Bericht. BOUWLAND Houtverkoopingen, Een HUIS en ERF Boomen- Verkoopingen H ulst. Een WOONHUIS en ERF Een WOONHUIS en ERF 5 Zware Kerspopulieren en 23 Olmen Boompjes, 20 CANADA- en 25 OLMENBOOMEN, 34.34,50 li. Openbare Verhooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare verkooping. Openbare Verkooping. Houtwaren en Biggen Openbare Verkooping Telegrammen. Correspondentie. Rechtszaken. Marktberichten. Advertentiën. Deurwaarder ADRIAANSE. P. J. Kruijsse. Donderdag 8 Januari 1903, Woensdag 17 December 1902, Woensdag 24 December eene partij vruchtbaar te IJzendijke. iU9 gave Canada boomen te a rdenbnr». 50 Olmen boomen, VERKOOPING FIRp J. TH. HENDRIKSE. de vraag zal wel gewettigd zijn Bestond er goede, plausibile reden buiten de voor dracht te gaan 1 Waren de personen, die daar vermeld stonden, dan niet berekend voor de taak, die zij als lid der commissie zouden hebben te verrichten. Die benoeming heeft niet alleen verwon dering verwekt, maar ook ontevredenheid, wrevel, bij de meerderheid in dit district. En dit wel om een bijzondere reden. Wat toch is het geval Met de lijst in de hand is het voor iemand, die eenigszins op de hoogte is met de toestanden, niet moeilijk te berekenen, hoevelen van de leden, die thans zijn benoemd, behooren tot eene partij, wier principieële volgelingen toch waarlijk de meerderheid niet zijn in dit district. Ik spreek van principieële volgelingen voor niemand toch is het een geheim, dat het stemmencijfer, aan het liberalisme hier ge geven, de maatstaf niet is van de macht dezer partij, dat verreweg de meesten, die deze partij steunen door hunne stem, dit niet doen uit overtuiging, maar om rede nen, die met de politiek heelemaal niets hebben te maken (ten zij men door poli tiek wil verstaan de politiek van het eigenbelang). En daarom dringt zich bij de beschou wing van de lijst der benoemde leden in meergenoemde commissie onwillekeurig de gedachte op, dat de benoeming is geinspi- reerd geworden door partijgeest dat men den stelregel heeft gevolgd tout pour nous et nos amis. Naar mijn bescheiden meening, had men toch wel rekening mogen en moeten hou den met het feit, dat de katholieke bevol king in het district Hulst overwegend is, en dat onder de Katholioken toch ook mannen gevonden worden, die en tijd en lust en bekwaamheid bezitten, om in het een of ander officieel college zitting te nemen. Het ware te wensehen dat daar op meer de aandacht werd gevestigd, en dat het uitsluitingsysteem dan toch einde lijk eens verhuize naar een museum van oudheden waar zulke dingen thuis behoo ren, het nageslacht ten bewijze, hoe peu terig klein het liberalisme is geweest, ook nog in den tijd, toen het reeds leed aan bloedarmoede, en gedoemd was, een alles behalve roemvollen dood te sterven. Z. Mynheer de Redacteur De rijksweg van Ter Neuzen naar Sluis kil, voorheen zeker een der schoonste wegen uit de provincie, is thans zoo slecht geworden, dat hij eer op een modderpoel f:~elijkt dan op een rijweg. Op het bekeide gedeelte ligt een laag van vette klei, soms wel een dM. dik en op het niet bekeide gedeelte treft men putten aan van eenige