UITROEPERS I I Kabeljouw, ichelvisch, Gestoomde Makreel enz. IJmuider Vischandel Rubriek VRAAG EN AANBOD Aanbevelend F. Chr. H. EVERAFRS WEGELING'S NIEUWSBLAD VAN 27 NOVEMBER 1925 Pulk RUXOVLEESCH, Rolladen, Stukju, Lappen, enz, allee (1.43 per Kilo bij Joost dB Bruijna Een Portefeuille mat 60 gulden Splnazlezaad, Scherpzaad Zomer Vruchtboom-Carboleum Prima Saksischs Edelrotler* DAMMEN Aangeboden Aangeboden Aon^obodeii lijsten repareeren wij bijna dagelijks Het zijn echter alle lijsten, niet door ons vervaardigd. Een lijst door ons ge maakt laat nimmer los Het is alles handwerk De sor teering is groot De prijzen laag DRUKKERIJ DE LANDE JAN DRUKKERIJ H. WEGELING Aangeboden Te huur gevraagd: MARKTBERICHT f N Boter'. f 1J0 Particuliere prijs 1 20 Eieren. 14 Particuliere prijs - 15 Poelje Eieren - 9.— Particuliere prijs 10. Eenden Eieren Particuliere prijs - 10.— SLAGERIJ JACs. DE VISSER Vrouwestraat SO Vlls&irigen Voor de St. Nicolaas ruim voorzien van Banket, Specu laas, Chocolade en Suikerfiguren, Tabak, SI» garen en Sigaretten, Advocaat, Boerenjonger Wijnen, Enk. ^t.Nicoiaastafel gereed achtei Jt w 289 Noordstraat 84 Vlissingen dpleeg st< Hst Is r. Et »k i isttkarll - Tearoom V V H OË VAATB Klet* e li Vkt OU - Vlissingen S.jo.uI 8ure§ voor Koekjes In Blik (}eri*ed voor op reis mede te nemen Tevens voor Fijne Chocolade en Bonbons ÜcMunih-.n ruiden /onder prijsverh. aan huil beaorgd Gebakjes 6 in G cL p. stuk 1—4 resell» 50 ct. leder regel meer 10 cent 1 Tegen de Feestdagen Slager. Se-oo»kerke (W.) VERLOREN Tegen hooge belooning terug te bezorgen bij Iz. ROOZE, B Koudekerke merk „Krimpen" Concurreerende prijzen W. Francke Az., Oostkapelle Te Koop Vollen zang. MONTFOORT, Kanaalstraat 13, Souburg Nu kan een ieder dammen. Voor 10 cent een compleet Dambord met schijven. J Verder alle soorten Winter- I avondspelen aan lage prijzen Boekh. H. Wegeling Noordstraat 44 V lissin gen Drukkerij De Lange Jan Lange Delft B 144, M'burg Wat kost een advertentie in deze rubriek Voor abonné'sop vertoon van kwitantie, 5 woorden gratis, de rest 5 cent per woord. Voor niet-abonné'stot 5 woorden 40 .cent, de restöct. per woord. Advertentiën uitgroote ietter gezet en handelsadverten- tiën worden k 30 cc.it per regel berekend. Adres Bureau v. d. Blad of Br. nokost voor iedereen 25 cent extra. 3 paar bokshandschoenen, boks bal, Sandow haiteis met veeren Adres Wegeling's Nieuwsblad Vette Kalveren 'C. Kerkhove Aagtekerke Kalfvaars aan de rekening K. Brouwer St.' jan ten Heere Aagtekerke Fjatteboonen en Driehoekkachel Johs. Koppejan Ritthem Gegoten keukenfornuis met plaat en kolenbak Oprit 16 Vlissingen Flinke linnenkast f 12.