2e 13I ad. We ge ling's Vraag en Aanbod Benauwd Abdijsiroop van Vrijdag 30 Januari 1925 No. 4 Beleefd Verdoek. Abonné's gelieven er bij verhuizing vooral aan te denken ons zoowel hun nieuw als hun oud adres direct op te geven. Administratie 4- 't Waren vorige week Woensdag en Donderdag voor de Nederlanders, die zich geregeld met de politiek van onze Staten-Goneraal op de hoogte trachten te houden, spannende dagen. Er werd daar n.l. in de le Kamer een veldslag geleverd tegen een der grootste vijanden van ons volk n.l. tegen den alcohol. Laten we er maar dadelijk bijvoegen, dat we dien strijd voor de vierde maal wederom verloren hebben en nu nog een beetje smadelijker dan dertien maanden geleden. Wat toch was het geval. Door dhr. Rutgers was wederom een initiatief voorstel ingediend tot invoering der z.g. „Plaatselijke keuze", wat nu wel voldoende bij iedereen bekend zal zijn, dan dat we daarover nogmaals behoeven over uit te weiden. Als „middel" om tegen te stemmen werden de meest zonderlinge argumenten aangevoerd. Zoo verklaarde dhr. De Vos van Steenwijk, dat hij met nog vier andere Christel. Historischen zou tegenstemmen, omdat de voorstellers zoo stout waren geweest, reeds zoo vlug weer terug te durven komen met hun ideeën, 't Lijkt wel wat op de belooning uit de kinderkamer: Als je zoet ben, krijg je wat. Voorts hebben vijftien Katholieken dhr. Wittert v. Hoogland niet eveneens tegenge stemd, dan nog de vijf Vrijheidsbonders, de drie Vrij zinnig Democraten en één Anti-Revolutionair dhr. Franssen. Dat maakt 28 tegen. Vóór het ontwerp zijn 20 stemmen uitgebracht. Twse Anti-Revol. waren niet op hun post. Hoe schitterend dhr. Rutgers zijn voorstel ook trachtte te verdedigen, 't heeft dus niet mogen gelukken, het er door te krijgen, zoodat we derhalve nog even ver van de oplossing van dit vraag stuk staan als in den aanvang. Toch niet geheelWant gelukkig wordt de drang van particuliere zijde steeds grooter om zelf de hand aan den ploeg te slaan en den Seesel van het alcoholisme in ons land af te schaffen, loogst verblijdend zijn ook de teekenen, die er op wij zen, dat het drankgebruik in de lagere klassen van ons volk in groote mate afneemt. Wie zijn volk en zijn naaste liefheeft, zal niet rusten voor Nederland „droog" is 1 Volkswelvaart en drankmisbruik, zijn twee tegenge stelde grootheden 1 Merkwaardig in deze kwestie was het betoog van dhr. Rink. Deze afgevaardigde hield een langdurige rede, waaruit bleek, dat het bedrag der lijf rente der onteigende caféhouJers zou komen op 13 mil- lioen gulden 'sjaars, wat een kapitaal zou vragen van rond 170 millioen gulden. De helft van dit bedrag zou komen voor rekening van het Rijk, de rest voor de ge meenten. Bovendien zouden laatstgenoemden nog een aanzienlijk bedrag aan „vergunningsrechten" moeten derven. Natuurlijk is een dergelijke som geen kleinig heid en dat men de getroffen caféhouders niet zoo maar zonder meer op straat kan zetten met de woorden i „Gaat heen en wordt warm," spreekt van zelf, want wie dwingende maatregelen schept, behoort ook dwingende lasten vrijwillig te torsen. Maar 't is toch wel een klein beetje naïef, om ter wille van de centen een bestaande kanker te laten voortwoekeren. Wie ernstig ziek is, vraagt niet naar de kosten der operatie, maar wel naar den chirurg, die helpen kanhet geld wordt dan later, bij hernieuwde gezondheid, dubbel opverdiend. Hoe jam merlijk 't echter ook moge lijken, we desespereeren niet en gaan eenmaal zeker ter overwinning 1 Met het oog op onze beperkte ruimte zijn we genood zaakt, alleen de voornéémste punten van behandeling in de verschillende gemeenteraadzittingen naar voren te brengen. stel van dhr. de