Vraagt uwen Winkelier VAN DER WELLE's Anijsmelktabletten Merk A. V. D.W. Probeeren is uw plicht huismoeders F, MAEJERS ZOON, Vlissingsche straat 58, Middelburg HAARLEM BALSEM J. GOETHEER Koffie en Thee Hebt U kou gevat, Hoestsiropen voor Kinderen OUDS WONING Frutty Brandy Ter overname aangeboden GELDOF aNVii3JVVN0UBA-r •i Holle Betonsteenen A. WAGKER, Beenhouwerssingel K 77a, Middelburg WasschertJ-Ellendeü I Lange Delft A 90-91 Middelburg „ZEELANDIA ZEEPPOEDER" maar probeeren is toch uw plicht 11 Wilt U helder witte wasch?? en klaar in de halve Tijd?? Bij InschrijviBg te koop NIEUWE HOUTHANDEL Het geachte Publiek HALT I Aanbevelend F. COZIJN H. v. d. VREDE WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 16 JANUARI 1925 En Gros Gravenstraat I 290 Middelburg En Detail Een voedzame tractatie, Die telkens weer bekoort, Is tulband, cake of broeder, Bereid zooals 't behoort. KRlSTALBLOEM moet ge nemen Van KOOPMANS, die 's premier. Daar viert de vrouw des huizes Altoos triomfen mee. ie ktrdeso met de rr. tong oervoardtgden uo/doen dan de hoogste e/jchen £-H£rlE£l ft tederpah draagt omen naam. draagt deze steeds in föbneAsverpökk/ngeot MEELFABRIEKEN-LEEUWABDEN Diende in geen huishouding, ziekenhuis of werk plaats te ontbreken. H. B. werkt onmiddellijk ver zachtend en genezend bijRheumatische pijnen, open wonden, builen, spataderen, doorlig gen, aambeien, etc. H. B. wordt door H.H. Doc toren in ziekenhuizen en in werkplaatsen gunstig beoordeeld. Eén attest uit vele: Mijne Heeren, „Als bedrijfsleider der Machinefabriek Kruyer alhier, verklaar ik volgaarne, dat ons personeel herhaaldelijk bij verwondingen Haarlem Balsem met buitengewoon succes* heeft aangewend en er boven andere heelmiddelen de voorkeur aan geeft. Haarlem Balsem heeft dan ook een vaste plaats in onze verbandkast gekregen." Hoogachtend, Haarlem, 3 Jan. 1925. L. LOTH. Koopt nog heden Haarlem Balsem, dat is uw belang. Verkrijgbaar 60 cent per tube te Vlissingen bij Beniest, te Middelburg bij N.V. Schulte <Sc Co., Paul van Sluijs Co., Schulte Thieme en L. Janse, te Goes bij Gebr. Mulder, W. F. den Her der, J. Plazier. Gasmotor 6 PVK., com pleet Drijfwerk, Zak- kenuitkloprnachine. Adres Bureaux Vr. en Aanb. V KINAWIJN F* OUD, Uw goedkoopst adres voor enz. is Nleuwstraat 57 Vlissingen ounfliaaaiN lest; NOOdaiai -sjnegeijo eui|ex l 'Sftuej -jnauoo 0>ii0 uepaueq jeue) Walstraat 19-21 Tel. T8 Vlissingen Kruidenierswaren, Comestibles, Wijnon, Gedistilleerd, V Likeuren, enz. enz. Deze schuur is gebouwd met holle betonsteenen NIEUW I ft-a NIEUW I geschikt voor alle bouwwerken zooals Schuren Enz. Vraagt prijs bij Koopt een „VELO" an doet sw wasch thuls.Ze betalen zich- zelf In korten tQd We vragen niet dat U direct vaste verbruikster wordt van Haal nu eens ÉÉN PAKJE voor 16 cent bij uw winkelier, maar let goed op het iherk op ieder pakje „ZEELANDIA ZEEPPOEDER'1. Wij garandeeren U le Dat ze een zeer HOOG vetgehalte heeft nl. 38—41 °/o 2e Dat ze voortdurend onder scheikundige controle staat 3e Dat ze absoluut vrij is van alle schadelijke bestanddeelen. 4e Dat ze op geheel moderne manier gefabriceerd wordt en dan ook de vezel van het fijnste goed niet aantast. 