Leer om leer. Stoombootdienst op de VY ester-Schelde. brandwonden it zij ov er van de bekomen leden. Een oude heer. Te Weenen is de vo rige week bet volgende gebeurd. Achter op de tram staan een eerste luitenant en een oude beer, de laatste in burgerklee- ren. De oude heer verliest zijn evenwicht en trapt den luitenant op de teenen. Hij roept: „pardon", maar de.ander antwoordt barsch: „kijk beter vóór je, ouwe ezel I" Tot groote verbazing der andere passagiers geeft de oude heer een flinke oorveeg aan den luitenant. Deze trekt zijn sabel en wordt met moeite tegengehouden. De politie snelt toe en voert de strijdende partijen naar het bureau. Daar wil de ou de heer dadelijk de zaak uiteenzetten, maar de inspecteur snauwt hem toe: „wachten tot je gevraagd wordt". En bij dat vragen gaf de oude heer op te zijn... de gepens. luitenant-veldmaarschalk X!" De luit. en de inspecteur hadden toen heel weinig schik in de zaak. liet gevaarlijke van het rooken in de keuken. Een stak rauw rundvleesch, in dunne schijfjes gesneden en blootgesteld aan tabaksrook, wordt door de honden niet aangeroerdgelukt het, ze zoo'n stuk vermengd met broo kruimels te doen nemen, zoo volgt de dood binnen het uur. Een stuk kalfsvleesch met tabaksrook doortrokken en op het fornuis gebraden, zoodat het vocht er uit is, maakt ratten die er van eten eveneens dood (een zeer eenvoudig middel om zich van deze plaag te bevrijden.) Gekookt rundvleesch doet onder dezelfde verhoudingen braken. Dit gaar gemaakte vlecsch, eerst gekookt of gebraden, zuigt den tabaksrook meer of minder in, al naar de mate van gaar zijn; beefsteak en roastbeef het meest, daarna gebraden vleesch. Het indringen van den rook vermindert met het koud worden van het vleesch. Het hangt echter ook van de eigenschappen van de tabak af. Zoo deelt zich de rook van versche of natge- worjien tabak lichter mede, dan die van lichtbrandende, waarvan de rook minder zwaar is. Het gevaarlijkst, met het oog op het nicotinegehalte, zijn de laatste trekken van een sigaar of die uit een korte pijp (dit heeft betrekking op de in Frankrijk ook onder de koks voorkomende, walge lijke, korte pijp). Verschillende tabak heeft natuurlijk verschillende uitwerking. Aard beien, die aan tabaksrook zijn blootgesteld geweest, zijn totaal ongenietbaar. Als nu stoffen als vleesch, waarbij het indringen vau tabaksrook toch niet zoo gemakkelijk gaat, reeds zoo'n gevaarlijke uitwerking hebben, hoeveel meer dan nog andere waren als meel, waar de rook heelemaal doorheen kan dringen, melk enz De Hotelhouder.) Een zonderlingBaron Hugo Ortliel is een Moscovisch grondbezitter en sedert tien jaar bedlegerig. Toch is de baron niet ziekintegendeel om zijn voortreffelijke gezondheid te bewaren verlaat hij nooit zijn bed. Hij verkondigt nl. de theorie dat men om lang te leven, alle lichaamsin spanning moet vermijden, daarentegen den geest altijd bezighouden. Van uit zijn le gerstede bestuurt hij dan ook persoonlijk zijn groote bezittingen en ontvangt aan zijn ledikant zijn houtvesters en pachters. Hij reist gaarne en veelop een draagbaar bed heeft hij een heel stuk van de