Visser aangenomen om den gemeente Aagetekerke te verzoeken, het gedeelte van den Roos- jesweg, dat dikwijls onder water staat, op te willen hoogen. Al wil Domburg dit ook graag, te Aagtekerke is men niet van plan hier zoo maar op slag toe over te gaan. Op voorstel van dhr. Moens toch is de beslissing daar omtrent, in de Woensdagmiddag gehouden Raadzitting alhier, nog aangehouden en zal eerst eens onderzocht worden op welke wijze dit het best zal kunnen geschieden en wat hiervan bovendien de eventueele kosten zullen zijn. Ook ovor de „vergunningskwestie" heeft men hier andere denkbeelden dan te Domburg. Besloten toch werd met 6 tegen 1 stem die van dhr. Maljaars om voor de jaren 1925 1930 dit maximum aantal In de te Domburg gehouden zitting heette de voor zitter de leden hartelijk welkom op deze eerste verga dering in 1925 en hoopte, dat ahr. Almekinders, die reeds eenige keeren door ziekte verhinderd was deze bijeenkomsten bij te wonen, weer spoedig hersteld moge zijn. Uit een gegeven resumé blijkt, dat vooral het vreemdelingenbezoek over 1924 zéér gunstig is geweest. Als de voorteekenen niet bedriegen lijkt het ons toe, dat 't dit jaar nog „beter" zal worden. Dhr. de Visser dankte den voorzitter voor de gesproken woorden. Hierna hadden versohillende leden-benoemingen in on derscheidene commissies plaats. Een verzoek van de h.h. Roelse en Schout een voetpad te mogen aanleggen, werd ingewilligdalleen het verzoek om dit pad ook op den ligger te brengen, werd afgewezen. Het adres van dhr. Francke, om vóór zijn woning eenige boomen te mogen rooien, werd aangehouden tot van 't najaar men heeft in dien tijd voldoende gelegenheid om er eens over te denken enom er schaduw van te heb ben. Van het Nationaal comité tegen den alcohol te Utrecht was een verzoek ingekomen om het wettelijk maxi mum van het aantal vergunningen te verlagen. Na uit voerige bespreking werd met alg. stemmen besloten, hiertoe geen voorstel in te dienen. Wél werd een voor weer te bepalen op 1, in plaats van op 3 en hiervoor van H. M. de Koningin concessie zien te verkrijgen. Na het afhandelen van nog enkele „kleinere" zaken, kwam een recht principieele kwestie ter tafel. Tot goed begrijp diene vooraf het volgende. In'tlaaist van 1924 werd alhier een bijz. lagere school op Geref. grondslag geopend. Het gebouw werd uit eigen middelen der vereeniging gesticht. Het bestuur dezer school had nu een verzoek tot vergoeding in de kosten van exploi tatie bij den Raad ingediend. Mits eene school vol doet aan verschillende in de lager onderwijswet genoemde voorwaarden, moet een gemeentebestuur zulks inwilligen indien er een of meer van deze voorwaarden „ontbreken" bijv. brandverzekering kén zulks geweigerd wor den. Vandaar dat dhr. Kodde vroeg of het bestuur ook de polis der brandassurantie had overgelegd, wat bleek, dat niet het geval was. Dhr. Bosselaar meende dat dan ook geen vergoeding kon worden gegeven, wat de voor zitter bestreed, daar het z.i. niet ging over de kwestie van stichting, doch over die van exploitatie. Na een zeer uitvoerige discussie werd met 4 tegen 3 besloten, de ge vraagde gelden niét toe te staan. Het schoolbestuur kan nu in beroep gaan. Ook te Ritthem werd evenals dit (te Aagtekerke geschiedde deze eerste zitting met de gebruikelijke nieuwjaarsrede door den voorzitter geopencf Door het bestuur der Bijz. school alhier was een verzoek om voorschot op de gemeentelijke vergoeding, ad, f 600 aan- 'twelk met alg. stemmen werd ingewilligd. Dorpsweg met 't verzoek e< ig nadeelig saldo bedraagt f800. B. en W. adviseeren den Raad, hierop niet in te gaan, want de gemeente- financiën staan er niet zoo rooskleurig voor, dat men zich zulke