— Ridderspoorlaan 13 Vlissingen Zoo goed als nieuwe kruiwagen Primulalaan 24 Vlissingen Winterjas Verk. Quakkelaarstraat 73 Vliss Mandola Middelburgsche A 284 Souburg Mooie vulkachel Zandweg 20 Vlissingen Zoo goed als nieuwe kinderwagen Noordstraat '1 Vlissingen Een ram bij L. C. de Visser Ritthem Een petroleumlamp A. Harpe B 166 Koudekerke 3<Hi K.G. Koolrapen bcljout Vrijhu gstraat C II" Souburg P una k.nia einanncn, hoogst- b-'kroonde afstamming 7 tot 10 gil. per stun. Roos, Koudekerk- schcwg 36 Vliss'ngen Me «lil i dooien. Van Ochton P nimstnaf 7 VI:s*'ngpM Een jo igj trekhond 1U maanden Joost de Moors'r 5 Vlissingen Ha.ikho.ii machien F. Bl-'ek A'tiemn den H iiiiic hoonen piksel S Oe i A'ivmirdi.'n Stud.e mandoline,kanariepoppen Vl'ss'ng-<che str. D319 Souburg Linnenkasten Olieslager Knnanlstr.144Sonhtrg Prima bla ike zuurkool Maas West-S'-uhirg Slot met g tton Qra/ileolpin A P* Oo«t-3ouhnrg Aarduppelen L uiwh Nnnrdstraat Souburg Winterrok Braamstraat B 40 Sonhnrg Mooie kamerkachel spotkoopje Sotteg matraat 78 VHssingen Groenendaler (Reu), Blauwe Kroppen. Pauwstaarten en Poat- duiven, Verkuyl Quakkelaarstr. 1 8, VHssingen. Blauwe Ratinéjas, Hobeinstr. 33 Vlissingen. Nieuwe Jongensjas. Ridder- gpoorlaan 10, Vlissingen. een Mangelmolen merk, Conrad, P. Jaspere, Koudek. weg, Vliss. 1 kasten, Kahen fornui», open haardje en vlngerplant Leendertae Wilhelminaatraat 7 VI'aal u gen Goede werkmaasfiets met car- bidiamp f 27.— v. d Swalmeatraat 3 VH»alng»n Witte Du ven, Weatatraat D 22, Domburg 451*1 Kg koolra u-n ook bij ge- deelten. Zeer geschikt v. leurder» V.:, Louwerse Serooakefka Menwagen, mangelmolen De Ligny, smederij Serooskerke As en veeren (melkkar) D. Ovaa Souburg Koe rek. Dec. 7e kalf P. Lampert Jr. Biggekerke Ijzer kinderledikant Walstraat 111 Vlissiugen Prachtige Herder Primulal..an ia Vlissingen Een mangeimolen ;.ls nieuw W. de Reut B ggekeike Keukeukac.ici i..gc pi ijs 't Zand 'Ol Koudeke ke Ros mei stengen en boom, oit- molen klein model, 3 mangel- molens. F. de Bruijn, Teerpak- huizenstraat P 37 Middelburg Pas gekalfde koe 5e kalf F. Wielem.iker Koudekerke Twee vaarzen 20 maanden Prelaat Westkapclle 2 beste wmterruKken, 2 vesten en 1 pilo buis F. Joziasse Buttinge Nieuw ijzeren leurwagen f25.— Smederij Ter Buttinge Een vaarskslf Houtenhurg Zoutelande Kalfvaars rek. 7 Dec. jac. de Visser Aagtekerke Of in ruil een kalfvaars rek. 16 December N. de Korte Meliskerke Wit fornuis en electrische lampen Dam 1 ben. Vlissingen Kantoorkachel als nieuw f 6.— Primulalaan 4 Vlissingen As en wielen voor een kar C. Chri9tiaanse Serooskerke Een handkar L. Roose, Koudekerke. Winterjas !H aar Vlasmarkt 1. 