i i i Groote Rotterdamsche Verloting Ie PrijsEen complete Stal Vee Coöp. Melkinrichting WALCHEREN ROOMBOTER I RUBRIEK VRAAG EN AANBOD KANS 1 OP 25 cTïé? huur diversenT UITROEPERS vraag d Tékoopgev rc huurgevraagd ienstaanbiedingi Vienstaanvrmn Filiaal Aagje Dekenstraat „De Blauwe Bril" Trekking beslist Woensdag 28 Januari a.s. prijs per lot 1 gulden Onze prima Iper K.G. W f i.25 r WEGEllNG'l VRAAG EN AANBqp VAN 16 JANUAR11925 CD What Is a name I NIJverheld-Bloo 45 cent mam Maakt U er eens kennis M mee en U blijft hem ge bruiken Alewljnse't Ochtendvoeder S. Boogerd'8 Ochtendvoeder en goedkoope Boonen CORNELL WOOD BOARD L. VAN BENNEKOM Het Rijk der Vrouw Panorama 25 cent lezen Is eigen belang. Een Uitroeper In deze rubriek, Spreekt steeds tot het koopkrachtig publiek I ■ES" sterke werkmansfieti f 10— Walstraat 113 Vüssingen |onge Oeit Koopt nog heden een Lot van de In totaal 100 waardevolle Hoofdprijzen en 900 prachtige Luxe en Huishoudelijke prijzen Drukkerij H. HAAST UI WEGELING Drukkerij DE LANGE JAN VOORRAAD BEPERKT MIDDELBURG (bij de Remise) Telefoon 66 Vlissingen met Rijksmerk Rrfj/'deze* van 1—4 rtgeit 00 c«nt, Ieders regel meer 10 cent (tot een max. van 10 M zegt de Engelschman En terecht. Een naam is iets waarvoor de verbrui ker, in vele gevallen, meer moet betalen. De naam van ons prima schrljfbloc ls geen naam, die op de voorgrond wordt gesteld. Onze wint het echter in kwali teit van andere en in prijs is hij 50 'A, lager mm De Nijverheid-Bloc bevat *3 100 vel prima wit papier Q en kost toch toch maar Bockhandel H. Wegeling Noordstraat 44, Vüssingen De Lange Jan 144, Middelburg Drukkerl] L. Delft B f 9.50 per 50 K.O. f 10.50 per 50 K.O. S. DE VISSER, Meliskerke f Qeen of Doek, Eterniet Carton maar (Houtplaten) is het mate riaal voor Plafond en Wandbekleeding Agentschap v. Walcheren F. CAPPON en CLEMENT Schilder, 't Zand D 52-53 St.Jacobstraat 14 Vüssingen Brillen, Bandages Maat-, Breuk- en Buikbanden I MAQNESIUMKALK KUNSTMEST „EMBI" Qener. vert. v. Nederland Boul. de Ruyter 12 Vüssingen Een abonnement op en kost samen per week Oeef U nog heden op Drukkerij H. Wegeling Noordstraat 44, Vüssingen Drukk. De Lange Jan L. Delft B 144, Middelb. Witte Leüënbollen. J. Barendsc, Ritthem 2 voer zwart Stroo. P. Qabrlëlse C 19 Wesflmpelle. Kippenhok. Vllsslngschestr, 261 Souburg hljnn afgerichte Politiehond A 164 Ritthem. Witte Leghornhaan, raszuiver 6 maanden. Knstelcijn Souburg In goeden staat zijnde Öaakn- chel geschikt voor vergaderzaal Ornnjeplein A 26 Oost-Souburg Ölauwe Zetanrdanpelen C. Bosch, Wissel Souburg Veersche weg ren. Molen, Idclhurg Qerstcstroo, A. Janse Zoutelande Melkkar. C. Ostee, Kleine Abeele Souburg. Wat kost ten advertentie in deze rubriek? Voor abonné'si op vertoon van kwitantie, 5 woorden gratis, de rest 5 cent per woord. Voor nlot-abonné's i 1 tot S woorden 40 cent, de restSct. per woord.Advertentiën uitgroote letter gezet en handelsadverten- tlën worden 30 cent por rogel berekend. Adres Bureau v. d. Blad of Br. kost voor iedereen 25 cent extra. Jonge eenden en een tentwagen Boyenk, Oostkapelle Eenpaards Boerenwagen M. Meijer E 72 Domburg Prima vroege zetaardappelen, mithlotheam. W. Jozlasse, Serooskerke. 