Goöp. Melkinrichting WALCHEREN ROOMBOTER l l Ontbijt-, Sucade- en Gemberkoek COHEN'S WARENHUIS Voor de Boerenstand A Voor Uw wucces WYBERT BURGERLIJKE STAND OP DE PLANKEN Filiaal Aagje Dekenstraat Onze prima per K.G. f 1.22s DIT ZIJN ONZE REEPEN Medicinale KOLAWIJN Heeft U onze Reclame Radio-Toe stellen al gezien of gehoord 3-lamp Toestel geheel compleet met lampen, Antenne, Spoelen, Accu, Telefoon, enz. met 3 jaar garantie met gratis plaatsing v.oor f 150 A. JOZIASSE v.h. A. GABRIËLSE, Verbeter OUDS DENEVERS FRÈRES „DE ABDIJ", J. VAN DER HOOFT WIRK G. BLIEK Bij L.Cyvat MarktVlissingsn „DE ABDIJ", ELECTRO TECHNISCH BUREAU A. LAP0RTE Aanleggen van Licht-, Kracht- en Zwakstroom- Installaties, Huistelefoons, Reparatiën WEQELING's VRAAG EN AANBOD VAN 30 JANUARI 1025 Personalia. Te Rahar, in Zwitserland, is overleden Mevr. M W. Tak, weduwe van dhr. J. R. Tak, vroeger woonachtig te Serooskerke. TABLËTTEN MIDDELBURG (blf de Remise) Telefoon 66 Vllssingen met Rijksmerk 6 Cis REEPEN VRAAGT ZE UW WINKELIER Daar Is maar een adres voor I St. Jacobstr. 3 Tel. 240 Vllssingen PHILIPS en andere RADIO-LAMPEN tegen ffabrleksprl|s met de bekende korting A. W. VAN DE VAATE - TEA-ROOM Specialiteit In CHAMPIONS en FROU-FROU. Ontvangen mooi ZWART GOED voor Jakken, Rokken en Schorten. Tevens een mooie zending In GE BLOEMDE KAMGARENS. En voorts nog een pracht- zending In FESTON voor onder- en bovenmutsen Burg B 5, Middelburg Fi OUD, J. LUTEIJN, Serooskerke. Per flesoh f 1.75 Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs KLEERMAKER IJ Nette afwerking. Billijke prlji C. W. GEBRAAD Stijgende omzet In die allerfijnste D E A B D IJ ST. JAC0BSTRAAT 3 TELEFOON 240 VLISSINGEN Alles met garantie tegen zeer scherp concurreerende prijzen. Inlichtingen gratis dar Prov. Vereen, tot verbetering van het Geitenras In Zeeland" een succesvolle rede gehouden, vnl. om het Sroote nut van „stamboekhouding,ook voor gelten, aan tooncw Vele belangstellenden, onder wie verscheidene vrouwen, waren opgekomen. Hoogst treurig. Door het slippen van het rijwiel, kwam, vorige week Donderdagmiddag de vrouw van dhr. Kraamcr uit Arnemuidcn, terwijl zij den bodewagen van dhr. Meertso wilde passeeren, te vallen. Haar vierjarig zoontje, dot in een mandje achter op de fiets zat, kwam hierdoor met het hoofdje tegen het achterwiel aan en was on- middelijk dood. Souburg. Dat men op de dorpen al het mogelijke doet, om de zaken modern te maken en het koop lustige publiek in de gelegenheid te stellen, alles naar hun gading aan te bieden, laat dhr. Carlier, duidelijk zien. Naast het bestaande Manufacturenmagazijn wordt heden na de verbouwing, het Meubelmagazijn heropend. Men vindt daar eene uitgebreide keuze moderne Meubelen, Karpetten, Vloerkleeden, Zeilen, enz., kortom, alles wat in rv Meubelbedrijf thuisbehoort, treft men daar aan. Het Manufacturen- en Meubelmagazijn „De Faam" is thans een mooi pand geworden en zal steeds de aan dacht van het publiek trekken door zijne etalages. Wij kunnen ieder aanraden