WAARSCHUWING! tssdll' ra li. L HE Uitzetten HAARLEM BALSEM KRAKELINGENVERF Ontbijt-, Sucade- en Gemberkoek LwdWJktf Kapok 69 cent per pond Molton Dekens 89 cent Concertzaal „DE ZWAAN" - SOUBURG MT Groot Bal-Masqué AAIMACHI WEGELING'S VRAAG EN AANBOD VAN 23 IANUARI 192S troffen hebben. De heer Reigersberg is er de aanlegger en de heer Tuilekens de tegenwoordige bezitter van. Wat nu de woning is, was eigenlijk als orangerie be doeld. De plaats heet „Klarenbeek", zoo genoemd naar de vrouw van den bouwmeester. Ze ligt vermakelijk In haar geboomte, met vischrijke vijvers, zuidelijke bloem perken en genoeglijke wandelpaden, waar zich 't oog wel vermaken, doch niet verzadigen kan Deze weg, die U xoo bekoort, was vroeger zoo moeilijk, als hij nu ge makkelijk is. Bij winter- of regenachtig weer, door het ondoordringbaar slijk, eenvoudig niet te gebruiken. Wie 't met paard en wagen probeerde, bleef elke keer in den kleigrond steken. Men kon bijna niet anders van of naar Middelburg komen dan met kleine vaartuigen door enge, krombochtige watergangen, dat zeer moeilijk viel en veel tijd kostte. De Staten van Walcheren en de Magistraat van Middelburg lieten, tot voordeel van Stad en land, in het midden der 17e eeuw den weg bestraten eerst tot „'t Spanjaardsputje" waar we straks zullen aankomen daarna verder tot Serooskerke, meest op verzoek van den heer de Knuit, die niet ver van daar een heerlijk huis en veel land had Tenslotte tot aan de dreef van Zoetendaale, dwars door vorenge noemde heerlijkheid heen en ,verder tot Domburg toe met zand door Oostkapelle opgehoogd en netjes onderhouden. Zulk een straatweg was te voren tusschen Vlissingen en Middelburg tot groot gerief van koop lieden en reizigers aangelegd en daarna ook tusschen Middelburg en Veere. Want vlissingen is de waterstei- f;er voor Vlaanderen evenals Veere dit voor Holland is, n Walcheren. Zoodoende is er een onophoudelijk gerij van en naar die steden. De sluitboom wordt jaarlijks verpacht en deze pacht wordt weder op doorrijdende koetsen en wagens verhaald. Maar tot onderhoud van den zandweg is een omslag gemaakt en op de weder- zijdsche aangrenzende landerijen een kleine belasting gelegd. De boomen, die hier langs den weg staan, heeit ieder geërfde geplant en als deze in gebreke blijft, staat het den Ambachtsheer vrij die neer te zetten, volgens den verlofbrief van Keizer Karei V 4L Zoo behoeft ons eiland voor het aloude en prachtige Rome 6), in gemak en vermaak van wegen niet uit den weg te gaan en kan het de Scheveningsche Zeestraat tarten, die Huijghens zal doen leven, zoo lang die begaan en bereden wordt. (Wordt vervolgd.) De rijweg tusschen Middelburg en Vlissingen i9 begonnen in 1646 en geëindigd in 1649. In 1636 was er eerst een voetpad tusschen beide steden aangelegd. De weg tusschen Middelburg en Veere is met „stukjes en brokjes" aangelegd. 4) Die verlofbrief is gegeven in 1527, den lOen Tebruari, Het machtige Rome bezat in den tijd van zijn keizers, prachtige wegen Bekend is de Via Appia, die wel vijf dagreizen lang was en zoo breed, dat er twee wagens gemakkelijk voorbij elkaar konden. Hier en daar waren rustplaatsen en mijlpalen. 6) De weg van 's-Gravenhage naar Schsveningen, door aanraden en beleid van den grooten Konstantijn Huijghens bestraat en door hem bezongen in een vol- geestig lied: „De Zeestraat". Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 25 januari is geopend de apotheek van S. J. ENGERING Hendrikstraat Te Middelburg: Zondag 25 Januari is_ geopend de apotheek van G. K. A. NONHEBEL, Lange Delft. Beide zijn de geheele week des nachts geopend tot den Zaterdagmorgen. ADVKRTENTlttN Het Goedkoopste adres voor Hoest middelen alsZoute Drop, Katjesdrop, Salmiakdrop, Knoopjes enz. Alle Geneesmid delen nieuwsteen oudst bekende H.H. WINKELIERS VRAAGT PRIJS!! Vereeniging i» te Middelburg Chitsen Dekens 598 Wollen 498 AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN Vanaf DINSDAG 27 JAN. tot en met DONDERDAG 5 