70 wilgeboomen, Jet snoeien fltr bomen". HUIS MARTIN DE WINTER. UPS' fabrikaat in Jen welpn brat te Roitertam Paarden- en Veeverzekering-flT Prijspiering „NOORD BRABAND', Afslag Vetspek Dr. Jules De Vos, „Hel ffap van Zeeland" Reclame Bedden. J. JURRIJ-HOEBÉ, TerRéuzen. 1 32,50 f35.-140.-en 14150. Laatste week. Zesde Verloting koopt men het voordeeligst, in het welvoorziene magazijn van EXTRA BERICHTVan af heden tot 1 Maart 1903, verlee- nen wij 5 pet. korting op de prij zen voor contante betaling. Openbare Verkooping FRUITBOOMEN Merinos Sajet. Merinos Sajet. Openbare Verkooping Meubilaire Goederen. 29-31 LANGEMUNT GENT 29-31. Huis van Vertrouwen. 29-31 Lange munt Gent. Vaste Prijzen. H. H. Verkoopers van Prentpostkaarten I Ansichtpostkaarten ZEEUWSCHE HYPOTHEEKBANK Volksverzekeringen. G J. EGBERTS, Utrecht Sigarenfabrihan ten, A. F. NEELEMANS, HULST. 2 pers Veeren Bed. Peluw en Kussens, -£ SO,-. Iedere 30 loten een prijs Prijs per Lot f 0,50. H L J. MAERTENS, YY ordt niet uitgesteld. Verknoping te Eede De Firma J. TH. HENDRIKSE te IJzendijke zal publiek verkoopen Dinsdag 16 December, 2 uren, vóór de woning van B. REIJ- NIERS Nieuwe gezaagde Houtwaren. Loopers en Biggen, 2 bekalfde Vaarzen, 2 bekalfde Koeien. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de heer Ch. AL- LEFS te Koewacht in Januari 1903 verkooping houden van gevelde BRANDHOUT, SNOEI en SPARREN, dienstig voor bakkers en meer. De Notaris A. M. van Rijsoort van Meurs, te Hulst, zal op Dinsdag 16 December 1902 des voormiddags 10 uur, ten verzoeke van den heer ED. VAN ACKER, Land bouwer wonende te Sint Jan Steen, in het openbaar verkoopen 3000 Sparren. geschikt voor staken en heinkodden. 3000 bos Sparresnoei en zeer geschikt voor Klompenmakers. Alles liggende en staande op den Tra,gel van den RietenpolderGemeen te Koeioacht. Te vergaderen bij Mejuffrouw de Wed. Misseghers te Koewacht. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hon- tenisse, zal ten verzoeke der weduwe P. A. BELIS DU BOIS te Hontenisse, op Woensdag 17 December 19C2, des voormiddags 2 uur, ten haren woonhuize in de Molenstraat, in het openbaar verkoopen als: Tafels, Stoelen, Kasten, Kachel, Lampen, Ledikanten, Bedden- en Beddegoederen, Geleierd- en onge- leierd Aardewerk, Keukengerief, en hetgeen meer zal worden ge- pressen teerd. Koopen tot en met f 3.contant. Het Bestuur derAfdeeling Hulst" van de Maatschappij tot bevordering van Lanbouw en Veeteelt in Zeeland heeft de eer ter algemeene kennis te brengen, dat de heer J. G. M. CAMMAN, Rijkstuinbouw- leeraar voor Noord-Brabant en Zeeland te Teteringen, Maandag, 15 December e. k., des namiddags ten 2'/« uur (spoortijd) in het hotel ,,Het Wapen van Zeeland" te Hulst, eene voordracht met licht beelden zal houden over De lezing is toegankelijk voor ieder een, dus ook voor hen die geen lid der Maatschappij zijn. Opruiming bij F. T E R M O T E, Zuiddorpe van 30 tot 50 ets. per stuk. Manufactuur van gemaakte kleediiigstukken voor Dames en Juffrouwen. het best gekend en het bestkoopst der Vlaanderen, De groorste en de schoonste keus voor CONFECTIEN, PALETOTS en PELERINEN voor DAMES en KINDEREN. Groot assortiment van lange gegarneerde PELERINEN en PALETOTS. Bijzonderheid van VAREUZEN en VESTEN voor MEISJES, alsook van blauwe CAPUCHONS voor JONGENS en MEISJES. Rijke keus van FANTAISIECABANS, de nieuwste modellen zeer verschil lende soorten. Overgroots keus van alle slag van pelterijen, zooals MOFFELS, CRAVAT TEN, FURETS," BOAS, RENARDS enz. enz. Zwarte en gekleurde STOFFEN voor HEEREN en DAMES, Fransche MERI NOS in alle breedten, LAKENS voor MANTELS en PRIESTERKLEEREN enz. enz. Wilt ge Uw debiet zien. toenemen, en uwe clientèle tevreden stellen, koopt dan uwe bij fotograaf VAN OVERBEEKE, Donze- Visserslr. 