Nieuwigheden uit de Mekanieke Wereld. No. 19. WEGELING'S VRAAG EN AANBOD VAN 6 FEBRUARI 1925 Walcherenniet alleen heer van Brigdamme, doch ook van Zoutelande en Koudekerke, ja, hij bezat bijna 't derde deel van Walcheren. Hij begon met den bouw van 't kasteel St. Laurens en van de kerkzijn zoon Albrecht van Borselen, voltooide dit werk. Hertog Al- brecht was in de plaats getreden van zijn broeder Wil lem van Beieren, die in 1359 plotseling krankzinnig was geworden en hiervoor. 19 jaar in Den Haag in bewaring werd gehouden. Van 't jaar 1428—1482 regeerden hier de graven uit 't Bourgondische huis. De eerste van hen, Filips, bijgenaamd de Onversaagde, ook wel de Goede, had verscheidene bastaardkinderen. Antonius, bijgenaamd de Groote Bastaard, had een zoon Filips, die met Anna van Borselen trouwde en op wie later de goederen van Borselen van Brigdamme overgingen. Aldus kwam Veere, Vlissingen, Brigdamme, Popkensburg enz. aan 't huis van Bourgondie en bleef daar aan tot Maximiliaan, wiens bQedel bij besluit verkocht werd, voor de eene helft aan Jonker Arend van Valkenstein (waaronder St. Laurens,) en voor de andere helft aan Filibert van Tuijl van Se- rooskerke, die in 1578 ook de éérste helft kocht en in 1631 alles weer verkocht aan jonker Gualter Fourmenois. Na diens overlijden kwam het aan zijn zuster Katharina, die het aan haar zoon johan Bodaan overbracht. „Vierschaar" is rechtbankSchout en Schepenen, de politie-autoriteiten in dien tijd. C. Battus van Veere en anderen na hem, willen, dat de Denen en Noorpn deze eilanden ingedijkt hebben. Zij zouden dan de Cgyptenaren nagedaan hebben, die voor 't overstroomen van den Nijl, zulke vliedbergen en dijken opwierpen, evenals de Friezen hun terpen. Dit kan echter niet zoo zijn, omdat in dien tijd de zeegaten zeer eng waren en Walcheren met zijn duinen aan Vlaanderen vast zijn geweest. Ook vindt men zulke hoogten en hillen in Drente, waar nooit de zee gevloeid heeft. Dit bedijken zou dan plaats gehad hebben in 't jaar 758, doch Walcheren is aan Vlaanderen vast geweest tot 't jaar 980, toen keizer Otto de duinen liet doorgraven en dit kanaal door middel van sluizen van de zee deed afsluiten. Deze sluizen hielden stand tot 1377. Aan den kant van Veere was maar een eng kreekje. Walcheren liep toen door tot aan Schouwen en N.-Beveland. Het Veersche at was toen nog onbekend. Toen dat wijder werd is eere een stad geworden, in 't jaar 1368. Het Voorland is toen bedijkt door Wolfert van Borselen. Hoe konden de Denen en Noormannen, die hier waren van 800— 1000, dan 't land ingedijkt hebben Kimbren zijn oude volken, die van de Elbe tot den Rijn woonden en menigmaal de Romeinen hebben doen beven, lang voor het begin onzer jaartelling. Kauchen, zijn hooge- en lagelanders, die tusschen 't Vlii /lie en de Schelde woonden en tot Westfalen zich uitbreidden. In Zeeland hebben ze ook gewoond, wat blijkt uit namen als Kauburg (d.i. later Sauburg of Sou burg) en Kaudekerke (d.i. later Koudekerke) enz. 7) De Katten zijn herkomstig uit Hessen finDuitsch- land), vanwaar zij, volgens Tacitus, door burgerkrijg werden verdreven en zich vestigden aan de Gallische d.i. de Noordzee. Vandaar de namenKatwijk, Katzand, Kats, Kattendijke enz. 8) Het offeren op hoogten was bij de heidenen zeer gebruikelijk, zij meenden hierdoor dichter bij hun afgo den te zijn. Ook gebruikten zij wel groene zoden tot altaren. Leger- en aanspraakplaatsen hadden de Romeinen zeer veel opgeworpen van groene zoden, opdat de veld overste zijn krijgsknechten vandaar zou kunnen toe spreken. 