Prima eigen gesmolten Rundvet 50 ct. per pondspak. Per 10 pakken 45 cent. GEMEENTE VLISSINGEN UITGIFTE EENER 6 pCt. LEENING Groot f650.000.-Nominaal OLD ENGLAND" Groote Jaarlijksche Balans Opruiming Eene PARTIJ RESTANTEN tegen extra lage prijzen 75 cent ledereen ABDIJ H. RABBERS Go. 14 DAGEN Goedhoope ARTIKELEN in Emaille, Glas en Aardewerk S H. H. F. FASTENAU Az. Wed. L00IJ ZWART MERINOS Openbare Vergadering Vlissingschs straat 62 Middelburg Eén oogenblikje Heeren Mode Magazijn DE ABDIJ 1 DE ABDIJ DE ABDIJ AANBEVELEND A. P. HUIJBRECHTS GROENEWOUD 55 VLISSINGEN DOE HET NU! kost 1 bloc SCHRIJFPAPIER „SAPIOL" ipeloos/ye/c/ Heden ontvingen wij groote zendingen Nette Bediende „De Historiciteit van Jezus" ALEWIJNSE's Ochtendvoeder Voor de a.s. Bal-Masque's O. M. SMOLDERS Koffie aan ouden prijs in Obligatiën van f 1000.- elk VRIJDAG DEN 23sten JANUAR11925 99 ®U PCf. 99 Verder geven wij 15 pCt. korting op alle voorradige Goederenuitgezonderd Boorden, Fronts en Manchetten Togal Tabletten Gist Termine Tabletten Poters Llnla Tabletten Emser Pastilles Wybert Tabletten Kukirol, Rodent, enz. enz. L. P. OLIJSLAGER W. DE NOOIJER DRUKKERIJ H. WEGELING DRUKKERIJ DE LANGE JAN W. H. MICHELS L. CIJVAT, beduidende prijsverlaging van Kleeding naar Maat Enorm is onze sorteering ♦J VERSCHE BOTER H. H. COIFFEURS 11 radio Ontvang-Toestellen Kanaalstraat a 58 Prof. Dr. «I. DE ZWAAN C. C0RNELISSE MET PRIMA LEDER H. BERGMANS HALT I Aanbevelend F, COZIJN L. CIJVAT, WEGELING'S VRAAG EN AANBOD VAN 23 JANUARI 1925 Ondergeteekende bericht dat de in schrijving op bovenvermelde leening is opengesteld op van dea vm. 9 uur tot des nm. 4 uur te haren kantoren te Amsterdam, Rotter dam en 's Gravenhage en te Vlissingen ten kantore van de Heeren P. J. SIEGERS A ZOON tot den minimumkoers van met reoht van voorkeur voor inschrijvin gen boven dien koers, zooals in het pro- speotus is omschreven. Prospectussen en Inschrijvlngsbrie- ven zijn bij bovengenoemde kantoren verkrijgbaar. INCASSO-BANK. AMSTERDAM, 19 Januari 1925. LANGE DELFT H 4, MIDDELBURG Zie Etalage Zie Etalage Zie Etalage Schilder en Behanger Noordstraat 41, Vlissingen (100 vel) met 100 prima witte Enveloppen U betaalt hetzelfde bedrag allten voor Uw schrijfpapier. Bij ons ont vangt U er nog 100 enveloppen bij Noordstraat 44 Vlissingen L. Delft B 144 Middelburg Koopt UW Wij zijn SCHRIJFWAREN QOEDKOOIP I Dij ons I i ffrTMI Afslag van Kolen Alles prima Eierkolen 50 cent per mud Nootjeskolen 50 ct. Grove Stukkolen 80 K.G. per mud en per half mud Vrij thuis bezorgd. Maandag 26 Januari a.s. te beginnen Bastalhuis Walstraat 113, Vlissingen uit alle kringen en standen gebruiken zo tegenwoordig de allerfijnste Nooit werd een klacht ge hoord I Iedereen roemt do kwaliteit. Aanbevelend, Bouwen Ewoudstr. Vllsa. H. H. PLUIMVEEHOUDERS Doet In uw Ochtendvoer iteedi Welflert Oohtendvoer te koopen ZONDER „SAPIOL" Elerproductle overweldigend Fabrikaat Dr. B. J. C. TEN HENNEPBJzn., Rijksplulm- veeeonsulent, Rotterdam. Alleen verkrijgbaar bl] J. P. MAARTENSE Bin., voorh. Q. DEKKER VlasmarktL14 Middelburg Dan krijgt Holland weer [de kracht, Die door dichters werd [bezongen, Van ons stoere