2e 13lad. We ge ling's Vraag en Aanbod Kloven en ruwe handen KLOOSTERBALSEM Agentschap 'tZand van Vrl|dag 23 Januari 1925 No. 3 Verhuisd Wed. LEIJNSE van D 185 naar D 131 't Zand Breeweg. 't Gebeurde te Leiden Anno 1925. In de vergadering van leeraren der Leidsche Hoogere Burger School me' 5-jarige cursus werden, zooals van zelf spreekt, de belangen der inrichting, én zooals óók van zelf spreekt, die der leerlingen besroken. W k t er allemaal precies gezegd is, weten wij, buitenstaanders, niet't gaat ons niet aan ook. Alleen het „eindresultaat" van een gedeelte dier besprekingen is, met algemeene stemmen, bij wijze van omzendbrief aan de ouders gestuurd, wat zooveel zeggen wil als„wereldkundig" gemaakt en hieruit valt, zelfs zonder sterk ontwikkelde wiskundige „intuïties" voldoende te distilleeren.'t Gaat daar niet zooals't hoort De vlijt der leerlingen laat herhaaldelijk veel te wen- schen over en wat niet anders kan natuurlijk de houding dezer jonge menschen is eveneens in de school sn op de les vaak ongepast. Op paedagogische wijze en met dito handigheid trachten directeur en leeraren de •chuld hiervan dan voor een groot gedeelte op „de al gemeene verwildering ten gevolge van den oorlog" te schuiven en knoopen hieraan meteen de groote waar heid vast, dat „ondermijning van de schooltucht ontegen zeggelijk tot ondermijning van het ouderlijk gezag en dit weer tot oneerbiedigheid voor het gezag in het al- fjemeen moet leiden." Natuurlijk zijn dit maar „aan- oopjes" tot wat volgt en wat eigenlijk hóófdzaak is. Want wie eenigszins tusschen de regels door kan lezen, ontwaart in dit epistel, dat intusschen waard is, als „historisch" stuk opgeborgen te worden, de felle knet terslagen, die met vlammende zèkerheid op de hoofden der ouders neerdalen. De groote schuld van deze „ver wildering" heusch geen oorlogswerk vindt haar oorsprong In het gezinsleven zelf. Zóó denken deze autoriteiten er over. Luister slechts 1 Na eerst opgemerkt te hebben, dat de leerkrachten natuurlijk niets te zeg gen hebben in de huiselijke opvoeding, vraagt het merk waardig geschrift, géén avond vrij toe te staan, dan al leen, nadat het huiswerk is afgemaaktvoorts, dat slechts de Zaterdagavond voor „ontspanningsavond" zal worden gekozen. De wordingskiem van het derde verzoek doet echter de deur dicht. Uit de „memorie van toelichting" Toch, komt het daar In Leiden en elders?? voor, dat moeder» uit louter gemakzucht hun jonge dochters van 15 en 16 jaar den huissleutels meegeven om laat van een bal te kunnen terugkeeren 11 net college van docenten dringt er dan ook op aan dit „huistoe - uur tje" uiterlijk op 2 uur nachts ,s mórgens klinkt beter te bepalen, waaruit men de droeve ervaring kan putten, dat het als regel, In zulke omstandigheden nog wel wat later placht te worden. Zoo is het, naar het oordeel van een aantal vooraanstaande intellectueelen, die we zeker geen gebrek aan objectiviteit kunnen aan rekenen, alleen reeds hierom, dat ze dagelijks met hun leerlingen omgaan, in. het algemeen het is moeilijk denkbaar, dat hier van uitzonderingsgevallen sprake is met een groot jgedeelte van Leidons jongeheeren en ongedames, uit den meer gegoeden stand, gesteld. Wat ïlcrvan komen moet, als het „groote leven" hen vraagt? Ontnuchtering en onverschilligheid. De tucht ia er uit, aten we dan aannemen, dat die er eenmaal in geweest s. En de groote schuld hiervan, k k n niet anders, dan alleen bij ae ouders te zoeken zijn. Daar ligt de wor tel, waaruit den ganschen boom gewassen is Niet dat we onszelf nubehoeven blind te staren op het „geval" te Leiden en ontzet het hoofd schudden over zooveel ondeugd dAAr. Want het