2\, M'hnrg Ren slijpsteen en een zijden lampekap. Smoortgang S 148a Middelburg. Ren nas gekalfde koe, 5e kalf. F. wlelemaker, Koudekerke. Poeljes en witte Indische loop- eenden. F. Boone, Hecrenstraat H 130, Middelburg. Ben prisma Verrekijker. Priester, Rleek E 94b, M'burg. Een bok en een roade geboende tafel en een petroleumstel. Veersche weg R 70, M'burg. Ras ruif. Molen Zoutelande. Dracht ge Zeugen. Slmon Jnnae, N euwland. P/rjarige apringatier. J Aar- nnutse, Zuiderhoeve Koudekerke, Een mangelmolen M. Moen» Ooatkopelle A.meeboden Kamcr-koukkechcl. '1 W HSel C 14b, Souburg kmmcrkiiChclfjc Wal II oi Middelburg Ipueijcu patrijs leghorn A. S'iirm Aagtekerke Vet sticikuif. C. Dommisse öt. jan ten Heere Domburg Vruchtbüomen, piuirtrooen zani- grancn. C. Kleinepier, Zoutelande 5(H) Kg. platte hoonen „N enw Erve" Zoutelande. Fornuispot, varkenshok. S. l.abrniière Zoutelande. Piaitebuiskachel, zoo goed ais nieuw. Vcrhnge, Noordstraat 114, Zoutelande. Twee witte woerden 42 Zo t I. Vaarskalf B 2 Westkap» lle Kanthooi A. Janse Grintweg Zoutelande Halvemaankachel (Krug) in goe den staat H. Melis Zoutelande. Vulkachel. Beursstraat 10, Vlissingen Vaarsje, 3 maanden oud. J. de Nood, Veere. Een kortmolen en mangeirasp J. Polderman Ritthemschestraat Souburg Kortmolen .J KrijgerJ Gz. Grijp- kerke. Kalfvaars J. Koppejan Zoutel. 1 bruine klepper 8 jaar oud D 84 Oostkapelle 3 witte Peking woerden en kal koenen broed 1925 H. Dekker Terhooge 200 bos hand gedorste tarwe- stroo W. Marinisse Koudekerke 2 de hand Rosmolens en bieten snijders C. Brasser Schroeweg 'M burg burgerwoning (leegHiuumi) tiiH-chen A nee Ie en Sutibu g iidrcs KoepoiHts'ngcl 144 M.hnrg P.i u ïïïïïrküöï N, Bosschanrt Koudkerke Een nieuwe pulheloon en gui- maphoou Scisweg R 172 M'ridelhurg Kalkoeien Wlji- huiis at. Laurens Kalf vaars aan rek* J. O. do Vl'egpr Vrnnwcpoldcr Olmen kiijihout W. v. d. Broekc Vronwepuldcr Witte en Savooie kool W, Dekker S?, Serooskerke Biiuwe pauwstaart doffer B''scb 't/.and Feu nieuwen zwarte" mantel V 'ss'ngscht- straat B 6 Souburg Hu s met bouwg oud Molen Veersche weg Miiridelhnrg 500 K. G. M tlotiams extra mooi J. Koole Jz. St. Laurens Erwtestroo, Tarwestroo, 5ÜU kilo wijnpeeën. C. Koppejan Dz., Ritthem. Een Krug's halve maankachel. Prinsestraat 33, Vlissingen. 2 flinke trekhonden. Breewaterstraat 9 Vlissingen. Een houten keet met ramen. Brieven 1144 Bureaux Wegeling's Nieuwsblad. Nieuwe palingvellen. P. de Witte, Koudekerke. Een trekhond. H. Kesteloo, Koudekerke. Een keukenfornuisje met hu s. Adres Bouwen Ewoudstr. no. 3 boven, Vlissingen. 2 mahoniehouten tafeis, uitruk tafel, 3 kachels, vloerkleed, sp egels, 2 bedden, kabinet, sierla m p. Marinestr.24 V lissi n gen LOSGELATEN Kabinet, Krommeweele K 100, Middelburg. Zoldertrap en fornuispot. 't Zand D 52. Groot pakhuis, Wagenaarstraat E 113, Middelburg. 3 boerderijen met hypotheek af 43/4 pCt. Adres Vader, 't Zand. Een Kalfvaars aan de rek. en mangelmolen, merk „Knnraad." J. HuHsman, Koudekerke. Zilveren broche. W. de W'tte, B 100 Koudekerke. 4 toer gltte koralen en eenaan- geklecde boerennop. A. de Vos, R 193 Knnrtskcke. Een keukenkachel. B 99 Koudekerke. Vaarsje, oud 12 weken. J. de Nood, Veere. Massief eikenhouten Boogkabinet P. de Witte, Seisweg M'burg. Karas met kokers. L P. Rrasser te Vrouwepolder hH Veere. Groote Hzeren P"t. Ter Buttinge, R 180. 