2e Blad. We ge ling's Vraag en jdanbod GOEDKOOPE BOEKEN rrirJJJMllli TRAM PRAATJE van Vrijdag 9 Januari 1925 No. 1 ONZE ABO N NÉ'S Terwijl we dit neerschrijven zitten we aireede weer een „hertensprong" in ,,'t nieuwe jaar" en ieder heeft zoo langzamerhand, mèt of zónder lust we leven tegenwoordig nu eenmaal in een tijd, waarin „het zich vrijelijk uitleven" nogal opgeld doet den arbeid, die, bij het wegzinken van 1924, een korter of langer oogenblik heeft stilgestaan, weer opgenomen. Zoo staan we dan opnieuw voor een periode van 365 dageneen tijdperk waarin weer veel gebeuren kan en waarvan niemand ons gelukkig I.jt verloop ver mag te ontsluieren. Reikhalzend hebben de volken van Europa in 't [aar dat voorbijging, uitgezien naar den algemeenen vrede, waarnaar de wereld hunkert, omdat ze dien zoo broodnoodig heeft, edoch het eindpunt van '24 was triester dan ooit, ondanks de pogingen, die zijn aangewend om die vurige wensch in vervulling te doen Saan. Voorloopig kunnen we onszelven wel troosten, met e gedachte, dat het oogenblik van zoet vermeien onder de schaduw van wuivende vredespalmen nog niet is aangebroken, ondanks al het politiek getimmer 't zij van actie of reactie. De mensohneid w 11 eenvoudig den vrede niet, omdat ze b e h k g e n schept in dien chaos vaa eeuwige schommeling. Toch past het ons in 1925 ook ten deze bemoedigd vóórwaart» te gaanhet is slechts deining, het overschot van den verdwenen storm, de voorbode van kalme zee. Wat 1925 ons individueel brengen zal? We weten ook d k t gelukkig niet. Voor den een misschien veel goeds, voor den ander wellicht veel kwaadsvoor dezen vreugde, voor genen smart Er zijn persoonlijkheden, die voor zichzelf reeds in groote trekken, den nu be treden weg hebben uitgestippeld er zijn er daarentegen ook, die niet vragen naar datgene, wat den dag van morgen hen brengen zal. Men treft ze aan, die „über haupt" van 1925 k 11 e e verwachten, in hun verbeel ding het tot hun geluksjaar stempelen, doch in de scha duw van hun licht, ontwaart men de rampzalige naturen, voor wie van het „leven" wellicht niet veel meer te genieten valt. Zoo is de werkelijkheid, schril en contras- tisch. Toch mogen dergelijke bespiegelingen niet het richtsnoer zijn van onze handelingen in het nieuw be gonnen Jaar, daar dit als een soort egoïsme te deter- mineeren zou zijn, waarvan de samenleving absoluut niet de minste practische waarde heeft. Het leven roept tot daden daden van zelfopoffering en naastenliefde. Welaan dan, nu de morgen weder is aangelicht, de hand aan de ploeg, opdat de avond ons niet ledig vinde I - - - - - - De inzet van 1925 was anders allesbehalve, wat klimaat betreft, aan den malschen kant. Volgens sta tistische gegevens toch heeft het in geen tientallen jóren zoo veel geregend en gestormd in den overgang van „oud" naar „nieuw". Vooral op zee moet het raak ge weest zijn, zoo zelfs, dat j.l. Zaterdag te Vlissingen en SLIJMHOEST CARUSOL, 30 ct. p. doosje DE TOOVERPAST1LLE Bij Uw drogist elders het |hardnckkig gerucht de rondte deed, dat een groot stoomschip de „Patria" in de Golf van Biscaje met man en muis vergaan was. Gelukkig bleek later, dat de fantasie hieraan voor 100 percent schuldig was; alleen de telegrafische vaarberichten waren vertraagd binnengekomen. Mogen we echter oude, wijze gezegden genegen zijn, zoo voorspelt regen op oudejaarsdag een goed fruitjaar en koude op Nieuw jaarsmorgen, een drogen zomer. We hebben derhalve weer goede hoop op onze lekkere Goesche kersen, die, dan waarschijnlijk in analogie van 1924 weer netjes aan onzen mond voorbij zullen gaan, daar Duitschland, naar we hoorden, reeds nieuwe