I ORGELS J. GROOTJANS Rubriek VRAAG EN AANBOD bij T. SMIT Het geachte Publiek JE ADRES WEGELING'« VRAAG EN AANBOD VAN 30 JANUARI 1925 Koorjaars Bloembol len en vaste planten V Mooie Zaak. Transportfiets f 25, 2e hands Heeren- en Damesfiets M A Q N ESIUMK ALK KUNSTMEST L. VAN BENNEKOM To Koop dhr. L. v. Eenenaam To koop gevraagd Gevraagd Te Huur Diversen ROOSE Zeeuwsche Piano- en Orgelhandol Mannborg, Liebig, Hildebrandt en Amerlkaansohe voor Rijwielen, Ropa- ratlén en Onderdooien dezer advertaattfta vm 1—4 ragek 90 cant, Iedere regel meer 10 cent (tot een max. van 10; Te koop alle soorten m A. C. de Steur, café „Lom- merrljk", Nieuwe Vlias. weg E 182, Middelburg ITe huur of te koop op beste stand te Middelburg Voor overname van goederen m f 4500 benoodigd. Brieven met postz. v. antw. no. 1033 Bureaux vraag en aanbod Een ln zeer goeden staat zijnde Prima in orde A. Klip, Bellamyp. 34, VHas. i I PfEMBI" Oener. vert. v. Nederland Boul. de Ruytar 12 Vllsilngan H.H. FRUITTEELERS I Ondergeteekenden maken bekend, dat zij hebben aangeschaft een sproei- machine „HOLDON". Hopende hiermede extra en concurreerend te wer ken. Minzaam aanbev., L. Jozlasse en J. v. d. Bosse Serooskerke (W.) I Ontvangen Fijne bollen WITTE KAAS f 1.75 per bol QELOK, Beenhouwerssingel K 69, Middelburg Lfjnzadea. Pootaardappeien sa Zaaigranen K. Cijsouw Jz* Molenweg West- kapelle K.O. Wijnpeeën Lelienlaan 3 VI sslngen Eenpaards Boerenwagen VI. Meijer E 72 Domburg Prima vroege zetaardappelen, mlthlotheam. W. Joziasse, Serooskerke. Cadzandsche Biggen Z, Zachariasse Biggekerke Cadzandsche Biggen iobse Biggekerke Een Kindermantel 3roenewoud 32 Vllsslngen \meublement en groen Steen- «cheltle en zoo goed als nieuwe Smmerkachel Lambrechtsenstraat 23 Vllsslngen Boomen, Planten, Tuin- en Land bouwzaken K. Cysouw Jx., Molenweg C 90 Westkapelle Kanthooi W. Wielemaker Koudekerke Antieke Hangklok t zand D 189 Prima Oiesche Wildeman per K.Q. en grootere hoeveelheid W, Joziasse Serooskerke Rijwiellantaarn Solar model Seisweg R 134 Middelburg Melkweger J. Sturm Mariekerke 130 droge Wilgenmustaards C 56 West-Souburg Wagenaarsboonen 75 cent per K.Q. C. Brasser Koudekerke Twee lederen Fauteuils Nieuwendijk 49 VHssingen Een half Varken M. Osté Ritthem Een Trekhond de beste der We reld en een Kar P. Jong Houtzager 's Heerenhoek Duitsche Herder van bekroonde afstamming Ververijstraat 148 Middelburg Een Qeit rekening 2 Mei P. Baljeu Kleverskerke Electrische Fietslantaarn Nieuwe Vlissingsche weg E 154 Koudekerke Haver en Boonstroo Mesie Poppendammc Qramafoonplaten Korte Burg D 11 Middelburg Kabinetkachel Oude Vlissingscheweg E 197 Middelburg Een mooie Kinderwagen Watermachine Biggekerke Alle soorten Stroo en puike blauwe Aardappelen Bode janse Westkapelle Qeregeld elke week Cadzandsche Biggen P. Janse Westkapelle Stamsnijboonen Vrijburgstraat C 91 Souburg Kinderwagen A 11 Souburg Alle soorten Brandstof J. Schout Vrijburgstraat C 110 Souburg Roode Kool Louws Noordstraat Souburg Uien, Poters, Blauwe Kinderwa gen Qr.Abeele 258a Souburg Plymouth Rocks Haan Bode Krijger Souburg Varkensaardappelen Jan Louwerse Buttinge Schildpadkoolbak spotprijs lodengang 