f I i I I Groote Rotterdamsche Verloting Ie PrilsEen complete Stal Vee E UITROEPERS RUBRIEK VRAAG EN AANBOD koop NOG SLECHTS VIJF DAGEN KANS 1 OP 25 koop gevraagü Oevrciagd huur rc huurgevraag knstüanbiedingc Nieuw Model MARINE-PET f Trekking beslist Woensdag 28 Januari a.s. PRIJS PER LOT 1 GULDEN WEGELING'S VRAAG EN AANHOD VAN 23 JAUNARI 1925 Gladiolen W. Francke Az. 0. Kap8lle230 L. VAN BENNEK0M Het Rijk der Vrouw Panorama lezen Is eigen belang. Premleleenlng Loten 50 ct. Trekt 2 Febr, Spreekt s n Uitroeper In deze rubriek» teeds tot het koopkraotitlg publiek I hou K.ö. Wijn 3 VI S electrische Lampen, Plano- Orgei, oud-hollandsche Canapé, Damesfiets, Schilderijen, enz. Koopt nog hodon oon Lot van do In totaal 100 waardevolle Hoofdprijzen en 900 prachtige Luxe en Huishoudelijke prijzen Drukkerij H. WEQELINQ Drukkerij DE LANGE JAN HAAST U I VOORRAAD BEPERKT Dlenstaanvragen I II I I 1 I I I 11 I t I I I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I III II I I I 1 Prljf dezer advfert#nti^ van 1—4 regels 50 cent, Iedere regel meer 10 cent (tot een max. van 1'» Bestelt nu Planttijd Februari—Maart PER 100 f 2.60 PER 1000 f 20.- Flinke bloeibare Bollen in 5 kleuren Alles franco thuis MAGNESIUMKALK KUNSTMEST „EMBI" Oener. vert. v. Nederland Boul. de Ruyter12 Vlitsingen W <>AI FT Walstr. 63 Vlissingen Een abonnement op en kost samen per week 25 oanl Qeef U nog heden op Drukkerij H. Wegeling Noordstraat 44, Vlissingen Drukk. De Lange Jan L. Delft B 144, Middelb. Magazijn De Cost gaet voor de baet uit Te koop gevraagd alle soor ten Zakken, onverschillig wat, tevens alle soorten Embal lage te koop Koestraat 293, Middelburg Hoofdprijs f 10.000.- Trekkingslijsten gratis M. OEENSE, Markt B 116, Arnemiuden Wat kost een advertentie in deze rubriek? Voor abonné's op vertoon van kwitantie, 5 woorden gratis, de rest 5 cent per woord. Voor nlot-abonné's i 1 tot 5 woorden 40 cent, de rest 5 ct. per woord. Advertentiën uitgroote letter gezet en handelsadverten- tiën worden 30 cent por regol berekend. Adres Bureau v. d. Blad of Br. nokost voor iedereen 25 cent •xtra. Cadzandsche Biggen Z. Zachariasse, Blggekerks Cadzandsche Biggen Jobse, Blggekerke Eenpaards Boerenwagen M. Meijer E 72 Domburg Prima vroege zetaardappelen, mithlotheam. W. Jozlasse, Serooskerke. 10 K.O. Wagenaarsboonen C. Brasser Koudekerke, 2 drachtige Qelten Padwcg B 46 Souburg Fototoestel 9x18 met toebehoo- ren Kasteelstrist 76 Vlissingen Groots lachthond Noordstraat 8 Vlissingen Slonsharp met Nummers Bouwen Ewoudstraat 5 Viiss. Kinderwagen A. Midavaine Vllssingsche weg B 159 Koudekerke Een driehoekkachel en een paar kleine Qouden Krullen A 42 St. Laurens Een Kalfkoe J. de Lange Oostkapelle Oroene Vulkachel en Keuken- buffet Noordstraat 59 Vlissingen