10) Het oprichten van zegeteekenen, op de plaats waar de vijand verslagen was, vindt men bij de Romei nen en volken algemeen, Ook bouwde men wel torens of wierp men steenhoopen op. ,l) De Romeinen en andere volken verbrandden hun lijken de asch werd in potten beWaard. De Egyptenaren, de Perzen en de joden daarentegen zalfden en begroe ven hun dooden. De Sciten of Scythen, onze oudste voorouders, voerden de lijken hunner vorsten door het geheele gebied. Daarbij slachtten zij de liefste zijner bij wijven en, terwijl zij die doode lichamen naast dat van hun vorst stelden, wierpen zij er aarde rondom op, tot dat er een heuvel ontstond. Dit zullen de Kelten, Kauchfen enz. wel pagevolgd hebben met de lijken hunner voor treffelijkste mannen. Sommigen meenen dat zelfs bij de joden het verbranden der lijken in zwang was; hoewel de joden zelf beweren, dat dit alleen gebeurde met de bedden en het huisraad hunner koningen. (Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L. Goedbloed jr. Koudenhoek 26, Vlissingen.) Probleem No. 95 (2e wedstrijd Probleem) Auteur J. Bosma, Utrecht 46 47 48 49 50 Zwart 11 schijven op: 3, 5, 7, 8, 9,10, 12,17,18,22,27 Wit 11 schijven op: 24, 25, 28, 29, SI, 33, 40, 42, 44, 45, 48 Wit speelt en wint. Oplossingen in te zenden vóór 17 Febr. Oplossing Probleem No. 93. Zwart: 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 28, 29, 36 Wit: 15, 21, 26, 30, 38, 40, 43, 44, 46, 47 Wit Zwart 15X4 en wint Goede oplossingen ontvangen van: joh. Goedbloed, jac. Goedbloed, P, v. Belleen C. Holle- brandse te Vlissingen. W. Boogaard en jac. Boogaard te Middelburg. F. Laroes te Arnemuiden. P. Melidfste te Nieuwland. Correspondentie. P. M. te S. De gedachte over probleem no. 93 had u mis. Ze was juipc opgegeven en de diagramstand was ook goed. Zie verder de oplossing. Maandag 2 Februari is te Vlissingen een Damclub opgericht. Deze vereeniging, die de naam draagt van „Dammen is denken" is opgericht met aanvankelijk 13 leden. Het bestuur bestaat uit L. Goedbloed jr., voor zitter, W. F. Diermanse, Walstraat 123, secretaris en v. d. Driest, penningmeester. Het speellokaal is tijdelijk gevestigd bij v. d. Driest, Bouwen Ewoudstraat 12. 's Maandagsavonds vanaf 8 uur. Liefhebbers van onze edele sport kunnen zich al daar vervoegen of wenden tot een der Bestuursleden. HOE WORDT EEN GLOEICAMP GEMAAKT? (Vervolg en slot) Alleen de zuiverste bestanddeelen worden gebruikt voor de fabricage der Philips' lampen. Om dit besten dig te controleeren verricht een staf van wetenschaps mannen nauwgezetten laboratoriumarbeid. Behalve dit laboratorium voor doorloopende materiaal-controle is aan het bedrijf nog een groot natuur- en scheikundigslabo ratorium verbonden, waarin de knapste koppen dag-in, dag-uit proeven nemen met het doel nieuwe vindingen te doen en nóg hoogere verbeteringen of vereenvoudi gingen in de fabricage aan te brengen, opdat de Philip's lamp haar plaats beware onder de beste ter wereld Binnen in de lamp zit het fijnste, het edelste deel de gloeidraad. jarenlang heeft men naar het geschikste materiaal hiervoor gezocht, en er is heel wat moeizame en geduldige laboratoriumarbeid noodig geweest, voor dat men den volmaakten draad uit Wolfraam wist te vervaardigen. Het Wolfraam is een grauw, rul poeder, dat via een chromaatgeel oxyde uit Wolfraamerts ge wonnen wordt. Het is ontmoedigend onhandelbaar in de fabricage. Het is dan ook als een volkomen victorie van het menschelijk vernuft op de natuur te beschou wen, dat men er in geslaagd is, uit deze stof een fijnen, sterken metaaldraad te trekken tot de fabelachtige ijlheid van 0,01 mm. het derde deel van de dikte van een menschenhaarDeze ragfijne draad kan nog een ge wicht van 40 gram dragen. Het is een' schier onafgebroken reeks bewerkingen, die het grauwe Wolfraampoeder hiertoe moet onder gaan. Het wordt onder enormen hydraulischen druk, geperst van de dikte eener staven worden daarna onder hooge temperatuur door ha mermachines getrokken, waar zij 3000 tikken per minuut ontvangen. Men namert het brosse Wolfraam hierdoor zoodanig in elkaar, dat het taai en trekbaar wordt. Steeds slanker worden de staven en steeds langerdoch eveneens worden de hamermachines steeds nauwer van opening, en eindelijk kan de