geheel bevat een aanklacht tegen een leder, die In ons vaderland, den oudernaam nog dragen. In zijn algemeenheid durven we dit nu niet zoo neer te schrijven, want gelukkig zullen hierop wel de meest gun stige uitzonderingen bestaan. Maar, te Leiden heeft men de koe bij de hoorens durven pakken en de zaak on der de aandacht der ouders en van het publiek durven brengen. D&t is de groote verdienste van het personeel dier inrichiing. Ook moet men niet uit het oog verliezen, dat de levensomstandigheden in Leiden en in alle andere groote plaatsen, wel een aardig beetje anders zijn, dan die op het platte land van Zeeland. Als onze menschen 's avonds om negen uur den neus on der de dekens steken, drinkt men daar pas het laatste kopje broodthee, gaat mama voor't eerst met haar naai werk zitten en komt papa pas van kantoor of werk plaats. het leven vraagt derhalve andere inspanning, als gevolg ook andere óntspanning. Daar gaat het echter ook niet over. De klacht gaat tegen het demoraliseerende, dat zich bij de „jeugd" openbaart. Niet hier of daar, doch overal Wie de moeite neemt, de courant hierop eens acht dagen langer is niet noodig getrouw na te lezen, zal verbaasd staan over zooveel tuchteloosheid. En we herhalen nogmaals, dat de hoofdschuldigen hier van de ouders zelve zijn. Bewijs Vraag een boer 's a- vonds waar zijn vee is. Hij zal U verwonderd aanzien en zeggen: In den stall Doe hem de zelfde vraag om trent het verblijf zijner kinderen en hij zal U schouder ophalend moeten beduiden, dat hij 't niet weet. Vraag den kantoorman waar zijn penhouder ligt. Hij zal U antwoorden op mijn lessenaar I Stel hem dezelfde vraag naar zijn jongen en hij zal U 't antwoord schuldig blij ven. Deze voorbeelden zijn met tientallen te vermeerderen. En nu is het toch een uitgemaakte zaak, dat een ouder, die niet eens weet, waar het physich deel van zijn kin*! verblijf houdt, zéker niet bij benadering weet op te noemen, waar het psychische is aangeland. En juist daar staat het groote vraagteeken 1 Willen wij ons jonge geslacht „met God en met eere", zooals onze voorva deren dit uitdrukten, groot brengen, dan moeten we be ginnen om eerst onszelf onder de „tucht" te stellen. En wie dit niet doet, kan van al zijn harde, moeilijke werk we erkennen gaarne, dat kinderen opvoeden, goéd opvoeden, hét zwaarste werk is géén vruchten ver wachten. Waar deze arbeid moet beginnen Aan de tafel, in onze huiskamer. Hoeveel kinderen zijn niet dagelijks getuigen van oneenigheden tusschen vader en moeder? Hoé klein ze ook zijn, in hun ziel ontwikkelt zich de hóót, 't zij jegens den één of tegen den h n d e r. Hoeveel kinderen kunnen aan tafel luisteren, naar de Wwm, 's Avonds inwrgven met Akker's Kloosterbalsem 's morgens weer beterl Bijt niet, doch verzacht voorkomt en geneest AjnnvT?9 c be- of veroordeeling van dezen man of gen# vrouw, die misschien eens iets gedaan heeft, wat in ónze oogen niet récht scheen, als was het daarom nog lang niet zoo. Hoeveel kleine potjes, worden gevuld met vocht, wat nog te gistig is voor de teere wanden, als er onder groote menschen gesproken wordt over dingen, die al leen voor grooten bestemd behoorden te zijn? Om dan nog maar te zwijgen over de verhandelingen aan tafel over het optreden van een politie-agent, die zoonlief een bekeuring heeft aangedaan, omdat hij met moedwil een ruit heeft Ingegooidover den onderwijzer, die het heeft durven bestaan om een bengel, een gevoelige afstraffing te geven, over de dienstbode, die dochterlief, die met beslijkte schoenen over den pas geklopten ganglooper binnenholde, een standje heeft gegeven enz. enz. Wie begint om reeds in deze allerkleinste