BIJVOEGSEL Zaterdag 73 December. Landbouw. Binnenland. Provinciaal Nieuws. Gemengd Nieuws. VAX mm VAX I)e koeien naar stal. Een veehouder heeft de volgende proef genomen met uitstekend resultaat. Hij zette zijn vee reeds eenige weken geleden des nachts op stal en behield daardoor langen tijd gras om te voeren. Het werd niet zoo vertrapt met het natte weer. De koeien gewenden daardoor langzamerhand aan den stal. 't Was zoo een langzame overgang en bij gevolg had hij geen last van zeere pooten. De koeien welke ge woon zijn, vrij rond te loopefi', en op stal daartoe geen ruimte hebben, krijgen vaak dikke pijnlijke pooten van het stilstaan. En wat bovenal voor hem de proef zoo gunstig deed zijn, was de groote hoeveel heid melk, welke hij verkreeg. De koeien leden niet van de lange koude nachten, noch van den vochtigen grond. Zeker zal zijn voorbeeld navolging vinden. Het meerdere werk en het loon van den werk man, die medehelpt, wordt ruimschoots vergoed. Het bewaren van zaad. Goed bewaren van zaad heeft een groo- ten invloed op den duur van het kiem- vermogen. Op een volkomen drooge, niet te warme en 's winters onverwarmde plaats, zijn de zaden goed geborgen daar zal zelfs de strengste koude geen invloed op de kiemkracht uitoefenen. Zoodra de kiem door vocht en warmte gepiikkeld is, schaadt zoowel droogte als groote koude- Wil men zaad langer bewaren dan tot den ecrstvolgenden zaaitijd, dan berge men het in drooge, onverwarmde ruimten. Wie kippen in het groot wil houden doet beter met 50 kippen te beginnen dan met 1000. De laatste manier is wel vlug ger, maar ook gevaarlijker, omdat daar door ziekten binnengeloodst worden, die men nooit weder kwijt raakt. Tegen trommelzucht. Bekend is, dat vochtige klaver aan vee gevoederd licht trommelzucht of opgebla zenheid doet ontstaan. Meermalen is daar van een koe gebarsten. Karwij of komijn nu is een uitstekend middel tegen opge blazenheid Als voedergewas 1-isten de dieren het graag en men roemt de wel doende en gezonde werking er van, daar het de verteringsorganen sterkt. Om nu de schadelijke werking van jonge en nat te klaver tegen te gaan, is 't aan te ra den karwij er tusschen door te mengen, het vee zal dan zonder nadeel het voeder gebruiken. Ook bij het zaaien op het wei en hooiland is 't goed karwij er tusschen door te zaaien, dan zullen de dieren in de weide ook geen gevaar loopen voor dit ongeval. Varkens fokken. In den laatsten tijd leggen de landbou wers in deze streken zich bijzonder toe op het fokken van varkens en velen hebben dezen zomer daarmede een aardig centje verdient. Jonge varkens zijn zeer gezocht en worden goed betaald. Wel is in de vo rige weken de markt een weinig gedaald, doch de prijs is nog steeds zóó, dat er varkens kunnen aangekweekt worden. Het kweeken van varkens eischt ech ter veel zorg. Een vorige maal hebben wij daarover breedvoerig gesproken, thans willen wij een enkel woord zeggen over de drachtige varkens. Zeugen, die het oogenblik naderen, waarop zij moeten werpen, eischen een zorgvuldige behandeling. Zij moeten goed gevoerd worden en voornamelijk met die spijzen, waaruit melk kan afgescheiden worden voor het jongere geslacht. Bij drachtige varkens kunnen reeds acht dagen vóór het werpen de borsten zeer sterk uitloopen en de buik gaan jian- gen, vóór er nog melk in de borsten is. Niet zelden hangen ze zoo laag. dat de te pels langs den grond sleepen en soms in aanraking komen met de ackterpuoten. In dergelijke gevallen zorge men, dat de var kens de borsten of tepels niet kunnen kwetsen. Wonden en ernstige ontstekingen kunnen zeer licht ontstaan, als in het hok de planken ruw en scherp van kant zijn. Met hijzondere zorg moet het strooisel neergelegd worden. Goed, zacht rogge- stroo, dat