2e 13lad. Weifeling s Vraag en jdanbod rr rr^jjii Bronchitis Abdijsiroop niet spelen VAN DAMMES van Vrl|dag 16 «Januari 1925 No. 2 Plano- en Orgeltiandel Madame Marmot, te Chicago, moet, behalve koffie huishoudster, ook doen aan planeet- en handlijnkundige aspiraties. Over haar eerste eigenschappen kunnen we niet oordeelen. omdat we nog nooit het voorrecht gehad hebben, één oogenblik slechts, in voornoemde stad te toevenover de laatste evenmin, omdat we liever, als beschermers van onzen eigen handel, voor dergelijke „onthullingen", ons jouden wenden tot haar Nederland- sche concurrenten. Mogen we echter de „uitdruksels" van Madame gelooven, zoo zal het er in 1925 voor Europa allesbehalve florisant uitzien, want guur, koud weer, veel regen en mist en een matig aantal ongeluk ken ligt in de baan van ons werelddeel. De eerste „in gevingen" zijn, zooals we ook hier bijna dagelijks kun nen bemerken, reeds uitgekomen, want guur en koud is 't tegenwoordig wel. Mist gaat ook nog alin Londen heeft vorige week tenminste gedurende enkele dagen het gewone en buitengewone verkeer om „den nevel" stil mqeten staan. Nu zijn dat echter, allemaal omstandigheden, die nog wel te overkomen zijn, al kan de mist soms lastig en zelfs gevaarlijk worden. Zoo gebeurde het j.l. Maandagmorgen dat een electrische tram van Middelburg bij,; het Wissel te Souburg bijna tegen een aankomende motorwagen met reparatie-on- derdeelen opbotste. Gelukkig, dat door het vlugge electr. remmen van beide bestuurders, de wagens bijna oogen- blikkelijk stilhielden, zoodat wèl de passagiers door el kaar rolden, maar verdere onheilen voorkomen werden. Ernstiger was een treinbotsing te Amsterdam, waar vorige week de trein van Zandvoort, die om elf uur fs avonds het Centraalstation binnenrolt, met een flinke vaart op de losse locomotief van de Parijsexpres liep, en waarbij een 7-tal passagiers verwond werden en een aardig sommetje aan materieele schade te boeken valt. Dit is echter nog maar een kleinigheid, vergeleken bij het spoorwegongeluk van Maandagmiddag op het station Langebrugge, van den lijn Terneuzen-Gent. waar, ten gevolge van de mist, een reizigerstrein op een goede rentrein reed, met het gevolg, dat twee waggons werden omvergeworpen. Het aantal gewonden beloopt 39 perso nen, waarvan 2 ernstig. Terwijl we dit neerschrijven, denken we tevens aan een nog verschrikkelijker trein botsing bij Keulen, waar Dinsdagmorgen, ook al ten gevolge van den mist, de D.-trein uit Berlijn in volle vaart op een andere personentrein schoof. Vier wagens werden in elkaar gedrukt. Het aantal dooden bedraagt 23het aantal gewonden 60. Vreeselijk T» Vlissingon werd j.l. Maandag een spoedeischende Semeenteraaasvergadering ter afdoening van een oor B. en W. voorgestelde geldleening, waarover straks meer gehouden. Dhr. Hoogkamer was wegens ziekte afwezig. De voorzitter opende deze eerste zitting In 1925 we derom met een rede, die, zooals immer, op frisschen toon en in nltnemenden stijl, ons een juist beeld geeft, van wat in 1924 wka, wat momenteel is en wat in 1925 wórden kan. Alhoewel dit „openingswoord" GRATIS IEN TROMMELKOÊKPAN In ieder pak Koopman»1 zelfrijzend Bakmeel bevindt zich een bon. BIJ inzending van 25 bons aan ons adres zenden wij gratis bovengenoemde pan. Deze pan dient speciaal voor hst koken van de zoo bijzonder smakelijke, voedzame