Ingeschreven wordt voor de vakken Timmeren, Huie- smeden, Machine-bankwerken Huisschilderen, Electrotech- niek en Meubelmaken. Toegelaten kunnen wor den zij, die den leeftijd van 12 jaren bereikt hebben en dien van 17 nog niet zijn ingetreden. Bij de aangifte moet vol gens art. 14 der Nijverheids- onderwijswet een genees kundige verklaring worden overgelegd, uit welke blijkt of de leerling voor het ge kozen ambacht, vak of beroep lichamelijk al dan niet ge schikt is. De plaatsing zal niet worden geweigerd uitslui tend op grond van de over- j weging dat deze verklaring niet gunstig luidt. Het beste adres voor KRIMPVRIJE WITTE WOL Is Magazijn „DE LELI I" Kapok-Bedden 12.75-15.75-19.75 Deurmatten 29 ct Looper 39 ct Katoen 14-19-22 ct Flanel 22-29-34 ct Damesheraden 79 ct n Pantalons 79 ct Gravenstr. Middelburg Speciale gelegenheid voor het koopen van Schortenbont 33 ct Dekenchlts 29 ct Damesflanel 79 ct Nachthemd 1.98 Kiespijn en Aangezichtspijn Mijnhardt't SANAPiRJN- Tabletten Diende in geen hulshouding, ziekenhuis of werk plaats te ontbreken. H. B. werkt onmiddellijk ver zachtend en genezend bijRheumatische pijnen, open wonden, builen, spataderen, doorlig gen, aambeien, etc. H. B. wordt door H.H. Doc toren in ziekenhuizen en in werkplaatsen gunstig beoordeeld. Eén attest uit vele: Mijne Heeren, „Als bedrijfsleider der Machinefabriek Kruyer alhier, verklaar ik volgaarne, dat ons personeel herhaaldelijk bij verwondingen Haarlem Balsem met buitengewoon succes heeft aangewend en er boven andere heelmiddelen de voorkeur aan geeft. Haarlem Balsem heeft dan ook een vaste plaats in onze verbandkast gekregen." Hoogachtend, Haarlem, 3 Jan. 1925. L. LOTH. Koopt nog heden Haarlem Balsem, dat is uw belang. Verkrijgbaar 60 oent per tube te Vlissingen bij Beniest, te Middelburg bij N.V. Schulte Co., Paul van Sluijs Co., Schulte Thieme en L. Janse, te Goes bl] Gebr. Mulder, W. F. den Her der, J. Plazier, Onder nieuw beheer. Eigenaar L. Suurmond Zaterdagavond 24 Januari a.e. der Dansclub „Vrijheid" van 8 tot 4 uur. Entrée Leden 25 cent. Heer en Dame 40 oent Genoodigden 50 cent per persoon Zegt 't Voort! Fraaie Prijzen Zegt 't Voort met sierlijke elegante kast, sluitkast, voor- en achteruit werkend *^6 155.- eenIge prl|s I W. GELDOF - BAZAR St. Jacobstraat IS Vlissingen Wilt gij Uwjblouse niet bederven Verft dan met A. W. VAN DE VAATE TEA-ROOM Blectrische Banketbakkerij Kleine Markt 30 Vlissingen Specialiteit In CHAMPIONS en FROU-FROU. Bestellingen naar buiten, worden gratis aan huis bezorgd. ADRES VOOR FIJNE 99 IV Ml|. v. Levensverzekering. Arnhem MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL f 1.000.000.- VERZEKERD BEDRAG ONGEVEER f 30.000.000.- Op alle plaatsen actieve vertegenwoordigers ge vraagd. Adj.-Inspecteur C. J. N1EUWENBURO. Vliss. DROGISTERIJ GROSSIERDE PIJ „DE STER" VIA5MARKT K1V MIDDELBURG Bij het aanschaffen van een Wasoh- machine lette men niet uitsluitend op prijs, maar vooral ook op Kwaliteit. In onze magazijnen vindt men wasch- machines vanaf f 22.50, maar de beste blijft toch altijd de „VELO" met kuip van onverslijtbaar Indisch hard hout en mecanisme op kogels geheel van onbreekbaar smeedstaal. Deze machines zijn tegenwoordig weer geheel gelijk aan die wij voor den oorlog leverden en welke vele al 20 jaar in gebruik hebben. Deze zijn de goedkoopste en beste. Voor inlichtingen wende men zich tot ons depot LANQE DELFT A 00-01, MIDDELBURG. FEBR. 1925 telkens des vm. van 9.30—12 uur bij den Directeur der School (Molen water Ingang Zuidsingel), uitgezonderd des Maandags. Verder wordt aan oud leerlingen (ook van andera Ambachtssoholen) die in het bezit van een einddiploma zljn'da gelegenheid geboden zich voor Aiiiitent-Machinist te bekwamen. (Opleiding voor het voor- loopig Diploma zoowel prao- tlioh alt theoretisch). Korte Delft F 19 Middelburg wrtfrijft man spoedig met ■I i i In vele prachtige kleuren 20 CENT PER PAKJE BIJ UW DROGIST

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 2