I Mantelmag. „De Drie Spuiten iten" 1 Belangrijke Uitverkoop Mantels, Mantel-Costuums, Japonnen, Blouses en Lingeries HAARLEM BALSEM LANGE VIELE 208 KENNISGEVING E „DE NIEUWE LANDBOUW" JAC. L. A. DE LANGE I. V. IV8Y. „SANITAS" KENNISGEVING 11 van alle voorradige goederen tegen zeer gereduceerde prijzen Zoowel WEGELING's VRAAG EN AANBOD VAN 9 JANUARI 1925 ieder winkelraam, waarachter eetbare dingen lagen, bleef ze onderzoekend staan en dacht aan haar soldaten. Zij ging zonder doel verder en kwam bij het park, door welks ingang vele menschen liepen, die met hun werk klaar waren en die hier nu rust zochten. Het was de tl)d, dat de rozen bloeiden, die hier in honderden soorten geplant en omheind werden, als een der mooiste be zienswaardigheden der stad. Zij ging op de bank zitten bij de rozen. In haar hand hield zij krampachtig den brief zij haalde haar bril te voorschijn en begon weer van voren af aan te lezen, Eenige jonge meisjes en knapen die gearmd voorbij Hepen, zagen met de medelijdende spot der jeugd naar het komische beeld dat de oude vrouw bood. Ze las langzaam, regel voor regel, zooals men een geluk lang zaam in zich neemt. Opeens openden haar oogen zich wijd en kregen een zeldzame glans. De handen waarin de brief, zakten in haar schoot, haar hoofd viel lang zaam terug en zij droomdeWat schreef de jongen daar aan de grensWanneer ik met groot verlof ga, kom ik eerst tot U", In t' begin had ze, toen ze deze woorden had gelezen geglimlacht, daar de soldaat, haar natuur lijk voor een jong meisje hielddaarna echter had den deze woorden zoo mooi in haar opgeklonken, als een oud inniggeliefd lied. Ze neuride deze vergeten me lodie na, tot het als een ruischend accoord, ln haar helder werd; smartelijk helder. Zooals de jonge krijger heden, had haar reeds eenmaal een geschreven, voor vele, vele jaren toen ze nog jong was. Weliswaar niet geheel dezelfde woorden, zoo had hij geschrevenWan neer ik weer terugkeer, kom ik eerst tot jou jij zeide ze tot elkaar, want hij had haar toen gekust, bij 'taf scheid, voor hij naar een vreemd land ging om zich daar een nieuw vaderland te verschaffen, waarheen hij dan zijn vrouw zou halen, Hij was echter niet meer gekomen. Haar lippen, waarop zijn kussen nog lang als een vurig verlangen branden, hadden niemand meer gekust ze was oud geworden en alleen gebleven. Nu stond alles weer helder voor haar als den eersten dag. En zag zijn jong vroolijk gezicht, de hooge sterke gestalte, hoorde het helle lachen, door wie hij haar toenmaals bij het scheidens wee wilde troosten. De oude tijd kwam terug met haar vreugde en verdriet. Om haar was een wonderlijke geur, ze keek verbaasd op en merkte nu eerst de pracht der rozen onderwelke ze droomde. De avond was langzaam gevallener waren niet veel menschen meer in het park. Ze verdiepte zich in de kleuren der rozen, die In den schemer zacht in elkaar vielen. Haar gedachten waren echter veraf, in vervlogen tijden, die de jongen haar heden met zijn brief onbewust had opgewekt, daar haar leven nog helder en zonnig voor haar lag als een schoone verwachting. Het was echter niet alleen smart over haar langzaam, gelukloos leven in haar, maar met de van ouderdom verhelde onthouding nam ze den verleden tijd in zich op als een schoone aroom. De schim van den nacht ging langzaam door het park, waarin alleen nog de grijze vrouw zat. Ze ontwaarde de donkerte echter nietin haar was jongere, lichtere dag. Haar magere van naaien