Vraagt uwen Winkelier VAN DER WELLE's Anijsmelktabletten Merk A. V. D.W. Cohen's U/arenhuis Speciaal in Radio-Toestellen, Onderdeelen, enz. HAARLEM BALSEM HlÈttaH J. GOETHEER Vlissingsche straat 62 Middelburg DE ABDIJ Fruttv Brandy Koffie en Thee ALEWIJNSE's Ochtendvoeder „DE ABDIJ", J. CASTEL, Holle ESetonsteercen G. M. SMOLDERS N. SCHOOLMEESTER Ernstige Waarschuwing. London Caramel-Works NIEUWE HOUTHANDEL 1WACKER, Eoenhouwerssingel K 77a, Middelburg Voor de a.s. Bal-Masque's En Gros Gravenstraat I 290 Middelburg En Detail W DUS NU IS HET U ALLEN WEL BEKEND -»I Het adres voor Rijwiel-Onderdeelen, Ijzerwaren, Electrische Zwak- en Sterkstroom Artikelen is St. Jacobstraat 3 Telef. 240 Vlissingen Vraagt onze kassa-bons, zij hebben waarde MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten 73*- ^^^^Laxeor-Tabletten oo«- *e/lh Hoofdpijn-Tabletten 60< Vereeniging te Middelburg S. V, MY. ppSANITAS" Tb VllsBlngBn St. Jaoobstraat 1 is een zeer oud en betrouwbaar adres voor alle Qummlartlkalen en Patentgeneesmiddelen Urieplllen genezen Bedwateren radicaal. Kawaaan tegen pijnlijke urineloozing. AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN Woot U dat allerfijnste Publiek Verkoopen: HALT I HALT Deze schuur Is gebouwd met bolle betonsteenen geschikt voor alle bouwwerken zooals Schuren Enz. Vraagt prijs bij Walstraat 19-21 Tel. 18 Vlissingen Kruidenierewaren, Comestibles, Wijnen, Gedistilleerd, V Likeuren, enz. enz. OVERAL VERKRIJGBAAR Pakken van 5 Kilo fl.20 per pak WEGELING'S VRAAG EN AANBOD VAN 30 JANUARI 1925 COHEN's naam is bekend, Omreden dat hij is de concurrent, Hij is de man die het kan, En een ieder naar zijn smaak bedienen kan. Nergens koopt U eoo goedkoop, Slechts slaat hij zijn concurrenten dood l Wilt U het eens probeeren met een koop. Als U wilt koopen een Radio-toestel, goedkoop. Rijwiel-Artikelen, klein en groot, Electrisch licht, zwak of sterk. Nu dan «loopt men niet mis, Haast voor niets en prima werk, Uitsluitend eigen fabricaat, Schel nu maar uit het wordt te sterk. ®'J Apoth. en Dro et Drogisten Diende in geen huishouding, ziekenhuis of werk plaats te ontbreken. H. B. werkt onmiddellijk ver zachtend en genezend bijRheumatische pijnen, open wonden, builen, spataderen, doorlig gen, aambeien, etc. H. B. wordt door H.H. Doc toren in ziekenhuizen en in werkplaatsen gunstig beoordeeld. Eén attest uit vele: Mijne Heeren, „Als bedrijfsleider der Machinefabriek Kruyer alhier, verklaar ik volgaarne, dat ons personeel herhaaldelijk bij verwondingen Haarlem Balsem met buitengewoon succes heeft aangewend en er boven andere heelmiddelen de voorkeur aan geeft. Haarlem Balsem heeft dan ook een vaste plaats in onze verbandkast gekregen." Hoogachtend, Haarlem, 3 Jan. 1925. L. LOTH. Koopt nog heden Haarlem Balsem, dat is uw belang. Verkrijgbaar 60 cent per tube te Vlissingen bij Beniest, te Middelburg bij N.V. Schulte Co., Paul van Sluijs Co., Schulte &Thiemeen L. Janse, te Goes bij Gebr. Mulder, W. F. den Her der, J. Plazier. Alle inlichtingen gratis. ■■WBSBEBBauHBaaaaaHaaaaaaaBi Vanaf DINSDAG 27 JAN. tot en met DONDERDAG 5 FEBR. 1925 telkens des vm. van 9.30—12 uur bij den Directeur der School (Molen water ingang Zuidsingel), uitgezonderd des Maandags. Ingeschreven wordt voor de vakken Timmeren, Huis- smeden, Machine-bankwerken Huisschilderen, Electrotech- niek en Meubelmaken. Toegelaten kunnen wor den zij, die den leeftijd van 12 jaren bereikt hebben en dien van 17 nog niet zijn ingetreden. Bij de aangifte moet vol gens art. 14 der Nijverheids onderwijswet een genees kundige verklaring worden