Coiip. Melkinrichting WALCHEREN ROOMBOTER I I J9JS 90 9MNVV VH1X3 PU ROL Krakelingenveri Paul v.Sluijs&Co. Een Winkel- of Woonhuis te Middelburg, onverschillig waar. EET PAUL'S BROOD HAARNETTEN (Model Badmuts] A.J.W. DENIJS Ie klas Toiletzeep J. VAN BOVEN Filiaal Aagje Dekenstraat 8ivvaisaoovr 'is 7 pCt. Korting 7jjCtJ(ortlng 7jiCtJ<orting 7jiCtJ(ortinc[ De groote Opruiming begint heden Prima Hoest- geneesmiddelen OP DE PLANKEN BURGERLIJKE STAND^ Onze prima per '|t K.G. MT f 1-22" N33NISSI1A ufjzeBeiAi Buimox "K)d 02 Te Huur Gevraagd: Aanbevelend C. J. PAUL A. J. DELST, TE KOOPs. Het geachte Publiek WAGENAARSTR. 9 J. KOPMELS A. BENIEST, WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 23 JANUARI 1925 •en 8tuk gewoon glas, dat men door middel van een kaars» vlammetje zwart laat branden. Tentoonstelling. De derde Nijverheids tentoonstelling van Handel en Nijverheid te Middelburg zal plaats heb ben van 20 tot 28 Mei a. s. We hebben het vaste ver trouwen, dat ook deze tentoonstelling weer uitstekend zal slagen. Kranig. Te Amsterdam heeft een gewoon diamant bewerker kans gezien om in 8 jaar tijds zich op te wer ken tot doctor in de letteren en wijsbegeerte. Tengevolge van den dikken mist is Maan dagnacht bij het fort „De Ruyter" te Vlissingen, het Engelsche vrachtschip „Goodey", thuisbehoorende te Llanley, aan den grond gevaren. Het .schip zit ongeveer 4 5 meter van den wal. Sleepbooten zijn ter assistentie derwaarts vertrokken, doch het is hun niet gelukt het schip vlot *e krijgen. Als er niet spoedig andere hulp opdaagt, zal het schip vermoedelijk verloren zijn. Als een hooge zeldzaamheid dient vermeld, dat bij een bewoner te Vlissingen een vlinder is gevangen. Het diertje is voorzeker te vroeg ontwikkeld, of krijgen wij geen winter meer. Auto-ongeluk. Naar men ons mededeelt, is gisteren van een der Provinciale booten een auto te water ge reden op ongeveer 100 meter van de haven te Vlissingen. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. Pleines' Kon. Zeepfabrieken en het Radio-wezen. Zij, die zich Maandagavond 1.1. rondom hun Radio- loudspeaker hadden geschaard, hoorden heel duidelijk, wat de H.D.O. in Hilversum vertelde omtrent de vinding rijkheid van Pleines, die zijn nieuwe korrelzeep MARCON noemde. Ook in de Radio-wereld, maar inzonderheid aan de Ned. Seintoestellen Fabriek, heeft het de aandacht ge trokken, hoezeer de N.V, Kon. Zeepfabr. De Duif, voor heen Chr. Pleines, te Den Dolder, erin geslaagd is, de Marconi-gedachte in verpakking en verkoop-systeem tot eigenaardige uitdrukking te brengen. Een reclame op de verpakking van een zóó overal gevraagd verbruiksartikel zal zoowel aan het Radio-wezen als aan het Pleines- fabrikaat zelf ten goede komem Inderdaad goed ge vonden I Morgen Zaterdag 24 Januari geeft de afdeellng Tooneel van de zangvereeniging „De Volksstem" een uitvoering in het Concertgebouw, Bmmastraat. Opgevoerd zal worden„De Zee Reinigt", tooneeispei in 5 bedrijven van Charlotte Ejlersgaard. Vrijdag 30 Januari openbare vergadering in het Concertgebouw, Emmastraat, Vlissingen, waar