Heerenfiets Flesschenstraat 9 Vlissingen 2 Voedsters (Ras) J. Koole Koudekerke Esn jonge Trekhond bij: P. rrancke As. B 127 C kerke De Autogarage Brakstraat Klein Slon Noordweg, klein Winkel huis en Burgerbovenhuis ook alles te huur, winkelhuis en bovenhuis direct C. Geensen Orljps- fag Corbijn bij de Molen Koude- Vsrbeterde Wagenaarsboonen 1. Corl Verke Een Kalfvaars aan de rekening D. Vos Koudekerke ekket en Friesche Rokken Lelienlaan npeeën ssingen 2 Konijnen Lange Zelke 52 Viissingen Kist met Kalfaatgereedschap Kasteelstraat 43 vlissingen Prachtige beste vlugge trekhond trekt voor en onder de wagen, ook zeer aanbevolen voor jagers Adres Noordstraat 77 Vllsgingew 8 Legkippen (poeljes) Slijkstraat 20, Vlissingen aarllng Vaarsje Jan de Pot er Koudekerke SM nkelhulsle K, Noordstraat E li, M'hurg Bodeswagen en Tafclkastje W, Llevense, Zoutelmide Mangclmolen (Konraad) P, Wisse, Mellskerke Tuimelkarn A. de Visser, Veere Barnevelder haan (ras echt) Noordweg 224, Middelburg Een IJzersterk Lemoen voor groot aard. A. v. Sluijs, Seisweg, iddelburg onge Trekhond 10 maanden Kesteloo, Middelb. weg ulkachel geschikt voor winkel of groot vertrek Hendrikstraat 46, Vlissingen Verplaatsbaar Loodsje Oranjestraat 2, Vlissingen Mooi sterk Fornuis Walstraat 113, Vlissingen 8 Poeljes, 4 jonge kippen met haan (ras Koekoek Plymouth- rochs) ren met nachthok Noordstraat 67, Vlissingen Drachtige Geit Joos Verhage, Koudekerke Zandstraat Q 190, Middelburg de Witte Koudekerke Poters en Kriel L. Qeschlerc Koudekerke Een jas n de HuiBje Tuindorp D 88 Souburg 2 Damesfietsen spotkoopje Qlaclsstrnat 117 vlissingen Verplaatsbaar houten Schuurtje lz. House, Koudekerke Veerwagen. P. de Klerk, Seis weg, Middelburg Jonge Konijnen. Nieuwe Vliss. weg C 180, O. W. Souburg Of te huur een Huls op Groote Abeele Nieuwstraat B 50, Souburg Drachtige Zeugen, gebigde Zeu- gen Simon Janse Nieuwland onge witte Onns )e Kljcke Breeweg landwagen PouweJ Vrijburgstraat C 73 Souburg Circa 500 K.G' wltteboonstroo J, C. Koppejan Tramstation Zoutelande As met wielen P. Qeschiere Ez. Blggekerke Melkbussen en een kleine Boter- tobbe Thorenaar, Zouteland Patrijs Krielhaan Dokstraat P l/ö Middelburg 35 Kilo Zaaierwten wonder van Amerika ook per Kilo D. Pouwer Vrijburgstraat West- Souburg Emanuël van Meteren. Het Mar telaarsboek, handleiding Catechi satie door Jan Nupoort Heerenstraat H 122 Middelburg Een Slachtgeit Buttinge B 157a.Qrljpskerke Konijnen Zw, bont Hollanders 2 jongen 2 maanden oud, een ram 10 maanden M. Qeense Amemuiden Tuin- en Landbouwzaden Nieuwe Oosterschestraat 86 Middelburg Een nieuw gouden Heerenhorloge Adres Bureaux Vraag en Aanbod Een drachtige geit. P. Cijvat, Koudekerke Paardeboonen. A 103 Koudekerke. Gerstestroo en waterlaarzen. L. Verhage, Koudekerke. Gerstestroo. H. Ova, Koudekerke Zetaardappelen, muizen. B 85 Duinweg, Koudekerke Tuig voor pony. de Schipper, Koudekerke enige meubelen. Bellamypark 30, Vlissingen Kleerkist. M. Marinuise, Koude kerke, dorp. Oude Viool, kist, strijkstok f 11. St. lacobstraat 7, Vlissingen. 