231 Middelburg Tarwestroo D. Stroo Zoutelande Mooie Kinderwagen en eenige Dames- en Heerenrijwielen aan spotprijs Korenstraat W 215 Middelburg lste en 2de soort Kookperen J. Qideonse St. Laurens Zetaardappelen Victoria's en Mitlothiams Tange Baanstraat Middelburg Prachtige Friesche blauwe Zet aardappelen A. Antheunisse Segeerssingel Middelburg Drachtige Geit W. Poppe C 37 't Zand 500 bossen Tarwestroo E. Janse Boudewijnskerke Platteboonen P. Qabrielse E 19 Westkapelle Petroleumlamp Burg 103 M'burg Een zoo goed als nieuwe Hand wagen zeer geschikt voor een Hit. Te bezichtigen na 6 uur Korte Qeere 354 Middelburg Vouwwagen met Kap f 5.— Kolvenier8traat 13 Vlisslngen Oekleed Pak Van Dishoekstraat 41 Vllissingen 25 Poelfes Vrouwestraat 20 Vlissingen Blauwe Pootaardappeien en Wijn peeën per 1000 K.Q. Arendse Ruijterstraat Vlissingen Nieuw Damesrijwiel Koudenhoek 2 Vlissingen 2 Rioolpijpen 6 Meter Tuindorp 1 Souburg Zoo goed als nieuwe Kinder- wagen (blauwe) f 15 Te bevragen bij de Groot Qroote Markt 10 Vlissingen Buff Orpington Haan (Raszuiver) Nieuwstraat B 60 Oost-Souburg Mooie Poters Pauwenburg Koudekerke Huis met Tuin en Boomgaard Koudekerkscheweg B 188 Qem. Koudekerke Een Keukenfornuis Breeslop 5 Vlissingen Keukenfornuis 5 gld, Openhaard Godin 3 gld. 1 J. W. Loekemeijer Arsenaalstraat 2 VHssingen Linnenkastje f 8.—, Waschtafel f 2.50 enz. Bellamypark 80 Vlissingen Wegens vertrek Ledikanten, Ka pok en veeren Bedden, Wasch- tafels, Slijpsteen. 24-sportslad- der, groote Trap enz. Hotel de Hoop Nieuwstraat VHss Een Scheermes D 119 't Zand Loopvarkens, Mangels en Bruine- boonstroo bij Johs Poppe Wz., St. Laurens Winkelinventaris Kruideniers- zaakje Adres bureaux vraag en aanbod Drachtige Schapen en Poeljes aan da Leg Jac. La Soe Arnemulden Land- en Tuinzaden J. Tramper Arnemulden Eenige Dames- en Heerenframes Rozenstraat W 215 Middelburg Houten Varkenshok en twee Boerenmansrokken J. van de Broeke St Laurens 150 bossen Erwtenstroo B. Wattel Bz. Serooskerke 15 voer Stalmest J. Schout Jz„ Serooskerke Een Koe Rek. 13 Febr. H. Slnke Serooskerke Botertobbe. P. Koets Zoutelande I VLISSINOSCHE STR. 67 Souburg Ruim voorzien van prima Ooudsche en Leidsche 'Kaas 14, 16 en 20 ct. per ons. Boter, Eieren, Mar- §arlne met en zonder ca- eaux, Thee vanaf 25 ct. per ons. Ruime sorteering Klompen, enz. L. OVAA f Als Agent van mijn zaak heb ik aangesteld te Ritthem Aanbevelend, J. WILLEMSE Ooud, Zilver en Uur werken, Souburg B 359 Nieuw grijs Heerencostnum maat 50, een Petroleumlamp en Fiets lantaarn S. Meijers Sz. Serooskerke As en wielen voor lemoenkar. 103 Zoutelande, Duivenhok. Tulpenlaan 9 VHssingen Meisjesschoenen. W. Barentsen, Koudekerke Oroote trekhond. Noordstraat 8 Vlissingen. Kinderledikant. Koudek. weg 53, VHssingen. 6 stoelen en een tafel. Davidswegje E 171, 't Zand. 1-1 zw postduiven voorööPlei- nes, plaatjes, 't Zand D 197 Nieuw chauffeurs uniform, spot- prljs. Kopmels, 't Zand D 12 Een nieuwe keukenkachel. 't Zand D 104. Groote en kleine konijnen bij J. Koppejan B 87, Koudekerke. 