Nieuwigheden uit de Mekanieke Wereld. No. 18. WEGELING'S VRAAG EN AANBOD VAN 30 JAUNARM925 Schend nooit dien lossen trek, die beider harten mengelt. Daar is geen zoeter hoop, als die twee harten bindt. Meer zou hij nog gelezen hebben, ware het gezelschap niet genaderd en hadHerman, die ondertusschen Ewoua, de zwaar beladen boomen, de vruchtbare velden en de lachende akkers van St. Laurens aanwees, hen niet met zijn woorden gestoord. „Geen wonder Floris," zeide hij, „dat gij u zoo gehaast hebt om vooruit te komen. Gij hadt Isabella wat te zeggen, wat niemand hooren mocht, dan zij alleen." „Niemand heeft mif wat te zeggen, dat niet ieder hooren mag," antwoordde Isabellamaar zij sprak te haastig, om te doen gelooven, dat zij de waarheia sprak. ,,'t Is vreemd, dat ieder die bemint, of bemind wordt, zulks altijd ontveinzen en ontkennen wil," zeide Hille- {[onda. „Niet zonder reden zegt men, dat vrijen een eugenachtig ambacht is." 4- Deze plaats wordt zeer verschillend genaamd. In het tractaat der leenmannen Ao. 1478 staatBrugdamme. Ook is het oude wapen een brug met een dam, wel licht omdat er een uitwatering afgedamd werd. Doch in de meeste geschriften staat Brigdamme; misschien om dat de kerk, alsmede het dorp aan St. Brigitta was toegewijd. Het geslacht van Boraelen is een der eerste en oudste van Zeeland. Sommigen schrijven het ontstaan toe aan hertog Lippold van Zwaben, die in 838, in ver binding met Diderik later graaf van holland en Zee land overkwam, om de gewelddaden der Nooren en Denen te stuiten. Hierom werd hij met vele goederen begiftigd, zoo o.a. Borselen. Later splitste dit geslacht zich in onderscheidene takken bijv. Borselen van Veere, heer van Veere, Zandenburg, Zandijk en Kleverskerke Borselen van Brigdamme, Zoutelande, Koudekerke enz. In 't jaar 1566 werden in Antwerpen en omliggen de plaatsen, zoo ook in Holland, Zeeland en Utrecht en elders, kerken en kloosters geplunderd en verwoest. In Walcheren bleef niet één kerk ongeschonden. 4) ln 't ja&r 1574 versloeg de dappere hopman Schotte, op dezen kruisweg een partij Spanjaarden, bij Brigdamme. Hij werd later burgemeester van Middelburg. Popkensburg is een zeer oud adellijk slot, dat in 1353 door Klaas van Borselen, in dien tijd de machtig ste heer van Walcheren, gesticht werd. Na dien tijd werd er een kerk bijgebouwd, die aan St. Laurens was toegewijd, waaraan deze ambachts-heerlijkheid dan ook haar naam ontleent Die kerk onderging in 1566 het zelfde lot der andere kerken in Walcheren, doch werd ln 1644 weer herbouwd. De {heerlijkheid lag tusschen Serooskerke, Brigdamme, Grijpskerke en Buttinge. De naam schijnt, gelijk in andere plaatsen van den Deen- schen mannennaam Poppo afgeleid te zijn. „Grasjesknoopen"' is een spel van jongs menschen. Hierdoor willen zij voorzeggen, of zij elkaar beminnen en trouw zullen blijven. Dit spel schijnt aan de heidenen ontleend te zijn, gelijk meer andere spelen. DAMRUBRIEK. (Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L. Goedbloed jr. Koudenhoek 26, Vlissingen.) Probleem No. 94 (le wedstrijd Probleem) Auteur joh. van den Berg, Bussum. .1 2 3 4 5 46 47 48 40 30 Zwart 8 schijven op: 3, 7, 8, 9, 12, 14, 17 en 30. Wit 8 schijven op23, 27, 28, 29, 33, 37, 38 en 39. Wit speelt en wint. Oplossingen in te zenden vóór 10 Febr. Oplossing Probleem No. 92. Stand: Zwart: 2, 6/9, 15, 18'20, 36 en Dam op 49. Wit: 28, 32, 34, 35, 38, 43, 45 en 47 Wit Zwart 32—27 6X17 47—41 36X47 27—22 47-40 22X24 49x30 45X1 en wint Goede oplossingen ontvangen van: joh. Goedbloed, jac. Goedbloed, P, y. Belle en C. Holle- brandse te Vlissingen. W. Boogaard en jac. Boogaard te Middelburg. P. Meijers te Souburg. F. Laroes te Arnemuiden. P. Meliefste te Nieuwland. J. Daane te Zoutelan4e. Correspondentie: Zooals uit bovenstaande probleem blijkt, is dit het eerste wedstrijd-jxobleem. Hieraan hoop ik dat alle lief hebbers mee zullen dingen. De prijzen zullen bestaan uit verschillende voorwerpen, welke ih onze Damsport ten nutte kunnen zijn. De duur der wedstrijden is bepaald op 13 problemen, le. Aan de wedstrijd kunnen meedoen alle Damliefheb bers 2e. Diegene welke de goede oplossing inzendt wordt, voor 2 punten aangeteekend. Schuilt er in een goede oplossing nog een Bij-oplossing d.w.z. als er een -robleem 2 oplossi: geplaatst wordt waar 2 oplossingen in voorkoken, dan geeft dit voor de goede oplossing ook 2 pur isn en 1 voor Bij'-oplossing dus kunt u 3 punten behalen. 