24 te Terneuzen. Duizenden verschillende soorten voor handen van bijna alle plaatsen van Ne derland. Ik vestig speciaal de aandacht op de door mij in den handel ge bracht wordende geïllustreerde kaarten, die onovertrefbaar zijn in uitvoering. Vraagt prijscourant --■•V ifV verwierf onderstaande attesten Aan de Firma J. LIPS Bzn., 1 ZWOLLE. Koninklijk goedgekeurd Maatschappelijk kapitaal 100,000.00. Verzekert1°. tegen sterven, noodzakelijk afmaken en ongeschiktheid, met vaste premie die o. a. voor jonge paarden bedragen /l,50 per f 100 en per halfjaar met 907" schadevergoeding. 2°. tegen brand- en bliksemschade der geheele levende have als afzonderlijke afdeeling k fl,50 per f 1000,-, en per jaar, met volle uit- keering. ZIE VERDER TARIEVEN. AGENTEN GEVRAAGD. LINTHOUT, Directeur. Hoofdagent C. VAN GASSEN, St. Jan Steen. Agent B. C. PUIJLAERT, Zuiddorpe. op Zondag 21 December 1902 om 3 vette konijnen des 's avonds om 6 uur bij ALPHONS VAN DAMME te Kui taart. gevestigd te MIDDELBURG. De bank verstrekt gelden onder eerste Hypo thecair verband en geeft uit 4 °/0 Pandbrieven tegen 99 4/s °/0 in stukken van f IOOÖ, f500 en f 100,—. Inlichtingen verkrijgbaar bij de Heeren P. F. FRUYTIER te Hontenisse; A. MOERDIJK te Zuiddorpe. Maatschappij van Ver zekering op het Leven. WAALWIJK. 8 Maart 1843 Goedgekeurd bij Koninklijk Bbsluit. Speciaal Hoofdagent de Heer HULST. geuten gevraagd Gevraagd einde December 11H. Winkeliers! Heden noteer ik vrijblijvend Prima VET SPEK per kg. /"0,68. MAGERSPEK - 0,70. gesmolten REUZEL - 0,70. ZULT (Boterhamworst) - 0,60. Orders boven f 10 half franco (vrachtgoed) naaste station. Onbe kend rembours Emballage en fust vrij. In 't bijzonder vestig ik de aandacht op de gesmolten Reu zel. Deze wordt onder zoodanige ga rantie verzonden, dat, indien ze niet aan de strengste eischen voldoet, ze on der dezelfde conditie teruggenomen wordt. 24 St. Elisabethplaats blyven steeds eoncurreeren zoowel in prijs als kwaliteit. die goed kan werken en met kinderen omgaan. Adres: W. D. J. HAMMECHER, Grenulaan Ter Neuzen. HOTEL CAFÉ RESTAURANT. Ten allen tijde gelegenheid tot dineeren. Reafstaek a la min n te, enz. RUIME KAMERS. BILLIJKE PRIJZEN. Wordt franco geleverd door gevuld met nieuwe dubbel gezuiverde Veeren, linnen bewaste Tijk, I wollen-, 1 chitsen-, 1 molton Deken, Bed- en Peluwovertrek en 2 matrassen voor Betere kwaliteiten voor te HENGELO (Geld.) door Notaris SCHEPERS van Zelhem, in het openbaar bij WITTE te Hengelo (Geld.) 60O00 Loten. 2000 Prijzen. Ie prijs 1500 Gulden. 2e prijs 800 Gulden. 3e prijs 600 Gulden. 