We ge ling's Draag en Aanbod Bijblad van XX <XXXX* X - - - X - - X - X X x X Vroolijk hoekje t 31e JAARGANG VRIJDAG 16 JANUARI 1925 No. 2 De Avonturen van Dikke Dorus 133 Op zekeren dag stond plotseling zijn ouwe vriend Karl voor z'n neus. „Ik moet jt eens even iets vragen, Doris", zei lij WEGEf ING's VRAAG EN AANBOD VAN 16 jANUARF 1925. VOOR DE JEUGD. Raadsels. Qploss iTEgeii der raadsels uit het vorige nummer Voor Grooteren t. Ik speel het liefst met JfteTA AGatha en Leonie. (Taag) „Wat heb ik weer een pijn in mijn krriE BROmde ée oudie man. (Ebro) ffoe gAARNE WAren wij hem öe hulp gekomen (Aar en WewaL) Ut zag HortenSE IN Een ftuto voorbij rijden. (Seine.) 2. Loosdrecht Sloot, Soest pecht doos, slecht. 3; Ee, Eem, Eems, Theems 4. Bever, wijk Beverwijk VOOR Kleineren f. Waal Winschoten gier A m N a poe S esCh tfïee OT ie OTto be E r beeN 2. Spoe^ kom Spoelkom 3» Huis, muis, buis, abuis. At. Marmot Om op te lossen. Voor Grooteren t. Mijn geheel wordt met 10 lietters geschreven en ban door geen naaister ge wist worden Een 7 2 3 10 9 is een BÏervoe fcig dier. Een 6 8 5 6 is een deel ran een schip. I 2 5 6 is een getal. Eeir 10 9 4 5 3 is een wapen. Een 2 I 5 6 is een straom 2. Op de kruisjeslijnen komt de naam van een keizer le rij *t gevraagde woord 2e rij een roofvogel. 3e rij een water in Noord- Holland. 4e rij een zangspel. 5e rij een ander woord voor slimmen streek. 6e rij een badplaats in Duitschland. 7e rij een viervoetig dier 8e rij een medeklinker 3. Van welke meisjesnaam van drie letters kun je, door de middelste letter te ver dubbelen, een rivier in Italië maken 4. Mijn eerste deel is een toiletbenoodigdheid, mijn tweede deel is ijzer(Eransch) en mijn geheel ruikt sterk en jaagt sommige schade lijke insecten op de vlucht Voor Kleineren 1. Verborgen viervoetige dieren Heb jij al deze bramen geplukt, Liesje? Het papier* voelde erg klam aan (2) )an ging met Ko en Bert fietsen. Ga je dikwijls naar Am sterdam. 2* Van welk klein vischje kun je door omzetting der letters een deel van een ladder maken 3. Vul in deze 16 vakjes 6E2M4L1 Z2K1V zóó in, dat je van links naar rechts en van boven naar beneden te lezen krijgt: le een voedzamen drank. 2e een koppig dier 3e een uitroep, waarop een naam volgen moet 4e een voorwerp, dat dient om sommige dieren te van gen. 4. Met k als eindletter noem ik een kleedingstuk, met g een visch, met b een zeedier, met 1 een lang rond voorwerp en met s een paard. Kattekwaad. Kind'ren, wat moet dat beduiden zeg, we zijn hier niet aan 't strand waarom toch schep je die schoenen na met zoo'n ijver vol zand? Vadertje's stevige stappers. Moedertje's laarsjes, zoo fijn, en dan nog tanteje's schoentjes Kindertjes, mag dat zoo zijn? 'k Vind jullie wel wat ondeugend komt, houdt er nu maar mee op I geef mij je emmertje, Willem, en jij, Marinus, je schop. 'k Neem kleine zus in mijn armen zand zit er zelfs 't in haar komt, jongens, leegt nu die schoenen en zet ze dan bij elkaar. Zoo en nu gaan we naar buiten en ik vertel je van 't strand, ook van de schepen en duinen en van de schelpen in 't zand. Mogelijk gaan van den zomer wij met ons allen daarheen, maarzijn de kinderen ondeugend, dan gaan de „grooten alleen" 1 Grootmama voor Heerst In de stad. Hoe grootmama het raadsel oploste 1 Voor Jong en Oud 134 Dorus liet hem binnen en het bleek dan dat Karl, die het erg arm had graag Dons bretels zou leenen. Doris had ze toch niet zoo noodig. 136 en tafels. Dorus half jongen half dienstbode in den grootsten angst En odomme jon gen hij liet zijn pruikje in de haast midden in de kamer liggen 135 Maar daar hoorden ze de voordeur. Meneer kwam thuis! Ze vlogen onder stoelen....

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 9