niet stoffig is, verdient de voor keur. Ook trachte men de dieren wat ver zachting te geven door de opgezwollen liehaarnsdeeleu, als ze pijnlijk zijn, met zuiver vet of glycerine in te wrijven. Hebben de dieren, ten gevolge van ont steking, veel dorst, dan geve men ze wat afgeroomde melk of karnemelk te drin ken, benevens van tijd tot tijd wat versch water. Tweede Kamer. Zitting van 8 December Bij de voortzetting der algemeene be raadslaging werd niet slechts voor en te gen de regeering, maar ook tusschen de partijen onderling gedebatteerd. Zoo had de vrijzinnige-democraat Drucker het over de nieuwgevormde Kamerclub der Libera le Unie, aan welke hij zijn heilgroet bracht daarbij echter constateerende, dat er nu een duidelijke scheidingslijn is getrokken tusschen de heeren Mees, Tydeman c. s. en Goeman Borgesius. Hij (Drucker) zal afwachten hoe de heer Borgesius en zijn vrienden zullen staan tegenover een voor stel tot grondwetsherziening in zake het kiesrechtvraagstuk, door den heer Scha per aangekondigd en een dergelijk voor stel daartoe, door spreker destijds aange kondigd en waaraan thans nog slechts de laatste hand wordt gelegd. Wil de heer Borgesius hetzelfde als spreker, dan komt de door hem gewenschte samenwerking vanzelf. Spreker is overtuigd dat zijn denkbeelden in de toekomst zullen zege vieren. De heer Schaper laakte, na eerst de hee ren Passtoors, Talma, Lohman en vei vol gens de heele christelijke politiek te heb ben aangevallen, de democratie der Unie liberalen, die volgens hem, geen knip voor den neus waard is. Daarentegen bracht hij hulde aan de vrijzinnig-demo craten, die den moed hadden, zich uit het liberaal partij verband los te scheu ren, die de democratie hooghouden, en voegen wij erbij die de socialistische candidaten telkens steunen bij de herstem ming. Binnenkort zal spreker een voorstel tot grondwetsherziening indienen, om te ko men tot algemeen kiesrecht. Nadat de heer Van Karnebeek nog eens gewaarschuwd had tegen den „Duitschen koers" in de sociale wetgeving, verdedig den de heeren Van Wijck en Nolens de katholieke partij tegen de aanvallen des heeren Staalman, die van „kruideniers politiek" sprak. Eerstgenoemde herinner de eraan, op sociaal gebied reeds veel te hebben gedaan op een tijdstip, toen de heer Staalman nog in het duister was, terwijl de heer Nolens meende, dat een goed democraat niet noodig heeft, telkens te wijzen op de schaduwzijden, maar dat men zeker ook goed doet, de lichtzijden te laten schijnen. Tot de laatste redenaars behoorde de heer Borgesius, die prof. Drucker beant woordde en dezen uitnoodigde als hospi- tant eens in zijn club vergadering te ko men. Zijn inzicht over het algemeene kies recht wilde Spr. thans ook niet gaan ont wikkelen. Voor de opvoeding van het volk achtte hij het algemeen kiesrecht van groot belang, maar hij beschouwde het niet als een natuurrecht. Spr. ontkende in zijn eerste rede grapjes te hebben ver kocht, daarvoor acht hij deze zaak te ern stig. De rede van den premier had Spr. te leurgesteld. Het was niet meer de oude dr. Kuyper, zichzelf bewust van regee- ringskracht. Hij deed niet anders dan cle mentie pleiten. Men moet weten zich er door te slaan, en hier bij de Kamer niet beginnen met lamenteeren. Zitting van 9 December. De algemeene beschouwingen zijn ten einde gebracht. De eerste minister vond daarbij gelegenheid verschillende bestrij ders nogmaals van antwoord te dienen en hij deed dit op een wijze, waarvoor zelfs organen der oppositie hem hulde brengen. Ditmaal kreeg ook de heer Staalman zijn beurt, omdat hij met argumenten was gekomen. In zijn eerste rede had de Ileldersche afgevaardigde alles gedaan om het vertrouwen in den minister te onder mijnen en daarom was