Uitslag 20ste Prijsvraag VAN DAMME'S m Vlissingsche straat 62 Middelburg Gestadig groeit Adverteerders ten goede komen. ALEWIJNSE's Ochtendvoeder Piano- en Orgelhandei Voor de a.s. Bal-Masque's G. M. SMOLDERS I. V. MY. „SANITAS" WËGELlNG's VRAAG EIS AANBOD VAN 16 JANUARI 1925 Zoo is ook deze prijsvraag, evenals alle vorige, een root succes geworden, zoowel voor de Firma Van lamme als voor ons blad en voor de gelukkige prijs- winners. Het aantal goede oplossingen was wederom zóó groot, dat door loting de prijzen moesten worden toegekend. Eenige inzenders hebben van hunne oplos sing een waar kunstwerk gemaakt, door de uitslag in mooi geteekende voorstellingen te doen uitkomen, an deren weer hebben een mooie teekening bijgevoegd. In totaal zijn 84B oplossingen ingekomen. Van alle kanten zijn ze binnengestroomd, uit Walcheren, Noord- Beveland en zelfs van over de Schelde. Natuurlijk zijn bij een zoo groot aantal oplossers bijna even veel teleur- gestelden. Dezen lezers roepen wij toe„blijft steeds mee doen aan de prijsvragen, want daardoor behoudt ge toch steeds een kans op een prijs." Bij een volgende prijsvraag zullen we dan zien een grooter aantal troost prijzen beschikbaar te stellen. Onder de talrijke inzendingen bevonden zich ook vele van buiten de provincie, ('s Hertogenbosch, Breda, liergen op Zoom, Gorinchem, etc.) Hieruit kan men opmerken dat „ofschoon deze firma ruim drie jaar bestaat" ze reeds zóóveel vertrouwen geniet niet alleen in de provincie Zeeland maar ook buiten de grens onzer provincie. De oplossing van deze 20ste prijsvraag is Een Viool is een muziekinstrument. Een oor is een lichaamsdeel. Een eend is een watervogel.' Een mandoline is een muziekinstrument Een »Annanas is een heerlijke Zuidvrucht. Een oog is een lichaamsdeel. Dammen is een prettig spel. Oorlog is geen vrede Een eigen haard is goud waard. Een lepel gebruikt men om mee te eten. Een paard is een nuttig dier. Dieren is een plaats in Gelderland. Roeien is een gezonde sport. Vrees is een ander woord voor bang. S.o.8. is het draadloos scheepsbericht in tijd van nood. Hieronder volgen de prijswinners en de door hen behaalde prijzen 7a prijs een „Kun je zingen, ziryj dan mee" (Veldkamp en De Boer) voor piano of harmonium naar verkiezing, gebonden aan Mej. JOH. MAAS B 147 Koudekerke, 9a prijs een Salonmuziekstuk (George Albert!) aan ANDRIES Voorts heeft de firma Van Damme voor de mooist uitgevoerde inzendingen nog extra 10 troostprijzen be schikbaar gesteld, die als volgt zijn toegekend i M. 8CH0L, Bouwen Ewoudstraat 88 Vlissingen Maj. PIETERSE-SMITS, Kerkhoflaan 22 Vlissingen J. A. LUUK, Markt A 166 Vaars L. J. R0TH, Havandijk F 25 Middelburg R. KOKELAAR, Margrietenlaan 13 Tuinstad Vllaalngan P. HUIBREQTSE, C 74 Westkapella J. MARKUSSE-VAN WEELE, *s Heer Arsndaksrka E 36 JAC0BA CORN. VISSER, Lombaardstraat C 54 Middelburg B. T. M0NTANARI, Zusterstraat I 215 Middelburg De 25 zeer mooie prijzen zijn geëtaleerd geweest bij de firma Van Damme, alsmede eenige der mooist uit gevoerde oplossingen. Je Firma Van Damme, Walstraat, Vlissingen, te Mid- Slburg aan ons bureau in op Ie dorpen hij o agenten. Postabonné's krijgen de prijs toegezonden. Met een woord van dank aan allen, die aan deze prijsvraag hebben meegedaan, in het bijzonder aan de Firma Van Damme, die ons in de gelegenheid stelde ze uit te schrijven, kunnen we deze goedgeslaagde prijs vraag beslyiten. Lezers, die meededen en nog geen abonné op Wege- ling's -f- I zij0» raden we aan: abonneert U, daar