contracten voor 1925 in petto heeft. Daarom echter niet getreurd, want dan rest ons nog de Walchersche bessenoocst, die echter hoofdzake lijk voor Engelsche mondjes oestemd is en voorts de zwaarbeladen appel- en pereboomen, waarvan de op brengst bulton onze eigen provincie ter afdoening ge- «onden wordt. Voor ons schiet er dan niets op over als 't tenminste „uitkomt" dan „opgedroogde" waterleidingen en leege regenbakken. Ondanks dergelijke •chriele vooruitzichten is het toch een verheugend teo- ken dat in Walcheren bijna alle dorpen oVor 1924 in zielental vooruit gingen Arnemulden bijv. met óón man en één vrouw, Mellskerke mot 55 personen waar tegenover staat dat Rltthem 18 in aantal terugliep en Middelburg zelfs met 190. Het ie eleohts een greep uit het aantal statistieken dat voor ons ligt en waaraan we nog toe kunnen voegen, dat de hoeveelheid der be volking van ons eiland en eveneens van Noord- Beveland zich eenigszins in stijgende lijn bevindt. Nu is stijgen bijna altijd aangenaamals het in do Soede richting, gaat, ongetwijfeld d b b e I plezierig, oo deed het ons een groot genoegen, dat een getrouw lezer van ons blad, ons laatst vrijwillig aanbood, om de belangstelling voor onze krant mogelijk hierdoor nog grooter te maken, wekelijks een gedeelte van de „Walchersche Arcadia" van Ds. Gargon, vroeger predi kant te Vlissingen, in hedendaagsch Nederlandsch, te plaatsen. We zijn onzen abonné daarvoor zeer dankbaar en willen hiermee volgende week dan ook beginnen. I Zouden we in deze dagen niet gaarne de warmtestra len van „Zwart-jan" willen missen, in Rusland het land met zijn spreekwoordelijke strenge winters denkt men daar momenteel anders over. Het is daar tegen woordig zoo warm dat men zelfs spreekt van een „Hit tegolf". Te St. Petersburg wijst de thermometer bijvoor beeld 41° Fahrenheit aan, een temperatuur die in 200 jaar niet is voorgekomen gedurende den winter dan. En in Siberië moet het zoo heet zijn, dat de menschen loopen te zweeten langs den straat, 't Zijn echter maar krantenberichten, een goede dosis nuchterheid wordt veilig aanbevolen. Nu is nuchterheid nog altijd een uit stekend voorbehoedmiddel gebleken om niet in onge paste toestanden te geraken. Zoo zijn te Westkapelle in den nacht van 1 op 2 januari j.l., na het sluiten der herbergen om 12 uur, door onder drankinvloed verkee- rende dorpelingen, eenige ruiten van het Raadhuis in geworpen en is de gemeente-veldwachter, die zich op het bordes van het gemeentehuis bevond, op verrader lijke wijze met een mes esn steek in het been toege bracht. De vermoedelijke dader is aangehouden en naar het Huis van Bewaring te Middelburg overgebracht. Als de drank is in den man, is de wijsheid in de kan, zegt men wel eens. Het onmiddellijk gevolg is dan meestal, dat men met den strafrechter in aanraking komt, even als een melkverkooper te Zoeterwoude - bij Leiden die bedriegelijk van 10 tot 25°/o water bij zijn melk had Het was in lijn 3 der Amsterdamsche Gemeente tram. Echo's van hoestende lieden. Juffrouw tot medepassagier „Kunt U nu begrijpen, mijnheer, dat er in Amsterdam nog zooveel hoestende en kuchende menschen zijn, waar men toch in elke tram kan lezen, dat Akker's Abdijsiroop daar zoo goed voor is. Op mijn woord, ik begrijp soms de menschen niet 1" (Historisch.) gevoegd en voor deze onedele daad een boete van f 300 of 30 dagen hechtenis geeischt zag. Sympatiseeren we alzoo niet met het gebruik van water in een onzer meest onmisbare voedingsmiddelen, in den strijd tegen het vuur is het echter onze beste bondgenoot. Dat bleek ook weer te Meliskerke, waar in den nacht van 3 jan. de inwoners