het beneden de waardigheid van den minister geweest, hierover in debat te treden. Deed het den minister leed dat de heer Staalman zijn vertrouwen aan de regeering had ontzegd, hij had het zoo ongemotiveerd gedaan, dat de minister hoopte, dat het gebroken been weer in 't lid zal kunnen gezet worden. Duidelijk toonde de heer Kuyper aan, dat van een samengaan met de sociaal democraten geen sprake kan zijn. De anti-revolutionnair had te kiezen tus schen Marx of den Christus. En aarzelen behoefden ze niet, want maatschappelijk leven wordt door het Marxisme gansch gematerialiseerd. De mannen van Patri monium en van den Christelijken Volks bond hebben zich niet laten verleiden. Zij heehten te veel aan hun christelijke beginselen. Juist omdat wij den Christus niet verloochenen, willen wij sociale her vormingen, betoogde de minister. De hoofstukken I en II werden goedge keurd, waarna werd overgegaan (hoofd stuk III is reeds afgedaan) tot de behan deling van hoofdstuk IV (Justitie). Hierbij kwam de heer Van Limburg Stirum op voor een herziening der wet geving op de Naamlooze Vennootschappen; bepleitte de heer Lucasse meerdere be scherming van het zedelijk karakter van 't openbaar volksleven; drong de heer Passtoors er op aan, in het algemeen straf baar te stellen als strijdig met de openba re orde de tegenwoordige ergerlijke schan- daalstraatcolportage, waarbij allerlei per sonen, ook geestelijken, worden belasterd en verdacht gemaakt; vroeg de heer Ver- hey spoedige indiening der wet op de mi litaire rechtsmacht en onbeperkt recht van appel bij de militaire strafrechtspleging; keurde de heer Hugenholtz ons straffen- stelsel af en wilde het systeem der voor waardelijke veroordeeling niet uitstellen tot een algeheele herziening van het Straf wetboek, maar daarmee thans reeds een proef nemen. Laatstgenoemde drong ook aan op af schaffing der posten-order te Amsterdam, daarbij gesteund door den heer Talma en bestreden door den heer Van Nispen tot Sevenaer. Mr. Van Idsinga wilde de macht der politie bepaald zien tot het weren en con- stateeren van overtredingen en het aan houden op heeterdaad, en schreef de on voldoende samenwerking van burgemees ters en rijkspolitie toe aan het departement van Justitie, dat de taak der rijkspolitie niet behoorlijk heeft afgebakend. Mr. Heemskerk viel hem bij. De heer De Stuer4*"ui.mg weder aan op overlegging der stukken betrekking heb bende op de Duitsche Balije van Utrecht. (Zie vervolg eerste blad.) Red. AARDENBURG. De knecht van den bierbrouwer Haverland L. Dh., een braaf en oppassend man en huisvader, werd Zaterdagvoormiddag plotseling door den dood aan zijn gezin ontrukt. Hij bracht een ton bier bij den herber gier Mabesoone, toen de barbierster Ros daar aan 't scheren was. Dh. meende van die gelegenheid ge bruik te maken, om zich eveneens den baard te laten afdoen. Onder die bewerking bemerkte de barbierster dat de man wat raar deed, en zij vroeg naar de oorzaak hiervan, waaróp Dh. nog enkele woorden sprak, het bewustzijn verloor en na enkele minuten den geest gaf. Men begrijpt de ontsteltenis der aanwezigen, die den man gezond en opgeruimd als altijd hadden zien binnenkomen. Algemeen is de deernis met de weduwe en het zoontje van den man, die zelf algemeen geacht was, en bij zijn meester als een trouw dienaar in hoog aanzien stond. Het aloude feest van St. Nicolaas bracht ook in ons anders zoo stil plaatsje heel wat drukte teweeg. De postboden werden" als 't ware be graven onder de postpakketten. Op een 8-tal plaatsen waren schoone eta lages te bewonderen. Zij die er niet van hielden om met de koude van huis te gaan om inkoopen te doen, konden niettemin hun gerief bekomen niet minder dan 20 leursters boden aan de de deuren der