dM. diepte. Van voetpaden langs den weg is niets te bespeuren, 't Is zoo ellendig met dezen weg gesteld, dat hij onbe gaanbaar en onberijdbaar is geworden. Gelukkig door de harde vorst is de slijk nu verhard. Maar als het eens aan dooien gaat, wat dan Is daar niets aan te veranderen Dankend X. Ter Neuzen. Afgeluisterd gesprek tusschen Caro en Mop. Caro. Wat, Wat, waarom zoo droevig Mopke, staat het weer U niet aan 1 toch niet te koud zeker voor een echte poedel 1 Mop. Dat weet je wel beter Caro, doch ik moet U, als mijn beste makker iets vertellen en (daar begint Mop te snikken.) Caro. Mop gij doet mij schrikken maar laat eens hooren, gij rijdt ook altijd met de zware kar. Mop. Caro ik zal U wellicht geen nieuwjaar meer kunnen wensehen. Caro. Watblief, ik begrijp U niet goed gij zijt toch niet verkocht of uw baas gaat toch niet verhuizen. Mop. Was het dat maar doch veel erger, enfin ik zal bij veertien dagen worden dood geschoten (hier begint Mop luid op te janken.) Caro. Gij wilt mij beet nemen hé Mopke 1 Mop. Luistert Caro, gisteravond nadat mijn baas gegeten en zijn pijp had laten vieren, zette hij zich achter de snorrende kachel, zit een oogenblik in gedachten en vraagt eensklaps ,,Wel moeder wat denk je nou, mag de hond blijven of moet hij weg Kunt gij daar nog van spreken F'rans, gij gelooft dat het geld op onzen rug groeit; vier gulden belasting waar moet dat van daan komen Ja vrouw, maar we hebben toch veel plezier van hem, hij is immers onze trou we Mop, hé manneken Kom eens hier, riep de baas, en meteen wipte ik op zijn schoot. 't Is waar, antwoordt grootje, na zooveel jaren is hij ons lief geworden, doch ik doe de uitgaven en het gaat niet. Wel, zei toen de baas, dan zullen wij hem dan doodschieten, en bij dit gezegde voelde ik iets vochtigs op mijne haren val len, het was een traan van mijnen dier baren meester. Caro. Ik ben er geheel van ontsteld Mop, ik heb er bij mij t'huis nog niets van deze belasting gehoord, doch zal mijn ooien goed de kostgeven want wie weet want mij te wachten staat. Mop. Moge U een beter lot beschoren zijn, mijn beste vriend. Beiden dachten nog eens na over het doodvonnis van Mop Belastingen toen ging ieder zijn weegs. St. Jansteen, December 1902. DEN HAAG 12 Dec. Minister Kuyper bracht namens de regeering hulde aan de nagedachtenis van min. Kruys, die in een schoone carrière zich jegens de vloot, het vaderland en de Kroon verdienstelijk maakte. De voorzitter huldigde den vice-admiraal als een trouwe raadsman der Kroon en een degelijk en braaf zee-officier. Omtrent de woningwet 'verklaarde de min. dat hij niet aanstonds voor ernstige geldige offers zal terugdeinzen. Schaper ciitiseerde, naar aanleiding dtr bekende brochure Melchers, heftig de toe standen in 't krankzinnigengesticht te Zutfen. De minister betoogde tegenover Scha per de onpartijdigheid der geneeskundige staatscommissie, met 't onderzoek belast Wegens plaatsgebrek moest de Beurs en veel andere berichten noodzakelijkerwijze blijven liggen. Arrondissements-Rechtbank te Middelburg PER TELEGRAAF. Heden Vrijdag zijn veroordeeld P. D. 20 jaar arbeider en J. J. S. 19 jaar, bak