40 roede bouwgrond Koudekerk- schestraatweg. Adres Bouwen Ewoudstraat 58, VHssingen. Frambozenloten. S. Melse, Oostkapelle. Populierenstekken. C. janse, Oostkapelle. Gieser Wildeman en kleiperen. M. de Rijke,-Oostkapelle. Nieuw droogrek, 2 nieuwe wasch- tobben, keukentafel. E. W. Flipse, Oostkapelle. Mooie jonge waakhond. 135 Oostkapelle. Vare geit A 47 Biggekerke. Cadzandsche biggen. Jobse. Biggekerke. Cadzandsche biggen. Z. Zachariasse, Biggekerke. 500 bossen gerstestroo. C. Wielemaker, Biggekerke Keukenkachel. A 23 Biggekerke. Dubbel houten varkenshok. C. van Keulen, Biggekerke. 9 mM buks. A Brasser Biggekerke Klaverruiters en speenkonijnen. A 16 Biggekerke. 400 Kö Paardeboonen A 12 Meliskerke. Alle soorten zaaigranen. C. Jasperse, Meliskerke Haver en zwartstroo. A 9 Meliskerke. Konijnen. P. 'Dekker Pz. Meliskerke Loopvarkens. A 15 Meliskerke Vaarskalf A 26 Meliskerke. 200 bossen gerstestroo. A 93 Meliskerke. 800 KG paardeboonen A 95 Meliskerke. Blauwe poters. J. Koene, Meliskerke. 40 KQ karoten. A. Janse Wz. 56 Zoutelande Nikkelen Muziekstandaard f 2.50 Kanaalstraat 140 VHssingen Een Koe rekening 8 Febr. 8e kalf A 74 Westkapelle. Alle soorten Stroo. Willem Roetoe, Westkapelle Pathéfoon met platen. Marnixplein 68 Souburg. Moderne blauwe Kinderwagen Hobeinstraat 81 Vlissingen 2 jonge Perenboompjes Scherminkelstraat 18 Vlissingen. Prima Waakhond Koudekerksche weg 81 Vliss. Slachtkonijnen. Lange Zelke 52 Vllsslngen Paardenboonen. 19 Ritthem. Kroonerwten voor de zaal, met Met een Koewachter gevraagd bij A. de Witte, Koudekerke, Beste Trekhond. Noordstraat 77 Vlissingen. Mooie jonge Trekhond (6 mnd.) voor spotprijs. L. F. Klaassen, Zeilmarkt 1 VHss. Een schitterend Electriseerappa- raat mettoebehooren. Origineele Wohlmuth. Prijs f 1Ö0. Adres_^ureaux_Vraag^n_A_anbod 1 Kun je nog zingen, van de 20ste prijsvraag. Adres Bureaux vraag en aanbod Eikenhouten Keukentafel. Adres Breeweg D 172 Tuin- en Landbouwzaden. Midavaine, Nieuwe Oostersche straat N 86 Middelburg. Oebruikte Berkolampen f 1.50 Qortstraat I 321 Middelburg. Closetpotten Vrouwestraat 26 Vlissingen. Appels en Peren Jv Barentsen Pz., Ritthem Partij platte Boonen. J. Meliefste M 101 Ritthem Seifert-kanaries Oude Markt 27 VHssingen. Kleermakerstrapnaaimachine. Joost de Moorstraat 13 Vliss. Witte Weener (voedster) Pluimstraat 7 Vlissingen Alle soorten Zaden H. Lievense Lz., Westkapelle Droge Tronken D. longepier, Domburg 1000 struikknolselderij Roode Leeuw Domburg Kalfkoe, vet vaarsje, vet varken, drachtig varken, loopvarkens en vaarskalf. Brouwerij Domburg. 15 K.Q. Tuinboonen puike soort J. Minderhoud Chrz., Domburg. Puik Kant- en Weihooi. W. de Voogd, Domburg Witteboonstroo A 102 Koudekerke Paar gouden Strikken Oranjestraat 24 Vlissingen. Wit vel voor kinderwagen. Scheldestr. 56 bov. Vlissingen 2 Oeiten Kerkhoflaan 52 Vlissingen Kinderwagen. A. Midavaine Vlis- singsche weg Koudekerke. Zeer zware Trap 13 treden ge schikt voor pakhuis Qlacisstraat 115 Vlissirfgen Jonge Konijnen Primulalaan 12 Vlissingen Massief koperen lamp Oude Station 20 VHssingen Oeelgehaakte Sprei 2-persoons nieuw Badhuisstraat 86 VHssingen Nieuw huis en 3-pits Oascomfoor Kasteelstraat 111 Vlissingen^ Flink Heerenrijwiel f 10— Pottenmarkt K 175 Middelburg Blauwe Zetaardappelen J. Abrahamse A 