extra-uitgaven kan veroorloven. Na breed voerige bespreking wordt dan ook door de leden met 5 tegen 2 besloten, met het advies van B. en W. mee te gaan en geen geldelijke verzachting als' balsemende olie in deze plaatselijke verhardings-wonde te gieten. Te Nieuw-en St. Joosland hield de voltallige Raad eveneens haar eerste zitting in 1925. De voorzitter wensch- te den leden een gelukkig nieuwjaar toe en werd hierop door wethouder Wattel béantwoord. De begrooting 1925 werd op verzoek van Ged. staten eenigziris gewij- 'zigd, evenals den door de kringgemeente Middelburg voorgestelde wijziging in de verordening op den Vee- en Vleeschkeuringsdienst. Getracht zal worden het batig saldo van dezen dienst over 1923, volgens een anderen maatstaf, als is voorgesteld, te verdeelen. Voorts zal eveneens op verzoek van Ged. Staten een wijziging gebracht worden in de toekenning van een voorschot aan de bouwvereeniging aldaar, om aldus beter verzekerd te zijn, tegen eventueel verlies. Van de Provinciale Mid dernachtzending te Middelburg, was een verzoek inge komen, een bijdrage te willen verleenen in de kosten der bevalling van een ongehuwd, ouderloos meisje. Met 4 tegen 3 stemmen werd besloten een bedrag ad. f 15 Van de commissie tot verharding van den Dorpsweg was een schrijven ingekomen met 't verzoek een bijdrage in de kosten dezer bestrating te willen toèkennen. Het te schenken, om aldus deze vereeniging bij haar goede doel te steunen. Verschillende werken zullen, alhoewel de begrooting aireede is opgemaakt, niet uitgevoerd worden in 1925, met het oog op de kosten. Zoo o. a. de rioleering achter de kerk. Het plan om een oprit aan den dijk bij de Losplaats 'aan te brengen, onderging bijna hetzelfde lot als de rioleering, ware niet wethou der Wattel met een sympathiek aanbod gekomen. De kosten hiervanjzouden, naar de raming van den gemeente- bouwkundige, komen op f 400. De Raad voelde er veel voor, doch durfde deze kosten niet aanmen moet nu eenmaal de dubbeltjes omkeeren. Hierop bood wethou der Wattel aan ,de gemeente dan bij wijze van voorschot dit bedag renteloos te verstrekken. Het plan kan en zal derhalve uitgevoerd worden. Alvorens over te gaan tot het beramen van middelen ter watervoorziening bij evCntueelen brand, zullen eerst inlichtingen ingewonnen worden inzake het plaatsen van een nieuwen Northon- pomp. Het gras der oude begraafplaats zal wederom voor twee jaar publiek verpacht worden. De kom der gemeente zal eenige uitbreiding ondergaan, met het oog op de nieuwe woningen aan het Molenwegje dit op zerzoek van dhr. Goedhart. Bij de rondvraag deelt weth. Wattel mede, dat er vele werkloozen zijn ge weest met verzoek om arbeid. Daar er echter geen bij zondere gemeente-werken in het plan ter uitvoering zijn, kunnen zij niet te werk worden gesteld. Te Westkapel le opende de voorzitter deze eerste Raadszitting eveneens met het uitspreken van een nieuw jaarsrede. In het bijzonder wees spr. op de belangrijke bestratingen in 1924, het aanbrengen van een betere rioleering en het «cheppen van de gelegenheid om dezen winter van gemeentewege vervolgonderwijs te doen ge ven, waaraan door een groot aantal leerlingen wordt deelgenomen. Speciaal richtte de voorzitter eenige har telijke woorden tot dhr. Peene, die voor het eerst na een ernstige ongesteldheid, weder ter vergadering aan wezig is. Dhr. Minderhoud wethouder dankte den burgemeester voor diens goede woorden en wenschte hem en de zijnen wederkeerig een gelukkig en voor spoedig- jaar toe. Ook dhr. Peene voelde zich gedrongen eenige woorden van dank tot den voorzitter te spreken. Van dhr. A. Louwerse was een verzoek ingekomen, om, evenals dit het vorige jaar