aangelegenheden wind te zaaien, zal voorzeker eenmaal stórm oog sten. Of we dan de „knoet" weer gaarne als het univer seel opvoedingsmiddel, zoowel in huis als maatschappij, zagen ingevoerd Verre van dat, al zou het zoo af en toe misschien geen kwaad kunnen. Maar ^r moet in een goed geordende, beschaafde maatschappij gehoorzaam heid heerschen, Waar die ontbreekt, ontbreekt ook de macht om staande te blijven, ook al is gehoorzaamheid meestal dwang en ook zelden liefde. We moeten het zoover zien te brengen, dat we werkelijk, ook tegen ons zelf durven zeggenDat mag, want dat is goed en dat mag niet, want dat is niet goed. En durven we dat als volk, ook tegen onze volksondeugden, d&n blijven „verwordingen" uit, als waarvan het Leidsche „geval" ons melding maakt. 1 Waarschijnlijk zullen onze lezers er wel geen bezwaar tegen hebben, als we, zoo af en toe wat ons „nieuws" betreft eens een uitstapje buiten ons „exploitatie- gebied" maken. Er gaan gelukkig zoo van die weken voorbij, waarin op „eigen bodem" alleen schoorsteen brandjes of tegen eikaar opbotsende fietsrijders een oogenblik onze aandacht vragen, terwijl er terzelfder tijd in andere deelen van ons land „omstandigheden" plaats grijpen, die ook voor ons van belang kunnen zijn. Eerst maar eens naar Amsterdam 1 Niet om het verkeer op „De Dam" te gaan beschouwen 't was er gisteren nog even druk als altijd,. of om ons hart eens op te gaan halen in „Artis", 't is daar momenteel erg rustig ook niet om de garage aan den „Overtoom", waar 10 jaar geleden dhr. Busch, zoo gruwelijk vermoord werd, eens wat van naderbij te gaan zien, nog minder om de „heldendaad" van de circusdame, die gemas kerd in een leeuwenkooi een flesch wijn naar binnen werkte, zonder dat haar tijdelijke kooigenooten een poot naar haar uitstrekten te gaan bewonderen. Neen, we aan niet verder dan 't stadhuis, waar vorige week onderdag, na langdurige bespreking met 24 tegen 17 stemmen, door den gemeenteraad een beslissing werd genomen, inzake het jongste voorstel van de meerderheid van B. en W. tot gemeentelijke meelvoorziening. In Oc tober '24 was door deze vroedschap in beginsel beslo ten om de bevolking van Amsterdam in dezen winter tegen verhooging van den broodprijs te behoeden. Door de steeds stijgende graanprijzen zag het er met de prij zen der voedselvoorziening niet rooskleurig uit. Het meerendeel van de Amsterdamschen Raad wilde deze prijsstijging voorkomen en stelde derhalve middelen voor om dit kwaad tegen te gaan. Zoo werd aan eenige bakkers tegen een vooraf vastgestelden prijs meel ge leverd. Toen de andere bakkers zagen dat dit een goed ding was om klandizie te krijgen, vroegen ook zij om dit meel te kunnen koopen. B. en W. kwamen daarom nu met het voorstel een ongelimiteerden inkoop van meel op touw te zetten en hiervan den bakkers, die dit wenschen, meel te leveren. De bevolking van Amster dam heeft hier natuurlijk niets op tegen, daar het aller noodzakelijkste volksvoedsel nu niet duurder wordt en als gevolg daarvan ook andere artikelen moeilijk voor evenredige verhoogingen vatbaar zullen zijn. Alleen de Kamer van Koophandel te Amsterdam is hierover slecht te spreken ln een adres heeft dit lichaam zich tot Ged. Stateu van Noord-Hollaud gewend, met ver zoek, hun goedkeuring aan dit besluit te onthouden. De kamer bestrijdt deze besiissing ten zeerste en acht ze zelfs bedenkelijk. In hoeverre deze argumenten nu steek houdend zijn, kunnen en willen we niet beoordeelen. Alleen gelooven we wel, dat een goedkoopere levens standaard iedereen welkom zou zijn. Dat we sommige, misschien véle, „onmisbare" behoeften, méér dan peper duur moeten betalen, valt