trommelkoek, ook wel tulband of boffert ge- heeten. Vraagt Uw kruidenier dus steeds Bakmeel van KOOPMANS N.V. Koopman»1 Meelfabrieken Leeuwarden ons nogmaals de vele donkere en ongunstige momenten, die in „t oude jaar" onze Scheldestad meemaakte, in herinnering bracht, tóch hebben we, met innige vol doening, ook hoopvolle toekomstklanken mogen be luisteren. Allereerst wees Z.Ed. er op, dat door verschillende factoren de loop der bevolking in 1924 met 643 zielen verminderde, waaronder 347 Belgen, die noodwendig moesten repatrieeren. Tegenover deze teleurstelling staat echter de bemoedigende omstandigheid dat de „trek" van buitengemeenten naar Vlissingen grooter was dan in 1923. Het aantal woningen vermeerderde met 68, terwijl er nog 75 in aanbouw zijn. In het afgeloopen jaar werd o.a. de Noorder Begraaf- laats in gebruik genomen, zijn de H. B. S. en de Urechausseekazerne geopend en is veel gedaan tot verbetering van straat- en rijwegen. In financieel opzicht behoorde 1924 tot een gelukkig jaar. Zoo werd het geheele restant der crisialeening af gelost en bedroeg hot batig saldo over 1923 f 152.000. Het verm. cijfer voor den hoofd, omslag kon hierdoor blijven op 1,34°/*. De kinderaftrek is sedert 1 Mei ge steld op f 100. Het wetsontwerp tot wijziging van de Gemeentewet bevat evenwel voor Vlissingen ongunstige bepalingen ter zake van de forensenbelasting. Bij de „Arbeidsbemiddeling" waren op 31 Dec. j.l. 252 werkzoekenden ingeschreven. In totaal zijn 30 vak- vereenigingen aangesloten volgens de bepalingen van het Werkloosheidbesluit van 1917. De gezondheidstoestand der bevolking was wederom gunstig, epidemieën kwamen niet voor. Door den school arts werden ruim 1000 kinderen onderzocht60 werden uitgezonden ter verpleging in een vacantiekolonie. Op onderwijsgebied hadden groote veranderingen piaats. Behalve dat een nieuwe R. H. B. S. werd betrok ken, werd de Hoogere Handelsschool omgezet in een afdeeling der R. H. B. S. en het aantal openbare lagere scholen teruggebracht van 10 op 8. De Zeevaartschool werd bezocht door 341 leerlingen, waarvan ruim 64°/o voor eventueele examens slaagde. Het scheepvaartverkeer in de binnenhaven nam door den ernstfgen brand bij den Nedpam beduidend af; op ander terrein nam dit evenwel toe. Het badbedrijf leverde, ondanks het w.eer hiertoe niet erg gunsiig was, goede resultaten op, wat eveneens met de exploitatie der groente- en fruitveiling het geval was. De brandweer heeft bij de verschillende branden, uit stekend aan de hooge eischen voldaan; ook de politie heeft hierbij nuttigen arbeid verricht. Het gemeentepersoneel werkt met ijver en toewijding naar versobering wordt door o#ns ernstig gestreefd. Door de buitengewone mildheid van de Nederlanders AKKER'» binnen en buiten onze grenzen, zijn aan de weduwen der nagelaten betrekkingen van de omgekomen vis- schers Tn den stormramp van 18 juli 1924, levenslange uitkeeringen gewaarborgd; aan de weezen tot hun 16e levensjaar. Van dezen plaats aldus de voorzitter onzen grooten dank voor den treffenden steun. Tot ons leedwezen wordt een groot gedeelte van den Belgischen loodsdienst naar Antwerpen overgebracht. Voorts gaf spr. een overzicht van de werkzaamhed bij de Kon. Mij. „de Schelde", waar in 1924 een viertal schepen, met bljbehooren, werden afgeleverd en waar ook nu reeds weer nieuwe orders zijn Ingekomen. De „Zeeland" nam belangrijk toe, waar vooral de verbindingen met Zuid-Duitscnland hebben toe bijgedra gen. Het passagiersvervoer steeg met 70°/o; vooral het tourlstenverkeer was een groot succes. Op 17 juli a.s. viert deze Maatschappij haar gouden feest. Somber en duister werd de toestand der gemeente door sommigen geteekend, er werd zelfs gesproken van failliet en „wat al niet meer". Gelukkig is net anders ;aan en zijn we krachtiger en gezonder geworden. >oor het herstel der „Zeeland" is zéér zeker een gevaarlijk en moeilijk probleem voor Vlissingen opge lost. Maar vóór alles staathet aanleggen van de nieuwe haven, waarvan, door ernstige studie van alle gegevens, zeer spoedig gunstige resultaten zijn te verwachten. Tegenover zoovelen, die nu nog bij de pakken neerzitten, wil ik hier nogmaals getuigendat er met ernstig be leid en kalm overleg groote dingen op dit punt zijn te bereiken. In het vertrouwen, dat de leden .daaraan ge durende 1925, hunne beste krachten zullen kunnen wij den besloot de burgemeester deze hoogst belangrijke redevoering. De leden gaven hiermede blijken van instemming. Wethouder Landsman, het oudste lid in jaren, be antwoordde de toespraak van den burgemeester. Met den voorzitter betreurt spr. de groote rampen, die in 1924 Vlissingen getroffen hebben. In 't bijzonder wijst spr. op de slechtere conditie, waarin het lager onder wijs, door de aangebrachte wetswijzigingen, is gekomen maar tevens op de hem bekende toewijding van het onderwijzend personeel, waardoor ongetwijfeld veel „her steld" zal worden Door het „vertrek van verschilende Gategorieën der bevolking, hebben de arbeid en de wel vaart gevoelige klappen gekregen, doch Vlissingen, dat gewoon is aan den eb en vloed van het leven, zal dit zeker weer te boven komen. Spr. wijst op de toenemen de bloei bij „de Zeeland", bij „de Schelde" en bi) het „Loodswezen", en „last not least," op de voorgenomen uitbreiding van onze haven, dank zij de interpellatie van dhr. Van der Voort va» Zijp in de 2e Kamer. Tenslotte brengt dhr. Landsman den burgemeester hulde en dank voor den onvermoeiden ijver, waarmee Z.Ed. bij dagen bij nacht gewerkt heeft voor de belangen van de veste, die U en ons allen iief is." Met de verzekering, dat het den leden ernst is, om óok in 1925 te blijven ijveren voor den bloei en ontwikkeling van Vlissingen, waarbij Gods zegen onontbeerlijk is. besloot spr. zijn ernstig en hartelijk „wederwoord". Ook na deze rede, gaven de leden blijken van instemming. De voorz. dankte dhr. Landsman zeer, voor diens waardeerende woorden en beschouwde het als zijn levenstaak, de totstandkoming van de Vlissingsche haven te bewerken. Hierna kwam in behandeling het eenige voorstel van B. en Wom een geldleening ad. f 650.000, rentende 6° o,-aan te" gaan, op een uiterste aflossing van 40 jaar. Na eenige bespreking werd het voorstel z. h. st. goed gekeurd. 