geschiedde, een toelage te mogen ontvangen voor gedaan nieuw kantwerk. Met alg. stemmen werd hiertoe een gratificatie ad. f 58 ge voteerd. Door het bestuur der Bijz. School was verzocht, de inning der schoolgelden voortaan aan den gemeente ontvanger op te willen dragen. Aldus besloten. Van de Nationale Commissie tegen het alcoholisme, was een verzoek ingekomen, het wettelijk maximum van het aantal „vergunningen", te verlagen. Dit móximum is voor Westkapelle 6, ofschoon er momenteel 5 ge ëxploiteerd worden, wat de voorzitter dan ook wel vol doende vond. B. en W. stellen voor, het verzoek te steunen. De h.h. Huibregtse, Peene en Louwerse achtten evenwel dwang in dezen verkeerd en verklaarden zich derhalve tégen het voorstel, ofschoon dhr. Cijsouw trachtte aan te toonen, dat, tengevolge van het aannemen van een zoodanig voorstel t h a n s niemand schade zou behoeven te lijden. Aangenomen met 4 tegen 3. Door den voorzitter werd medegedeeld dat de secre taris, met het oog op de vele werkzaamheden ten ge meentehuize, een schrijfmachine op eigen kosten had aangeschaft. Hierdoor wordt de gemeente een voordeeltje bezorgd, weshalve spr. voorstelde, de machine voor rekening der gemeente over te nemen. Met 5 tegen 2 stemmen werd niertoe besloten. Bij de rondvraag vroeg dhr. De Kam, of het water nog niet van het „vroon" afgelaten kan worden. Door enkele leden werd, met het oog op vorst, verzocht, dit niet te vlug te doen, Na eenige bespreking werd als datum 1 Februari a.s. gesteld. Dhr. Cijsouw vroeg een vroegtijdige schouwing van wegen en voetpaden aan, daar deze thans in zeer slechten toestand verkeeren. Bij de Maandagmiddag gehouden gemeenteraadszitting te Colijnsplaat waren eveneens alle leden present. Van dhr. Schrier was een verzoek ingekomen om zijn jaar wedde als administrateur van het electrisch bedrijf te willen verhoogen. Met 5 tegen 2 stemmen werd besloten dit te brengen van f 400 op f 500 's jaars. In het dorp, zullen op voorstel van B. en W. vier nieuwe straatlan taarns geplaatst worden. In de commissie tot wering van schoolverzuim werden alle vroegere leden als zoo danig herkozen. Op voorstel van B. en W. werd met alg. stemmen besloten, twee kinderen van een hulpbe hoevend gezin te doen opnemen ter verpleging in een gesticht. Het punt, om de schuur achter de veldwach terswoning in te doen richten voor een lokaal ter nood- slachting, werd aangehouden. 1 KORTE KLANKEN. Waarschuwing. Door den Comm. v. Politie te Hertogenbosch wordt gewaarschuwt tegen de praktijken van verschillende kooplieden in sigaren te dier stede, die, het geheele land afreizend, op minder faire wijze hun waren aan den man trachten te brengen. Lezingen. Te Domburg hield dhr. v. Voorthuijsen burgemeester dier gemeente voor de „Winterclub Dom burg" een hoogst interessante rede over het onderwerp „Een uitstapje naar Turkije", welke reis spr. eenmaal zelf gemaakt heeft. Te Arnemuiden trad, namens de ver. hoor op, Dr. Hoorwsg uit Middelburg, met een hoogst „Het groene kruis" aldaar, voor een zeer talrijk ge- nooga nuttige en leerrijke causerie over„De bestrijding der tuberculose", Door lichtbeelden werd alles duidelijk toe gelicht Te Souburg werd door dhr. Versluis, secr. Wanneer Uw luchtwegen verstopt *yn en gy een gevoel van be nauwdheid krijgt, probeer dan eens Akker's Abdijsiroop die door haar slymoplossende werking Uw luchtwegen zal zuiveren van slym die zich op Uw borst heeft vast gezet Gebruikt ook by bronchitis, asthma, kinkhoest, hardnekkigen hoest, keelpyn de bekende Akker's verzacht zuivert geneest Alom verkrijgbaar in koken van 230. gram 1.50 550 gram ƒ2.75 eo 1000 gram 4.50

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 5