ingezetenen lekkers te koop, en dat op eene bevolking van ruim 1800 zielen. Of ze 't hier ook lusten ST. KRUIS. Bij den landbouwer P. de B., onder deze gemeente, staan nog ruim 51/» gemeten suikerbieten in den grond. De B. lijdt daardoor eene schade van 8001000 gulden. Werdm in de vorige week in Aardenburg en Sluis nog beeten aanvaardt aan f7.10 per 1000 kilo's, thans worden de be vroren beeten door alle fabrikanten geweigerd. ZAAMSLAG. Het ijs heeft ook hier een slachtoffer geëischt. De 15-jarige J. S. is op de Othensche Kreek door het ijs gezakt en kon pas ^en uur later levenloos opgehaald worden. Taaie dieren. In een der openbare scholen te Rotterdam bevroor het water in een goudvisschenkom tot een vaste ijs massa, waarin de goudvisschen door het ijs totaal waren ingesloten. Des morgens werd de kom na deze ontdekking bij de kachel geplaatst, welker warmte het ijs spoedig ontdooide. Even daarna zwommen de goudvisschen weer lustig in het rond. Voorzeker een bewijs van de taaiheid van deze vischsoort. Probaat middel. Kleine Daan „Moe der er is een muis in de melk gevallen." Moeder: „In dien grooten emmer? Heb je de muis er uit gehaald?" Kleine Daan„Neen ik heb er de kat. in gezet." De twee drinkers. „Wonderlijk toch, Ik kan geen vol glas voor mij zien „Bij mij is het juist omgekeerd, ik kan geen leeg glas voor mij zien Een natuurverschijnsel. Donderdag morgen is te Velsen een merkwaardig natuurverschijnsel waargenomen. Een groo te hel lichtgevende bol van Noord naar Zuid zich bewegende spatte uiteen en ging in kettingvorm over met groene en blau we tinten. Droevige misdaad. Door een arbeider, werkzaam aan het onderhuud van de spoorbrug over het Hollandsch Diep, is gevondeneen kartonnen doos met twee tou wen omwonden. Bij het openmaken ont stelde de man niet weinig, aangezien hij daarin twee voldragen pasgeboren kinde ren vond (een jongen en een meisje) ge wikkeld in een rood baaien onderrok. Beide Kinderen waren dood, terwijl het kind dat boven op lag, bevroren was. De man deed onmiddelijk van zijn treurige vondst aangifte bij de maréchaussée te Moerdijk, die de lijkjes in beslag nam. Blijkbaar was de dood nog niet lang in getreden. Men vermoedt dat het gevon den pakket uit een van Rotterdam ko menden trein is geworpen. (Bred. Ct.) AngstvalligGeleerde (tot zijn vrouw, die op het punt staat, hem in toorn een boek naar het hoofd te werpen)Ach, lieve vrouw, dat boek niet, het behoort aan de staatsbibiliotheek Bevroren melk. In verschillende lan den hebben belangrijke proefnemingen plaats gehad met betrekking tot het doen bevriezen van melk voor verzending naar verre streken. Hierbij zijn zeer goede resultaten ver kregen en Denemarken, staande als altijd aan de spits waar het landbouwproducten betreft, stuurt reeds sedert eenigen tijd een zekere hoeveelheid bevroren melk in houten vaten naar Engeland. De geheele massa behoeft niet bevroren te zijn; het is voldoende wanneer een kwart gedeelte der melk zich in bevro ren toestand bevindt, om de rest voldoen de koud te houden en elk bederf te voor komen. De versche melk wordt op 700 gepas teuriseerd, vervolgens afgekoeld tot op 100, waarna de blokken in de vaten gelegd worden, welke worden bijgevuld met ge woon gepasteuriseerde melk. Zweden en Hongarije hebben ook proeven van dien aard genomen, voor de dagelijksche afna me van Londen en Kostantinopel. Natuurlijk moet het transport in koel wagens plaats vinden, opdat het blok- melk-ijs niet geheel gesmolten is als de melk te bestemder plaatse aankomt. Kans van slagen voor dezen handel hebben al leen groote lichamen die minstens 10,000 liter per dag kunnen verhandelen, daar de transporten goed geregeld moeten zijn. Bij aankomst wordt de melk direct doer middel- van