Vraagt uwen Winkelier VAN DER WELLE's Anijsmelktabletten Merk A. V. D.W. „De Gouden Zon" 1 I I m I Vlissingsche straat 62 Middelburg HAARLEM BALSEM HflflH 31 s.oinv Stelen lij lüïir Pi E n hoooen Ontbijt-, Sucade- en Gemberkoek DRUK WERK Hoest Fisslthaler's Bieren Voor de a.s. Bal-Masque's G. M. SMOLDERS ALEWIJNSE's Ochtendvoeder IWACKER, Beenhouwerssingel K 77a, Middelburg INSULAIRE Balsempillen Te West-Souburg G 15a VENDUHUIS Nog altijd Drukkerij H. Wegsling Drukkerij De Lange Jan Bezoekt het van ouds bekende Prima Keuken Zeer matige prijzen Vergaderzalen Disponibel Herhaalde Waarschuwing Holle Betonsteenen Glans- en Grondverf WEGELING'S VRAAG EN AANBOD VAN 6 FEBRUAR11925 En Gros Gravenstraat I 290 Middelburg En Detail MAATSCHAPPIJ v. LEVENS- VERZEKERING - ARNHEM Maatsch. Kapitaal f 1.000.000 Verzekerd bedrag ongeveer ff 30.000.000 Op alle plaatsen actieve vertegenwoordigers ge vraagd. Adj.-Inspecteur C. J. NIEUWENBURG, Kanaalstraat 154 Vlissingen C A F É-R ESTAURANT Lange Delft H 3, M'burg Speciaal verkoop van de beroemde Pilsner MUnchner LöwenbrSu Dortmunder Actiën Beleefd aanbevelend, GérantJ. M. HASTRICH M BB W AANBEVELEND, Diende In geen hulshouding, ziekenhuis of werk plaats te ontbreken. H. B. werkt onmiddellijk ver zachtend en genezend bijRheumatisohe pijnon, open wonden, bullen, spataderen, doorlig gen, aambeien, etc. H. B. wordt door H.H. Doc toren In ziekenhuizen en ln werkplaatsen gunstig beoordeeld. Eén attest hit vele: Mflne Heeren, „Als bedrijfsleider der Machinefabriek Kruyer alhier, verklaar ik volgaarne, dat ons personeel herhaaldelijk bij verwondingen Haarlem Balsem met buitengewoon succes heeft aangewend en er boven andere heelmiddelen de voorkeur aan geeft. Haarlem Balsem heeft dan ook een vaste plaats In onze verbandkast gekregen." Hoogachtend, Haarlem, 3 Jan. 1925. L. LOTH. Koopt nog heden Haarlem Balsem, dat is uw belang. Verkrijgbaar 60 cent per tube te Vlissingen bij Beniest, te Middelburg bij N.V. Schulte Co., Paul van Sluijs Co., Schulte &Thiemeen L. Janse, te Goes bij Gebr. Mulder, W. F. den Her der, J. Plazier. OVERAL VERKRIJGBAAR Pakken van 6 Kilo 11.20 per pak waarin verpakt keurig porselein Eierdopje Baaltjes van 50 Kilo f 0.50 per baal waarin verpakt Emaille Voederschaal. Franco één veer geleverd. DE MOEDER, Niettegenstaande onze her haalde waarschuwing, ont vingen wij deze week we- def'drie brieven van Gros siers-Winkeliers inSul- kerwerken, dat zij meen den onze Groenekruis Hoestbonbons gekocht te hebben, doch tot de ontdek king waren gekomen, dat hun namaak in de handen was gestopt. Zoo gaat het ook met 't publiek, dat niet goed oplet. Hun wordt ook dikwijls namaak verkocht, hetwelk meestal goedkooper is. Wilt U de echte Groene kruis Hoestbonbons, let dan op 'tmerk, „Loode rts" die U echtheid en zuiverheid garandeeren, op den naam De. Alph. Lou- quette en op onze Firma naam London Caramel- Works, Breda (Holland) die op leder*buitenste in- wikkelpapiertje staat afge drukt. QTHnenaaiB EBte NOOrfaTBJL QNV1I3JVVH9UBA7 *wnf«wiO ««IB* -agtiej -jfiouoo 0ij|8 uepeuaq ja po; voor Spaden Schoppen Rijven Houweelen Bijlen leesthaken Voorhamers Bezems Raagbollen Voorstad Goes V. MY. „SANITAS f 0 Te Vlissingen St. Jacobstraat 1 is een zeer oud en betrouwbaar adres voor alle Gummlartikelen en Patentgeneesmiddelen Uriepillen genezen Bedwateren radicaal. Kawasan tegen pijnlijke urineloozing. Alle -inlichtingen gratis. Deze schuur is gebouwd met bolle betonsteenen NVEUWI H NIEUW! geschikt voor alle bouwwerken zooals Schuren Enz. Vraagt prijs bij UTPOTBEEKBAlkK ts ZIEfilKZEE PANDBRIEVEN to omloop op 1 Jan. 1907 1 Jan. 1910 1 Jan. 1913 1 Jan. 1916 1 Jan. 1919 1 Jan. 1922 1 Jan. 1925 f 788550 f 2.162750 f 3.851950 f 4.828200 f 7.506500 f 10.272800 f13.172850 Verfcrflgbaar: To Vltsstngen bfl Je Heeren P. J. SIEGERS 'ZOON en te MkWefc bfl den Heer H. C REI