, dat de hoe veelheid aan te schaffen macadam nog niet bepaald is, er kan dus met de wenschen van vrager rekening ge houden worden. De kwestie der electriciteitsmeters is nog bij B, en W. in onderzoek. De weg langs den To rendijk zal verbeterd worden en voor wegzinking van de oude haven, behoeft, naar het rapport van den ge meente-opzichter, voorloopig nog geen vrees te bestaan. -f I Bij de Maandag j.l. gehouden gemeenteraadszitting te Serooskerke was dhr. de Visser, wegens ziekte afwezig. De voorzitter wenschte den leden een gelukkig nieuw jaar toe en memoreerde in 't kort wat het „oude" jaar voor de gemeente is geweest. Het zielental klom tot 1708; besmettelijke ziekten kwamen gelukkig niet voor. De vele regens hebben veel schade aan landbouw en vee- lumiHumiin.iïïnnt TA3LKTTËN I er Is dan grind, n om bij stukjes en beetjes tot algeheele bestrating over te gaaa. De stapei|veroorzaaktmaar ondanks deze „tegenslagen" kan 1924 toch maatschappelijk een goed jaar genoemd wor den. Wethouder Goedbloed dankte den burgemeester voor diens goede en hartelijke woorden. Onder de ingekomen stukken waren een tweetal ver zoeken van de Bijz. Scholen om afrekening te kunnen doen de een heeft te weinig, de ander te veel geld ontvangen. Door B. en W. wordt voorgesteld dit nu in behandeling te nemen, waartegen geen bezwaar bestaat bij de leden. Besloten wordt tot toekenning der juiste bedragen, alleen voor de schutting aan de school te Vrouwepolder zal niet betaald worden. De secretaris der gemeente zou gaarne dfen schrijf machine hebben van Westkapelle begon de victorie f en de voorzitter ook. Naar de kosten is geïnformeerd en die bedragen voor een nieuwe f 325, maar men moet met alles rekening houden een goede tweede- handscne kost f 175. Een vanzelfsche langdurigs dis cussie volgde, waarna met 4 tegen 2 stemmen besloten werd, nog niet met de nieuwerwetsche ideeën mee ts gaan. Op het bekende verzoek van de „Nat. Commissie tegen den Alcohol" ts Utrecht, werd in zooverre niet ingegaan, dat de Raad besloot, alles te laten zooals 't nu is. Het maximum aantal bedraagt voor Serooskerke zes, en er zijn er momenteel drie. Door dhr. Geldof was verzocht zijn loon ad. f 436 uitbetaald ts krijgen. Nadat de vergadering ln geheime zitting was overgegaan, werd bealoten, dl» npg aan ts hemden tot een volgende vergadering. B, en W. «tellen voor om zloh te vereenlgen met het voorstel van Ged, Staten aangaande de nieuwe grens regeling met Vrouwepolder, De laatste zal de geldelijke nadeelea aan de gemeente terugstorten. Het nieuwe jaar begon met een ledige vragenbua, waarna de voorzitter de verg. sloot met dankgebed. verdwijnt de onaangename smaak in den mond direct door gebruik van de verfris schende Groot® dooxen 65 Ct». 1111i1111 iiuii mini imj 11111 ti i mMHnn.twtwrt 11 ukwii iiiHMumw nuiimii

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 7