heet-water-bakken ontdooid en onmiddelijk in consumptie gebracht. De smaak en het aanzien der melk is goed, ofschoon niet geheel gelijk aan ver sche melk, daar ze iets vlokkerig is en de vetbelletjes niet zoo gelijkmatig in de massa verdeeld zijn als bij versche melk het geval is, wat echter nog wel te verbe teren is. Te Rijssel bestaat een firma die reeds vele jaren melk in briketten naar Parijs zendt en er is sprake van, in Frankrijk en Zwitserland den handel resp. het fa- briceeren van dusdanige melk uit te breiden. Kostbaar matras. Een paar dagen ge leden stierf in een ellendig kamertje, te Parijs, een klein oud manntke. Aan een zijner buren, Julien P., die hem geduren de zijn korte ziekte had verzorgd, ver maakte hij zijn bed, een streomatras waar op hij 40 jaar geslapen had. Julien P., deikende dat het oudje met hem den spot had willen drijven, wilde de matras ver branden om er zich aan te warmen en maakte die daarom los. Wie beschrijft zijne verbazing, toen hij er 88 banknoten van 1000 frc. in vond. De brave man bracht terstond zijne vondst naar den politie-commissaris, die hem deed begrijpen, dat dit geld zijn recht matig eigendom was. Een sigaar, die zich zelf aansteekt, is de nieuwste vinding van Amerikaansch vernuft. De uitvinder, een scheikundige te New York, dacht sedert geruimen tijd over de moeilijkheid, om een sigaar bij hevigen wind aan te steken en hij be dacht een sigaar, waaraan een lichtont- brandbaar einde is toegevoegd. Dit einde bestaat uit een mengsel van Salpeter, Arabische gom en nog eenige stoffen, die geheim zijn. Het mengsel wordt aaD de sigaar gehecht en alleen door deze te wrijven over een ruwe oppervlakte, steekt zij zichzelf aan. Door de eigenaardige in richting wordt voorkomen, dat de door de verbrandig ontwikkelde gassen in den mond van den rooker komen. Blanus. Men meldt uit Vianen Alhier is na een ziekte van eenige da gen overleden de nu vergeten, maar vroe ger bij oud en jong bekende circus-direc teur Blanus. Toen Blanus nog in zijn goe den doen was, toen zijn stal nog verschei dene paarden bevatte, hij met verschillen de wagens rondtrok en allerlei artisten d. s avonds in zijn tent optraden, toen was (de ouderen zullen het zich nog wel her inneren) Blanus de man, toen was hij be roemd, iedereen kende hem. Op kermissen was hij onmisbaar, in groote scharen trok men naar zijn linnen tent. Maar ook Bla nus heeft zijn tijd gehad. Andere paarden spelen zijn gekomen, grooter, meer naar de eischen des tijds ingericht. En het circus van Blanus raakte in verval. De beste paarden werden verkocht, rijders en rij doressen werdon hun directeur ontrouw, zij konden op betere voorwaarden werken. Slecht» enkele getrouwe» zgn gebleven. En op een leven van roem en zonder zorgen volgde een leven van vergetelheid ea kommer. Slechts met twee wagens en eenige oude paarden trok de oude direc teur rond, tot hij te Vianen door een ziekte werd aangetast en de dood aan zijn veelbewogen leven een einde maakte. Door slechts enkelen gevolgd, is de oude directeur naar zijn laatste rustplaats ge leid. De Sphinx. Dat de vermaarde Sphinx te Gizeh bij de groote Pyramide aan het vervallen is, moet geweten worden aan de verandering van het Egyptische klimaat, tengevolge van de werken der nieuwere beschaving. De gedenkteekenen van het verleden bleven daar tot dusverre alleen bewaard door het droge klimaat. Eeuwen lang werden de landen aan de beneden-Nijl alleen besproeid door de rivier. Buiten de jaarlijks overstroomde gronden was alles volkomen droog. De blikjes van Napeleons leger lagen er een eeuw lang blinkend en zonder een zweem van roest in het zand. Maar het klimaat is er la»gzamerhand gewijzigd. Sinds geruimen tijd werden er op groote schaal boomen geplant