wereld bezocht. Vindingrijkheid eens smokkelaars. Een van onze Oostelijke naburen wilde met zijne vrouw eens een lekker en niet duur kopje koffie drinken. Waar kon hij beter en goedkooper terecht dan in het „vrije Holland"? Hij ging per schaats naar Koevorden, kocht daar eenige ponden keffieboonen en nam den terugtocht aan, vast besloten zich zijn vrachtje niet te la ten ontnemen. Toen hij de grens passeer de werd hij aangeroepen en achtervolgd deor een Pruisischen kommies. Onze smok kelaar was op alles voorbereid. Zijn zak ken kad hij bij voorbaat gevuld met zand, dat hij onder het snelle rijden steeds ach ter zich op het ijs strooide. De ambtenaar kon hert) zoo niet bijhouden, laat staan inhalen, viel gedurig op zijn neus en moest de vervolging opgeven. Wilde ganzen. In Friesland strijken van tijd tot tijd, op hun reis naar het Zuiden groote scharen wilde ganzen neer, die aan de te velde staande wintertarwe belangrijke schade toebrengen. Doodgevroren. Dezer dagen om half vijf is door twee manschappen der briga de maréchaussée, in het veld tusschen Heerlen en Kunrade langs den weg ge vonden een zwervend persoon, zekere v. R., die door de koude bevangen en den d<>od nabij was. Hij werd naar Voerendaal gebracht, doch overleed onderweg. Ernstig ongeluk. Te Apeldoorn stonden in een in aanbouw zijnd huis vier timmerlieden te werken op een aan vier ijzeren hangers zwevenden steiger, een der hangers brak en de werklieden stortten boven van de twee de verdieping naar beneden. Een hun ner wist zich gelukkig te grijpen en bracht het er goed af; de andere drie kwamen in den kelder terecht en wer den in deerniswaardigen toestand opge nomen en naar het ziekenhuis overge bracht. Ongeluk. Maandagochtend trof den werkman S. der steenfabriek van den heer J. van Holst aan den Hem bij Schoon hoven een ernstig ongeluk. Toen hij een paard voor oen kar zou spannen, begon het dier hevig te slaan en trof S. in Let aangezicht zoodat de neus gespleten en de bovenkaak zóó diep ingedrukt werd, dat de arts te Schoonhoven de bijna verbrij zelde massa slechts met veel moeite van diep uit de mondholte naar voren kon brengen. De man is naar Rotterdam vervoerd om daar meer afdoend geholpen te woiden, voor zoover dit mogelijk zal blijken. Burgerlijke Stand. Hulst. Geboorten. 16. Desiré Andre as, z. van Fredericus Verbraeken en Ma ria Carolina de Smit. 17. Franciscus Jo hannes, a. van Karei Christiaan Weegen- hausen en Philomena Verschuren. 23. Cor- nelis, z. van Johannes Jacob Kaijser en Cornelia Hendrika Moens. 26. Philomc-oa Johanna, d. van Pieter Andries Laget en Maria Theresia van Hooij. 27. Ludovicus Franciscus, z. van Petrus Joannee van den Bossche en Sophia Maria Heijman. 27. Al- phonsus, z. van Jacobus van Vooren en Maria Virginia Stevendaal. Overlijden. 18. Ludovicus Josephus Burm 18 m., z. van Augustinus Livinus en Chris tina Kindt. 20. Augustinus Josephus Gij- sel, 6 w., z. van Pieter Franciscus en E- lodia Maria Jansen. 23. Paulina de Bruijn 71 j., d. van Francies de Bruijn en Maria van Hove, (beiden overleden.) 28. Anna Maria van Immerseel, 73 jd. van Fran cies en Judoca Neve, (beiden overleden.) 