Wegeling s Draag en Jtanbod Bijblad van De Avonturen van Dikke Dorus DIEREN KNIPPEN 4. Kam, ter; Kamfer. Voor Kleineren ...x... ...x... 31e JAARGANG VRIJDAG 23 JANUARI f925 No. 3 WEGELiNG's VRAAG EN AANBOD VAN 23 JANUARI 1925 Dag rtieneer, dag Frau. Zoo kleine baas, ben je ook aan het wan» delen (oekie is uitgegaan, mèt Oma. De blikken van de wachtenden gaan van het blauwe heuveltje naar Oma in de file en de mevrouw, met wie ze vis a vis staat, prijst vriendelijk, als gold het Oma's eigen verdienste: ;,En wat praat hij al aardig, wat een flinke jongen Een haastige meneer strooit een deel van z'n pas gekregen geld op den grond. Als een ekster vliegt oma's kleinzoon er op af. (oekie oprapen biedt hij vriendelijk aan. De meneer, blijkbaar behebt met een zacht en geduldig gemoed, antwoordt:,,O, alsjeblieft". Bruin en blauw, niets dan wol en onbe holpen'ijver, duikt Oma's logeetje naar den grond Met z'n dikke handschoentjes graait mi glijdt hij achter de verlorenkwartjes aan, londer eenig resultaat. En Oma's heele file *n de file van de spaarbankboekjes en de tile van de postwissels en aangeteekende stuk ken hebben alleen aandacht voor de vruchte loze bereidwilligheid op den steenen vloer. Dan trekt de geduldige meneer z'n hand schoen uit o, als het maar wantjes waren, naar het zijn echte handschoentjes, die Dma bij het aantrekken de griezelige gewaar wording hebben gegeven, dat haar klein zoontje aan elk handje opeens wel twintig vingers had. De meneer grabbelt zelf z'n verloren schat ten bijeen buigt dan vriendelijk naar Oma, die zich wat verlegen gaat voelen onder al die aandacht en zwijgende hulde. Want ze is dat allang niet meer gewend. (Wordt vervolgd.) Plak de plaat op dun carton, en vouw dan de plaat op stippel lijn A dubbel. Knip nu zoo de figuur uit, de kop slechts éénmaal. Daarna knipt ge aan weerszijden de gearceerde (gelijnde) deelen uit en bevestig de kop met behulp van een papierbinder tusschen beide helften. Door de pooten van één te buigen kunnen jelui het dier laten staan en z'n kop omhoog of omlaag laten dragen. Ook kunt ge het fraai kleuren. VOOR DE JEUGD. Raadsels. Oplossingen der raadsels uit het vorige nummer Voor Grootei<en 1Vingerhoed. Hinde, roer rier, degen, rivier. 2. Napoleon. N apoleon. Adelaar Pampus Opera List Ems Os N 3. Ada, Adda. M E L K E Z E L L E V E K L E M ®en geplukt, Liesje (Zebra) Het papier voelde erg kLAM Aan. (Lam en Lama) Jan ging met KO En Bert fietsen. (Koe) Ga je dikwijls naaRAM- sterdam (Ram) 2. Sprot, sport 4. Rok, rog, rob, rol, ros. Om op te lossen. Voor Grooteren t. Maak eens bloemen van De bromtol te Wal eer liet Ali Kee Ans lek rok Poes in oor 2. Welk vischje kun je maken van een roofvogel en een kunstige weefster? 3. Op de kruisjeslijnen komt de naam van iets, dat ik hoop dat jullie graag leest X .X X X X XXXXXXXXXXXXX X X ..X.. X X 1e rij een medeklinker 2e rij een deel van een vrucht 3e rij een boomsooort. 4e rij het woord voor aarde, als hemellichaam. 5e rij een ander woord voor voetganger. 6e rij een vertrek voor zeer jonge menschen. 7e rij 't gevraagde woord 8e rij een opgave van winkelwaren. 9e rij een smakelijk koek je. 10e rij een sappige zuid vrucht. 1 le rij een edel viervoetig dier. 12e rij een gewicht 13e rij een medeklinker 4. Maak eens een stad op java van Boer guit zn Voor Kleineren 1. Met g als beginletter word ik gegeten, met p ben ik een ander woord voor vracht voor brieven enz., met k ben ik nooit lang en met f ben ik een sterkte. 2. Welke vogel wordt, als men zijn eerste letter door twee andere vervangt een getimmerte? 3. Verborgen bloemen Heb je gisteren nog aan je rok genaaid Was de oppasser ingeno men met zijn fooi Onze lesrooster is heele- maal veranderd. Jan Kool is chocolade gaan halen. 4. Ladderraadsel -p -f- -f- -P -P - ~P -P -p Ie (bovenste) sport een ri vier in Zuid-Holland 2e sport een groot rijk in Azië 3e sport een academiestad in ons land. 4e sport een waterplas. 5e sport een stad in Noord- Brabant 6e sport een zangvogel 7e sport een stad in Drente 8e sport een hondennaam 9e sport een timmermans gereedschap De woorden bestaan allen uit 5 letters en de middel ste letters vormen, van bo ven naar beneden gelezen, den naam van een groot dorp in het Gooi. Voor Jong en Oud r r 137 Toen meneer thuis kwam ging hg juist in de stoel zitten waar vriend Karl zich schuil achter hield. 138 Toen belde hij om het meisje. Maar Dora verscheen niet 139 Woest liep hij door hot huis, naar de keu ken en zocht overal 140 Radeloos liep hij de tuin. in .Politie P De buren keken verschrikt over de schutting.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 9