eens een kijkje te nemen, daar de prijzen der goederen uiterst concurreerend zijn, zoo dat iedere beurs daar koopen kan. Wij wenschen den ondernemer veel succes toe. Verder verwijzen wij naar de ir dit nummer voorkomende advertentie. iiiiilllliTïïïïïliijii i ui iiiimiimiiii is een welluidende stem van groot belang. Gebruikt daarom vóór het zingen en spreken de verfrisschende Groote doozen 65 Ct». UMiiilUiUimi'liUlllMII IIIIII1IHIIHIHI llll11 """"""""""n'M'iimnMiiiiiniriLiiiiiiiiuinMiiniii in nun m i iinim i hm inimnn VLISSINGEN van 22 tot 28 januari 1925. OndertrouwdH. B. Oosterwijk 24 j. en A. Minder- hóud 23 j. H. Mol 33 j. en M. L. E. Maesen 26 j. j. C. Reijne 29 j. en B. F. Delanghe 27 j. J Bclie 25 j. en W. de Kam 23 j. L. Glerum 29 j. en en H. E. Groenenberg de Bree 23 j. Sanderse d. N. v. W. J. jilleba 33 j. J. C. Visser 29 j. en W. E. de Laat 20 j. D. H. te Wechel 41 j. en S. M. Kamer- ipans, wed. van E. Borger 41 GetrouwdL. Corthals 29 20 j. J. Hokkeling 23 j. en Bevallen: C. E. Sanderse get Molenbroek r*eb. Marijs z. T. Pieterse geb. Baljeu d. P. W. Gastel geb. Wouters d. Q. C. Vervenne geb. Remmerswaal d. K. Siegers geb. Nagelkerke d. Overleden: A. Snijders, wedr. van de Nooijer 71 j. - - T. M. A. Willaert, wede. van M. A. Vermeulen 75 h P. M. T. [ansen echtg. van A. Verhage.' SOUBURG van 14 tot 28 januari 1925. Geborenjosephus Cornelis z. van Joseph van de Leur en Hendrika HeijkansAnthony Pieter Marinus z. van Antgony Pieter Leenhouts en Maatje van Spar- rentakWillem en Cornelis, zoons van Jacobus Ba- rentzen en Leintje Neeltje Cevaal. OndertrouwdJan Beek 25 en Jannetje Bosselaar 27 jaar. OverledenCornelis, oud 1 dag, z. van Jacobus Ba- rentsen en Leintje Neeltje Cevaal. MIDDELBURG, van 22—27 januari 1925. Geboren Maria, d. van P. J. Adam en L. Wielemaker Suzanna, d. van M. v. d. Ende en A. Verstrate. Susanna, d. van P. De Busschere en E. Marijs Le- vina Anna, Adriana Maria. d. van St. de Jonge en W. A. Bosdijk Francisca, d. van M. Polaerman en J. Meliefste lohannes, z, van J. Verhage en A. Tilroe Francina jacomina, d. van W. C. Langejan en F. A. Brijssc- Getrouwdde Vos, jm 29 j. en Pieternella Kerkhove, id. 23 j. A. A. Valkhoff, jm. 33 j. en Maatje Roth jd 21 j. OverledenA. Allaard, 86 j. wed. van P. Joziasse F. van Hercules, 6 z. van F. J, M Hercules en P. j. dr- Klerk C. Oele, 48 j. echtgen. van Cornelis Dage vos M. Timmerman, 60 j., wtd. van j. W. Back L. de Rijke, 72 j., echtgen. van M. Looise. WESTKAPELLE, van 20 Dec. 1924—24 Januari 1925. GeborenLeuntje, d. van H v. Vaardegem en A. Louwerse, Johanna, d. van P. van Sighem en M. Joosr.