3e. Dat alle oplossingen vóór den aangegeven datum ingeleverd moeten zijn, wordt dit overschreden dan wor- zij terzijde gelegd. 4e Diegene dewelke het hoogst aantal punten heeft behaald is bezitter van den eersten prijs enz. 5e. Het aantal prijzen wordt nader bekend gemaakt en ook welke. 6e. Komen meerdert personen met dezelfde punten aan, waarvoor zij in een prijs voor aanmerking komen dan wordt hier om geloot. 7e. Het toekennen der prijzen zal bestaan uit een Commissie van drie personen, dewelke beslist. Van de zijde der Redactie van Wegeling's Vraag en Aanbod is een gift geschonken van f 5.— voor de wedstrijd(en), waarvoor ik mijn oprechten dank zeg. Deze f 5.— zal gesplitst worden en wel f 2.50 voor de Probleem-wedstrijd en f 2.50 voor het spelen om het Kampioenschap van Vlissingen waaraan ook prijzen ver bonden zijn. P. v. B. te VI. Hartelijk dank voor uw bijdrage F. L. te A. Behoef zooveel niet kan met 50% minder P. M. Uw opmerking is zeer juist ben dank verschul digd. Heden ontving ik een schrijven dat er in Veere een Dam-Club is opgericht. Nadere bijzonderheden ontbreken mij. Ik hoop dat dit navolging moogt vinden. Veel succes. Tevens moet ik aan ae vele Damliefhebbers bekend maken dat heden de treurige tijding is binnengekomen van het overlijden van Dhr. J. Dijkstra resp. Voorzitter der Goesche Damclub. Vele Damvriënden aie hiermede in contact hebben geleefd zullen beseffen waarin de Goesche Damclub wordt getroffen zoowel in het optre den van Voorzitter als van vooraanstaand sterke speler Zijn heengaan zal dan ook bij velen ter nagedachtenis leven. Hij rust in Vrede. De Problemist Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 1 Februari is geopend de apotheek van A. J. VAN CfCKENBURG, Walstraat Te Middelburg: Zondag 1 Februari is geopend de apotheek van J. W. VAN DE GARDE, Korts Noordstraat Beide zijn de geheele week des nachts geopend tot den Zaterdagmorgen. ABONNEERT U OP DIT BLAD HOE WORDT EEN GLOEILAMP GEMAAKT? De groeilampenfabricage in Nederland is in 33 jaren uitgegroeid tot een der grootste nationale industrieën en heeft zich hoofdzakelijk geconcentreerd in één goed georganiseerd grootbedrijf, de N.V. Philips"Gloeilampen fabrieken te Eindhoven. Zevenduizend-vierh -vierhonderd nijvere Nederlandsche arbeiders vinden op deze fabriek volop werk. Een op de duizend Nederlanders is dus reeds werkzaam in deze nieuwe, krachtige tak van nationale nijverheid en nog is het aantal arbeiders groeiend bij den dag. Welvaart, frissche nieuwe welvaart laat deze jonge levenskrachtige industrie pulseeren tot in de fijnste aderen van ons nationaal bestaan Dit succes is alleen en uitsluitend geboren uit het onvermoeide streven om een onovertroffen lamp te leveren. Om dit doel te bereiken worden kosten noch moeite gespaard en zijn de meest moderne voorzienin gen getroffen op technisch, wetenschappelijk en sociaal- economisch gebied. Van de vervaardiging der gloeilamp, van dit zoo zuiver Nederlandsche product, waarvan door de verrassende snelheid waarmede deze industrie oiftstond en opbloeide— over het algemeen zoo weinig bekend is, zullen we trachten een kort overzicht te schetsen. We moeten ons zeer beperken en kunnen slechts de voornaamste pun ten even aanstippen, want weet weleen gloeilamp is de geheele wetenschap in een notendop l Homogeniteit is het arbeidsparool der Philipsfabrieken. Dit woord beheerscht