VEREENIG1NGEN OP DE PLANKEN Drukkerij H. WEGELINQ Drukkerij De Lange Jan BURGERLIJKE STAND Na het rooken WYBERT WEGELING'S VRAAG EN AANBOD VAN 9 (AUNARI 1925 op prijs en hoopte nog lange jaren als Burgervader van de gemeente Souburg mede te leven met de hem zoo sympathieke bevolking. Des avonds werd het feest voortgezet in tegenwoordig heid van den Ed. Achtb. Heer en Mevrouw Buteux, door de bewoners dier straat, welk feest met een zeer geanimeerd bal besloten werd. Muziek- en Tooneeluitvoering te geven door het Fanfare-Corps „Oefening na den Arbeid", te Ritthem op Vrijdag 16 |anuari in het Schoolgebouw, aanvang 7.30 uur. Vrijdag 16 januari a.s. Groot Bal-Masque in het Schuttershof te Middelburg, te geven door de Dansclub „Middelburg", om zeer mooie prijzen op Walcheren en Noord-Beveland zijn er veel. Voor velen vervaar digen wi] al langen tijd het be- noodlgde Drukwerk. Over uitvoe ring en prijs is men tevreden. Men bestelle steeds bij NOORDSTRAAT 44 VLISSINQEN LANGE DELFT B 144 - MIDDELBURG Mijnheer de Redacteur 1 Met genoegen heb ik kennis genomen dat „Wegeling's Vraag on Aanbod" een hoekje voor het kunstlievend publiek reserveert, onder motto „Op de Planken". Reeds eerder heb ik eens geprobeerd of het levensvatbaar was, de liefhebbers van zang en muziek, tooneel enz. wakker te krijgen, want er wordt hier nog zoo heel weinig gepresteerd, en ben toen begonnen met een stukje te lanceeren onder de naam „Het ontstaan van oude muziekinstrumenten." Nu wij eindelijk zoo ver zijn dat er dus een plaats Bestemd is voor dat gedeelte als boven bedoeld, zou ik willen voorstellen er ook een critiekhoekje van te maken, want zeèr zeker zal critiek, mits zuiver en waar, op bouwend werken. Als wij tenminste voelen, dat het waar is wat er opgemerkt wordt, dan zal er zeker met ge noegen kennis van genomen worden en zullen spelers, zangers, of dirigenten met genoegen er rekening mee houden. Maar critiek moet bovenal waar zijn en dan moet becritiseerde niet boos worden, en criticus moet niet vergeten wie er wordt becritiseerdwe mogen geen dilettant met beroepsmusicus gaan vergelijken, tenzij zijn dilettantisme het zoo ver heeft gebracht. Critiek mag geen pluimstrijkerij worden of fitten, moet bovenal zuiver en waar zijn. Zoo had ik het bijv. nog niet lang geleden een orgel bespeling werd gegeven waar de bespeler in een der stukjes die hij liet hooren maar meer dan de helft uit de maat was, de man maakte bijv. 44 tellen per minuut terwijl er 100 gemaakt moest worden. Een verslaggever van een dagblad noemde alles mooi en goed en het bedoelde stuk „onverbeterlijk". Ziet, als een muziekverslag zoo moet zijn, onheusch en onwaar, dan wordt het voor leeken een dwaalweg en voor kenners belachelijk, en het mooiste als er dan nog over geschreven wordt, komt zulks niet voor op neming in aanmerking, mijn inziens wil dat zeggen «ik lust de strijd met u niet en geef me gewonnen, maar ik durf er niet voor uit te komen." Een ander geval. Voor een muziekconcours werd in een zekere afdeeling als verplichtnummer gevraagd „De Priestermarsch uit de Profeet", van Meierbeer. Een der dirigenten deed nog de moeite hier en daar te in- formeeren in welk tempo of hij het moest spelen en op 't Concours, een nul, neet de opmerking veel te vlug. Zooicts komt alleen voor, daar waar naar willekeur wordt gehandeld en het niet begrijpen van componist. Iedere muziekschrijver spreekt als het ware zijn eigen taal en eerst moet men den schrijver kennen en begrij pen om dan zijn muziek ten gehoore te brengen, riet gaat niet op om maar te zeggen, zoo vind ik het mooi, er moet eerst een diep doorvoeld begrijpen aan vooraf gaan, wil men iets kunnen weergeven. Hiermede eindig ik, U Redactie dankzeggend voor de plaatsruimte en stel me beschikbaar voor de lezers van Vr. en A. gratisadvies bij aankoop van muziek instrumenten bij adverteerders in die branche om beider terwille te zijn en de lezers niet bekocht thuiskomen, wat zeer dikwijls het geval is. Guisto. VLISSINGEN van 1—7 januari 1925 Ondertrouwd Hokkeling 23 j. en de Bree 22 j. L. Corthals 29 j. en H. C. Groenenberg 20 