5 toer prachtige bloedkoralen f 30.-Mej. C. Wisse, Aag tekerke. Lange Delft B 144 Middelburg Noordstraat 44 Vllssihgen Prachtig fokshondje, 3 jnar, teefje, trouw en eerlijk k f 5 .Molenaar N. en St. Joosland. 2u tu.iistocicn eu 4 tatuis, pop- p ju wage 11. Kanaalstraat R 164 Soubirg. Zoo goi d ais nieuwe schoor- stcenplaat 113 x 99. Spanjaardstr. F 72. M'ddelhnrg Wollen mantel. Rozendwarssfr. W 251, M'hnrg. Gramafoon. 40 nummers. N euwe Vliss. weg B 133, Middelburg. Mest. Btide L'uiws, Q'i'p ki-rl-e Flink wageuzeil. Sernosi.-erke A R?. Een partijtje k 110 selderij. J, Mlndefh'Uid Chz., Domburg. Ren nieuw hurgm-pak, leeftijd 10 jaar, prijs f 7.50. Jan de vofïgd 114, Oostknnelle. Een melkgelt en roode koralen. E. W. Flipse, Oostkapelle, Droog kllefhouf. S. Wondergem 't Weetje, Oostkapelle. jtje, Oostkape Zwarte bessen en Haagplantaoen C. Dingemanwe, Biggekerke. Jonge konijntjes, een broedma chine met kunstmocder. Kolvenierstraat 3. Vlissingen. Een touw hangmat. Veersche weg S 11 Middelburg Een mooicOoesche hoerlnncnpop en muziekdoosje Koudekerkache weg R 179, Koudekerke. Eikenhouten leerk'st en lesse naar, Klnderledlkantje. Nieuw en St. Joocland A 38 Qrnote tooverlantaarn met films en glazen. N euwstraat 52, VUss'ngon Ecu zoo goed als nieuwe luxe emmerkachel met voetplaat. Kanaalstraat R 136. Souburg. Zinken badkuip. V ..m'iigsTraat 26, Vlissingen. Vmki.i'hci eu tiapiiaaimach.ne \oir spofgrljs. Walsfr at 78i, VHss'ntren. Wasclitobbe, u.euw vunwwa- genfje, the» tafel, één peisouiis Ijzeren led kant. Kleine Kerkstraat 1, Vliss'ngen. Emmerkacheltje, g uote ma..t. Aagje Dekenstraat 7, Vlissingen Ben looprek en wit rieten w eg Ploeg l.epeRtr. IPhnis VI swingen Theeknst, dames jekker, kinder ledikant. Nljve he dstraat °2. Vl'ss n^en. 2 kope en gaslampen. Pronte Va'kt 13 \;l ss'ngen. Een zw. Java krielhaau, J. Buijs, Aagje Dekenstraat 21, Vlissingen. Een cither. N. VHm. weg 21 i. Souburg Nieuwe overjas. Nieuwe Aheele C 223, Soubiifg Album met 2<>0 postzegels, /oor hcglnnende. Van Speljkstra.nl 13, V'liss'ngen. Meccanodoos en stoomtiiachin Qroenewoud 53. VHssingmi. Hondentulg CHjverstraat 55. V'-ss "'gen Canape f 5,— N. VI'm. weg C 137, Souburg, Groen geëmailleerde vulkachel. Boned li kgtrnflt 1 VI sslug >n Damesmantel en |apon Korte Zu'ke 14, VlWngen, Vaars, 4 mrwnden Jobse, Mel'skerk» 60C kilo paardeboonch. C. Dekker, Mel'skerk' Waschmaih'ie «u kachuis. Smederii Mei skerke Ovtimtiul en huuk, Adr, laitHCIHggckerkfe, Poters vu knel. J e. Slmpelnn», Rlggeke ke. Gerookt sneu. A JQ2. B'krrke. Mansrokken eu hoed. A. Rimmel, Biggekerke. Een trekkarrvtj A 1/6. M'i-erke. Cadzandsche b.ggen Z.' Zacharnsso B ggekerke Cadzandsche biggen |obse Biggekerke Blauwkop rapen H. Janse IVkerke 35»» kno poters. Moienwcg B34 Biggekerke. 