We ge ling's üraag en Bijblad van De Avonturen van Dikke Dorus 32—27 36X 47 39—34 47X32 34X14 32x10 31e JAARGANG VRIJDAG 9 JANUARI T925 No. 1 WEGELlNG's aVR>\AG ENJVAN&QP ^VAN 9 JANUARI 1^25 r.ei Toon: „Dat zal ik!" En hij ging met de poes in lijn armen heen. Maar daar bedacht hij, dat hij nu toch noest doen, zooals moeder gezegd had, toen hij giste ren met het vleesch was thuis gekomen. Hij liep daarom weer terug naar den molen en vroeg om een dik stuk papier. Ntemand vroeg hem, waar hij dit voor noodig had, en ook Toon zei niets, maar toen hij buiten den molen was, nam hij arme Moortje en wikkelde haar zóó stevig in het dikke bruine papier, dat heLnu juist een rolham geleek. „Wat breng je nu mee?" vroeg de boer verbaasd. „Wel, natuurlijk één der katten van den molenaar", antwoordde Toon. „Ze heet Moortje, zegt de Molenaar en u moet haar goed behandelen „Ach lieve help!" riep de boerin, en ze rukte Toon het pak uit de handen, haalde daaruit het bijna gestikte Moortje, en riep boos: „Maar jongen is dat nu een kat thuis brengen!" En'toen wreef ze het arme dier, totdat het weer was bijgekomen. Maar vader gaf Toon een geducht pak slaag, en zette hem daarna aan het werk op het land. „Voor bood schappen deugde de jongen toch ook niet", zei hij tot zijn vrouw. En de boerin zuchtte: „Neen, dat haar jon gen zóó dom was!" Of Toon later wat slimmer werd, dat vertelt de ge schiedenis niet VOOR DE JEUGD. Raadsels. Oplossingen der raadsels uit het vorige nummer Voor Grooteren 1. Spree, spreeuw 2. Wol, ga Wolga 3. Doetinchem, Moot, hemd, tin, tocht. 4. Pij, pijl, pijn. Voor Kleineren f. Klei, lei, ei. 2. Lang Loosdrecht b O o t - p o O t p o e S 1 a D e a R t s Eend a C h t ecHt g e i T 3 Boor, Koor, Moor, Goor 4 Speen, kruidspeen kruid Om op te lossen. Voor Grooteren 1 Verborgen rivieren in het buitenland Ik speel het liefst met Meta, Agalha en Leonie „Wat heb ik weer een pijn in mijn knie", bromde de oude man Hoe gaarne waren wij hem te hulp gekomen (2) Ik zag Hortensa in een auto voorbij rijden 2 Mijn geheel wordt met 10 letters geschreven en noemt een dorp in de pro vincie Utrecht Een 4 1 3 2 10 is een breede greppel 4 2 7 4 10 is een dorp in de provincie Utrecht 6 7 8 9 10 is nooit krom Een 5 3 2 4 dient om iets te bewaren of op te bergen 4 1 7 8 9 10 kan niet goed zijn. 3 Ik ben een rivier In Fries land Geef mij een staart dan word ik een rivier in de provincie Utrecht. Geef mij nog een staart dan word ik een rivier inDuitsch- land Als je mij nu nog een dubbel hoofd geeft, word ik een rivier in Engeland. 4 Mijn eerste twee deelen vormen samen een knaag dier, mijn derde is een deel van een stad en mijn ge heel noemt een stad in Noord-Holland. Voor Kleineren 1 Op de zig-zag-kruisjes- lijn komt van boven naar beneden gelezen de naam van een stad in de provin cie Groningen. X - X X X X X X X X X le rij een rivier in ons land. 2e rij een roofvogel. 3e rij een meisjesnaam. 4e rij een huisdier. 5e rij een boomsoort 6e rij iets dat eenige kee- ren op een dag gedronken wordt. 7e rij een vette vloeistof 8e rij een jongensnaam. 9e rij een verscheurend dier 10e rij een lichaamsdeel 2 Mijn eerste is een voor werp, dat bij het weven gebruikt wordt, mijn tweede is vaatwerk en mijn geheel hoort op een theeblad thuis 3 Met H ben ik een woning met M een klein diertje, met B een rond voorwerp en met ab een vergissing. 4. Welk dier kun je ma ken van: Tom ram DAMRUBRIEK. (Alles betreffende deze rubriek te zenden aan L. Goedbloed Jr. Koudenhoek 26, Vlissingen.) Probleem No. 92. Auteur: C LE BLEU, Breskens 1 2 3 4 5 46 47 48 49 50 Zwart 10 schijven op: 2, 6, 7, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 36 en dam op 49 Wit 10 schijven op: 11, 16, 28, 32, 34,35,38,43,45,47 Wit speelt en wint Oplossingen in te zenden vóór 20 jan. Oplossing Probleem No. 90. Stand: Zwart: 3, 5, 7, 8, 9, 20, 24, 30, 36 Wit: 15, 17, 23, 28, 32, 38, 39, 41, 43 Wit Zwart 15X11 en wint In dit probleem was een witte schijf op 15 niet ge plaatst waardoor maar enkele oplossingen inkwamen. Goede oplossingen ontvangen van: Joh. Goedbloed, C. Hollebrandse te Vlissingen. j. Daane te Zoutelande. Correspondentie: A. S- te Domburg. Zal U een Reglement toezenden de kosten zijn 20 cent, die U met zegels kunt voldoen. Zooals reeds elk damliefhebber bekend is, wordt elk jaar gespeeld om het kampioenschap van Vlissingen. Thans zijn we zoo ver gevorderd om hiermede te be ginnen. Ik vraag beleefd aan elke Vlissingsche-Dam- liefhebber zich hiervoor op te geven vóór 20 Januari a.s. Laat ieder zijn krachten weer eens toonen, en van een goede leerstudie gebruik maken, waaraan een ieder kan mededingen, hetzij zwak of sterk. De Problemist Voor Jong en Oud r Drriij 129 „Dora", zei' meneer den eersten middag al, „je moest eens een paar lekkere pan nekoeken voor me bakken." 130 Dat vond onze Dorus wel aardig, maar van 't bakken wist hij niet meer dan hij vroeger wel eens van z'n moeder gezien had 131 Toch lukte het nogal tamelijk„Nou eens keeren", dacht Dorus, toen hij heelemaal zwart gebrand was (Zijn kachel stond ook leelijk te walmen) 132 Maar o, dat deed~ie veel te wild, Zijn pan- nekoek vloog in een boogje tegen den muur op en bleef daar, tot zijn groote schrik aan een spijker hangen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch Nieuwsblad/Wegeling’s Nieuwsblad | 1925 | | pagina 11