mm m VOOR ONZE MEISJES. VOOR DE JONGENS WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 16 (ANUARI 1925 Beste Meisjes, Willen jullie eenige aar dige cadeautjes maken voor Pa en Moe Welnu dan zal ik jelui eenige aardige knutselwerkjes aan de hand doen. Een speldekussen voor Moe en een luciferhanger voor Pa. We be ginnen met het speldekussen. Plak plaat I dus op dun carton, en kleur het geheel fraai. De rechte stippellijnen licht inritsen zoodat ge het carton op die plaatsen makkelijk omvouwen kan. De dubbele lijnen (zie A en B) op de figuur, snijd* ge dóór en door. Nu buigt ge het car ton op de vouw lijnen om en steekt lip B door gleufBenlip A door gleuf A. Nu Hebt ge een papierkorfmodel verkregen. Van gele zijde maakt ge een zakje en vult dit op met watten. Ge buigt dit zoo dat een gladde zijde boven komt en plakt dit in het mandje. Het speldekussen is hiermee gereed. Een fraaier methode is, dat ge de bovenrand C wegknipt en het geheele mandje overtrekt met Bordeaux-roodè zijde. Aan den bovenrand naait ge een fijn kantje, en binnen in voert ge het zichtbaar blijvende gedeelte even eens met Bordeaux-roode zijde. Met kraaltjes of borduur steek kunt ge het geheel nog verfraaien. Nu het lucifer- hangertje voor Pa. We beginnen weer met plaat II op dun carton te plakken en de vouwlijnen in te ritsen. Het gedeelte „Knip uit" knipt ge langs de dikke lijnen uit Denk er om dat ge naar voren om moet vouwen zoodat het woord „Lucifers" achteraan zichtbaar blijft. De lijnen A en 3 weer insnijden en de lippen in de gelijknamige gleuven schuiven. Ook dit kunt ge weer aanmerkelijk verfraaien door het geheel met groen laken te overplak- ken (lijmen) en het woord lucifers en de versieringen met waschzijde (kruisjes- of borduursteek) er op te borduren. Indien deze knutsel werkjes jelui bevallen vertel het dan maar eens aan Tante Betty dan volgen er meer. WEGELiNG's VRAAG EN AANBOD VAN 16 JANUARI 1925 Beste Meisjes en Jongens. Zooals jelui wel bemerkt zullen hebben, hebben we steeds het streven gehad ons bijblad „Voor Jong en Oud", zoo aantrekkelijk mogelijk te maken. Daar we xechter van de veronderstelling uitgaan dat het nuttige zich in veel gevallen met het aangename laat vereenigen verzochten we den heerA. v. Waasdorp (wiens portret hierboven staat) of hij bereid was een z.g. knutsel-rubriek in ons blaadje te verzorgen. Hij verklaarde zich direct bereid de redactie van deze rubriek op zich te nemen. Daar hij bij 'wijze van spreken „van alle markten thuis is", laat hij jelui zelf de keiize wat jelui nu eens gaarne zelf willen maken. Jelui mogen voorloopig kiezen tus- schen de volgende voorwerpeneen goedwerkend foto- grafie-toestelelectrische batterijen; een electrische wekker electrische goochel-apparaten ofgalvanoplastique (afgietsel maken van medailles en munten langs electr. weg). Jelui kunnen dit alles g< makkelijk zelf maken volgens zijn aanwijzigingen en teekeningen. Kiezen jelui dus uit de opgenoemde onderwerpen er één uit en stuur dat aan een onzer bureaux Schrijf op de enveloppe: „Voor Oom Theo", dan zullen wij deze brieven opsturen aan bedoelde heer. Laat nu dus niemand achter blijven, doch allen een onderwerp uitkiezen. De meeste stemmen gelden dan. Jelui zijn nu in den ge legenheid spelenderwijze en met heel weinig kosten fraaie en dure apparaten zelf te vervaardigen, maak er dus gebruik van. Wat de meisjes betreft, deze kunnen na tuurlijk eveneens aan de kr.utselcursus meedoen, doch ook zij mogen per brief meedeelen, welke werkjes (bv. hoi duren, poppenkleertjes maken, horlogekoordjes vlech ten, kleiarbeid, enz. enz.) zij gaarne behandeld willen hebben. Doch deze brieven moeten buiten het reeds hierboven genoemde adres, als motto dragen„Voor- Tante Betty". Ook^deze brieven zullen we dan aan de bewuste dame doorzenden. Nu nog een woord voor de oudere onder u is er wellicht interesse voor een rubriek „Verklaringen van Goocheltrucs" of „Astrologie; Handlijnkunde" ook die kunnen hun wenschen kenbaar maken. Wij schoeien aldus ons bijblad op deze leest Het aan de beoordee ling van onze lezeressen en lezers over laten, welke onderwerpen zij gaarne behandeld zien. Dit «s zeer zeker een unicum in de Nederlandsche Ontspannings lectuur Wij nemen van onze zijde vol vertrouwen deze proef, ondanks deze methode onzerzijdsch gepaard gaat met veel onkosten, zorgt u er nu voor dat onze proef neming slaagt door ons, allen, zonder onderscheid groot en klein, oud en jong, te vertellen per brief wat u in -ons bijblad vinden wilt. Wij zuilen dan zorgen dat het er in komt. De Redactie. Een Zaagfiguur. Plak deze plaat op dun hout en zaag de figuurtjes uit. Als ge er een recht stukje hout achter lijmt, kunnen ze staan Er volgen te zijner tijd meerdere zaagplaten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 10