kersknecht, beiden Goes, ter zake van diefstal en het opzettelijk en wederrech telijk dooden van aan een ander toe- behoorende dieren, de le tot 7 m. en de 2e tot 1 m. gev. straf, en D. J. S. 15 j. J. J. W. 15 j. K. de B. 15 j. en A. L. 16 j. allen zonder beroep, Middelburg, de le en 2e aldaar in hechtenis, allen be klaagd van huisvredebreuk, de le, 2e en 3e van verschillende feiten diefstal en de le bovendien van eenvoudige beleediging van een ambtenaar, de le tot 1 jaar en de 2e tot 6 m. gev. straf, beiden met min dering der preventieve hechtenis, de 3e tot 4 m. gev. straf en de 4e tot f 3 b. s. 3 d. h. G. H. N. 24 j. gep. O. I. militair, zon der vaste woon of verblijfplaats en thans te Middelburg in hechtenis, beklaagd van het opzettelijk en als echt en onvervalscht uitgeven van muntspeciën waarvan de valsehheid, toen hij ze ontving, bekend was, werd vrijgesproken en ontslagen van rechtsvervolging en zijne invrijheidstelling bevolen. Bij bevelschrift der Arrondissements- Rechtbank te Middelburg zijn naar de openbare terechtzitting dier Rechtbank verwezen le A. S. oud 17 jaar, geboren te Zaam- slag, 2e L. R. oud 19 jaar, geboren te Stekene, 3e C. R. oud 17 jaar, geboren te Stekene, allen wonende te Axel en ge detineerd te Middelburg ter zake dat de le en 2e in den avond van 2 December 1.1. omstreeks 7 uur te Axel in den win kel van E. Goosian verschillende geldstuk ken tot een gezamenlijk bedrag van f 47.75 hebben weggenomen terwijl de 3e opzet telijk eenige geldstukken tot een geza menlijk bedrag van ongeveer f 15, weten de dat die door diefstal waren verkregen van de le beklaagde ten geschenke heeft aangenomen. Aan de twee eerste beklaagden is jhr. Mr. J. A. Schorer aan de derde Mr. A. A. de Veer Gz. advocaat te Middelburg ambtshalve als verdediger toegevoegd. Hulst, 8 Dec. Middenprijs per 100 ko- Tarwe f 8,Rogge f 6,25. Wintergerst f 7,25 Zomergerst f 0,— Haver f 6,—. Erwten f 10,50, Paardenboonen f 0, Duivenboonen f 0,—, Witteboonen f 11,—. Bruineboonen f 10,50, Boekweit f 0,—Lijn zaad f 13,50. Aardappels f 3,50. Koolzaad per zak van 106 liters f 0,00. Boter per kilo f 1.25 Eieren per 26 stuks f 150. Er waren ter veemarkt te koop gesteld 30 stuks hoornvee, 11 varkens, verkocht 12 7 2 Schapen. Middelburg, 11 Dec. Ter graanmarkt van heden was, met uitzondering van ronde bruineboonen, die niet getoond wer den, een ruime aanvoer van meest alle granen uit Walcheren. De noteering is als volgt: Walch. tar we kon men tot f 7 koopen rogge hield men op f 5.75; wintergerst niet getoond; zomer dito f 4.60 a f 4.75; Walch. witte boonen, veel gevraagd, werden van f 11.75 tot f 12 gekocht; ronde bruineboonen niet ter markt; lange dito f 11; paardenboo nen f 6.75 a f7; kroouerwten werden van f 9.75 tot f 10 gekocht; koolzaalzaad hield men op f 8.25. Boter f 0.527» a f 0.571/» per kilo. Eieren f 7.per 00 stuks. Olie, van Inl. zaad, Raap- f 26,Pa- tent- f 28,Lijn- f 26,per heet. a cont.op 6 w. f 1,p. h. hooger. Koeken, van Inl. zaad. Raap- f 8'/«, lijn- f 13,per 104 st. Goes, 9 Dec. De aanvoer van granen was ruim de stemming flauw. Tarwe f 6,a f 6,75. Rogge f5, a f5,25. Winterg. per 100 kilo f7,25 a f7,60 Zomergerst per 100 kilo f 0.00 a f 0,00. Haver per 100 kilo f 6,25. a f 7,—. Brui ne Buonen f 6,00 a f 9,25 Paardenboonen f 0,00 a f 0,00 Koolzaad f 0,00 a f 0,00. Groene erwten f 9.