5e Dat er mooie cadeaux bij gegeven worden, maar dat de kwaliteit toch de hoofdzaak blijft. 6e Dat ze door duizenden Huismoeders gebruikt wordt. Vraagt aan Uwen winkelier Zeelandia Zeeppoeder en let op het merk op ieder pakje I Indien hij ze niet heeft, schrijf dan ons aan en wij zullen U een adres van een winkelier in uw buurt aanwijzen. Porto wordt U dan vèrgoed een modern ingerichte Voorkamer, Alcoof, Achter kamer. Keuken, Zolder met Kamer en Keuken, steenen Schuur en Varkenshok, aan de Ritth. straat B 406 te OOST-SOUBURG. Inechrjjvingsbiljetten wor den tot 22 Januari a.s. inge wacht bij Notaris PAAP te Vlissingen Fransch product ter vervanging van INMAAKBRANDEWU N Zeer geschikt voor het zelf maken van Boerenjongens en Sun-Maid Rozijnen en het zelf maken van Advocaat Por Llterflesoh 2.— (Met gebruiksaanwijzing) Alleen verkrijgbaar bij de Importeurs Denevers Frères Likeurstokers, Middelburg van Vlissingen en Omstre ken wordt beleefd verzocht om bij ROOSE Indien men in het Huwelijk treedt, te informeeren wat Trouwcoupé metVolgrijtul- gen kosten om in Vlissingen naar het Stadhuis te rijden Ondergeteekende is gene gen tegen billijken prijs te rijden in Vlissingen naar het Stadhuis Billiikst adres voor groote brikken om Walcheren en Zuid-Beveland te bezoeken N. B. De tarieven van het rijden zijn heden verlaagd. Je adres voor Emaille, Ge galvaniseerde Huishoudel. Artikelen, Borstelwerk, Spie gels Enz. Speciaal adres voor H. H. Kooplieden. Vliss. straat I 171 M'bufg KLEERMAKERIJ DC Soiled adres voor het vervaardigen van Dames-, Heeren-, Uniform- en Kinder- kleeding. Ook keeren an reparaaran, tevens Dekens overtrekken. Breewaterstraat23Vlissingen Aanbevelend, Hsndrlkstraat 13 Vlissingen TeL-lnterc, 255 geroelt ge U huiverig, koortsachtig, loom, pijn in i of beenen,' neem dan direct de Koortspoeders van H. VAN AKEN, Apotheker te Selzaete. Ze zullen U verlichting geven en na enkele dagen genezen. Bij Kiespijn, Aangezichtspijn, tieurecijn in het hoofd en op de tanden, is één VAN AKEN'» Koortspoeder voldoende om de hevigste pijn te stillen. Een doosje is onmisbaar. Hoofdd. v. Holl.SCHULTE TH1EME, Postb. 55, Middelburg. Verder bij apothekers en drogisten in doosjes van 60 cent. Mtjnhardt's Borsthoningsiroop 60* Mijnhardt's Thiimsiroop - i? Anga-»iroop (ook bij Kinkhoest) I l-75 ,|j apoth.en drogisten is het eenig apéritif, dat ook' door doktoren wordt aanbe volen. Het aroma prikkelt den eetlust. Door het koud te stel len wint het nog aan smaak. PURMEkÉHD Hei etiqveet met den Volendammer Vsrkrl|gbaar sa tn war Mag ta ilan In o» I Filiaal Voor wederverkoopers is ze te krijgen bij Vloer-, Zolder-, Dak-, Schot en Kraaldeelen, Schrooten, Lat ten. Tengels en Ribhout, 1000 Vlotdeelen, 25.000 Nieuwe Tul du Nord Pannen, 1000 M. Ge galvaniseerde Pijpen met draad, Sok, Bochten enz. ep Afbraak als Ramen, Deuren, zware Balken, Platen enz. Dageliiksch geopend tot det avonds 9 uur, des Zaterdags tot 5 uur. Paardenmarkt Vlissingen Stalhouder ta Middelburg Aanbevelend W. ROOSE STALHOUDER Bree C 141 Middelburg Nette afwerking. Billijke prijs C. W. GEBRAAD OLlftN en VERFWARE** BEHANGSELPAPIEREN WAGOM en SOHOONMAAK ARTIKELEN WINKELZAKKEN PAPIER ENZ. ENZ.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 4