plotseling in den slaap gestoord werden door het luiden van de brandklok. In ds kom der ge meente n.l. was, door onbekende oorzaak, brand ont staan in een schuurtje, toebehoorende aan de Kerk voogdij der Ned. Herv. gemeente aldaar. De brandspuit, die spoedig ter plaatse was, gaf uit een daartoe, voor eenige jaren expres gegraven put, onmiddellijk water, zoodat mogelijke grootere onheilen voorkomen werden evenals dit het geval was te Vlissingen, waar, door de politie 's nachts een 14 zegge veertien! jarig meisje, dat de ouderlijke woning was ontloopen en zich met een drietal matrozen amuseerde, werd aangehou den en onder het vaderlijk gezag tsruggebracht. 1 KORTE KLANKEN. Attentie. Misschien is het overbodig, onze fietsende medemenschen er nog eens op te wijzen, dat alle rij wielen nu van een nieuw belastingplaatje voorzien moe ten zijn. De nieuwe plaatjes zijn van aluminium vervaar digd, welk metaal niet gesoldeerd kan worden; een andere wijze van bevestiging is derhalve noodig. Ze moeten zoodanig zijn aangebracht dat ze naar alle zij den goed zichtbaar zijn. Hiervoor komt in de allereer ste plaats de balhoofdbuis of een der buizen van het stuur in aanmerking. Wie een rijwiel, zonder belasting- merk berijdt, stelt zich bloot aan boete en in beslag name van het vehikel. Men zij dus gewaarschuwd. Een bijzondere onderscheiding. De Senaat der Rijks universiteit te Leiden heeft in zijn vergadering van Za terdag 3 januari besloten, aan H. M. de Koningin het het doctoraat honoris causa in de rechtsgeleerdheid aan te bieden. De plechtigheid zal plaats hebben op 9Febr. a. s. in de St. Pieterskerk te Leiden, na het uitspreken der rectorale rede. De Koningin heeft deze hooge on derscheiding met groote waardeering aanvaard. Stagnatie. Als gevolg van het minder aantal amb tenaren en het In geringere mate aanstellen van hulp personeel liggen nog vele z. g. nieuwjaarskaartjes te Middelburg „onbezorgd" op het postkantoor aldaar, of schoon iie reeds in ae week daarvoor zijn gepost ge worden. Het beste is in 't vervolg, wil men zijn vrien den en kennissen op tijd bereiken, een advertentie in „Wegelings -f I", dat door iedereen gelezen wordt. 't la bezuiniging en 't geeft blijde gezichten. Pro en Contra. In den Haag wordt momenteel In liet ziekenfonds „De Volharding" een verbitterde strijd gevoerd tussehen de doctoren en de leden onderling. In 't kort komt de kweetle hierop neer, dat het tegen woordig bestuur van genoemde vcreenlging, vas de dokters eiacht, dat ze zich, tegen een vast salaris, al léén voQr het fonds beschikbaar zullen stellen. Hierop weigeren de artsen in te gaan. Het gevolg is, dat vol gens „Het Vaderland", bijna 30000 leden uit het fonds zijn getreden en plannen beramen een nieuwe vereeni- ging te stichten op de oude voorwaarden. Het tegen woordige bestuur wil zich echter hierbij niet neerleggen en roept per advertentie nieQwe titularissen op voor de opengevallen functies. Insulaire Hypotheek te Zlerlkzee. Uit den Staat der Bank per 31 December 1924 blijkt, dat in 1924 hypotheken werden gesloten tot een bedrag van f 3.245350. Afgelost werd voor f 1.696659. Het saldo der uitstaande leeningen bedraagt f 13.181313. Aan Pandbrieven werd verkocht voor f 2.591800 en terugge- kochr voor 943300, zoodat de vermeerdering f 1.648500 bedraagt. In omloop was op 31 December f 13.172850. Vijf executies hebben plaats gehadverliezen werden niet geleden. Onder groote belangstelling vierde Zaterdag de heer Remi Mignot zijn zilveren juibileum als Directeur der N. V. Vei een. Tabaksindustriën Mignot Q De Block. 