136 roeden bouwland aan den Boschjesweg. Jac. Koole B 192, Koudekerke. Kamerkachel Evertsenstraat 1, Vlissingen. Kapokbed, Oummi-overjas en kleerkist. Oranjestr. 24, Vliss. Rattenvanger. Breestraat 14, Vlissingen, Tulnlerswlssen, lage prijs. F. Stroo, Nleuwendijk 21, Vliss. Buff Orpington haan. Nieuwstr. B 60, O-Souburg. Spiraal matras, nieuw, van 25 voor 14 gulden. Adres Bureaux vraag en aanbod Prachtige Loopvarkens en prach tige Zeeuwsche Blauwe Aardap pelen thuis bezorgd aan lage prijzen W. Duvekot Vrouwepolder 1 paar sneeuwschoenen met kuit- kappen Palingstr. 13, Vlissingen 7 witte kippen en kinderlcdikantje Ritthemschestr 398, Souburg Goudreinetten en Bellefleurs S. Duvekot Serooskerke 14 olmen boomen, geschikt voor werkhout. Woutersc, St. Laurens andkar en hittekar. Seisweg R 112, Middelburg Een handkar Seisweg R 111, Middelburg Gekalfde vaars Joh, de Visser, Domburg Tortelduif. GoeschekorenmarktP 56, M'burg Zes jonge kippen. Sleperssingel Q 170, Middelburg Prismakijkers en wollen dekens Winkelmanstraat 16, Vlissingen 3 groote kijnijnen, waarvan 1 met 5 jongen. Tuindorp D 89, Souburg Zwartstroo. P. Gabrielse, E 19 Westkapelle Groene Savoije kool. Karelse Biggekerke Groote kisten. Koestraat 293, Middelburg. 6 jonge hondjes, 6 weken oud Kuiperspoort Q 85, Middelburg Mooie speenvarkens P. Boone Bz. Serooskerke. Alle soorten Stroo en puike blau we Aardappelen Bode Janse Westkapelle 25 bos Erwtenstroo P. janse Az., Blggekerke Een Drielingen Menwagen en te huur klein Woonhuis S. Dingemanse, bode, Buttinge, Qrijpskerke Blauwe Zetaardappelen J. Abrahamse, St. Laurens A 66a Een 2 persoons Canapé f 15 A. G. de Bruin, Turfkade H 176 Middelburg Petroleumgaslamp, Toiletspiegel op Standaard. Kast, klokje, Win terjas. Regenjas Kasteelstraat 90 boven,- Vliss. Mahonie Linnenkast Seisdam 19 Middelburg 15 voer Stalmest Bode Luteljn Koudekerke Een mooie Boxhotld voor spot- prljs Noordweg 39 R M'burg Een schitterend Electriseerappa- raat met toebehooren. Orlgineele Wohlmuth Prijs f 1Ö0. Adre«biiI£fLliiLJiI££fl— Damesfiets jodengang 231 Middelburg Mooie ouaerwetsche Kastklokken 't Zand D 189 Ladders 16, 18, 20 sporten Konraad Blggekerke 2 Loopvarkens A. Jansen Zoutelande Vroege Stamdoperwtcn J. Koole Jz. St, Laurens Kon. Qoodgokourd bij ■••lult van 8 Mei 1984 No. 48 t.w. 1 Paard, 4 Koelen, 1 Varken, 2 Schapen, of een 4-persoons Auto, naar keuze van den winnaar. NOORDSTRAAT 44 - VLISSINGEN LANGE DELFT B 144 MIDDELBURQ Vet Varken C. Wisse Mariekerke