1 Te Biggekerke hield de Raad j.l. Maandag eveneens haar eerste zitting in 1925. Alle leden waren tegen woordig. In de gebruikelijke Nieuwjaarsrede gaf de voor zitter een overzicht van het voorbijgegane jaar, waaruit blijkt, dat het den gemeente, zoowel economisch als financieel, uitstekend is gegaan. Spr. hoopt, onder Gods zegen, op een aangename samenwerking met secretaris en leden, in het jaar, dat nu weer ingetreden is. Dhr. Dekker dankt den burgemeester voor zijn goede wen- schen en wenscht wederkeerig Z.Ed. een gelukkig en voorspoedig jaar toe. Onder de ingekomen stukken was een schrijven van Ged. Staten, waarbij het Raadsbesluit, bet ef.ende den verkoop van vroongrond, tot het inrichten van een hoen derpark, niet werd goedgekeurd. Tegen een z.g. verkoop in erfpacht heeft voornoemd college evenwel geen bezwaar. Tot lid der „commissie tot wering van schoolverzuim" werd dhr. P. de Lange benoemd, in de vacature j. Vlie ger. Deze commissie had tevens verzocht, een artikel in de politieverordening te willen opnemen, waarbij het rooken door kinderen beneden elf jaar wordt verboden. Voor een dergelijke alleszins toe te juichen maatregel bleek evenwel niet de noodige sympathie te bestaan. Het Dag. Bestuur toch meende, dat men deze zaak beter aan de ouders kan overlaten. Een bemiddelings voorstel van dhr. P. janse, om zoo nu en dan een schrijven op het gemeenteplakbord aan te plakken, waarin de schadelijkheid van het rooken door kinderen wordt aangetoond, kon geen voldoende steun vinden, zoodat deze kwestie voorloopig nog niet tot een „ge zonde" oplossing gebracht is. Over het instituut „Werkverschaffing" ontspon zich een uitgebreide discussie. De 'h.h. Moens en Coppoolse zijn voorstanders van gemeentelijke werkverschaffing, dhr. Poppe in beginsel ook. Toch wil spr. liever naar het „oude stadium" terug en vraagt derhalve of het niet beter zou zijn, in samenwerking met de Diaconie der Ned. Herv. Kerk en andere? en het Burgerl. laat uw kinderen op gebrekkige of onzui vere Instrumenten. Het vermindert het genot van het schoons spel en ver traagt hun studie, Laat daarom uw Plano of Orgel Stemmen, Re- pareeren of Vernieuwen. Vraagt Prijsopgaaf aan Walstraat 74 i-s Vlissingen Armbestuur een steunregeling te treffen Dhr. A. janse - wethouder noemt de werkverschaffing een ondergang voor de gemeente. Opruiming van dezen tak acht spr. derhalve gewenscht en bovendien een nauwer contact tusschen werknemers en werkgevers. Dhr. P. janse be strijdt het betoog van wethouder janse en vraagt weder invoering der „werkverschaffing". Bij stemming wordt het meerderheidsvoorstel van B. en W. om n.l. de werkverschaffing ook dit jaar weer in te stellen, ver- wórpen met 4 tegen 3. (Vóórde h.h. Coppoolse, Moens en P. janse). Tot gemeenteboae wordt met alg. stemmen benoemd, de nieuw benoemde gemeenteveldwachter, dhr. Ver- schuure, in de plaats van zijn voorganger dhr. v. d. Voorde, welke laatste onder groote belangstelling, met 1 |an, is afgetreden en aldus de welverdiende „rust" heeft gekozen. Bovendien werd besloten den nieuwen titularis een vergoeding van 50 pCt. aan „kostgeld", uit te kee- ren, zoolang deze zijn woning nog niet betrekken kan. Bij mogelijke gladheid der wegen zal van gemeente wege zand op de straten gestrooid worden. Het sa'aris voor de ambtenaren van den Burgerl. Stand is door Ged. Staten gebracht op resp. f 20 en f 120. Dhr. P. Janse Air Uw in den aanvang onbetee- kenende verkoudheid is verergerd tot bronchitis, talm dan niet langer, neem de beproefde Akker's Abdij siroop die de prikkelende hoest- aanvallen zal temperen, de slijm zai oplossen en Uw ontstoken slijmvliezen volkomen genezen. verzacht zuivert geneest. Atom verkrijgbom tn koket» «na 230 gram »JO 550 grnn ƒ275 «o t I000«r«o /4JO

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 5