zal spreken Prof. Dr. J. de Zwaan over het onderwerp„De Histo riciteit van Jezus." Zie verder advertentie in dit blad. Vlissingen van 15—21 Januari 1925. OndertrouwdM. Saman 27 en A. A. Vollemaere 26 J. C. W. Gebraad 26 j. en J. Jacobse 27 Getrouwd: A. J. v. d. Bi J. Degener 44 en C. BevallenM. A. Harent 1 22 I. en H. A. Bieze 20 j. E. Collet 32 j. £eb. Verstraete d. M. Piek geb. Valkier d. S. J. Bostelaar geb. v. d. Luijster z. M. M. Aapealagh geb. Lvsebettena d. j. v. d. Heij den geb. Brouwer d. J. Arendse geb. Wijkhuijs d. J. F. E. v. Dijk Soerewljn geb. Dross z. P. J. Lagace geb. Boucherie z. Overleden i J. Krol |m. 69). J. W. Toet z. 7 d. 1. Maartense echtg. van C. Govers 34 j. W. Louwerse lm. 56 j. T. Havinga wed. van C. v. d. Wal 80 1. K. Burgerhoff echtg. van H. Plasse 66 j. A. de Nooljer )m. 26 j. OOST» WEST-SOUBURG van 1-14 januari 1925 Geboren Jannetje, d. v. Dammis Marinus van Solingen en Tannetle Plèternella Boone Louis, z. v. Johannes lacobus de Ruiter en Catharina Elizabeth Lacroix Maria Anna, d. v. Hendrik Cysouw en jozina Poppe— Maria Adriana, d, v. Cornelia Verburg en Tona Geelhoed Piet, z. v. Jan Lodevlcus Kramp en Adriana Wlllemina Stroo Leendert, z. v. Krijn van Wallenburg en Maria Wllhelmlna Kaashoek Suzanna jacomina, d. v. Cor nells Braun én johanna Wllhelmina Weug. Getrouwd i Hendrik van de Voorde 45 j. wdr. van johanna Wielemaker en Adriana jasperse jd. 36 lacobus Luijk jm. 23 j. en Maria Cnristina Suurmond jd. 22 j. Willem Joziasse jm. 25 j. en johanna Izeboud jd. 25 j. jacobus Willem Roose jm, 24 j. en Pieter- nella aturm jd. 19 j. Gijsbertus Lucas Wilhelmus Theodorus Voetel 41 j. wdr. van Sara Wilhelmina jonk man en Christina van Doorne 31 gesch. echtgen. van johan Bakker. Middelburg van 15—22 januari 1925. Ondertrouwdjan de Vos 29 j. jm. en Pieternella Kerkhove jd. 23 j. AH Andries Valkhoff jm. 33 j. en Maatje Roth jd. 21 j. Cornelis Marinus Gustaf Pet- terson jm. 28 j. en Christina Vreeke jd. 26 j. Gilles de Blaeij jm. 25 j. en Susanna Adriana Poppe jd. 24 j. Petrus jerianus Dronkers jm. 23 j. en Willemina Maria Hubregtse jd. 23 j. Pieter Labruijère jm. 30 j. en Catharina Maria van der Burgt jd. 27 j. jacobus Dekker jm. 29 j. en Helene Zietse jd. 25 j. GeborenDina Vermeulen, d. van Willem en van Joh. J. Franfoys Clazina Cornelia d. van jasper Verhage en van M. Pieterse Jacoba Francina d. van J. P. Bakker en van H. van Schljndel Suzanna Maria Anna d. van C. P. C. Bogert en van J. A. Spaan Josina Maria d. van D. Ludikhuize en C. C van Luijk Johannes Catharinus z. van A. Geervliet en G. J. A. Wiessner Cornelia d. van C. C. J. Huijsman en van I. W. de Schrijver Martha Maria d. van F. P. G. Kroll en van M. de Poorte Martinus z. van G. Wagen voort en van J. Torbijn. OverledenCornelis van Westenbrugge, oud 32 jaren z. van Willem en jacoba Riemens, echt. van Catharina Otte Cornelia Maria Willems, oud 78 jaren, weduwe van Pieter Lauret Klazina Overweel, oud 81 jaren echtg. van Wilhelmus Helmers Abraham Hengst- mengel, oud 72 jaren ongeh. z. van Anthonie