EET PAARDENVLEESCH GRIEP INFLUENZA 75 cent Ontbijt-, Sucade- en Gemberkoek Prima soorten KAAS Krakelingen- VERF 6.C.V.D00RNUM Mag. „De Maan" COMBINATIES CORSETTEN De Ster Jac. L. A.DELANGE Wij geven deze week naar verkiezing een prachtige Roode Japansche Dames Kop en Schotel of Koek of Rijst of Chocolade CADEAU. Bovendien geven wij bij Leijnse's Margarine of Zeeuwsche Leeuw, Stokvisch en Zoutevisch extra bons. Deze bons geven recht op een Japansche Theepot, Suikerpot of Melkkan, dus in enkele mer ken een compleet servies. LEIJNSE, Gravenstraat hoek Markt, Middelburg IJMUIDER VISCHHANDEL N. V. v.h. C. A. SCHULTE Co. DOE HET NU! kost 1 bloc SCHRIJFPAPIER Chocolade en Suikerwerken Even lijd voor 'n Caravellis Alle Kleuren J. DE RUIJTER ZieEtalage voor Dame»' OPRUIMING RESTANT Magazijn Huismoeders doet uw voordeel C. L. BERTING, Breewaterstr. 16, Vliss. m Haring, Rolmops, Mosselen, verscfie en gerookte Visch, zeer Blanke Zoutevisch K k Cf DRUKKERIJ H, WEGELING DRUKKERIJ DE LANGE JAN vanaf 14 cant per ons Fransche Appelwijn OENEVERS FRÈRES Medicinale KOLAWIJN DENEVERS FRÈRES Concertzaal „DE ZWAAN" - SOUBURG gr Groot Bal-Masquö Drink nu „SANETAS" pracht sorteering ST. JAC0BSTRAAT 8 VLISSINGEN Partij prima kwa- liteitScheermessen WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 16 JANUARI 1925 Aanbevolen als het meest krachtgevende vleesch V Uitsluitend eerste kwaliteit Aanbevelend Lange Viele 204 Telefoon 334 Middelburg Steeds voorradig eigen Ingemaakte Beleefd aanbevelend EkSSOSIII ES3 Waakt voor een onverwachte aanval van Griep of Influ enza, want spoedig zullen er slachtoffers komen. Neemt tijdig een goed Antisepticum in de vorm van Formamintspas- tilles Wyberttabletten Valdapastilles Negroids Potters-Linia Laurierdrop M entol-Eucalyp- tusbonbons Aspirin-Bayer Siroop Famel Abdijsiroop Heerlijke Anijs- en Slempsuiker f 0.25 per ons. Grootste verscheidenheid In Dropsoorten LANQE DELFT H 2 OUDE ZAAK - M'BURG Melangedrop Haverstroopastil- les Bruine Kandij Enz., Enz., Enz. (100 vel) met 100 prima witte Enveloppen U betaalt hetzelfde bedrag alleen voor Uw schrijfpapier. Bij ons ont vangt U er nog 100 enveloppen bij Noordstraat 44 Vlisslngen L. Delft B144 Middelburg Koopt Uw Wl| xl|n •OHRUFWAMN QOEDKOOPI A. W. VAN DE VAATE - TEA-ROOM Blectrlsche Banketbakkerij Kleine Markt 30 Vlisslngen Speolalltelt In CHAMPIONS an FROU-FROU. Bestellingen naar bulten, worden gratis aan huls bezorgd. ADRES VOOR FIJNE LANQE VIELE 208 - MIDDELBURG verkoopt lana gaproefd, blijft gebruiken In alle soorten Elke sport geeft gelegenheid be genieten van n Caravellis sigareL Na de opwindende jacht vereenigen zich de jagers en wij mogen wel uit de school klap pen wanneer wij zeggen dat tijdens het genot van 'n Caravellis menig jager zijne avon turen nog met meer enthousiasme vertelt Prime 2 cent (stroo mondstuk) Specials 21/2 cent (goud mondstuk) Corona 3 cent (zonder mondstuk) 1> Geïmporteerd uit Normandie Verkrijgbaar zoet en droog, iets fijns, gezond en goedkoop. Aanbevolen door H.H. Doctoren als geneeskrachtige wijn tegen jicht, rheumatiek, ader verkalking en constipatie. Vervangt alle beste Wijnen en Medicijnen Per flesch slechts f I Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Middelburg om kleeren to verven kunt U bekomen bij Drogisterij Middelburg Varkensmarkt K 89 voor iedereen zeer büljjke condities. Claes de Vrieselaan 19b Rot terdam. Postz. voor antwoord Geïmporteerd uit Frankrijk Zeer geneeskrachtige Wijn. Aanbevolen door H. H. Doctoren voor Zieken en herstellenden. Speciaal ge schikt voor Zenuwziek ten en Hartkwalen. Ver vangt alle beste medicijnen Per fleeoh f 1.78 Alleen verkrijgbaar b(j de Importeurs Middelburg der Dansclub „Vrijheid" van 8 tot 4 uur. Entrée Leden 26 oent. Heer en Dame 40 oent Genoodlgden 60 oent per persoon Zegt 't Voort! Fraaie Prijzen Zegt 'tVoort (zeer fijn) f 3.5Ó Rhum Martinique f4.50 Bisschopwijn van zuivere Bordeauxwijn f 1 Fransche Cognac f3.50 en f3.75 DENEVERS FRÈRES Likeurstokers - Middelburg Huismoeders, doet Uw Voordeel 1 Bestel heden uw Brandstof Prima Eierkolen f 1.60 per H.L. vrij thuis. Prima Noot jeskolen f 1.60 per H.L., pr, grove Kachelkolen f 1.60 per 80 K.O. Alles vrij thuis. Walstraat 113 Vlissingen Naast „De Zon" MIDDELBURG Ontvangen QR00TE SORTEERING LAGE PRIJZEN Aanbevelend, Wed. L. HARPE, Cluljverstraat 10, Vlisslngen Iemand, die opkomt 5 Juni te Vlisslngen (kust- artillerie) wenscht te ruilen met iemand opkomende 5 Februari. Te koop een mooie hol- 3P landsche Herder [reu], zeer waakzaam. Wal 74, Middelburg OPRUIMING Spotgoedkoop Electrlsche Slijperij Korte Gortstr. Middelburg Dij ons I a n drift teen 2e Hypotheken Oredteten Onder nieuw beheer. Eigenaar l. Suurmond Zaterdagavond 24 Januari a.«, per flesch Siroop van Punch f 2.5Ö Citroen van Rumpunch f 3.— Witte Arac Punch Saoearstraat H 88 Middelburg Buikbanden - Breukbanden, Elaatlaka Kousan, Qlyaolran Ballonapuiten, Gummiwaren, Patent Geneesmiddelen, Zie ken Verpleglngeartikeian. Aanbevelend A. C. KUIJLEN Heerlijke xaohte Snljboonen 22 eent per pond Puike BLANKE ZUURKOOL 6 oent per pond Allee eigen Inmoak Adres Bureaux vraag en aanbod

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 8