Mangelrasp Macnielse Ritthem 500 K.G. Zwaanhalsgerst S. de Visser Mellskerke Groote Spiegel Boulevare Evertsen 6 Vlissingen Een blauwe Kinderwagen Fransche Kerkslop 9 Vlissingen Eikenhouten Kleerkist A 61 Meliskerke Land- en Tuinbouwzaden C. jasperse Meliskerke Tarwestroó W. Marijs Biggekerke Vette Vaars en Veulendragend Paard A 92 Meliskerke Speenkonijnen C. Caljé Biggekerke Een 2-pit8 groen geëmailleerd Ga8Comfoor Adres Groenewoud 55 boven, Vlissingen Slachtgeit en 1 H.L. Uien A 7 Biggekerke 500 bossen Gerstestroo C. Wielemaker Biggekerke Naaimachine A. Bimmel Blggekerke Een Tilbury A. de Pagter Middelburg 7 Kippen en Haan, Poeljfcs met en Hok Bloemenlaan 4 Vlissingen Mandoline Tulpenlaan 9 Vlissingen Een Werkfiets Rozenstraat W 255 Middelburg Bruine Wintermantel Nijverheidstraat B Vlissingen 500 K.G. Bonte Zetaardappelen A 36a Serooskerke onge Fokshond Wattel Bz. Serooskerke Zware Kleerkist A 10'a Serooskerke Kabinetkachel met Nikkel A 109 Serooskerke IJzeren Mustaardwisschen, 30 cent per honderd De Ligny Serooskerke Traplooper met roeden Noordstraat 37 Vlissingen Prima Kapokbed J. Toissain Souburg Bravo's Zetaardappelen C. Koster Arnemuiden Ik Koop en Verkoop tweedehands Meubelen en laat mij aan huls ontbieden. Portokosten worden vergoed Mej. van Biemen Lange Zelke 27 Vlissingen Kachel J. Geldof B 13 Koudekerke Een Koe aan de rekening J, Brouwer, Duinwegje, Domburg Een Stierkalf J. Minderhoud Chrz., Domburg 200 K.G. Kleiperen Roode Leeuw Domburg Een mooi Vaarskalf Joh. Wattel Domburg Bijbelverkl. Matlh. Henri O. en N. T. Dorpzicht Domburg Boomen, Planten, Tuin- en Land bouwzaden K. Cysouw Jz., Molenweg C 90 Westkapelle Een Mantel Flesschenstraat 16 VllsBlngen Kinderwagen Oranjeplein 163 Souburg 15 Poeljes volop aan da Leg Vrouwestraat 20 Vlissingen Een Kinderwagen Dijkstraat 47 vlissingen Ma 2 Manskanarles Glacisstraat 70 Vlissingen Lijnzaden. Pootaardappelen en Zaaigranen K. Cijsouw Jz. Molenweg West- Spekstandanrd De Voogd N. Abeele Souburg Wieg en Kinderwagen N. Vlissingscheweg C 179 A Souburg Droge Mustaard en Klljfhout Castel C 20 Souburg Eenloops lachtgeweer cal. 16 Centraal, een Harmonica, Man- gelmoten merk Konraad cn Poel jes C. Datilclse West-Souburg C 18 Een Carillon voor Orgelbegelel- dlng M. Verhage Rltthemschestraat B 410 Souburg Broelramcn Joh. de Visser Angtekcrkc Een Trekzaag No. 85 Angtelcerke Tarwestroo A. lobse St. Jan, Domburg Boerenhoed W, Bakker B 10a Domburg 40 K.G. S, 119 Zoute alotten ande 600 struik Knolselderij I), Kodde Zoutelande Handkarn Duinzicht 154 Zoutelande Ku If vaars of in ruil tegen jong Vee Nieuw Erve 44 Zoutelande Drachtige Geit Kcrkhoflnnn 52 Vllsaingen Kinderledikant Koudekerkscheweg 53 Vlissingen 6 mooie Stoelen met Tafel Noordstraat 41 Vlissingen Wegens