Hengst- mengel en van Willemina Schram Boudewijn de Nooijer 59 jaren echtg. van johanna Franfoys jacob van Keulen, 15 jaren ougeh. z. van jan van Keulen en van Neeltje de Bruijne Leendert Lagaay, oud 10 jaren z. van Pieter Lagaay en van Wilmina Susanna Krijk Johanna Adriana van Riel, 87 jaren, weduwe van Johan nes Klijberg Levenloos geb. kind van Pieter jacobus Willems en jacomina Griep Elizabeth Klinke oud 73 j. wed, van Cornelis Dourlein Maria Minderhoud oud 62 j. wed. van Izaak de Lange Virginia Maria Vercouteren 42 j. echtgenoote van jan Noels. ADVERTENTIËN MIDDELBURG (bij de Remise) Telefoon 66 Vlissingen met Rljksmerk usjfjnc Jepuix ue||0M epiajqsQ en u0|b}UB<j teUIBQ tOa|JJ. JBfiBBr BG'I )bbui B)oojS uejjoqos sbuibq ueuun to BI tefpueqqei )3 BZ tJapu|qj|9Z BtqoBqeB Bfimjasjj to 60 B 11 i|OJ)iiog luaQuor'tioiueo }3 BB JBBf 8 pf!}j88| 'qeojqBusBuor 'tiouieQ to 66 «B||fnt0«JOO epiejqeo ia 66 9L tot 06 uettesjoo 6Z'l j0b[ e pfliiooi 'oof)|Bdd|nj)| ue||sue|j 66*1 8uo|teuiquiog sbuibq ub||8ub|j BH BuoitBuiquiOQ sbuibq Bpinnpioqeo tueo BP uBUBOqos -puBqj8pu|)| epiejqaB ub}bui bhv voor de Handen Verkrijgbaar en gros en detail bij Firma Orosslerdertj—Drogisterij Vlasmarkt Middelburg Brieven onder no. 1029 aan Bureaux Vraag en Aanbod. IV HUISMOEDERS DOET UW VOORDEEL PRIMA KWALITEIT GOED GEWICHT EN HOOGSTE KORTING ST. JACOBSTRAAT 5 - VLISSINGEN ALLES MOET WEGI KL Melkbekertjes 2 ct Porcel.Suikérpotten 22 M Kamerpotten vanaf 30 Molenrekjes met lepeltjes 25 enz. teveel om op te noemen i- Middelburg Kop en Schotels 7 ct. Diepe borden 12 Theepotten 25 Boterhambordjes 10 Melkbekers lü Melkkannen 39 Aanbevelend, Pottenmarkt Een aenfgszine bescha digde Naaimachine f 40 8 jaar garantie en Meis- jesfiets f 10, 2de hands Heeren- en Damesfietsen. Spotgoedkoop. A. KLIP, Bellamypark 34 Vlissingen van Vlissingen en Omstre ken wordt beleefd verzocht om bij ROOSE Indien men In het Huwelijk treedt, te Informeeren wat Trouwcoupé metVolgrijtui- gen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden In Vlissingen naar het Stadhuis Billl kst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken N.B. De tarieven van hst rijden zijn heden verlaagd. w VLEESCHHOUWERIJ VLISSINGEN Ruim voorzien van Prima Rundvleesch Varkensvleesoh Lamsvleesoh vanaf 50 cent per pond. Aanbevelend, Verbandwatten 10-15-25-45-90 ct. enr. Thermoganewatten 46-71 Verbandgaas, alle maten Zuivere Dropsoorten Rheumatiekmlddelen,enz. Drogist naast Jamin Vlissingen Klein* Markt 1S - Vlissingen WIJ leveren U prime glftvrll* Geëmailleerde Artikelen, voor xeer lege prijzen Praoht kwaliteit ZIET DB ETALAGE EXTRA AANBIEDING DUBBEL GEWEVEN ECHT HAREN Per stuk 10 ct., 3 stuks 25 ct. 6 stuks 45 ct., 12 stuks 85 cent Zoo |ulel ontvangen groote partl] In doozen van 0 stuks 60 cent per doos Losse stukken 11 cent per stuk, zeer groote stukken. Voor kwaliteit wordt Ingestaan Aanbevelend, Lepelstraat 4 Vlissingen DE KLEINE BAZAR Stalhouder ta Middelburg Aanbaveland W. ROOSE STALHOUDER Brae C 141 Middelburg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 6