doorstoken handen hielden trillend den brief vast, wiens witheid door den nacht schitterde. Apotheken geopend te Vlissingen Zondag 11 Januari is geopend de apotheek van Wed. VAN OCKENBURG, Badhuisstraat Te Middelburg: Zondag 11 Januari is geopend de apotheek van J. C. VAN DER HARST, Korte Delft Beide zijn de geheele week des nachts geopend tot den Zaterdagmorgen. Een abonnement op Wegellng*s Vraag en Aanbod koet maar 35 cents per 3 maanden ADVKRTSNTIËN Te Vlissingen St. «lacobstraat 1 is een zeer oud en betrouwbaar adres voor alle Gummlartikelen en Patentgeneesmiddelen Uriepiilen genezen Bedwateren radicaal. Kawasan tegen pijnlijke urineloozing. Alle inliohtingen gratis. BOTIRKRANSJES IS CENT PER ONS Kerstkransen met kersen gevuld en opgemaakt 24 cent per ons. Bittere en Zoete brokken Chocolade fl.7fl per K.O. Reuzen sorteering Kerstboomversiering. Voor scholen met reductie. Advocaat en Wijnen. 12 flesschen prima Wijn en Port gesorteerd 12 gulden per 12 stuks SICKESZ CACAO 1 K.Q. 70 CENT A. W. VAN DE VAATE si VLISSINGEN A. VAN DAMMI Kiespijn sn AangezlchtspIJn Mijnhardt's SANAPJRIN- Tabletten te te spreken van 10 tot I «n van 3 tot 9 uur. Zon- iag8 tat 0 uur. Alleen voor >ames. Adres Molenstr. 34 bsllsnv ij kfift eepwrwi Ml Im beate seoUeder Maarts Zolas as ftrttei t*JB Dasiai Zolas n Makkas ftffl éQSM suauea% M| KUS8E lil - V KORTE DELFT Q 4-5 'H MIDDELBURG Aanbevelend, ANNA M. DRONKERS Diende In geen hulshouding, ziekenhuis of werk weken. H. B. werkt onmiddellijk ver- enezend bijRheumatische pijnen, open wonden, bullen, doorliggen, aam- zachtend en genezend bi^: Rheumatische pijnen, beien, eto. H\ B. wordt door H.H.-Doctoren ln ziekenhuizen en ln werkplaatsen gunstig beoordeeld. Eén attest uit vele: Mijne Heeren, „Als bedrijfsleider der Machinefabriek Kruyer alhier, verklaar ik volgaarne, dat ons personeel herhaaldelijk bl] verwondingen Haarlem Balsem met buitengewoon succes heeft aangewend en er boven andere heelmiddelen de voorkeur aan geeft. Haarlem Balsem heeft dan ook een vaste plaats ln onze verbandkast gekregen." Hoogachtend, Haarlem, 3 jan. 1925. L. LOTH. Koopt nog heden Haarlem Balsem, dat Is uw belang. Verkrijgbaar 60 cent per tube te Vlissingen bij Beniest, te Middelburg bl] Paul van Sluijs Co., Schulte Thieme, L. Janse, te Ooes bij Gebr. Mulder, W. F. den Herder, J. Plazler. De Melkinrichting wordt met ingang van ZATERDAG 10 JANUARI verplaatst van Hofplein naar De zaak wordt geheel op denzelfden voet voortgezet MIDDELBURG Bij Uw Drogist. ;Jpll®ll®ll®ll®ll®ll®l®l®ll®|®||®||®|®||®||®||®|®lh1f" Ondergeteekende J. I. Ris- seeuw maakt hierdoor bekend aan zijn geachte clientèle van Souburg en omgeving dat hij met Ingang van 1 Januari j.l. zijn Broodbakkerazaak met annex Kruidenierswinkel heeft overgedaan aan den heer Tevens zegt hij hartelijk dank voor de gumt ruim 25 jaar genoten en beveelt zijn opvolger beleefd aan. J. I. RISSEEUW Oost-Souburg. L. S. Onder verwijzing naar bo venstaande kennisgeving, zij mij vergund er uwe aandacht op te veatlgen,dat mijneenlgst streven ateeds zijn zal, door prompte bediening, degelijke waar en billijke prijzen, de gunst waardig te zijn, die mijn voorganger zoo'n gerui- men tijd mocht genieten. Onder beleefde aanbeveling IHoogachtend. A. VAN DAMME. ftrtfrljtl man tpoadlg mal 75 cr BIJ APOTHeh DROGISTEN MiO|a Lm Ba V lij ®i®ii®ilih"Tj ®ll®l®ll®l®l®ll®ll®ll®ll®ll®ll®ll®ll®ll®ll®ll®||fiF

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 2