29. Virginia Vermeulen, 59 j., echtg. van Vital de Cuijper. Van 16 30 November. H ontenisse. Hu welijks-voltrekkin- gen. 22. Gustaaf Theodorus de Ridder (van Hulst), 25 j. jm. en Cornelia Hey man, 28 j., jd. 22. Jacobus Serrarens, 44 j., weduwn. en Maria Mathilda van Bun- deren, 33 j., jd. 22. Eduard Andries van Huffel, 28 j jm. en Mathilda Nicolaas 29 j., jd. 26. Alouisius Cornelis van Kam pen, 30 j., jm. en Applonia Amelia de Schepper 26 j., jd. Geboorten. 18. Josephus Alphonsus, van Eduard Krieckaart en Apolonia Beek man. 19. Willem, z. van Josephus Maas Anna Maria Wullems. 20. Julia Em ma Maria d. van Victor van Laere en An na Catharina van Walle. 23. Josephus z. van Theodorus Petrus Lauwereys en An na Maria Wullems. 29. Josephus Jacobus z. van Pieter Augustinus van Driessche en Paulina Waaijenberg. 30. Adrianu* Jose phus z. van Johannes Heese en Francisca Pieternella van Eekelen. Overlijden. 17. Phelomina Bouwens 50 echtg. van Jacobus Hermans. 20. Ca- rolina Roelans 82 j. Johannes de Roek. weduwe van Petrus Mengelwerk. Episode uit den Revolutietijd). in den tijd van hun vrijwillige verban ning, om hun hoofd van het schavot te redden, te lijden hadden. Daarom hadden de edellieden van dien tijd de gewoonte, zich als hun bescher mers aan hun hoofd te stellen, indien hun tegenwoordigheid in het vader land niet noodzakelijk was. De man met de wijnzakken had zich niet vergist. De uitgewekene zag hem zonder veel verwondering of toorn na en stelde zich tevreden de schouders op te halen, terwijl hij mompelde„Een vriendelijk mensch!" Daarna stak hij heel wijsgeerig een pijp aan en ging zitten. De voorzienig heid zou hem wel betere hulp zenden dan dien norschen Duitscher. Na veiToop van een uur kwamen twee ruiters aan, die bij den armen voerman stilhielden. ..Hebt gij hier vrijwillig het anker uitgeworpen, mijn jongen P" zei een hunner. „Als men je zoo ziet, zou men dat haast gelooven, ofschoon die sloot een zonderlinge aanlegplaats is. In dien gij echter hier niet langer verkiest te blijven, zeg het dan maar vlug, on ze armen zijn te uwer beschikking." Nauwelijks had hij deze woorden op vroolijken toon uitgesproken, of de voer man trad op hem toe en vroeg met eenige ontroering in de stem„Gij zijt niet van dit land, mijnheer?" „Neen zeker niet, goede vriend! En al kan men er tegenwoordig niet erg trotsch op gaan een burger der Repu bliek te zijn, toch wil ik niet van mijn nationaliteit afstand doen. Ik ben Franschman, en ridder de Prat biedt u graag zijn diensten aan, te meer, daar uw ontroering mij bewijst, dat gij ook een Franschman zijt." „René, gij zijt onvoorzichtig," mom pelde zijn metgezel. Hij was echter aanstonds gerustge steld en de drie mannen drukten el kaar de hand met de hartelijkheid van degenen, die een zelfde ongeluk op een vreemden bodem vereenigt, ver van het vaderland. De voerman vertelde vroolijk zijn avontuur en ook, dat de ezeldrijver hem was voorbijgegaan met de spottende woorden: „Gij zit er tusschen, man Onder vroolijk gesprek waren zij er in geslaagd de raderen uit de moader te lichten en den zwaren wagen op