aiirtAI iJïvSi KRAKELINGENVERF Firma Paul v. Sluijs Co. r „DE FAAM" SOUBURG I k Stelen tij ll. m lei WIJN Denevers Frères HALTI OP OOST- WEST-SOUBURG DE ABDIJ H. BERGMANS PURtML J. A. VOS, Geen Bons c Gevoelt gij I Blos Postpapier 100 WItto Enveloppen t Boon's Scheurkalender J. VLEUGEL, Fransche Appelwijn DENEVERS FRÈRES U WEET TOCH II F. EVERAARS, „SANETAS" IVIET PRIMA LEDER ÜKSZu gIRSM nihin ZEfiTU,DAT Vindt U het vreemd? 5L» NEEMT PROEFI WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 30 JANUARI 1925 wat zegt DETANDARTS „Effl goede «iiivere parta, regelmatig ge bruikt i5 liet belioutl van dfl tanden. Paatol Tandpasta M netver in ell?op stekt. Geïmporteerd uit Normandië Verkrijgbaar ïoet ©n droog, iets fijns, gezond en goedkoop. Aanbevolen door H.H. Doctoren als geneeskrachtige wijn tegen jicht, rheumatiek, ader verkalking en constipatie. Vervangt alle beste Wijnen en Medicijnen Per flesoh slechts f 1 Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Middelburg dat allerfijnste steeds versch te krijgen ia bij Noordatraat Vüssingen U waet toch dat ze maar J2l/i ct. p. half pond kost en Iedere vergelijking met Natuurboter kan doorstaan 8eg**retract H 88 Mlddtlburg Buikbtfidui - Breukbanden, Elastiek* Konten, Blytolren Bellompulteo, Oummlwaren, Patent Beneeseriddelin, Zin- kan Varpinolngsartikeian. A. C. KUULEN Hssran Zolen en Hakken f 2.25 Dames Zelen en Hakken 11.50 Alle soorten Schoenwerk naar maat. Ie kk afwerking Scberminkelstr. 20, Vlisa. Vbar r Tel dat ondanks de vele mer ken allerfijnste De Ab dij toch steeds weer aan de spits blijft staanDe geregelde verbruikers weten heel best hoe dat komt. Zij zullen U wel zeggen dat het de fijne aroma is die i allerfijnste De Abdij van alle andere merken onder scheidt. Aanbevelend, Kanaalstraat Vlissingen Drink nu per flesch Siroop van Punch f2.50 Citroen van Rumpunch f 3.— Witte Arac Punch (zeer fijn) f3.50 Rhum Martinique f4.50 Bisschopwija van aulvere Bordeauxwijn f f Fransche Cognac f3.50 en f3.75 DENEVERS FRÈRES Likeurstokers - Middelburg maar 3 dubbele stukken Zeep voor 35 cent en 2 pak Zeeppoeder voor 25 cent. Aanbevelend, WED. ABRAHAMSE Vlasmarkt L13 Middelburg Wilt gij Uw blouse niet bederven Verft dan met In vele prachtige kleuren 20 CENT PER PAKJE BIJ UW DROGIST Verkrijgbaar en gros en detail bij Grossierderij—Drogisterij VLASMARKT MIDDELBURG 0 N van het Manufacturen- en Meubelmagazijn J Ruime sorteering Vitrages, China en Jlapanmattenp Tafelkleeden, Cocosloopere Karpetten, Beddenf Dekens, Matrassen, Kapok en Zeegree Vloerzeilen (zeer in prijs verlaagd). Meubelen Enx. voor Spaden Schoppen Rijven Houweelen Billen Mesthaken Vo or hamere Bezems Raagbollen enz. enz. Voorstad Goes H6tel Noordzeeboulevard te Vlissingen vraagt 2 Meisjes voor alle voor komende werkzaamheden Is van oudsher i_en artikel van vertrouwen en indien g( dan belang stelt ln zuivere Natuurwijnen, drinkt das liever een glas minder, maar stelt prijs op kwaliteit beter dan de velt aangeboden kunstwijnen en koopt dan in de van oudt bekende Wijnhandel en Likeur stokerij der Firma te Middelburg