j. L. Goedbloed 23 j. en C. C. v. d. Harst 18 j. W. Salet 48 j. en C. j. Meijer 45 j. Bevallen C. j. v. d. Velde geb. Michielsen z. L. Wouters geb. Kempe z. W. F. de Vos geb. Weeda z. C. C. de Zwart geb. Roseboom d. D. v. Hest geb. jacobse d. OverledenA. Buijck echtgenoot van S. M. C v. d. Moere 59 j. L. öimmel d. 14 j. Q. A. Harder echtgenoot van J. j. de Munck 67 j. MIDDELBURG, van 24 Dec. 1924-7 jan. 1925. OndertrouwdDekker, 29 j. en H. Zietse, 25 j. P. J. Dronkers, 23 j. en W. M. Hubregtse, 23 j. P. Labruijère, 30 j. en C. M. v. d. Burgt, 27 j. Getrouwd C. Boucherie, 22 j. en C. Eiff, 23 C. Lauret, 28 j. en E. O. Raben, 29 j. C. Kater, 24 j. en C. j. Marijs, 19 j. j. F. Schouten, 31 j. en M. A. Pattenier, 23 j. G. A. E. Temme, 25 j. en H. v. d. Heuvel, 22 j. J. de Vos, 23 j. en E. de Kok, 18 W. M. Janse, 29 j. en T. E. de jonge, 26 j. L. Buijs, 21 j. en C. v. d. Weel, 20 j. A. j. Kloot©, 34 j. en A. van Aartse, 26 j. BevallenA. van Huffel, geb. Schuilwerve, d. G. A. Pieterse, geb. Brock, d. M. Schrier, geb. Krijger, z. j. Poelman, geb. v. d. Linde, d. E. Kerkhove, geb. de Groot, d. =-= N. joziasse, geb. Joosse, d. M. Antheunisse, geb. La Brujeere, z. Th. Moens, geb. Gijtenbeek, d. A. P. Gillissen, geb. de Wagter, 2 d. M. M. C. de Hamer, geb. de Valk. z. D. de Rijcke geb. Louwerse, 1 z. en 1 d. C. f. Labruijere, geb. Varhage, z. E. M. v. Waesberghe, geb. Hamerlinck, z. C. M. Kraak, geb. Krijger,! a, S. M. Daane, geb. Vreke, d. M. A. j. v. d. Plank, geb. Rijke, d. j. Hoek, geb. Damen, z. OverledenO. Verboom, 1 mnd, zoon van J. C. Ver- boom-den Boer J de Bukviel, 70 j. gehuwd met M. Petiet M. van Eenennaam, 81 j, weduwe van C, Buijs, C, van "der Weel, 78 j, gehuwd met A, H. Tisserand L, D, Gillissen, 75 j, weduwe van J. P. Grootjans, L, Cohen, 27 j, ongeh, zoon, DOMBURG, van 1—31 December 1924. Geboren: David, zoon van David Jongepier en Jaco- mina Geertse. OverledenPieternella facoba Tevel, 76 j, wed, van J, Dockheer Jacobus ae Korte, 1 jaar, KOUDEKERKE, van 1 Dec, 31 Dec, 1924 Geboren i Nicolina Maria dochter v. A. Sinke en Leintje Zachariasse Willem Adriaan zoon van W, Plipse en jannetje de Witte, OverledenAdriana Wisse, 43 jaar, echtgenoote van Frans Polderman, TABLETTEN Miiiimmiiii'Miiti OOSTKAPELLE van 1 Dec. 31 Dec. 1924. Geboren Cornelia, dochter van Jacob Spruijt en Leun- tje jobse. Suzanna, dochter van Pieter den Hollan der en jannetje Boogaard. Pieter, zoon van Marinüs Boone en Christina SJchoe. jan, zoon van Pieter Jansen van Rosendaal en Maatje de Kam. Getrouwd: Laurus, jacobus, johan Geldof 32 j. en Lea, Eugénie Guiot, 24 jaar j* NIEUW EN SINT JOOSLAND van 1 tot 31 Dcc. 1924. Geboren 4 Pieter johan, zoon van B. j. van Garde ren en A. B. Ijzerinkhuisen 31. Sentina dochter van A. Adriaanse en S. Bliek. Getrouwd3. Jacob Marinus Willemsen j.na. oud 22 jaar en Maria jannetje Goedhart j.d. oud 18 jaar RITTHEM, over de maand December. GeborenCatharina Pieternella, dochter van Marinus Barentsen en Willemina Cevaal jan, zoon van Klaais Geschiere en Francina Maria Roose Elizabeth Cor nelia, dochter van Martinus Kwekkeboom en Elizabeth Cornelia jobse. Overleden: Jan Geschiere, 14 dagen oud, ARNEMUIDEN, van 1 tot 31 December 1924. Geboren: 17 Abraham, zoon van jacobus de Nood, en van%Tannetje Coppoolse 17 Clasina dochter van Pieter Meulmeester en van Leuntje Dingemanse 29 Catharina dochter van Adriaan Kodde en van janna van Belzen Getrouwd: 13 Klaas Wildenboer 21 jaar jm. te Maas sluis en Adriana Bronke 13 Hubregt de Ridder 27 jaar en Catharina de Meulmeester Overleden: 1 Adriaan 14 dagen zoon van Job Jobse en van Theuntje Meerman 16 Christoffel Jacob 61 jaar man van Tannetje de Rijder Historische Anecdoten Terwijl prins Wilhelm (later Wilhelm 11) vier jaar oud was, logeerde hij met zijn ouders op het «lot Winsor, het Engelsche koninklijk verblijf. Op verlangen van koningin Victoria poseerden alle leden der koninklijke familie voor den portretschilder Frith, die daartoe eveneens in het slot verblijf hield. Bij deze gelegenheid hield hij zich gaarne op In het atelier van den schilder. Op zekeren morgei, toen hij