en door besproeiing zijn uitgestrekte dorre woeste nijen tot vruchtbaar land gemaakt. Zoo kwam er ook langzamerhand irege», waar eenige jaren geleden een regenbui een groote zeldzaamheid was, vallen er nu dikwijls flinke regenbuien. Tegen de aldus vochtig geworden lucht zijn de eeuwenoude gevaarten op den duur niet bestand de oppervlakte van den steen wordt door de vochtigheid zachter en door de hevige zandstormen gaandeweg afge schraapt en afgebrokkeld. De Sphinx te Gizeh, gedeeltelijk uit een natuurlijke rotspunt gehouwen en met metselwerk aangevuld, is ruim 52 meters lang en 17 meters breed. Zij heeft den vorm van een leeuw met een vrouwen hoofd Sinds geruimen tijd werd het ge- denkteeken min of meer beschadigd door de toeristen, die er een klein stukje van wilden medenemen zoo was de neus reeds lang verdwenen Maar nu zijn vocht en regen gaan mede helpen bij het vernielingswerk en dit vor dert laDgzaam, maar zeker. Een 45 jarig paard. In een Weensch sportblad wordt melding gemaakt van een paard, dat den buitenge wonen leeftijd van 45 jaren heeft bereikt. Het skelet is nu in een anatomisch mu seum tentoongesteld. De eigenaar, een gepensioneerd majoor, deelt over dezen Mathusalem der paarden o. a. mede dat het dier hem als charge-paard in 1852 uit de koninklijke Staatstoeterij te Babolna werd toegewezen, toen hij te Graz in garnizoen lag. Het paard was toen 5 jaar oud. In 1853 werd hij met dit dier bij hst 12de uhlanen-regiment ingedeeld en heeft in 1859 met dit ros den geheelen Italiaan- schen veldtocht medegemaakt. Bij Magenta droeg het hem dwars door de vijanden heen. In 1863 werd het overeenkomstig de statuten zijn eigendom. Toen de officier als ritmeester bÜ een ander regiment werd ingedeeld, stond hij het paard aan een kameraad af, die het tot einde 1865 als dienstpaard gebruikte en het daarna in eigendom aan een majoor overgaf, wiens regiment in Italië stond, zoodat het dier vermoedelijk met dezen officier opnieuw een Italiaanschen veldtocht heeft meegemaakt. Na den dood van dezen majoor en nadat de Oostenrijkers het Venetiaansch grond gebied hadden ontruimd, verloor de oor spronkelijke eigenaar het uit het oog, en eerst in 1873 zag hij het toevallig voor een huurrijtuig te Weenen. De koetsier ver kocht het aan een karton-fabrikant van wien de officier het in 1882 teruggekocht. Tot 1892 at het bij hem het genadebrood, zoodat dit strijdros den hoogst zeldzamen leeftijd van 45 jaren heeft bereikt. Voor zoover de majoor weet, is het altijd gezond geweest. Kapelmeester. De keizer is te Neu- deck opgetreden in een geheel nieuw ar tistiek emplooi, nl. dat van Kapelmeester. Vóór het diner ging hij met graaf vo» Waldersee en generaal majoor Kuno von Moltke naar de kazerne. Op las-t des kei zers bliezen de tromppetters t en middel- eeuwsche wijsjes door graaf Moltke opge dolven uit schrifturen, dagteekenende van 1402. De keizer nam zelf den dirigeerstok ter hand. Vervolgens nam graaf Moltke dezen over. Den volgenden dag kwam de keizer weer de repetitie in de kazerne bijwonen en klom hij weer ep den kapel meesterslessenaar. Over de mate van 's kei zers talent in dit genre laten de Duitsche bladen zich niet uit. Verbrand. Twee kinderen van R. van den Molen, te Assen, een meisje van 6 en een jongetje van 10 jaar, waren Za terdagnamiddag alleen thuis. Het meisje schijat door het haardvuur in brand te zijn geraakt. Toen de pogingen van den knaap, om de vlammen te dooven, niet gelukten, sielde hij naar zijn grootmoeder, die in de buurt woont, op zijn weg ge volgd door het meisje. Nadat het vuur door middel van water was gebluscht, bleek het, dat van de arme "kleine het geheele vel was verbrand. Tengevolge

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 5