Zuivere, goede en toel goedkoepe Wijnen Voor Feesten speciale korting Gratis gebruik san glaswerk Uw goedkoopst adres roor KACHELS b QELDOF eeeeeeeesc is de allerfijnste „DE ABDIJ11 steeds versch verkrijgbaar tegen 32l/i cent per pakje met bon bij J. Wljsveld, Wed. van Wallenburg, P. Willeboordse, J. van der Weel, L. Ovaa, A. P. Cornells, J. de Nooljer, H. A. Oijsouw, Wed. Klljfhout, J. Mabilot, J. Ovaa, J. Grave (Abeele) en J. v. d. Bosse Souburgers let toch vooral op bovenstaande adressen 1Alléén daar is de eohte beroemde allerfijnste „DE ABDIJ" te krijgen. Let ook op den naam die op de wikkel van ieder pakje moet staan. WIJ weten dat er namaak In den handel Is I Vraagt aan bovenstaande adressen cadeau-lijstjes en bewaar trouw de bons voor de Moderne Ontbijt- en Thee-serviezen van hetzelfde decor uit de bekende fabrie ken van Petrus Reoout. Zooals U op het cadeaulijstje zult zien, kunt U de onder- deelen heel gemakkelijk stuk voor stuk aan bovenstaande adressen op uw bons krijgen Deze Serviezen zijn een sieraad in ieder huisgezin Allerfijnste „DE ABDIJ" wordt tegenwoordig in Middelburg, Vlissingen en in heel Zeeland in alle kringen en standen gebruikt, omdat ze dezelfde voedingswaarde heeft als Natuurboter Zoolang de voorraad strekt bieden wij U aan Dit alles voor slechts één gulden FRANS TIMMERMAN Walstraat, Vlissingen Vitte Belegen Kaee 16 en 18 et. per one Volvette Ka» 10 ct. per om Oude Volt. Meikaas 22 ct per en Edammer Ka» 18 ct per ons Leldecba Ka» 16 et par aaa Aanbevelend, Korts Burg D 12, M'burg MS. Gebruikt ook omen Paatol Borstel trolgens wetenschap pelijk roowckrift ▼erraardigd. Handen en Oaiaat $nbruik ik *ltyd OLllW Ml BCHANOSnjPAPinUai WASOM Qo HmórOrnkamtê rs J. LAUACE VLISSIMOKN Noordetraat 1 beveelt zich mln- zaan aaa voor het verrichten van alle Metselwerk, WKwerk, Schoorsteenvegen, soa tagee bfltijlraa prijs. Fransohe Appelwijn uit Nor. mendis geïmporteerd, «eer lijn zoal en droog vorkrljgbaor por lloooh f 1.00 Myetolla, zoete Fransohe WQn Iets fijns, per flesoh f 1.11 Prsnsohe Bordeauxwijn per flesoh f 1.16 Roode zoete Afrlkaansohe wijs por flooot» f 1.60 WItto zoete Italiaansoho wijn per flesoh f 1.60 Zoete Turkeohe wijn per flesoh f 1.80 FRUTTY BRANDY ter vervan ging van. Inmaak-BrandewQn per Liter f 8.00 Zeer fijn voor inmaak van Sua Maid Rozijnen en Advocaat (Met gebruiksaanwijzing) Advooaaf f 2.60 en f 2.78 Supra Koren Jenever per Liter f 8.70 Supra Koren Brandewijn per Liter f 8.80 Fransohe Cognao p. fl. f3.60 Blasohopwljn (van zuivere Bordeauxwljn) p. fl. f 1.00 Siroop van Punoh p. fl. f 2.60 Citroen Punoh f 8.00 Witte Arao Punoh f 8.6 koa, gebraik das» dl* beroemde K O O Apotheker H. VAN AKEN, SpeeUlUt of boenen, de wftzonde op oen ge- RTSPOEDER8 te Selseete. «aogezichtapijn, zenuwhoofdpijn, rheumntfacha pijnen, ééa Koortapoeder voldoende om da herigste pijnen te atillen. Hot ia het zekerste geneesmiddel. Hoofddepot roor Holland) Per dooaje 60 cent. i SCHULTE TH1EME, postbox 53, Middelburg. Verder bij opothekera en drogiaten. te atiUm.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 8