4e prijs 400 Gulden of een Paard. Verkrijgbaar bij Th. MOERDIJK te Zuiddorpe, D. J. J. JANSEN, Hengelo (G.) vraagt wederverkoopers. Het gebruik van MERINOS SAJET neemt steeds toe, dank zijne sterkte en goed blijven van kleur, dus huismoeders en dames gebruikt steeds Circa 300 Machi nes, in verschillende soorten, steeds voor handen- Voor het maken van aeeoord ten al pien tijde aan huis te ""ontbieden. s>&-' Mfe S.A O It l> It E C II T Mijne Heeren Gaarne betuigen wij U onze oprechte voldoening over de door U geleverde Kluisdeur, welke zich zoo kranig hield in den grooten brand onzer Magazijnen en Fabrieksgebouwen aan de Prins Hendrikkade te Rotterdam (Feijen- oord.) De braud brak uit in den vooravond van den ïïden IVovember 1. 1. en nam weldra zoodanig iu omvang en hevigheid toe, dat aan geen behoud on zer panden meer te denken was, niettegenstaande alle stoom-, hand en havenbrandspuiten der gemeente aanwezig waren. Van onze panden bleef dan ook niets over dan eene kolossale ruïne, te midden waarvan de Kluis stond, die gelijkvloers gebouwd, aan alle zijden aan 't vuur blootgesteld was geweest De ontzettende vuurpoel werd verscheidene dagen bespoten, totdat men llden November iu staat was het puin rond de Kluis te verwijderen en met het openen van de deur te beginuen. De 40 m/M. dikke deurplaat was door de hitte zoodanig uitgezet en ge build, dat de sleutel verlengd moest worden om daarmede het slot te kunnen openen. Met genoegen constateerden wij toen dat hoeken en papieren in de Kluis geen schade hadden geleden en voor de toekomst weder bruikbaar waren. Een brand, zóó hevig en uitgestrekt als deze, is zóó zeldzaam, het bewijs voor de hctroiiwlmarheid van Uw fabrikaat zóó doorslaand, dat wij daarom gaarne hulde brengen aan Uw alles zins deugdelijk werk, met welks schitterend succes we U geluk wehschen. De kluis zelve was gebouwd onder leiding van den Architect den Heer J. P. STOK Wzn. alhier, aan wien wij eveneens gaarne hiermede hulde brengen en dank betuigen, Terwijl wij U gaarne toestaan van het bovenstaande vrijelijk gebruik te maken, verblijven wij Hoogachtend (w. g.) W. YAN DER LUGT ZOON. ROTTERDAM, 19 November 1902. De ondergeteekenden verklaren bij deze, om te dienen waar noodig, dat j den geweldigen brand op Maandagavond Nov. 19112, uitge broken circa 9 uur in de Stoomkuiperij en Kistenfabriek van de lirmu YV. VAN DKll LUGT ZOON te Rotterdam, aan de Prins Hendrik kade, de Kluis en Kluisdeur, gedurende meer dan VIER ETMA LEN is blootgesteld geweest aan een hevigen vuur gloed en daarna eenige dagen met water is bespoten dat op Oinsdag 11 November 1902, des namiddags te half één uur, in tegenwoordigheid van de ondergeteekenden en van autoriteiten en belanghebbenden, de bedoelde Kluisdeur, geleverd en gesteld door de Firma J LSI'S Rzn. te Dordrecht, is geopend en daarbij is gebleken, dat de inhoud van de Kluis was gebleven GEHEEL GAAF EN ONG ESOHONDENwaarna de architect van den bouw de Heer J. P. STOK Wzn. en de firmanten der firma J. LIPS Bzn., allen mede tegen woordig, werden gelukgewenscht met de gebleken degelijkheid van hun werk. ROTTERDAM, 19 November 1902. (w. g.) H. J. v. d. HOEVEN, Notaris. ARNOLD GILISSEN, Bankier. H. T. LANDMAN ZOON, Fabrikanten. M. M. LOURENS, Architect, Hoofdman t. d. Rott. vrijw. brandweer. J. C. MEISCHKE, Inspecteur v. d. Bouwpolitie. D. CHABOT, Dir. der Naaml. Venn. „Vrieseveem." Vertegenwoordiger van LIPS' Fabrikaten te HULST: Floris de MOOR. bij K TE (tramlijn Zuidstatie Rabot,) is te raadplegen voor Vrouwenziek ten (Genees- en heelkundige behandeling) alle Maan-, Woens- en Vrijdagen van 2 tot 4 uren. Zierikzee, N aaimachines Gebr. Kaan te Hoek.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 4