2200 K.O. Wijnpeeën Lelienlaan 3 Vüssingen Kinderwagen tegen, billijke prijs Oroenewoud 26 Vüssingen Een Stallantaarn A. Harpe B 166 Koudekerke Vulkachel Paauwe Paul Krugerstraat 12 Vüssingen 6 eiken Stoelen rood Leer Bouwen Ewoudstraat 17 Vliss. Driehoekkachel 118 Zoutelande Een pas gekalfde Koe W. Küjfhout Wz., Koudekerke 0 Kamerstoelen Oroenewoud 19, Vüssingen PlattebulBkachel Evertsenstraat 12. Vüssingen onge Fox 4 maanden Bi inge rox maanaen „.ankertstraat 38. Vlissingen Vulkachel f 3.— Scheldestraat 26. Vüssingen Een Koe aan de rekening J. Brouwer, Duinweg, Domburg Ê£T vet Kalf, een karn met pols, tarwestroo eo zwartboonstroo D. Stroo Jz., Zoutelande electrisch Straalkacheltje Vüssingen Een spotprijs 'iroenewoud 67^ Een driewielskar P. Jaeperse, Koudekerksche weg Vüssingen Een tweepersoons Ressortbak zoo goed als nieuw Scheldestraat 46 ben., Vüssingen Harmonica's. Lepelbassen Buijs Vlissingschestraat M'burg Qramafoon met 19 platen voor f 20.— P» J. Hoogesteger Nieuwkerk- scheweg Arnemuiden Heerenrijwiel Baanstraat 248 Middelburg Driehoekkachel en Hanglamp Veersche8ingel S 46 Middelburg 5~ Poeljes Koppejan, Meliskerke jonge Konijnen Wisse Boschweg Vüssingen Dek voor ponny j. de Schipper Koudekerke Oostelijke Bermwcg 222 Yüss. Hanglamp A. Koppejan Koudekerkscheweg 25 Vüssingen Savoye Kool C. Bosschaart Koudekerke Zwartstroo A 103 Koudekerke Kropslazaad Bosschaart Plantlust Koudekerke Jongensfiets Engelsch Le< en tweepersoons ingelsch Ledikant C. F. Robbijns Boulevard Ban- kert 26 Vüssingen Geit eerste dracht Hyachintenlaan 2 Vüssingen Heitoestel compleet Vüs8ingscheweg B 180 Koude- kerke Een Keukenfornulsje Breeslop 5 Vüssingen Schiiderijklok met gewichten, staand klokje, Meisjesmantel, Winterjas, Kleerkast. Trap Kasteelstraat 90 boven Vüss. Twee Krielkipjes Volderljlaagte M 84 Middelburg Poeljes en Melkkar Seisweg R 111 Middelburg Een paar beenkappen D 119 't Zand Werkschoenen en Werkfiets D 115 't Zand Vroege Zwarteboontjes J. Koole Jz., St. Laurens 4 honderd droge Mustaard P. Melse Serooskerke Mooie Prei W. Puvekot Vrouwspolderr 2 Melkbussen Segeerstraat H 83 Middelburg 2 Üeiten le en 2e dracht N. Tramper St. Laurens Dföge mutsaards, tarwestroo L. Verhage Pz. Koudekerke Electrische lamp, Mantel Flesschenstraat 16, Vlissingen 2 Melkbussen en kleine Boter- tobbe. J. Moens Koudekerke Een Hondenkar met tuig Koole, Koudekerke Krugkachel aïs nieuw (halve maan) Café Centraal Koudekerke Twee reien Handharmonica F. Qeldof A 194, Koudekerke 1000 kilo aardappelen (blauwe) A. Boogaard. Koudekerke Oeit aan de Rekening goedge- keurd plaatselijk Stamboek Van de Voorde, Koudekerke Gaslamp Kanaalstraat 60, Vüssingen Pasgekalfde koe Molenzicht, 'tZand Nieuw Chaffeurs Uniform Kopmeis, 'tZand D 12 Platteboonen, Qoudgerst, Platte- boonstroo C. Koppejan Dz., Ritthem Mooie ronde tafel, kar op vee- ren, Oaslampen Vlasmarkt K 158, Middelburg I goede twee reilge harmonica f 10.