3(H) bos gerstestrou. A de W 'te. R ggekerke. ITm 1'rijsopgMaf van consumptpjöHid appelen, «npcltn, ptreu, u|cn gH wintvrpteéu bij geregelde afna me van flinke kwantum». Brieven 1143, Bureaux Wege- |i"i' s N'enw'blad. Wigeiib dienstplicht met Maatt of Mei een handknecht bij J, Houterman, Gapingsche weg .Meili at". Tuin ha nk, Poststation Mei.skerke Een goede melk^^.i en kleine aardappels. C. Maas Azn, Keiweg Koudekerke. Sneeuwklokjes, Paaschlelies en witte Lelies. Boijenk, Oostkapelle Vette kalveren Jan Wattel, Oostkapelle 2 verdiepingshuis te Vliss ngen. Brieven 1143, Bureaux Wegeling's Nieuwsblad. Tuinbank. Telefoon Meliskerke. Tuinbank. Poststation M'kerke. Varkensaardappelen Montfoort, Kanaalstr. Souburg Gerstestroo 1 l.auwerse bij' Grijpskerke Aardappelkriel W. Duvekot Vrouwepolder Zwarte bessenstruiken A 61 Serooskerke Houten Led kant Tu'ndorp D 25 Souburg Vette Kalveren C. Kerkhove Aagtekerke Een tweedehands steekwagentje Adrus Wegeling's N:euwsblad hfii rijMie> ht. Muien St. I aureus tdn-id. iiit li. Adr. Vader, t/.ai d licit iiet te bostgtiiigcr Kanani-t aa» R H Sou' nrg Aueiiei boniwvik D'lkstrant 41 Vllss'ngrn W vrkviotiw. B.'dhnlsst nut i?p, VHss'ngeu. Met Ftibru.iri ecu huudknecht. G. Schout, Meliskerke. Keu spitter Lelienlaan 3 VI ss'ngen Melkleveraucier H. Maas Kolveiliersstraat 12 VI ssingen Van stonden een aankomende me'd. R. Verhage Domburg ten Melkwagentje, adres Kiaas- sen Sleperssingel Middelburg 1 gemet Lucerne of Hollandsche Klavers. S. Torenaar, Zoutelande Boven- of Benedenwoning Vrouwestraat 1 Vlissingen Winkelhu s te Middelburg of Vlissingen. Brieven 1145. Bureaux Wege- ling's Nieuwsblad. Een boerenarbeider met paaiden kunnendende omgaan Bureau Wegeling's Nienwsbl d •Uil Wil 200 roeden klavers J. P. Maas Bz. Rii'g' k. weg R 19, Koudekerke. Ruime werkplaats of bergplaats Mariniersplein 3, Vlissingen. Rtiim droog pakhuis Onderstraat 25 Vliss. Een bovenhuis Eve Walstraat Vlissingen Een Werkpaard Slmon Janse Nieuwland Kalfvaarzen tot 1 Mei J. Poppe Sint Laurens Een Huis. Te bevragen Nieuwe Vliós. straat C 152 Middelburg Aangeboden orgelles aan eerst beginnende, Sleeperssingel Q 181 Middelburg. Schceren van vee. Aanbevelend S. Stroo, Biggekerke. Groote opruiming van aile soor ten kisten, Minderhout Vliss. straat K 43 Middelburg Wié ruilt pop voor man roep- duif. Café de Karseboom, Bella- rrybark-26 Vlissingen Coosje Buskenstraat Vlissingen Varkenskrippen 80 oent per pond. Met St. Nicolaas ruim gesorteerd in: fijne KLEEDJES. ZAKDOEKJES, fijne gemaakte BEUKEN, MOFFEN en HANDSCHOENEN en tevens kan elke kooper die voor 2.— besteed meeraden naar de geboortedatum van een Boerinnepop of Boertje. Beleefd aanbevelend,. 233 M. DORLEIJN, Paspoortstraat Oost Souburg Dagelijks versch te varkrijgen: 234 in de ledsde „U'Pt In Uw bal -n<

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 4