staaf als dikke draad op groote spoelen gewonden worden. Nu wordt de draad door een uitgebreide reeks treksteenen getrokken, ook weer onder hooge temperatuur. De treksteenen zijn diamanten in staal gevat, waarin zuiver ronde gaten geboord zijn. Het boren dezer diamanten, dat vroeger uitsluitend te Lyon geschiedde (voor het vervaardigen van goud- en zilverdraad voor uniformen), is reeds sedert geruimen tijd een onderdeel der fabricage te Eindhoven geworden. De Wolfraamdraad wordt al spoedig zoo fijn, dat de microscoop er bij te pas moet komen, om het werk te controleeren. aanvankelijk tot staven Ijzeren gordijnroê. Deze Wanneer een gloeilamp brandt en licht geeft, ge schiedt dit omdat men den draad op hooge temperatuur brengt door middel van electrische energie. Wanneer dit met den Wolfraamdraad in. de buitenlucht zou ge beuren, zou deze zich onmiddellijk met de daarin aan wezige zuurstof verbinden en verbranden. Daarom wor den de lampen luchtledig gepompt in vernuftige pomp- machines. De moderne lampen worden gevuld met het volgens een procédé van eigen vinding bereideedelglas Argon, waardoor de draad op hooger temperatuur gebracht kan worden. Dit glas zou echter te veel warmte aan den ge- strekten draad onttrekken, die derhalve tot een spiraal ineen gedrongen is. De hoeveelheid Wolfraam draad die thans jaarlijks getrokken wordt in de Philips- fabrieken zou voldoende zijn, om drie maal de aarde te omspannen I De gestrekte draad'wordt op spoeltjes gewonden en de ge$piraliseerde draad in stukjes van ae vereischte lengte verdeeld. Daarda worden ze gespannen op het „brugje" in de lamp, dat bestaat uit stukjes %van de buizen, die we hiervoren in de glasblazerij hebben zien trekken. Die stukjes buis, met stukjes staaf aaneenge smolten, hebben tezamen in vernuftige machinerieën vele vormveranderingen ondergaan en dragen aan het uiteinde een knopje, waarin straalsgewijs steunhaak|es voor den gloeidraad gesmolten zijn. Door het buisje loopen twee geleidraad|es, die in den platten „kneep" zijn ingesmolten. leerd. daarom kan. steeds zonder voorbehoud voor het allerbeste fabrikaat worden ingestaan. Is alles welbevonden, dan komt de koperen huls op de lamp. Enals een blijde groet uit Holland stuiven deze lichtbollen naar alle oorden der wereld, om te bewijzen, dat de Philipslamp van A tot Z een Nederlandsch fabrikaat nog nimmer overtrof fen is I Drie reprensentatieve producten van de Phi- lipsfabrieken zijn de Argentalamp, de Autolamp en de Spaarlamp representatief daarom, omdat zij achter eenvolgens de drie hoofdeigenschappen symboliseeren, waarnaar gestreefd wordt bij de vervaardiging der Philipslampen 1°. Groote en doelmatige lichtsterkte; 2°. Sterkte van constructie, dus bedrijfszekerheid 3°. Zuinigheid in stroomverbruik, dus goedkoopste 1 Op deze laatste eigenschap kan niet genoeg ge wezen worden. De aanschaffingswaarde van een gloei lamp bedraagt ongeveer l/io van haar totale kosten aan stroomverbruik. Door bij den aankoop van een lamp een kwartje z.g. te bezuinigen, kan men later guldens verliezen aan onnoodig stroomverbruik. Uit dit oogpunt bezien, bestaat er geen beter en zeker geen goèdkooptr lamp ter wereld dan dit pro duct van Nederlandsche Nijverheid aan welker ver vaardiging 7.400 landgenooten hun brood verdienen Als het interieur in de lamp vastgesmolten, en deze luchtledig gepompt c.q. met Argongas gevuld is, dan moeten de lampen proefbranden. Ook worden zij stuk voor stuk in groote fotometers gepeild op lichtsterkte en stroomverbruik. Iedere Philipslamp is vervaardigd uit het zuiverste materiaal en nerhaaldelijk gecontro- Wllt ge Uwe goederen Spoedig omgezet In geld, Plaats dan rap een advertentie Waarin U „alles geeds" vertelt. DAMRUBRIEK. 40—34 29X49 30—24 16X27 47—41 36X47 26—21 47X20 21X23 49X19 De Problemist. 1 <4 A t*rfan^rtln»tin A Q A nf r\li rtin AM

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 2