«- -- Jacobus, z. van L. L. Riemens en J. E. Sturm Jan, z. van P. Pouwelse en W. Minderhoud. Ondertrouwd: K. van Rooijen, 24j.en P. Minderhoud, 26 j. Willem Roelse, 24 j. en Willemina Verhage, 26 j. Overleden Adriana Lous, 72 j., echtgen. van Pieter Lous Jacoba Faasse, 82 j, wed. van Dominis Lou werse Adriana Gabrielse, 78 j. echtgen. van Willem Roelse Pieternella Slabber, 71 j. echtgen. van Adri- aan Roelse. Tooneeluitvoering „Volksstem". Wanneer we ons opmaken, om naar een of andere uitvoering te gaan, worden we ongemerkt bezielt met de gedachte iets te hooren of te zien, wat op het murijchelijk gevoel werkt of betrekking heeft. Zoo ook Zaterdag j.l., waar de afd. tooneel van de zangvereen. „De Vulksstem" een tooneelstuk opvoerde getiteld „De Zee Reinigt". Het is van Deensche oorsprong en is lang niet gemakkelijk om het weer te geven. Daar we van deze menschen altijd goed spel gewoon zijn, waren onze verwachtingen hoog gespannen maar we zijn niet teleur gesteld integendeel nun spel was zeer te roemen. Wat trof ons dit gedeelte, waar de eenvoudige vis- schersfamilie, die daar aan de kust tevreden leefden, opeens gestoord worden door menschen, die het geld als hoofdzaak beschouwen en zich er niet door af laten schrikken, deze lieden als speelbal te gebruiken. Het scheen ons toe, dat alle spelers(essen) hun rol volkomen begrepen. Vooral Ole, de stoere visscher, die voorniets bang wasterwijl hij in de verdere afwikkeling van het stuk, een scherpe tegenstelling te zien gaf van zijn vroeger leven. En dan begrijpen we niet, als er pijnlijke momenten komen (en die waren er vele), dat er van uit de toe hoorders nog uitingen worden gehoord, die lijnrecht er tegen ingaan. We beschouwen dit natuurlijk als een niet-begrijpen van het gespeelde. Na het einde bracht het publiek z'n applaus en het was dan ook wel verdiend, de spelers(essen) hadden er recht op. Electrische Banketbakkerij Kleine Markt 30 Vlissingen Bestellingen naar buiten, worden gratis aan huis bezorgd. ADRES VOOR FIJNE Alles zeldzaam mooi. Prijzen zeer laag Jakken, Rokken en Schorten worden ook op ver langen zoo spoedig mogelijk gemaakt Aanbevelend, Uw maaltijd door vóór Uw eten een glas te drinken Thuis en overal. PURMBRBND l H f i-rlquet met den Volendammtr Ondergeteekende biedt zich aan voor VERHUI ZINGEN Enz. Vraagt prijs Tevens Kolen fl.45 thuisbezorgd. Oeïmporteerd uit Frankrijk Zeer geneeskrachtige Wijn. Aanbevolen door H. H. Doctoren voor Zieken en herstellenden. Speciaal ge schikt voor Zenuwziek ten en Hartkwalen. Ver vangt alle beste medicijnen Middelburg 0^" Solied adres voor het vervaardigen van Dames-, Heeren-, Uniform- en Kinder- kleeding. Ook keer^n en repareeren, tevens Dekens overtrekken. Breewaterstraat23Vlissingen Huismoeders, veel merken hebt U misschien al gebro- beerd maarU zult moeten toegeven dat allerfijnste aan de spits staat 111. Dat komt door die geheel nieuwe manier van bereiden en door de hooge voedingswaarde. Aanbevelend, GlacisstraatVlissingen Ondergeteekende biedt zfcfa aan voor SCHILDERS-, BE HANG. en GLAZENMAKERS- Marinestraat 34 Vlissingen is steeds versch te krijgen die allerfijnste Daar kunt U ook cadeaux- Üjstjes krijgen. U weet toch dat U op de bons van aller fijnste ,,De Abdij" mooie huishoudelijke dingen kunt krijgen en U ze o.a. kunt bewaren voor moderneONT- BIJT- en THEESERVIEZEN

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 6