66a St, Laurens Geboende vronde Tafel D. Willemse St. Laurens 100 K.Q. Andijker muteen Ritthemschestraat B 414 Souburg Hok met 14 Postduiven Schoolmeester Breeweg D 159 't Zand Wijnpeeën Dane Burgem. Buteuxstraat 183 Souburg Een flinke vrachtwagen op vee- ren, 1000 K.O. Mangels, 1000K.Q. hooi en een droogkussen J. Fracke A 88 Veere Een eiken kabinet, groote rege- lateur, 2 hanglampen, 2 zijlad ders met tronke, karrewielën en musterhout (op Meiwerf). Pr. Luteijn, Veere. Russische Ponny's keur uit 4. J. Andriessen, St. Sebastiaanstr Middelburg. voederbieten en wijnpeeën. A. Dekker, Seisweg R 107 Middelburg. 350 KQ Haver. Jac. Wielemaker B 125 Koudek. Een fornuispot A. Harpe B 166 Koudekerke Saane Qeit, tweede dracht. Hyacintenlaan 2 Vlissingen 1-7 Patrijs leghorn poeljes aan den leg. P. Polderman, Couburg Koudekerke. 2 voer mest. Van de Voorde. Koudekerke. Ooed onderhouden blauwe kin derwagen. van Teylingenstraat 229, Souburg. Twee vaarzen 17 en 15 maanden oud. C. Joziasse Ritthemecheweg Ritthem Blauwe zetaardappelen met de hand gesorteerd hooge opbrengst bij P. J. de Pagter, Ritthem. Bessenstruiken, Duitsche zure. P. Ovaa, Ritthem. Walchersche puntsavoye kool S. Stroo, Biggekerke Statenbijbel, compleet J. Wisse, Vrouwepolder 500 bossec tarwestroo E. Janse, Boudewijnskerke (aarllng ipringatler Molenzicht, 't Zand Winkelhuls Korte Noordstraat E 11, M'burg Kwartobijbel Sleeperssingel Q 181, M'burg Een^Qeit, rekening Maart J. Duvekot, Vrouwepolder 200 bossen tarwestroo P. lozlasse, Zuidbeek, Souburg Zaalerwten K, Wielemaker Fz. Koudekerke Beste Koe, rek. 4de kalf S. Thorenaar, Zoutelande Stierkalf J. Breel, Ritthem 700 kg. blauwe pooters D. Willemsen. St. Laurens*" IV2 en een 1-jarige vaars P. Lampert Jz. Biggekerke Handwagen Bliek, Seisweg R 111, M'burg Tentwagen met Portieren F. Boone Fz. Biggekerke Duivenhok L. Wisse. Aagtekerke Qeit, rek. Maart, Aagtekerke 107 Stookplaat W. Wouters, Aagtekerke Een Hanglamp, Aagtekerke 12 Een Junl-koe R. Verhage, Donburg Een trekzaag, Aagtekerke 85 Een paar nieuwe werkschoenen f 5.—, maat 43 Vlasmarkt L 13 Middelburg Salotten, keukentafel, keuken stoelen. Rietenstoel, Vroege Zet- aardappels, pakkisten, oliebussen ledikanten, eiken vaaten, trapje, varkenshok Kanaalstraat A 66, Souburg Wagenaars boonen Kanaalstraat B 159, Souburg Wegens omstandigheden 2 gloed nieuwe lste klas rijwielen, hee ren en dames, met dubbele rem Brieven onder No. 1032, Bureau Vraag en Aanbod Andijkermuizen. J. Qideonse, Souburg. 1500 KQ koolrapen.. P. Reijnierse A 119 Koudekerke Wiegekleed met feston. B 359 Souburg. Bellingfleur. A 81 Souburg 3 Konijnen P. Koppejan, Zoutelande Eendeieren. Domb. Schuitvlot O 209, Middelburg Gebruikt Rasterwerk minstens 1.20 M hoog, ruime mazen Louwerse, Vogelgezang bij Veere es ekerke Sneeuwklokbloempj' C. Adriaanse, Koud jonge Oeiten P. de Bree, St. Lauren» A 73 Vaarskalf W. Verhage, Westkapelle Oude steen A 92 Meliskerke Een Velo. A 71 Meliskerke Door particulier een |één- of twee cylinder motor-magneet Brieven onder No. 1027, Bureau Vraag en Aanbod 600 K.O. Mangels Ritth. straat A 136, Souburg Poeljes (Leghorns) P. Verhage Jzn. Koudekerke Een Kinderstoel