overgelegd, uit welke blijkt of de leerling voor het ge kozen ambacht, vak of beroep lichamelijk al dan niet ge schikt is. De plaatsing zal niet worden geweigerd uitslui tend op grond van de over weging dat deze verklaring niet gunstig luidt. Verder wordt aan oud leerlingen (ook van andere Ambachtsscholen) die in het bezit van een einddiploma zijn de gelegenheid geboden zloh voor Assistent-Machinist ts bekwamen. (Opleiding voor het voor- loopig Diploma zoowel prao- tiach als theoretisch). steeds versch te krijgen is tegen 32'/* cent per pakje met bon voor servies bij Hobeinstraat Vlissingen Notaris J. C. PAAP zal op Dinsdag 3 Februari 1925, nm. te 2 uur in café „De Zwaan" a.d. Ouden Vlissingschen weg te Oost- Souburg het HUIS met schuurtje, steenen Varkenshok en tuin aan den Ritthemscheri weg B 406 te O. en W. Sou burg groot 136 c.A. Dadelijk te aanvaarden Onmiddellijk na de vei ling zal aan het huis worden verkochtBuf fet, 6 Stoelen, Kast, Schil derijen, Spiegel, Glas- en Aardewerk en verderen in boedel, te bezichtigen op den morgen van de veiling. Het perceel is te bezich tigen daags vóór en op den morgen van de veiling. Wederom bereiken óns van verschillende zijden me- dedeelingen van Heeren Grossiers en Winke liers in Suikerwerken, dat bij hen offertes worden gemaakt in zgn. Groene- kruis Hoestbonbons. Wij maken het publiek opmerkzaam, dat de Groe^ nekruis Hoestbonbons merk „Locarbits", alleen de echte zijn. Zij worden bereid volgens de recepten van Dr. ALPH. LOUQUETTE en zijn alle, zonder uitzondering, op den buitenwikkel voorzien van het merk „Locarbits11 en den naam Dr. Alph. Lou- quette, terwijl op de bui ten zoowel als op de bin- nenwikkel onze firmanaam voorkomt BREDA Worden U dus andere in de handen gestopt, welke over 't algemeen minder kosten, dan zijn die niet uit onze fabrieken afkomstig. Men zij dus gewaarschuwd^ De Directie van The London Caramel-Works, Breda. een oogenblikje s.v.p. om U even te zeggen dat aller fijnste U weet wel de echte be roemde 11 steeds versch te krijgen is bij Noordstraat Vlissingen Franscl^product ter vervanging van INMAAKBRANDEWUN Zeer geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens en Sun-Maid Rozijnen en het zelf maken van Advocaat Per Literfiesoh f 2.— (Met gebruiksaanwijzing) Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Denevers Frères Likeurstokers, Middelburg VJoer-, Zoktec-, l)ak-, Schot en Knutldeekm, Schcooten, Uit ten. TengeH en Ribhout, 11)00 VlotdctUui, 25.000 Nieuwe Tul du Nord Panne», IUXj M. Oe- Salvaniaeefde Pijpen met draad, ok, Bochten enz. en Albraak nis Ramen, Deuren, xware Balken, Platen enz. Dagetijksch geopend tot des avonds 9 twir, des Zaterdags tQt 5 uur. Paardenmarkt Vlissingen NIEUW I H NIEUW! DROGISTERIJ k GROSSIERDE RIJ |)F €TFRrf ^LVA^LUUSiCV VLASMARKT K157 MIDDELBURG Voor Zwakte en Bloed armoede altijd voorra dig Witte en gele Le vertraan, Pink Pillen, Sanguinose, Sanatogen, Gist-Aminetabletten, Togal, Nierpillen, Enz. Voordeellg adres voor alle Geneesmiddelen. H. H. Winkeliers- Fabrieksprijs. Beleefd aanbevelend. ruim voorzien in goede COSTUMES, door agentschap eener prima costumier ALLES te leveren. Tevens ruim voorzien In alle soorten DOMINO'S en andere MASKERS, GARNEERINQEN voor costumes, SERPENTINES, MUTSEN, enz., enz. Het adres voor alle feesten In ruime eorteering is het magazijn van alle mogelijke FEESTARTIKELEN AANBEVELEND, waarin verpakt keurig porselein Eierdopje Baaltjes van 50 Kilo a f9.50 per baal waarin verpakt Emaille Voederschaal. Franco één veer geleverd.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 4