in ge zelschap van zijn gouvernanten het atelier weer opge zocht had, gaf de schilder den prins, om hem bezig te houden, penceel ^en verf in de hand en liet hem in een hoek van zijn atelier, waar de kleine geen schade kon veroorzaken, naar hartelust knoeien. Hij had veel ple zier over de dwaze krullen en strepen, die het kind maakte. Het gevolg van dat eerste uitstapje op het ge bied der kunst was, dat prins Wilhelm in zijn ijver zich van boven tot onder aan handen en gezicht met rood, groen en blauw besmeerde, zoodat hij er als getatoueerd uitzag. De arme gouvernante raakte daarover zoo in de ver legenheid, dat zij den schilder smeekte, het kind toch weer schoon te maken. Frith nam nu een flesch terpe- tijn en een lap en begon de reinigingskuur. Deze was bijna volbracht, toen iets van de bijtende vloeistof in 's prinsen gezicht raakte, wat hem zoozeer pijn deed dat hij hard begon te schreeuwen en boos den sohil- der met zijn kleine vuisten begon te bewerken. De schilder verbeeldde zich, dat prins Wilhelm van dat oogenblik af tegen zijn leermeester een stille wrok koesterde en dit zoozeer in zijn gelaatsuitdrukkingen bij de zittingen heeft getoond, dat het moeilijk was een goede gelijkenis van den Prins te maken. In de maand Juli van het jaar 1690 vaardigde het het bestuur der stad Haarlem een keur uit, waarin de mannelijken ingezetenen ter voorkoming van brand ver boden werd langs de openbaren weg een pijp tabak te rooken, zoomede op gevaarlijke plaatsen binnenshuis en in alle vervoermiddelen (wagens, sleden, schuiten, sche pen). Elke overtreding in deze zou voor de eerste maal met zes gulden boete worden gestraft. Men stoorde zich te Haarlem maar bitter welnig.aan die order en bleef trouw rooken. Dat ging zoo, een enkel bekeuring uitgezonderd, on geveer 4 maanden goed. Toen besloot de schout Adri aan Bakker met de handhaving der order en de inning der boeten speciaal belast, eens door te tasten en hij behoefde waarlijk niet lang te zoeken. In den namiddag van den 23en October kwam hij op de straat een jongmensch tegen, die er dapper op los rookte en ten overvloede hem nog triomfantelijk in zijn gezicht keek. Bakker hield den knaap aan, rukte hem den pijp uit den mond en eischte de gestelde boete. Toen de jonge ling dit niet kon of niet wilde betalen, rukte hij hem de kleeren van het lijf en wilde die alvast meenemen. Dat was te veel voor de omstanders. Zij dwongen den schout den knaap zijn kleeren terug te geven. Daarmee was evenwel de zaak nog niet uit Het op loopje groeide aan tot een formeel oproer en de woningen van den schout en van verschillende overheidsper sonen moesten het ontgelden. De schutterij, in het geweer geroepen, was ook niet bij machtte den storm te keeren. Eerst aan een regiment voetknechten en een afdee ling ruiterij gelukte het, in vereenigd optreden den 26ert October den schrik onder de oproerkraaiers te brengen. Twee der belhamels ondergingen op het schavot een geeseling en een twaalftal andere deelnemers werd tot langdurige gevangenisstraf veroordeeld. De Fransche generaal Cherin voerde het bevel over de voorhoede op gevaarlijke wegen door het Spaan- sche gebergte en moedigde zijn manschappen aan om alle moeilijkheden met volharding te verduren. Een der soldaten was zoo brutaal hem toe te roepen Gij hebt goed praten, generaal, gij zit te paard, terwijl wij, arme duivels, te voet moeten gaan. Dadelijk steeg Cherin af en bood den pruttelaar vrien delijk zijn paard aan om er op te zitten. Deze weigerde wel is waar, maar moest toch eindelijk gehoorzamen. Nauwelijks zat hij in den zadèl of uit een vijandelij ken hinderlaag werd op hem gevuurd en een schot velde hem dood ter aarde. Ziet gij wel, wendde de generaal zich koelbloedig tot de anderen. de hoogste plaats is altijd de ge vaarlijkste 1 Waarna hl] bedaard weer te paard steeg en verder reed. Een nachtelijk wandelingetje. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) verdwijnt de onaangename smaak in den mond direct door gebruik van de verfrisschende Grootc doozen 65 Cta«

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 6