ottttittititttfto De hevigste Is prima verkrijgbaar ad f 0.40 en ff 0.35 per pond Notaris J. L. VAN DER HARST zal op Woensdag 11 Februari, '8 morgens 10 uur en dis avonds om 7.30 uur voortzettende publiek verkoopen (wegens vertrek en liquidatie): een belangrijke partij lste klas nieuwe en gebruikte w.o. kostbare Eiken- en andere Slaapmeuble* menton, Moquette- er andere Salonmeuble- menten, Salon-, Uitbrek en Keukentafels, Spiegels, Schilderijen (w.o. Eng. Gra vures), Bedden, Dekea;, dhr. Ledikanten, Spiegel- en andere Kasten, Theekasten, Buffetten, Tapijten, Glas, Kristal en Aardewerk, Schrijftafels, Kachels, gesch. Boogkabinat enz. enz. VerderPartij Behang, Bier- of Bakkerswagen, Man gel, enz. Kijkdag i Dinsdag 10 Febr. van 10—5 uur, Zindelijke goederen kunnen tot a. s. Zaterdag worden bijgebracht of af gehaald. Kooporders worden zonder kosten door de Ven dumeesters uitgevoerd. De Vendumeester, A. BOTTING Adverteeren Doet Verkoopen IAIs U Boodschappen doet A. W. VAN DE VAATE I TEA-ROOM Electrische Banketbakkerij Kleine Markt 30 Vlissingen Specialiteit In CHAMPIONS en FROU-FROU. Bestellingen naar buiten, worden gratis aan huis bezorgd. ADRES VOOR FIJNE is het nog maar steeds niet in de meeste ta ken. Evenwel hoort men too nu dan btws- ren, dat er eenige «opleving" te consta- teeren is. Zeker is het, dat vele taken meer zouden hebben, wanneer men over het algefaeen meer prijs stelde op nBsfier Drukw«fk". Dit toch geeft Immers cachet aan Uw zaak en brengt U steeds nieuwe orders. Laat ons het eens voor U vervaardigen en U zult, zoowel over prijs als uitvoering tevreden zijn. Noordstraat Vlissingen Lange Delft, Middelburg N A AIMACHINES met sierlijke elegante kast, siultkast, voor- en achtermt werkend "NH IBS.- eenige prl|s 155.- W. GELDOF - BAZAR St. JaoobstrAat IS Vlissingen ESTA ruim voorzien In goeds COSTUMES, door agentschap eener prima costumier ALLES te leveren. Tevens ruim voorzien in alle soorten DOMINO'S en andere MASKERS, GARNEERINGEN voor costumes, SERPENTINES, MUTSEN, enz., enz. Het adres voor alle feesten In ruime sorteering is het magazijn van alle mogelijke FEESTARTIKELEN •JOk ben trotse k op m*)n gezond gekit e*i ik zal zorgen dat irnjn kinderen dit later ook kunnen benauwdheid, pijn op de borst, keelpij n.heeschheid prikkelingen, verdwijnen na het gebruik van enkele van H. VAN AKEN, Apoth. Specialist te Selzaete BALSEMPILLEN maken hei vast zittend slijm los, de stem helder en geven den lijder een rustigen slaap. Bij Asthma, Kortademig heid en Bronchitis geven enkele BAI^EMPILLEN direct verliep* ting, en na het gebruik van enkele doosjoa volkomen ge nezing, zelfs bij verouderde kwalen. Per doos ƒ1.—» B(alle Apoihi en Drogisten. Hoofddepöt voot Holland i SCHULTE THIEME, POSTBOX SS, MIDDELBU&GL HET QEACHTK PUBLICK van Vlisslnge wordt beleefd verzocht om bij Roose Stalhouder te Middelburg indien men In het huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé met Volgrijtuigen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden. Ondergeteekende is gene gen Jegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis z Aanbevelend, W. BOOSB STALHOUDER Bree C 141 Middelburg. Biliijkst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken N.B. De tarieven van het rijden zfln heden verlaagd. vergeet dan vooral niet dat PU ROL H evenmin thuis mag ontbreken als eer» ander H artikel van dagelijksch gebruik. gaat er veel oud papier verlo ren en komt op (fa vailntebeit terecht, dat men gumakJwKjk zou kunnen bewaren, om moe te helpen eenlge^hienschefï ge regeld aan 't werk te tasnwn houden. Zakken dtopontbel. Qeeft kennte aan een van on derstaande adressen en hot wordt gaarne afgehaald. 'te Walstraat 44 TeL 76 Vlissingen Walstraat lübovea aan de Werkplaats Breewaterstraat bij de Trap; te Middelburg Markt 1-2.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 6