AAA JJfJL BALANS-OPRUIMING MELKLEVERANCIERS Glansverf Vensterglas 6 Cts REEPEN Schrijfmachines Dit is het merk WYBERT Fa. EYLANDER v. ROSMALEN OP DE PLANKEN Zeer verlaagde prijzen GEVRAAGD L. VAN SPARRENTAK PRACHTIGE BURGERLIJKE STAND A. BENIEST, TE KOOP WEÖELING'S VRAAG EN AANBOD VAN 16 JAUNAR1 1926 •telt bi) de rondvraag voor, het arrestantenlokaal uit wendig wat op te knappen. De voorzitter zegt, dat aan dezen wensch zal worden voldaan. Hierna sluiting met dankgebed. I KORTE KLANKEN. Inkrimping. Maar we vernemen ligt het in de be doeling der regeering een algeheele reorganisatie van het postwezen in te voeren. Volgens deze regeling wor den dan de kantoren der 4e klasse waaronder bijna alle dorpen en Moord-Beveland behooren opgeheven en omgezet in z.g. poststations, voor zoover dit nog niet is geschied. We kunnen begrijpen dat deze „inkrimping", onder belanghebbenden heel wat ongerustheid en be roering te weeg zal brengen. Of het bekende „snoeimes" weer op de juiste plaats er wordt ingezet? Uitvoer. De uitvoer van herkauwende dieren naar België is weder opengesteld over Selzaete. Ongelukken. Vóór eenige weken kantelde op 't Zand •en veerenwagen bij een rit van een trouwpartij om. De inzittenden kwamen met den schrik vrij. Op de Markt te M'burg had vorige week Vrijdag een aanrijding plaats tusschen een autobus en een vrachtwagen. Eén persoon werd vrij ernstig gewond. Te Vlissingen reden in 't Groenewoud, twee wagens tegen elkaar, met gevolg, dat een der voertuigen tegen een spiegelruit aankwam, die hierdoor brak en in de etalage terecht kwam. Op 't Zand brak Donderdagavond een begin van brand uit In een schuurtje van dhr. S. Gelukkig werd het vuur, met behulp van'den inmiddels uitgerukten brandspuit, spoedig bedwongen. Ouds Kinawijn. Te Amsterdam werden den 19 Dec. door de Rechtbank de beide caféhouders P. en V. ver oordeeld tot een boete van f 50.— subs. 20 dagen hech tenis wegens het verkoopen van Kinawijn van een wil lekeurig merk uit een flesch die voorzien was van een etiket door fa. Wed. G. Oud Pz. 8f Co. te Purmerend geregistreerd. Een ernstige waarschuwing voor knoeiers. Zooals men in ons eerste blad heeft gezien staat daar vermeld de uitslag van de 20ste Prijsvraag. mans bij te wonen. Op het met groen versierde tooneel kwam de voorzitter van het comité naar voren, die ons welkom heette en een kleine uiteenzetting* gaf van het werken van het comité Verschillende kunstenaars had den voor dezen avond hun belanglooze medewerking verzekerd en hun werk heeft deze tot een ware kunst avond gemaakt. De heer Landsman gaf eenige orgelsolo's. Met vaste hand registreerde hij, jammer dat er niet méér uit het orgel was te halen, alhoewel zijn spel uniek was. Sternhelm, declamator te A'dam, gaf ons eerst een inleiding over Heijermans leven, om daarna fragmenten te vertolken uit verschillende werken van den over leden dramaturg. De solo, door 3 cello's uitgevoerd met pianobegeleiding, klonk soepel en mooi, zoowel hoofdpartij als tusschen- spel, terwijl de diepe grondtoon het geheel tot een echt TABLETTEN In origineels domen 65 en 45 Cts. Het succes met deze prijsvraag is verrassend geweest. 848 oplossingen kwamen bi jinnen waarvan verschillende in mooie uitvoering of met een bijgevoegde loftuiting op Van Damme's welbekende artikelen. Men leze vooral de advertentie in deze kolommen voorkomende. Van de Ned. Fabriek van Muziekinstrumenten M. j. H. Kessels te Tilburg, ontvingen wij een mooi uitge voerde Muziek-Kalender 1925, in handig zakformaat. H. H. Muziekdirecteurs, voor wie deze kalender speciaal zeer geschikt is, wijzen wij er gaarne op, dat de Firma Kessels hun op aanvraag een exemplaar gratis zal toe zenden. Nogmaals willen we H H. secretarissen van vereeni- gingen er op wijzen, dat, indien zij een uitnoodiging van een te houden uitvoering van hun vereeniging aan onze bureaux te Middelburg of Vlissingen zenden, onder bovenstaand hoofd een verslag gratis zal worden op genomen. Redactie -f 1 Herdenkingsavond Herman Heijermans. Tot in «Ile hoeken van 't Concertgebouw was de zaal j.l. Maandag gevuld met een menicte, die opge komen was, om de herdenking van Herman Heijer- werk van Popper maakte. Mevr. Soeters-van Balen was voor deze avond de soliste. Haar mooi alt-geluid, haar natuurlijke, eenvoudige zang won aller harten. Met groote aandacht hebben we geluisterd naar het