den harden weg te trekken. René de Prat en graaf Pierre du Le- val sprongen daarna weer in het za del. Beide edellieden waren op weg naar Condé. „Verontschuldig ons, dat wij je thans in den steek laten, goede vriend," zei de graaf. „Wij volgen wel denzelfden weg, maar wij moeten ons haasten Gij zult eerst morgen te Coblentz zijn en wij moeten er van avond nog we zen, belangrijke berichten moeten ons daar wachten. Wellicht vindt ge ons bij uw terugkeer nog in die stad. Tot ziens dus!" En hartelijk groetend scheidden de drie Franschen. Beide ruiters zetten hun paarden tot spoed aan. Het was reeds laat in den namiddag, toen zij vóór zich den be kenden ezeldrijver met zijn kostbare lading bemerkten. „Ha," zei René fluisterend tot Pier- ,daar heb je onzen manNu Op den weg van Keulen naar Co blentz was een zware vrachtwagen in een sloot geraakt, die ten gevolge van een onweer, dat pas gewoed had, met modder gevuld was. Ondanks de pogingen van den voer man konden de paarden den zwaren wagen niet voort krijgen, zweepslagen aanmoedigingen, bedreigingen, alles bleef zonder uitwerking en de arme man scheen den moed te verliezen, toen een gelui van belletjes zijn op merkzaamheid gaande maakte. De man, in de hoop hulp te vinden, richtte zich op en trad uit het struik gewas, waar hij zich moedeloos had neergezet. Een sterke muilezel naderde lang zaam in zijn richting, bijna geheel ver borgen onder den last van twee met wijn gevulde leeren zakken. Naast het muildier liep de eigenaar, een bewoner van de Rijnoevers, ste vig gebouwd, met rooden baard en barsch uiterlijk, die een onverschilli gen blik wierp op zijn evenmensch in verlegenheid. Zonder de minste aan stalten te maken hem te hulp te ko men, ging hij voorbij, toen de voerman hem in gebroken Duitsch met Fransch accent toeriep „Hei, goeae vriend, zoudt ge me niet een handje willen helpen?" De Duitscher stond stil, maar alleen om den man, die zijn hulp inriep, spot tend te beschouwen. Ziende, dat hij niets te vreezen had, daar hij veel ster ker was gebouwd dan zijn tegenstan der, lachte hij uitdagend, daarna zijn muilezel een slag gevend, vervolgde hij zonder een woord te zeggen zijn weg. Twintig schreden verder keerde hij zich om en riep den ongelukkigen voerman spottend toe „Ge zit er tus schen, man Men weet, hoeveel de uitgewekenen WALSOORDEN WALSOORDEN re onze landsman had gelijk, dat hij met dien kerel aanlegde, hij ziet er stevig uit! Maar wie het laatst lacht, lacht het best!" Zonder verdere verklaringen reed hi op den man toe en sprak hem uit de hoogte in'tDuitsch aan: „Hei, man, is dat wijn, dien gi daar vervoert?" „Ja, edele heer, en niet van den slechtsten," antwoordde de ezeldrijver in de hoop, goede zaken met dien def- tigen ridder te maken. Al zijn grof heid was verdwenen, om plaats te ma ken voor groote nederigheid en eer bied. De edelman sprong van zijn paard en De vertrekuren aanstonds kun- gaf de teugels aan Pierre, die nieuws gierig was, wat nu zou volgen. „Zou men uw wijn nen proeven P" „Hij zal een weinig troebel zijn, maar indien uw edele het wenscht, zal het gemakkelijk gaan." Hij nam een