en Oeitenkarn P. Reijnierse A 119 Koudekerke Vette Oeiten J. Wattel, Oostkapelle Sneeuwklokjes Boijénk, Oostkapelle Boter en Eieren Breeweg D 172, Middelburg Een Kleerenkast en te koop een Handstofzuiger. Snoep, Oost- kerkplein O 3, Middelburg Een rok leeftijd 9 jaar A. Jobse, Aagtekerke Vette Kalveren C. Kerkhove, Aagtekerke Contractverbouwers Erwten en Boonen. C. Dingemanse, Biggekerke Mutsen om op te doen 12 ct., met. plooien 17 cent Paspoortstraat B 360, Souburg Wasch gevraagd Adres bureaux vraag en^anbod. Een net Waschje gevraagd Adres Bureaux vraag en Aanbod In ruil gevraagd een Minorca- haan. N. Vliss. weg E 72, M'burg Bal-Masque-costumes vanaf 50 ct Breewaterstr. 12, VHssingen Nette Burgerwoning met Tuin aan de N. VHss. weg, gemeente Souburg, huurprijs f 5.50 Aanvragen aan M. v. d. Boo- gaard, Loskade P 266, M'burg Lucerne Klavers C. v. Keulen, Biggekerke Benedenwoning Walstraat 123, VHssingen Een arbeiderswoning aan het allemanspadje B 108 Vrouwepolder Dlonstaanvragan Biedt zich aan Slaseraleerllng N. Woningbouw E 39, Souburg Hoofd eener school biedt te Vlla- slngen Privaatlessen aan tegen billijke voorwaarden. Brieven no. 1031 aan Bureaux Vraag en Aanbod. Tuinwerk gevraagd Lange Zelke 37b, vHssingen Kleermaker vraagt keer- en re paratie werk Oude Markt 35, vHssingen Wordt gevraagd ter Boekhandel H. Wegeling Noordstraat 44. VHssingen een NETTE LOOPJONOEN Met Mei een aankomende knecht gevraagd die melken kan W. Cevaal Berglust Ritthem Dienstaanbiedingen Wegens huwelijk van stonde aan of met Mei een Meid ge vraagd. Wed. 1. Klljfhout, Kou- dekerke, Westhoek Dagmeisje gevraagd Adres Bureaux Vraag en Aanbod Zoo spoedig mogelijk Dienst bode gevraagd. Mevr. Van der Leljé, Londensche Kade H 56, Middelburg Ter dekking vl. reus (wit) I- de Moorstraat 27, vlissingen. Wordt vermist Witte jachthond bruine ooren. Oerraagd goede Damesfiets. Te koop dwarsleg- gers en spoorbiels. Buijsrogge, vli8singen. Een goed tehuis gezocht voor jonge Hond. Molenberg K 86 Middelburg. MARKTBERICHTEN Boter f 1.05 Particuliere prijs - 1.15 Eieren. 7.50 Particuliere prijs - 8.50 Poelje Eieren - 6. Particuliere prijs - 7.— Eenden Eieren - 7.50 Particuliere prijs - 8.50 Ganzen Eieren. - 0.00 Particuliere prijs - 0.00 Kaatje doe eens vlug een [boodschap, Op margarine wachten wij, Denk er om er zijn veel [soorten. Maar ons merk heet De Abdij Haal ze 'k geef j' een goede iraad, Vlissingen in de Spuistraat van Vlissingen en Omstre ken wordt beleefd verzocht om bij Stalhouder te Middelburg indien men in het Huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé metVolgrljtui- gen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis Aanbevelend W. ROOSE STALHOUDER Bree C 141 Middelburg Billi kst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken N. B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. Korte Burg Middelburg Wij leveren uit voorraad tegen spotprijzen Hofberg, met 5 jaar achriftelijke ga rantie. Desgewenscht ge makkelijke betalingscondi tiën. Vraagt prijs of bezoekt ons magazijn. Aanbevelend. Is bij Heerengraaht M 8 M'burg Beleefd aanbevelend. V.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 7