niet weg te redeneeren. Zoo komt de „Haagsche Post" van vorige week in een aller belangrijkst artikel ons vertellen, dat we de steenkool tegen schandeiijk hooge prijzen in onze kachels branden. We betalen zoo ongeveer f 100 miljoen 's jaars te veel aan extra winst. Een hoeveelheid gewone kachel kolen, die in Engeland bijv. f 14 kost, betaalt men hier met f 42een ton echte Engelsche anthraciet in Enge land voor f 30, kan men hier bekomen voor ruim f 75. Als 't waar is is 't schandelijk. -f- 1 ln Den Haag houdt men er ook van om spijkers met koppen te slaan. Door dhr. Braat 2e Kamerlid is aan den minister van Binnenl, Zaken gevraagd, niet meer over te willen gaan tot het invoeren van den z.g. Zomertijd, omdat 't overgroote meerendeel van 't Neder- landsche volk verlangend uitziet naar het handhaven van den Amsterdamschen tijd. 't Is nog wel winter, de zomer is nog zoo ver, maar toch is dhr. Braat reeds bij de pinken. Vermoeoelijk was Z.Ed. béVreesd, dat de Mi- Dister later zou kunnen zeggen, dat hij dhr. Braat er niet vroeg genoeg bij was geweest. In principe ge looven we, dat vrager gelijk heeft; van den zomertijd moeten de meeste menschen nu eenmaal niet veel heb ben en handelen, dan ook veelal, of er geen vervroegde tijd bestaat, zoo op Noord-Beveland bijv. waar alleen de t r e n k l o k den officieelen „nieuwen" tijd placht aan te wijzen. Minister Ruija heeft dan ook dhr. Braat een ontwijkend niet ontkennend, omdat er een wetsont werp inzake deze kwestie het Departement heeft ver laten antwoord gegeven. Laten we derhalve afwachten wat de zomersche dagen ona In dit opzicht brengen zullen. Er is echter meer gebeurd. Tot groot genoegen van de aanhangers der Protestantsche politieke groepen, is de Minister van Financien met een wetsvoorstel ge komen, om de staatsloterij af te schaffen d. w. z. niet zoo maar opeen», doch gelijdelijk. Van verschillende zijden vindt dit voorstel echter heftige bestrijding. De Roomsch Katholieke pers voorziet hierin, niets andera dan een verkiezlngsparadepaardje, waarvan Z. Ex zelf wel weet, dat het niet eens ter vertooning gebracht kan worden, omdat het eenvondïg nu reeds vaststaat dat het „er nooit door kofnt" Bovendien, zoo redeneert men, krijgt het „kwaad" dan de kans, naar verschillende kanten uit te dijen en wordt den schatkist een jaarlijks saldo ad. f 600.000 onttrokken, wat we in dezen tijd van be zuiniging niet missen kunnen Op alle kleintjes dient in derdaad gelet te worden. Vandaar dat de Minister van Bin nenl. Zaken het grondbedrag voor oefeningsgelden van de burgerwacht verlaagd heeft tot 40 cent per lid, per kwartaal en het aantal kosteloos te verstrekken patro nen gebracht heeft op 75°/o van het aantal in 1924. Zoo zal de leege geldkist weer aardig op krachten kunnen komen. I KORTE KLANKEN. Opleving. Met ingang van Maandag 19 Jan. 1. ia ongeveer het twee derde deel van de werkzaamheden aan de „Meelfabriek" te Middelburg, hervat. Zonsverduistering. Zaterdagnamiddag 24 |an. a s. zal er een zonsverduistering plaats hebben, die ook in ons land goed zichtbaar zal zijn. Ze vangt aan om 3 u. 16, Amsterdamsche tijd en zal, als ze onder gaat om half viff, nog niet geheel voorbij zijn. Een uitstekend hulp middel om de verduistering te kunnen waarnemen, is Geen beter middel tegen winterongemaklcen als: winterhanden, wintervoeten, winterooren, schraal heid, springende handen en springende lippen, dan maar ook tegen theumaüelc, jicht, spit, lende- pijn, stramheid en pijn in de ledematen. Eiacht de nieuwe verpakking in carton»: 20 gT. /0,50; 50 g*. l,— i 100 gr. IJ5. Overal verkrijgbaar)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 5