—. Nieuwlandscheweg U 10a Middelburg Ongeveer 6000 kilo blauwe poters A. Bostelaar, Nieuwe Vllss.weg E 97 't Zand Een jonge Duitsche herdershond II maanden oud Oude Vüiiingschestraat B 289 Oost Souburg Een Rattenvanger Molenberg K 86 Middelburg 4 Duiven Havendljk F 27 Middelburg Olmen spaanders. Mlddelburg- sche begraafplaats. O. Marinis- sen Oostkapelle. Olmen spaanders Middelburg- sche P. jozlasse, laats. apinge Nieuwe 2 paards vljfbalks Ijzeren Egge. Wagenmakerij Abeele. Partij groene Savoyekool Karelse Blggekerke. Vruchtboomcarbinoleum. Joh. Marteljn, Veere Een Kalfvaars Tramzicht Zoutelande 4 stoelen en karpet Ridderspoorlaan 19 Vlissingen 2 kinderwagens Hobeinstraat 33 Vüssingen Een Springstler L. P. Brasser, Vrouwepolder 10 Poeljes, aan de leg. Vronwenstraat 20 Vlissingen Zijkamerameublement, ook af zonderlijk. Adres bureaux vraag en aanbod Pootaardappelen en Zaaigranen. C. Dlngemanse, Blggekerke. Eei^vrije Woning,koopstfm f2100 Adres Bureaux vraag cn Aanbod Oaslamp met zijden kap - Vrouwestraat 11 Vlissingen Rieten wieg en kinderwagen voor f9. Aan 't zelfde adres reiskoffer te koop gevraagd, ook genegen te rullen. Adres bureaux vraag en aanbod Oroenendaaler (reu) Verk. Quakkelaar8tr. 128 Vliss. met koperen ge- Burg 103, Middelburg Weegschaal wichten Kon. Qoodgokourd bij Boolult van 8 Mol 1924 No. 48 t.w. 1 Paard, 4 Koelen, 1 Varken, 2 Schapen, of een 4-persoons Auto, naar keuze van den winnaar. NOORDSTRAAT 44 - VLISSINGEN LANQE DELFT B 144 MIDDELBURG Vet varken Kerkstraat 102, 't Zand Mooie houten schoorsteenmantel Vrouwestraat 26, Vüssingen Tuin- en landbouwzaden, 10000 Kg. Mangels Nieuwe Oosterschestr. 86 M'burg Dagelijks versche wilde Konij nen S. Duvekot, Serooskerke Eerste soort stoksnljboonen „Leg af" Brigdamme Riga Zaailijnzaad, Tonnezaad H. Lievense Lz., Westkapelle Koe bij de rekening, J. Brouwer, Duinwegje Domburg Damesrijwiel f 15. Cijsouw, Boekhoudstr. Westkapelle Heerenrijwiel spotprijs Minderhoud Chrz., Domburg. Savoolje Kool S. Stroo Biggekerke Winkel inventaris Breewaterstraat 83 Vüssingen Ledikanten met toebehooren, tafels en Stoelen en diverse an dere artikelen, zeer geschikt voor pensionhouders Boul. Bankert 24 Vüssingen Vet Schaap, vette varkens A. de Voogd, Biggekerke Beste ondermelk 4 cent per L. F. Boone, Blggekerke Mandoline Pijpstraat N 214, Middelburg Kortmolen, klein model. D 52 Westkapelle Zoo goed als nieuw Damesrijwiel luxe uitvoering f 45 Van de Velde Koudekerke Koperen Gaslamp met zijde kap Hobeinstraat 44 Vlissingen Een Hondenkar P. Polderman, Braamstr. Soub. Keukenkachel Nieuwe Poortstr. P. 165, Middelburg 2 stel kippen, met Haan en Loop Verk. Quakkelaarstraat 12 Vüss Éénjarige Lotharingerram (ras zuiver) Oranjestraat 24, Vüssingen Eenlge prima Postduiven wegens overcompleet. Berting Breewaterstr. 16 Vliss. Lakensche Rok C. Bnkker B 10b Aagtekerke Betonstccn 75 bij 75 W. Verhage Wcstkapelle En pasgekalfde Koe Joh. de Visser Aagtekerke Zwarte ctngcretnfel f 6 Noordstraat 70 bov. Vlissingen 300Ü Savoye Kool Brlelsmnn Koudekerke Buffet geschikt voor boekenkast Noordatraat *42 Vlissingen 2000 k.d blauwe Eigenheimers Cevaal Knrnemelkahock Ritthem 2(X) K.O. Mitlothlarrts en 50 K.O. blauwe Pootaardappelen de Pagter Ritthem Pas gekalfde vaars. loh. de Visser Domburg 500 kilo Zetaardappelen, Mith- lothlams. „De Roode Leeuw" Domburg. Ren met negen kippen v. d. Swalmestraat 7 Vlissingen Verplaatsbaar varkenshok J. Baaljcns, Arnemuiden Drachtige Geit 'tQllde Arnemuiden Drachtige Geit ]ac. la Soe, Arnemuiden M*lk 12 cent p. L. tusschen 7 en 8 uur P. Wijkhuis