orkest, onder directie van mevr. Höfelein-Bekker. Er werd voor ons gespeeld „Erinnerungen" (Beethoven). Wat paste dit werk geheel aan bij de stemming van den avond, want ook Beethoven schiep dit werk, toen zijn geest met een treurige gedachte bezield was. Na een mooi werk van Grieg, kregen we het rustige „Andante Religioso" van Landsman te hooren. De componist zelve moest in den bijval deelen. Het zij dan ook gezegd, dat het avond was van vol kunstgenot en we vonden het fijn geen last te hebben van rook en hinderlijk heen en weer gaan. De avond is ten volle geslaagd en we hebben herdacht een van de groote mannen, die van ons is heengegaan. MIDDELBURG, van 7-14 jan. 1925. Getrouwd s G. A. W. Klaassen, 22 j, en L. van Balie- gojen, 24 j. G. M. Barentsen.24en 8. P. Kroon, 19 j. evallenJ. F. Leijnse, geb. Provoost, d. N. Huf- brechtse. geb. Westerbeke, z. E. Strubbe, geb. van Veen, z. G. P. Maagdenberg, geb. Hoek, z. Bogaert, Spaan j. van der Harst, 75 j. geh. met j. E. Hafkamp. Overleden S. A. A. TiogaertT 2jaar, d. van C. P. C. -Spaan J. P. Steijn, 83 ongeh. d. L. K. SERÜOSKËRKE, over December 1924. Geboren Willem, zoon van Marinus Poppe en Cor nelia de Buck Pieternella Barkozina, dochter van jan Boone en Tannetje Dellebeke Dina, dochter van Huhrecht Sinke en Dina Christiaanse Leijntje, d. van Abraham Francke en janna de Buck Wilhelmina, Sytske, Bena, d. van jacobus de Roos en Trijntje Terpstra. KOUDEKERKE over December 1925. GeborenM. Sanderse, geb. van Wijck, d. A. Wielemaker, geb. janse, d. GetrouwdG. Tissink, jm. 24 en T. de Rijke, jd. 26 j. A. C. de Steur S. 42 j. en j. H. Kromjong S 26 j. Historische Anecdoten De groote Olivier vertoefde eens in Schotland, toen hij hoorde, dat enkele leden van 't parlement hem den titel van generalissimus wilden ontnemen. Hij vliegt naar Londen, naar 't parlementsgebouw, dwingt de leden tot een overhaast vertrek. Toen deed hij de zaal sluiten en op de deur schrijven: Huis te huur. ADVERTENTlttN Moderne Snel-, Schoen- Reparatle-I n richting Korta Noordstraat t.o. de Kazerne Middelburg Ieder bezoeker ontvangt gedurende de opruiming een KUNSTKALENDER OADEAU Zie onze Etalage Zich te vervoegen b(| ondergeteekenden B. LEIJNSE, Noordbolwerk Middelburg WED. ABRAHAMSE, Spanjaardstr. M'burg C. J. POLDERMAN, Qravenstraat M'burg. Da A. E. G.-Schrljfmachine, geen kleine relsmachine, doch een standard-model voor sleohta f 250. Ook voorhanden enkels gebruikte, w. o. Hammond, Yost, Oliver, Remmlngton enz. enz. vanaf f 40 St. Rlotoretraat Tal. 364 Middelburg In Bussen van 1 K.Q. 86 ot. V, i 47'/. ot. A 38 ot. VraagtKleurenkaarten I 1 VLISSINGEN van 8 tot 14 januari Ondertrouwd T. j. Doorakkers 22 j. en M. H. Kole 21 j. Getrouwd P. Laport 25 j. en S. de Waard 28 j. W. Salet 48 j. en C. j. Meijer 45 j. L. Goedbloed 23 j. en C. C. v. d. Harst 18 Bevallen: P. S. j. Hintzen geb. Bené z. J. C. van Dis geb. Cappon d. C. E. Slagboom geb. Weug z. A. de Nooijer geb. Schroevers d. G. Toet geb. den Duik z. M. de Ridder geb. van Eenennaam z. G, jansen geb. Anker d. j. Stroo geb. v. d. Gruiter z. C. M. L. Kusse geb. Dahnke d. j. M. Schink eb. Vlietinck d. - M. Verboven geb. Voerman d. A. G. Knoop geb. Snoek d. Overleden A. Kokelaar echtg. van S. Maas 49 j. A. W. Smits echtg. van M. j. de Kat 57 j. nieuwste patronen Ruime sorteering Goedkoope prijzen Vraagt Staalboeken 1 nieuwste prijzen Vlugge plaatsing van ruiten Vernissen in alle soonten Vuurlak zeer ineldroogend Drogist naast Jamin Vlissingen Het beste adres voor KRIMPVRIJE WITTE WOL Is Magazijn „DE LELI E" Korta Delft F 19 Middelburg Te koop 2 gebogen gesch. Kabinetten, mooie mahonie Ciffonnière met 7 laden, mahonie Stoelen met rood trijp, dito Tafel, eiken Buf fet, Spiegels voor f 2, enz. Van Loo Meubelmagazijn van oud en nieuw. Korte Noordstraat v.h. Spanjaard straat, Middelburg Een mooie sterke Dog- kar op patent-as, een Keukenkachel en nog enkele Kantoorkaehels, ook in ruil bij J. C. BOUWENS, Smid Wagenaarstraat Middelburg MARKTBERICHTEN M'burg 8-1-1925 1.12Vs 1.22Va 9.— 9.— 0.00 0.00 Boter f Particuliere prijs - Eieren. - Particuliere prijs - Poelje Eieren - Particuliere prijs - Eenden Eieren - Particuliere prijs - Ganzen Eieren. - Particuliere prijs - van de sinds 78 jaren als het beste middel tegen hoest en ver* koudheid beproefde 10.— 6.50 7.50 8.—

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 6