beker, die aan het za del hing, en met duizend voorzorgen een der lederen zakken losmakend, liet hij een weinig van den geurigen drank in den beker loopen. De koopman reikte den beker over en was zeer trotsch, dat zijn koop waar op den weg door zoo voorname leeren geproefd werd. ,,'t Is nectar riep Remé de Prat met overtuiging uit. „Hoor eens, vriend, ik zou bij u wel mijn voorraad wil len opdoen. Die wijn is toch niet ver kocht En over den prijs," voegde hij er onverschillig bij, „zullen wij het wel eens worden, ik ben niet bang goed te betalen wat zijn geld waard is. Is dat dezelfde wijn in dien zak „Precies dezelfde, edele heer." „Hm, ik zou mij liever daarvan zelf overtuigen alvorens beide zakken te koopen," vervolgde René ernstig, ter wijl hij zich tot den graaf wenade, die zwijgende toekeek. „Wilt gij ook eens proeven De graaf was vermoeid en dorstig, een weinig van dien kostelijken wijn zou hem goed doen, en de grap zou er niet minder om zijn. De koopman aarzelde den tweeden zak los te maken hij maakte zich ten slotte toch gereed, den eersten dicht te binden, toen Ren' zich beleefd aan bood de punten vast te houden. De Duitscher ging toen ook den anderen zak openen alvorens den eerste dicht te binden. Hij vulde nogmaals den be ker. „Houdt gij even deze tweede ope ning vast," zei René de Prat, terwijl een schalksche glimlach den graaf de Léval te kennen gaf, dat de comedie ten einde liep. En zonder antwoord af te wachten bracht hij de eene vrije hand van den koopman op de plaats van de zijne, liet toen de opening los, reikte zijn vriend den beker toe, die hem in èén teug ledigde en sprong in het zadel. „Gij zit er tusschen, man riep hij den verbluften ezeldrijver spottend toe. Men kan zich den toestand van den koopman voorstellen Hij stond achter zijn ezel, in de on mogelijkheid een beweging te maken, met beide handen krampachtig zijn zakken dicht houdend. Hij kon zijn vingers geen oogenblik van de zakken verwijderen, indien hij den kostbaren wijn, dien hij zoo even nog droomde duur te verkoopen, niet wilde zien wegvloeien. De twee vrienden vervolgden hun weg, lachend om de harde doch wel verdiende les, die de geestige Fransch man den Duitscher gegeven had. UREN VAN VERTREK GEDURENDE DE MAANDEN NOVEMBER 1902 tot en met MAART 1903. Wesl-Europeesche of Spoortijd. Van Vlissintren naar Breskens Breskens naar Vlissingen Dagelijkss vm. 5,7,30 9,30 vm. 5,30 8,10,— nm. 11,50 a) b) en nm. 3,30 c) 12,15 a) 3,55 5,15 7,30 e) 10,25 nm. 1,55 g) 6,10tl) 9,10e)f) 11,50b) nm. 3,30 c) na het vertrek van a b c) Borsselen en Ter niet gemaakt, niet aangelegd, van 1,55 van Neuzen naai Van Ter Neuzen naar Vlissingen Vlissingen naar Ter Neuzen Van Borsselen O vertrekkende booten ongeveer 30 minuten Vlissingen of Ter Neuzen. Van Ter Neuzen naar Hoedekenskerke vm. 8,10 Woensdags yan jjoedekenskerke naar Ter Neuzen 8,50 Deze reizen worden des ZONDAGS niet gemaakt. Bij vertraging van trein 11,44 kunnen booten naar Breskens, Neuzen ten hoogste 5 minuten wachten. Bij vertraging van trein 3,23 wachten de booten van 3,30 naar Breskens, Borsselen en Neuzen ten hoogste 1 5 minuten. Des