hoogstwaarschijnlijk d& volgende prijsvraag alleen voor de abonné's is. Houdt u allen gereed voor de volgende keer. Redactie f 4- 1. Hieronder eenige der gedichten door dhr. Van Damme ter plaatsing opgegeven. Geachte Vrienden 1 Daar ik spreek van ondervinding Zeg ik u dan ook altijd, Van Damme's Orgels en Piano's Munten uit in kwaliteit Van Damme'sOrgels en Piano's Zijn op Souburg zeer bekend. Bakkers, slagers en een timmerman Ook melkboeren en een veekoopman Wij zelf ook kochten er een Orgel van. Het is versierd met twee klavieren I WALSTRAAT 74 VLISSINGEN I Vraagt Catalogtis met alle gewenschte Inlichtingen Het Is er een voor oud en jong Want vierstemmig kun je er op spelen Met één vinger op het carillon. En kwamen er vrienden of bekenden Dan lieten wij ons orgel zien En begonnen dan ook ras te spelen Want dat kon wel wat worden misschien Men stond er dan ook van verslagen Het was zoo mooi, de muziek zoo fijn En men zeide het ook eens te wagen Want nergens kon het beter zijn En nauw'lijks een dag of wat gewacht Hoorden wij dan ook heel gauw Dat van Damme uit de Walstraat Een orgel had thuisgebracht En een plano bij Caljouw. En is er soms Iets niet In orde Dan doet u even een boodschap maar En Van Damme uit de Walstraat Staat dan* dadelijk voor u klaar, Mijnheer is altijd even vriendelijk Laatst kwam hij ook naar ons eens toe Maar we hadden geen gelegenheid O, sprak hij dat is niets erg Dan kom ik wel op een andere tijd En keerde terug weer blij te moe. Daar hij met de prijzen steeds concurreert Is van Damme bij ons hoog geeërd En ik zeg het u dan nogmaals Bij Van Damme moet u zijn Die heeft Orgels en Piano's O, zoo mooi, en o, zoo. fijn I P. M. P. jd. Muziek is mooi, muziek is schoon Het ruischen van een orgeltoon. Heeft menig mensch tot ontroering gebracht En menigeen heeft wel eens gedacht Een orgel of piano in huis dat was fijn Daarvoor het volgende gerijm Dat een antwoord op de gedachte zal zijn. In Wegeling's Vraag en Aanbod Ziet men bij 't advertenties doorloopen Waar men die het voordeeligst kan koopen Voordeelig maar tevens solied Is wat men altijd geniet Van orgels of piano's van Van Damme, Naar hem zij dan ook de gang. G. j. v. B. S. M. Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 18 januari ij geopend de apotheek van 8. ENGERING Hendrikstraat Te Middelburg! Zondag 18 januari is geopend de apotheek van G. K. A. NONHEBEL, Lange Delft. Beide zijn de geheele week des nachts geopend tot den Zaterdagmorgen. onze lsterskrlng. Dit tan niet andere dan den DAMRUBRIEK. (Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L.<Goedbloed Jr. Koudenhoek 26, Vlissingen.) Probleem No. 98. Auteur: A. POLMAN, Almelo 1 2 3 4 5 iH jül II B H iü HBS 8 Oplossingen in te zenden vóór 27 Jan. Oplossing Probleem No. 91. Stand: Zwart: 12, 13, 19, 23, 24, Dam op 15. Wit27, 28, 30, 32, 33, 39, 43 44, 49. Wit Zwart Goede oplossingen ontvangen van: joh. Goedbloed, jac. GoedbloedJ en C, Hollebrandse te Vlissingen. W. Boogaard en jac. Boogaard te Middelburg. P. Meijers te Souburg. P. Meliefste te Nieuwlahd: jrDaane te Zoutelande. A. Schoe te Domburg. F. Laroes te Arnemuiden. Correspondentie: Zooals voorheen is geschreven wordt er wéder een Probleem-wedstrijd uitgeschreven. Deze zal nu gehouden worden vanaf 23 Januari tot en met 24 April, dus loopt 3 maanden. Aan dezen wedstrijd zijn 3 prijzen verbonden een Ie, 2e en 3e prijs en bestaan uit artikelen op gebied van de Damsport, hetgeen later nog bekend gemaakt zal worden. Aan dezen