vertrek Tafels, Stoelen, 2-persoons IJzeren Ledikant met Resorts en Veerenbed, Kleer- kisten enz., enz. Adres Hotel de Hoop Nieuw- straat 29 Vlissingen 1 Mahoniehouten Kast Hendrikstraat 44 Vlissingen Een Engelsch 2-persoons Ledi kant Robbijns Boulevard Bankert 26 Vlissingen 5-jarig Vosbles Merriepaard mak vjug klein model genegen te ruilen tegen 2-jarige merrie P. janse Ritthem Kalfkoe W. Ovaa Ritthem Apoelstammen, Bruineboonstroo Koppejan Boomdijk Ritthem Heerenrijwiel Vlissingscheweg B 180 Koude kerke 2 Rioolpljpen 6 Meter Tuindorp 1 Vlissingen Emaille Keukenfornuisje 10 gld Slijkstraat 22 ben., Vlissingen 400 K.O. kleine aardappels A 81, Souburg Vette kalveren C. Kerkhove, Aagtekerke Een rolveger Walstraat 28 boven, Vlissingen Een Meubelmakerswerkbank Bellinkstr. Q 195, Middelburg Kooi voor tortelduif Adres bureaux vraag en aanbod. Vette geiten J. Wattel, Oostkapelle Sneeuwklokjes Daan Boijenk, Oostkapelle Een huis met grooten tuin en boomgaard, omtrek Middelburg of Vlissingen Brieven onder No. 1028, Bureau Vraag en Aanbod Door particulier een één- of twee cylinder motor-magneet Brieven onder No. 1027, Bureau Vraag en Aanbod Een kamerkookkachel Arsenaalstraat 2, Vlissingen Kleine partij oude Straatkeien. Boschzicht Ritthem. Twee nette Kostgangers Adres Bureaux vraag en Aanbod Een wasch Tuindorp D 68, Souburg Nette wasch, bleek en regen water Vlissingscheweg A 106, Koudek. Wasch Lammenstr. 25, Vliss. Kostgangers Flesschenstraat 2, Vlissingen Wasch, bleek regenwater aan wezig B 97b Koudekerke Gevraagd Telers voor erwten en boonen op contract. L. Jozlasse, Serooskerke. Verbouwers contracterwten ge vraagd. C. Dingemanse, Biggekerke. Een huls A. Ahrahamsche, Schellad Een huisje, voor 2 menschen liefst boerenmenschen AdreB Bureaux Vraag en Aanbod Een wonig Scherminkelstraat 23, Vlissingen Bovenwoning, nette stand Lampsenwstraat 17, Vlissingen Bouwland Vrljhurgstraat C 110, Souburg Benedenwoning voor klein gezin Glacisstraat 21, Vlissingen Tegen Mei een longen of stn- komendc knecht gevraagd bij B. Koole, Souburg Een flinke Dienstbode ofWark- vrouw Adres „De Zwaan" Souburg Met Mei een hand- of aank. knecht K. Verhage, Koudekerke Nette werkvrouw Noordstraat 69, Vlissingen Met Mei een handknecht die met paarden kan omgaan P. Ovaa, Ritthem Meisje voor de morgenuren Adres Bureaux vraag en aanbod Door huwelijk met Mei een meid en een aankomende knecht, die melken kan gevraagd bij H. Brasser, Koudekerke Hoofd eener school biedt te Vlis singen Privaatlessen aan tegeu billijke voorwaarden. Brieven no. 1030 aan Bureaux Waag en Aanbod. Kleermaker vraagt keerenrepa- ratiewerk Oude Markt 35, Vlissingen Diversen Lotharinger ram ter dekking Kuipers poort Q 85, Middelburg i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 7