WOENSDAGS vertrekt de boot van 6,10 van Vlissingen naar Borsselen en Neuzen om G,40. Deze reizen worden des ZONDAGS en WOENSDAGS Op de reis van 9,10 uit Vlissingen wordt te Borsselen Bij vertraging van trein 1,25 te Neuzen wacht de boot Borsselen en Vlissingen ten hoogste 20 minuten. Omnibus tusschen de aanlegplaats der stoombooten en het spoorwegstation te Tei Neuzen ad 15 cent per persoon en per rit. Tusschen VlissingenBreskens, VlissingenBorsselen, VlissingenTer Neuzen, Breskens—Ter Neuzen, Borsselen—Ter Neuzen en omgekeerd, worden retourkaarten af gegeven, geldig voor vier dagen, als de abonnementskaarten per maand. DIENSTRECiKLIIVti op de lijn HUL.ST —WALSOORDEN. v.m. v.m. v.m. n.m. n.m. n.m. Station HULST Markt Tivoli Rustwat Terhole Hoefkensdijk Kuitaart (Tol) KLOOSTERZANDE Tasdijk Dorp Kruisweg Dijk vertrek 5,15 5,18 5^25 5,29 5,47 aankomst 5,55 8- 8,03 8,08 8,14 8,19 8,26 8,30 8,37 8,40 8,43 8,50 10,25 10,28 10,33 10,38 10,44 10,51 10,55 11,02 11,05 11,08 11,15 2,15 2,18 2,23 2,29 2,34 2,41 2,45 2,52 2,55 2,58 3,05 5,30 5,33 5,33 5.41 5,49 5,56 6,— 6,07 6,10 6,13 6,20 7,57 8- 8- 8,07 8,11 8*20 8^29 8',37 Dijk Kruisweg KLOOSTERZANDE £aïijk Kuitaart (Tol) Hoefkensdijk Ter hole vertrek Rustwat HULST Tivoli Markt Station 6,50 6,'.58 7,07 7,'16 7,20 7,27 aankomst 7,30 uit de tusschenstations zijn bij benadering aangeduid. 9,10 9,17 9,20 9,23 9,30 9,34 9,41 9,46 9,52 9,57 10,- 11,40 '11,47 11,50 11,53 12,— 12,04 12,11 12,16 12,22 12,27 12,30 3,35 3,42 3,45 3,48 3,55 3,59 4,06 4,11 4,17 4,22 4,25 6,40 6,47 6,50 6,53 7- 7,04 7,11 7,16 7,22 7,27 7,30 8,45 8,53 9^02 9)ll 9,15 9^22 9,25 Tarief voor het reizlgersivervoer. Hulst Station 0,10 0,05 0,15 0,10 Hulst-Markt 0,10 0,05 0,15 0,10 0,10 0,05 0,15 0,10 Hulst-Ti voli 0,15 0,10 0,20 0,15 0,15 0,10" 0,20 0,15 0,10 0,05 0,15 0,10 Rustwat 0,15 0,10 0,25 0,15 0,15 0,10 0,25 0,15 0,15 0,01 0,20 0,15 0,25 0,15 0,350,25 0,25 0,15 0,35 0,24 0,20 0,14 0,30 0,20 0,10 0,05 0,15 0,10 Terhole-Kroon 0,15 0,10 0,20 0,15 0,10 0,05 0,15 0,10 Hoefkensdijk 0,25 0,40 0,15 0,25 0,25 0,40 0,15 0,25 0,25 0,15 0,35 0,25 0,15 0,10 0,25 0,15 0,30 0,20 0,45 0,30 0,30 0,20 0,45 0,30 0,35 0,25 0,50 0,35 0,40 0,25 0,55 0,40 0,30 0,20 0,45 0,30 0,25 0,15 0,35 0,25 0,10 0,05 0,15 0,10 0,10 0,05 0,15 0,10 0,20 0,15 0,30 0,20 Kuytaart-Tol 0,15 0,10 0,20 0,15 0,10 0,05 0,15 0,10 Kloosterzande-Tasdijk 0,35 0,25 0,50 0.35 0,30 0,20 0,45 0,80 0,25 0,15 0,40 0,25 0,20 0,15 0,30 0,20 0,15 0,10 0,20 0,15 0,10 0,05 0,15 0,10 0,10 0,05 0,15 0,10 Kloosterzande-Dorp 0,35 0,25 0,50 0,35 0,30 0,20 0,45 0,30 0,30 0,20 0,45 0,30 0,25 0,15 0,35 0,25 0,15 0,10 0,25 0,16 0,15 0,10 0,20 0,15 0,10 0,05 0,15 0,10 0,10 0,05 0.15 0,10 W alsoorden-Kruisweg 0,45 0,65 0740 0,60 0,30 0,45 0,30 0,40 0,40 0,25 0,55 0,40 0,30 0,20 0,45 0,30 0,30 0,20 0,45 0,30 0,25 0,15 0,35 0,25 0,20 0,15 0,30 0,20 0,15 0,10 0,20 0,15 0,10 0,05 0,15 0,10 0,10 0,05 0,15 0,10 Walsoorden-Dijk De bovenste cijfers in elk vakje duiden de prijzen aan der enkele kaarten, en de onderste cijfers de prijzen der retourkaarten. J s 5,38

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 6