alle werkzaamheden. Homogeen ziin de materialen van de bekende Philips- fabriek; homogeen zijn de onderdeelen, die een orga nisch geheel vormenhomogeen zijn arbeid en weten schap, vader en mosder van de Philipslamp l Getrouw aan dit parool, worden in de vormerij, laagje op laagje, de vuurvaste leemen kuipen, waarin straks het glas germolten wordt, uit de hand vervaardigd. De leem die hiervoor gebruikt wordt, is tevoren nauwgezet gekneed sn gezuiverd. Ongeveer 1200 van die kuipen zijn er jaarlijks noodig, om in de behoeften der Philips' Glasfabrieken te voorzien. Dag-in, dag-uit wor den er dus nieuwe bijgemaakt. Door de stralende warmte van de groote glasovens wor den de kuipen door en door uitgedroogd alvorens in gebruik genomen te worden. Aan hetzelfde beginsel getrouw, worden de grond stoffen, waaruit het glas gesmolten wordt in de meng kamer door groote machines ge zuiverd, gezeefd en innig ver mengd. De hoofdbestanddeelen, waaruit dit mengsel bestaat, zijn zand, soda, menie en potasch. Om loodvergiftiging te voorko men wordt aan iederen hier werkzanren arbeider dagelijks eenige liters melk verstrekt. Stof- maskers beschermen hunne ademhalingsorganen. Ruime ge legenheid tot baden Wordt ge- gevén, terwijl ook de medische dienst deze arbeiders geregeld onderzoekt. Ziedaar eenige voorbeelden, hoe op de Philipsfabrieken de hygiëne in acht wordt genomen 1 Dagelijks worden niet min der dan 20.000 K.G. van het mengsel gesmolten en hiervoor zijn 12 gigantische ovens, ieder met 6 of 12 kuipen ln bedrijf, die per dag 50 ton steenkool verslinden. Het eerste gedeelte van de Philips' glasfabrieken werd tengevolge van de verhinde ring van den glasinvoer door den oorlog, einde 1915 binnen 6 maanden gebouwd; een groote prestatie, wanneer men bedenkt, dat dit be drijf als een voorbeeld kan gelden in zijn soort wat be treft inrichtingen outillage. Thans vinden er 1200 arbeiders werk. Natuurlijk is de glastechniek hoofdzakelijk toegepast op de gloeilampenfabricage, d. w. z. nier worden de glazen ballons in alle modellen en kleuren ge blazen en worden de buizen tn staven getrokken, die voor het inwendige van de lamp noodig zijn. Het glasblazen is een bij zonder schilderachtig bedrijf. Op breede platforms [Jrondom de groote blakerend# ovens, staan de stoere kerels en zwaaien de lange blaaspijpen, waarop de gloeiende glasbolletjes dansen 'en zwellen als dae- monisch© glimlichtjes. Ruim een kwart millioen glas ballons in alle vórmen en grootten worden door hen per dag geblazen. Het glasbuizen-trekken eischt bijzondere vaar digheid in het handwerk. De blaaspijp wordt daar toe, door herhaaldelijk onderdompelen in de vloeibare glasmassa, van een zware „post" glas voorzien. Deze post glas krijgt telkens een nieuwe laag om zich heen en groeit eindelijk aan tot een zwaren kegel. Daar na wordt de strooperig- weeke glaskegel opge vangen op een gloeiende plaat, die aan 'het uit einde van een staaf ge smeed is en tenslotte terwijl de glasblazers snel achteruitloopen uitgetrokken tot een lan ge buis. Het grootste ge deelte der buizen en sta ven wordt echter thans machinaal getrokken. Machines van eigen vin ding, door octrooien be schermd, worden hier voor gebruikt. Ruim twee honderd kilometer buis en staaf worden per dag in de Philips' Glasfabrieken getrokken. De ballons ondergaan een serie bewerkingen, waarbij ze gecontroleerd worden en verder geschikt gemaakt voor de gloeilampenfabricage, en de buizen en stave* worden verdeeld in stukken van gelijke afmetingen en daarna gesorteerd naar hun dikte. ln een speciaal daarvoor ingericht laboratorium zijn de bedrijfsingenieur en zijn assisteerende ingenieurs on ophoudelijk werkzaam aan de contröle der glasproduc ten en met het onderzoek naar de geschiktheid der rondstoffen, opdat alleen de beste materialen voor de hilipslampen gebruikt zullen worden 1 (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 2