voorgeslacht. Aanbevelend, Scheldestraat Vlissingen te ea 2e Hypotheken Credtetea voor iedereen zeer billijke condities. Glaee de Vrieselaan 19b Rot» tord*™. Roet*, voor antwooed MIDDELBURG Prima Stoffen Correcte Pasvorm TELEFOON 371 Ovenapaimtn Zenuwen drtrusi en dit Mdtrt uwotgen ven f OVCRPftlKKGLDt ZEMUWIM remMmfU/WiAWV Zenuw foóJe Men TScA Waeövoorel c^hywor^jn «en oen neem nUNHAADT iüJlllUl" iijffTTiiTffuiiinRiiinffiiiTlffniinffiTiilt^iTiluffTiin^tTniIff!uitSmtiihffTTilu^TTiiTTmTiiJiFTTiiTfffTiiiTI w. DC Zie Etalages Aanbevelend ST. JACOBSTRAAT 22 VLISSINGEN iin^niii'Ei ruTWTuiiiir!?. TE KOOP Vlaskaf, ook voorradig Zaailijnzaad. DANIËLSE, Lange Viele, Middelburg voor vijf en zestig (f 0.65) per pond gaat niet. maar allerfijnste heeft dank zij de geheel moderne bereiding dezelfde voedingswaarde en fijne smaak. Aanbevelend, Kerkhoflaan Vlissingen gevraagd, goed kun nende eeheren. uit voorraad te leveren Ook ruim gesorteerd In Oncfsrdsslsn en Philips Radiolampen Aanbev., P. J. v. AARTSEN Segeeritraat Middelburg Ontvangen PRACHTIG aan concurreerende prijzen F. N. QRIM8 Koudekerke Souburg Prima Goudsche en Leldsche Kaas, Edammer Kaas, Boter, Eieren en Margarine Prima Cornedbeaf k 12 ct. per ons. Ruim gesorteerd in Klompen en Zeildoek Sok ken, Sponsen, Zeemlappen, Dweilen en Borstelwerk D. DE SMIT Ondergeteekenden noodigen U dringend uit tot het bijwonen van een In het Concertgebouw Emmastraat Vlissingen op VRIJDAG 30 JANUARI a.s. 's avonds 8 uur Spreker OnderwerpHoogleeraar te Oroniagen. Vragen mogen worden gesteld. Alle plaatsen zijn vrfl. Het Comité Ds. W. A. B. TEN KATE, Herv. Pred. Mej, W. VAN DER BEKE CALLENFELS. MR. J. A. GROTHE VAN SCHELLACH. P. LANDSMAN. MOLL. Vlei. J. PETERS. I A. SLAOER. Dr, J. P. VERMAAS, Arts. Dr. J. J. WOLTERS, Arts. OVERAL VERKRIJGBAAR Pakken van 6 Kilo 11.20 per pak waarin verpakt keurig porselein Eierdopje Baaltjes van 50 Kilo f9.50 per baal waarin verpakt Emaille Voederschaal. Franco één veer geleverd. ruim voorzlon In good* C0STUME8, door igontoohip ..nar primo oottumlor ALLES to lemon. Teven, ruim voorzl.n In «lil toortin DOMINO'S on onder. MASKERS, BARNEERIN0EN voor ooitume*, SERPENTINES, MUT8EN, tnz., tnz. Hit «dm voor «lil fmtin In rulmi torturing li hit migizljn vin illi mogilljki FEESTARTIKELEN AANBEVELING, DIZI WIEK NOO SOUBURG KLEERMAKERIJ SW Soiled adres voor het vervaardigen van Dames-, Hesren-, Uniform- en Kinder kleding. Ook keeren en repareeran, tevens Dekens overtrekken. Nette afwerking. Billijks prijs C. W. GEBRAAD Hoeren Zolen nn Hakken f 2.26 Dames Zolen nn Hakken 11.50 Alle soorten Schoenwerk naar maat. Ie kl. afwerking Scherminkelstr. 20, Vlise. Je adres voor Emaille, Ge galvaniseerde Huishoudel. Artikelen, Borstelwerk, Spie gels Enz. Speciaal adres voor H, H. Kooplieden. Vllss. straat I 171 M'burg Huismoeders, denkt U er aan I Er zijn heel veel mer ken, maar er ia maar een merk Dat is vast ook uw merk Aanbevelend, Scheldestraat Vlissingen Doet uwe ,ln koopen uitsluitend bij de ad verteerders In dit blad. HIJ APOTM LH DMOGIMLff ♦1 Adres Bur. Vr. en Aanbod. Breewater8traat23Vli88ingen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 8