's Morgens om 10 uur werd de jubilaris feestelijk ont vangen ten kantore en op de fabriek, alwaar hij door de beide procuratiehouders, de heeren Adriaan van den Berk en Eduard Nyssen werd toegesproken, terwijl ook Mr. Passtoors als President-commissaris van bovenge- ■oemde fabriek het woord voerde. Als stoffelijk blijk van hulde bood het personeel hem twee in olieverf ge schilderde portretten aan resp. voorstellende, Wijlen de heer A. J. Mignot, grondlegger dezer wereldvermaarde zaak en Wijlen de medewerker A. P. Mignot, oom van den jubilaris. Daarop volgde een druk bezochte receptie, waarop o. a. het woord werd gevoerd door den heer H. v. d. VOOR Zoolang de voorraad strekt, zijn de volgende Boek werken, tegen zéér verlaagde prijzen, aan onze Bureaux verkrijgbaar gesteld. Zijn Madonna, Astrea, 190 bladz. geb. partic. prijs f 2.75, voor abonné's f 0.95. Corslkaansche Broeders, Dumas, 214 bladz., geb. partic. pr. f 1.95, voor abonné's f 0.60 Dageraad, Nouhuljs, 202 bladz. geb. partic. prjjs f 2.60, voor abonné's f 0.95. Po Barnsteenheks, Steinhold, 196 bladz. geb. partic. prijs f 1.95, voor abonné's f 0.90. DE UITOEVER. Putt, namens de Ned. R. K. Vereen, v. Sigarenfabri kanten. 's Avonds werd het fabriekspersoneel vergast op een welgeslaagde voorstelling van het Varieté-ge- zelschap „Faveur Van den Bergh'sJFabrieken, die o. a. de veel gevraagde Bleu Band vervaardigen, deden ons een keurig verzorgd kerstnummer van het Bleu Band Tijdsschrift, dat voor taan geregeld zal verschijnen, toekomen. Met hetgeen gegeven wordt, we noemen slechts de practische wenken voor de huisvrouw, de jeugdrubriek en de interessante verhalen, zal elk nieuw nummer van dit Bleu Band Tijdschrift steeds met vreugde en verlangen ter hand worden genomen De vele illustraties tussehen de diverse verhalen en twee mooi uitgevoerde lossa bijlagen „Papavers" en „Kleuterland-film, zorgen er voor, dat dit Kerstnummer z'n plaats onder de andere zeer zeker waard is. Van dezelfde fabrieken ontvingen wij een Bleu Band kalender. De frissche blauw-gebande jonge dame, die we allen zoo goed kennen en die ons steeds wijst op de goede eigenschappen en voordoelen van Bleu-Band, beslaat het schild. Zt houdt gelijk met het pakje Bleu- Band de kleine, duidelijke maandkalender in de handen. Een vroolljke, frissche kalender, De N. V. Tabaksindustrie Philips te Maastricht zond ons een in steendruk uitgevoerde veertiendaagsche ka lender. De voorzijde van het schild wordt grootendeels inge nomen door eene teekening van de groote fabrieksge bouwen. Deze fabrieksgebouwen en de naam Philips, welke het meest op den voorgrond komen brachten ons en misschien ook anderen, eerst in verwarring. Eene nadere beschouwing echter en de practische en toch niet storende reclame, die de N. V. Philips voor hare sigaretten en tabakken op ieder kalenderblaadje deed voorkomen, deden ons spoedig onze vergissing Inzien. De ruimten voor notities en het voorkomen van twee weken op een blad maken het een practische en dui delijke kalender. Souburg. Verleden week Maandag was het voor de bewoners van de Cevaalstraat een heugelijke dag. Im mers dien dag werd voornoemde straat herdoopt in Bu- teuxstraat, welke straat thans de naam draagt van den Ed, Aehtb. Heer I uteux, Burgemeester dier gemeente. Voor de kinderen d er straat had Zijne Ed. Aentb. een feestje georganiseerd in de feestelijk versierde zaal van het café „Do Zwaan" aldaar. In zijn openingswoord bracht de Burgemeester harte lijk dank aan de H. H, Raadsleden, In 't bijzonder aan dhr. la Soe, op wiens initiatief deze straat herdoopt is. De Burgemeester stelde dit blijk van hoogachting zeer

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 5