Blggekerke Cadzandsche Biggen Z. Zachariasse, Biggekerke Cadzandsche Biggen jobse, Blggekerke Heerenfiets Flesschenstraat 9, Vlissingen Gekalfde vaars, kruiwagen, 50 kilo vroege Zetaardappelen A 99a Biggekerke 500 bossen zwarteboonstroo C. Wielemaker Biggekerke 300 kilo platteboonen L. Simonse Jz. Biggekerke 1 voer erwtenstroo Job Dekker Biggekerke 10-jarig werkpaard vertrouwd bij spoof en tram Adres Bureaux vraag en Aanbod Werkfiets J. Lous Marlekerke Kleiperen Jan Boogaard, Meliskerke Handharmonica nieuw J. Sturm Marlekerka 150 mutsaards lac. Rlemens Marlekerke Vet varken P. Franke, Zoutelande Alle soorten stroo Willem Roelse, Westkapelle Een stamboek Geit eerste dracht Gaslamp. Pendule, Ledikant, Ruststoel J. de Voogd Lz. Oostkapelle Duiven No. 71 Aagtekerke Een Linnenkast A 113, Serooskerke IJzeren Mestkruiwagen, Kort- molentje De Lignlj, Smederij Serooskerke Marine cape f 12.— Adres Bureaux Vraag en Aanbod Nette kostganger gevraagd Flesschenstraat 2 VHssingen. Gevraagd afnemer melk 4 koelen Adres Bureaux vraag en aanbod Nette wasch gevraagd, voorzien van bleek en regenwater. Adres Bureaux vraag en aanbod Kleine Fokshond A 205 Serooskerke Jongenshoed 9 h 10 jaar A. Blmtnel, Blggekerke Poeljes C Jobse, Blggekerke Phtte boonen J. de Lange, Oostkapelle Vette Oelten Wattel Oostkapelle Beste drachtige Oeit, 3de of 4de dracht, rekening Februari A. Hollebrandse Jr., Koudekerk# 2 kleurige Vlaamsche reuzen voedster en ram F. Kwckkehoom, 8t, Laurens Alle soorten zakken onverschll- llg wat. tevens groote kisten te koop Koestr. 293 Middelburg Huisje Tuindorp D 88, Souburg Bovenkamer niet slaapkamer voor bejaarde menschen, of juf frouw alleen Adres Koudenhoek 36 Vüssingen Een droge kelder Adres Makelaar Polak, Beurs- leln 10 VHssingen lovenwoning nette stand Lampsenstraat 17, Vlissingen Zit-Slaapkamer met of zonder pension f 5.— Noordstraat 70, Vüssingen Een nette Bovenwoning voor klein gezin Cüjverstraat 29, Vüssingen Mevrouw Oosterhuis, Boulevard Evertsen 4, Vüssingen, vraagt tegen 1 April een flinke Dienst bode Gevraagd Dagmeisje C. Bu8kenstr. 63, Vüssingen Gevraagd met Mei een Koe- wachter. A. de Witte, Koude- kerke Gevraagd een nette dienstbod* ▼oor dag of dag en nacht. Brieven onder No. 1026 Bureaux; Vraag en Aanbod Een smidsknecht gevraagd. Taal Meliskerke. Maart of Mei een aankomende meld die melken kan. J. Qldeonse, Souburg Tegen Mei handknecht gevraagd A. de Visser, Meliskerke. Wegens huwelijk der tegenwoor dige een dagdienstbode gevraagd Markt K 3, Middelburg Nette loopjongen gevraagd, niet beneden 14 jaar. Marinestraat 22, Vlissingen. Een tuinman gevr. Bellamypark 15, vüssingen. Tegen 1 Februari gevraagd een dagdienstbode, uitsluitend voor de huishouding en zelfstandig kunnende werken. Zich aan te melden, Speckens, hoek Walstr. vüssiagen. Kleermaker vraagt keer- en re- paratlewerk. O. Markt 35± vüss. Nette Werkhuizen gevr Kanaalstraat 146, Vlissingen Ik koop en verkoop tweedehands meubelen en laat mij aan huls ontbieden. Portkosten worden vergoed. MeJ. R. van Blene, Lange Zelke 27, vüssingen. Een ram ter dekking, vlaamsche Reus. Kuiperspoort Q 85, M'burg Slijpen Gilette mesjes. Electr. Slijperij, Qortstraat Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 7