wedstrijd kunnen mededingen allo Dam-liefhebber8 onverschillig waar vandaan. De oplossingstijd is 10 dagen. Nu is het een beleefde ndoch een ernstige vraag van den Problemist aan de mededingers, daar het elk jaar de gewoonte is om een Probleem-wedstrijd te houden en de prijzen, hiervoor aangekocht, steeds uit liefhebberij uit den zak van den problemist moeten komen, om een kleine financieele bijdrage. Gaarne worden deze door den Problemist in dank ontvangen. Hoe grooter de steun hoe grooter de prijzen. En nu waarde liefhebbers allen aan het werk. De Problemist. ADI IËN Urleplllen genezen Bedwateren radicaal. Kawasan tegen pijnlijke urineloozing. OVERAL VERKRIJGBAAR Pakken van 6 Kilo fl.20 per pak waarin verpakt Emaillp Voederschaal. Franco één veer geieverdi Een voordeellg en soiled adres is Van Damme's Piano- en Orgelhandei. la prijs esn 'U Viool met stuf, strijkstok, kinhouder eto. aan MAX WEIQT, Irislaan 7, Tuinstad, Vlissingen. 2e prijs sen Mandoline met Foudraal (compleet) aan JAN JOZIASSE, Middelburgsche weg, Koudekerke. Se prijs een Cither met doos en 10 Ciiher-kaarten (compl.) aan J. v. MEERENDONK, Lambrechtsenstr. 100, M'burg 4e prijs een Beethoven Sonatenband I (voor plano) aan ANNA DUIJVENSTEIN, Zaamslag. 8e prijs een H. V. R. Zelfbindband aan QERDA DE JONQE Houttuinen 37, Middelburg. 6a prijs een Wagnerbeeid aan B. DE N00IJER, Selsweg 81 Middelburg. Zwanenburg. 8a prijs een Wilhelm Hansen (Des Harmoniumspelers) aan WILLEM JANSE, Koestraat 159, Arnemuiden. DE VISSER, Dorpsstraat 135, Oostkapelle. 10a prijs een H. W. 3. Nieuwe Liederenbundel voor Zon dagsschool en Huisgezin aan FRED. SEQERS, Koren dijk P 82, Middelburg. 11e prijs een Celluloidfluit aan J. VAN KEULEN, p/a Post station, Meiiskerke. 12e prijs een Stemfluit (voor Viool) aan J. J. VAN DEN BER8EN, Flesschenstraat 11, Vlissingen. 13e prijs een Album (voor Viool en Piano) aan Q. SCH0E Pz. Oranjezon bij Vrouwepolder. 14e prijs een Mandolineboek aan jongeheer NAQTEQAAL, Hobeinstraat 17, Vlissingen. 16a prijs een Harmonium-album aan P. PROVOOST, Beokar- straat 4, Vlissingen. 18e prijs aan P. M. P0UWER Jd., Vrijburgstraat, Souburg 17e D. W0LST, Molenstraat Vlissingen 18e COEN DE N00IJER, Van Hoorn v. Burgstraat 19a B. DE N00IJER, Selsweg 81 Middelburg 20a C. 8. VAN EENENNAAM, Arnemuiden 21a PIET GABRIËLSE, Burg C 105 Middelburg 22a JOHANNES LIEVENSE, 107 Zoutelande 23e M. KLEINEPIER, A 45 Biggekerke 24a J. F. SCHR0EVERS, Jasmijnstr.W 147, M'burg 25e MARIE NEUFEGLISE, Zaamslag C. 0. v. d. ROOST, Kasteelstraat 77, Vliaaingen De prijzen kunnen te Vlissingen worden afgehaald hij Een soiled en voordeellg adres voor een Piano of Orgel etc. is 16 26 36 S i urn 15 25 35 45 46 47 48 49 50 Zwart 11 schijven op: 7/9, 12, 14, 16/18, 28, 29, 36. Wit 11 schijven op: 15, 21, 26, 30,38,40,43,44,46,47 Wit speelt en wint. 27—22 24X35 44—40 15X18 28—22 35X33 43-38 18X43 49 v 7 en wint ruim voorzien In goede COSTUMES, door agentschap asner prima costumier ALLES te leveren. Tevens ruim voorzien In alle soorten DOMINO'S en andere MASKERS, GARNEERINQEN voor costumes, SERPENTINES, MUTSEN, enz., enz. Het adres voor alle feesten in ruime sorteering Is het magazijn van alle mogelijke FEESTARTIKELEN AANBEVELEND, Ta Vlissingen St. «Jaeobstraat 1 is een zeer oud en betrouwbaar adres voor alle Gummiartlkelen en Patentgeneesmiddelen Alle inlichtingen gratis. waarin verpakt keurig porselein Eierdopje Baaltjea van 60 Kilo f 6.60 per baal

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 2