— a f 9,75. Kroonerw- ten f 9.a f 10. Yersche Boter f 1,04 a f 1,14 mid. 52 de kilo. Eieren f 6,40 a f 7.mid. 165 ct. de 25 stuks. Eieren weinig ter markt, Boter tamelijk met weinig vraag. Oostburg, 10 Dec. Ter graanmarkt van heden was de aanvoer weder goed ruim met goeden handel, doch door stemming in de scheepvaart waren de erwten iets lager te verkoppen waarom giooter aan voer. Men besteedde voor:, jarige tarwe f 0. a f 0.den H.L.nieuwe 6.90 f a f7.25 den H.L.jarige rogge f a f nieuwe f 5.30 a f 5.50 den H.L.; jarige wintergerst fa fnieuwe f7.40 a f 7.75 per 100 K.G.jarige zomer gerst f a f nieuwe f 7.a f 7.10 de 100 K.G.haver f 6.— a f 6.75 per 100 K.G.; paardenboonen f 7.4 f 7.10 den H.L.groene erwten f a f kroonerwten f 8.80 a f 9,60; kool zaad f a f A op Dinsdag 23 December 1902, •""bij Alph. LAMBERT te Boschka- PELLE. Benevens eene partij nieuwe Meu belen. D op Dinsdag 30 December 1902, 'bij A. J. BOGAERT te Lamswaarde. Benevens 2 loopvarkens en biggen. f op Woensdag 31 December 1902, bij Alph. VERMEULEN te Stoppeldijk (Pauluspolder.) Benevens Beestiaal. F) op Woensdag 7 Januari 1903, u-bij P. L. JONKHEIJM te Rapen burg. Benevens B -estiaal. F op Donderdag 8 Januari 1903 bij F. MOORTHAMER te Kui taart. Benevens Beestiaal enz. Tevens wordt bij deze kennisgegeven dat de verkooping van Paarden/ Rij tuigen. Wagens en verder gereed schap, gediend hebbende voor den wa- gendienst Hulst-Walsoorden, ten ver zoeke van den heer Ed. v. KEMSEKE te Hulst, zal plaats hebben in 't Be gin Februari 1903. Het nog nieuw zijnde te Walsoorden (Hontenisse) behoorende tot de nalaten schap van den heer P. A. ADRIAAN- SENS-GOEDHART is ingesteld op 2275 gulden. Toeslag op Donderdag 18 December 1902, om 3 uur namiddag ter herber- ge van den heer Willem Adriaansens op den Groenendijk. Notaris DUMOLEYN. De ondergeteekende bericht hierme de, dat hij zich aldaar gevestigd heeft als Drukker, en beveelt zich aan tot het vervaardigen van alle voorkomen de Drukwerken. Verder belast hij zich met het plaat sen van Advertentiën in alle cou ranten, zonder verhooging van prijs, levert alle couranten en tijdschriften en neemt bestellingen aan voor alle voorkomende Boekwerken. Is te spreken ten huize van den heer J. BRIOEN-STROUCKEN, des morgens van 8 li1/», des namiddags van 1 37» en des avonds van half 5 77» ure. Hopende door eene nette en vlugge bediening ieders gunst te mogen ont vangen. Aanbevelend. HULST, AXEL december 1902. Snelpersdrukkerij N. B. Visitekaartjes van 40, 50, 60 75, eu 100 cent per 100 stuks, met, passende enveloppen 60 80, 100 en '25 cent per 100 stuks. De Notaris E. B. DUMOLEYN te Hontenisse, zal ten verzoeke van de Erven van wijlen Johannes VOSHAERT ter herberge van Johannes CAM- MAART te Kampen (Stoppeldijk) op des namiddags 2 uur in het openbaar verkoopen te Kampen (Stoppeldijk,) kadastraal bekend in sectie A nos. 222 groot 12 aren 35 centiaren. Aanvaarding bij betaling koopsom uiterlijk binnen 1 maa^d. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal krachtens artikels 1223/1255 Bur gerlijk Wetboek, in het Hótel „CEN TRAAL" op Ret marktplein te Ter Neuzen op Woensdag 24 December 1902, des namiddags ten 2 ure, verkoopen Koop f te Terneuzen (LIEVENSPOLDER) nabij de KERKHOFLAAN, kadas- tes sectie D nummer 377 groot 77 centiaren. Koop 2. naast het vorige, kadaster sectie D nummer 378 groot 73 centiaren. Waarvan een bewoond door den ei genaar Frederik BAKKER en één in huur bij MASIELJE voor f 1,60 per- week. Te aanvaarden bij de betaling. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van de Erven van Mejuffrouw Maria TOLLENAAR Wed. Daniel van de WEGE, overleden te Hoek, op Maandag 2» December 1!)02, des namiddags ten 1 ure, verkoopen allen staande op den dijk behoo rende bij de hofstede bewoond door Daniel TOLLENAAR tegen de „Knol" gemeente Hoek. Notaris Vollenhoven van Daalen te Sas van Gent, zal ten verzoeke van de Familie STEVENS, op Dinsdag 23 December e.k. voorm. 10 uur, in het openbaar verkoopen staande in het boschje nabij het Molenwater aldaar en gemakkelijk te vervoeren. De boomen moeten vóór 15 Februari zijn weggehaald. Betaling koopsommen vóór het rooien en onkosten ad 10 pCt. binnen 5 dagen. Te vergaderen ter plaatse. Nadere informaties ten kantore van voornoemden Notaris. De Notaris P. ZIJLSTRA te IJzen dijke is voornemens bij Instel, en daarna bij Toewijzing, telkens des namiddags 2 uur. in ,,de Stadsher berg" bij de Kinderen RISSEEUW te Oostburg, publiek te verkoopen gelegen in de polders Nieuwe Pas- sageule, Kleine- en Groote Boom en Beooster-Eede, aUes in de ge meente St. Kruis, sectie A nom- mers 102—107, B 11—16, 31—36, 85, 86, 89 bis, 90 C 146, 185, 186, 236, 236 bis, 237, 238, 239, E 362, samen groot verdeeld in elf koopen. Breeder omschreven bij verkoopboek jes mej kaart gratis op 'aanvraag ver krijgbaar ten kantore van gemelden Notaris, waar mede verdere inlichtin gen worden gegeven. De Notaris P. DREGMANS, te Axel, zal met gedeeltelijke tusschenkomst van zijn ambtgenootTh. STEEGERS, te Assenede, ten verzoeke van JOSEPHUS DE CLERK te Ter Neuzen en de Erven zijner overledene vrouw J. F. M. VAN BELLE op Maandag; 22 December I JM»2, des namiddags 1 ure, in de her berg bij Polydore Bockstael te Sas van Gent, verkoopen Koop 1. 2 hectaren 54 aren, 62 centiaren of 5 gemeten 213 roeden BOUWLAND, in den St. Albert- polder, gemeente Sas van Gent, kasdastraal bekend in sectie B num mer 657 ged. Koop 2. 2 hectaren, 54 aren 62 centiaren of 5 gemeten 213 roeden BOUWLAND, in den St. Albert- polder, gemeente Sas van Gent, kadastraal bekend in sectie B num mer 657 ged. Grondlasten van beide koopen f 25,70. rj ±34 aren 05 centiaren Koop 3. a. of 229 roeden BOUW LAND, gelegen als voren, kadas traal bekend in sectie B nummer 657 ged. b5 aren 70 centiaren of 40 roe" den GROND aldaar, kadastraa bekend in sectie B nummer 658 1 in erfpacht tot 16 October 1905 bij C. L. Seghers voor f 18,80 per jaar. Koopen 1 en 2 in pacht bij genoem den Bockstael tot het rooven van den oogst in 1905 voor f 461,34 per den hoop. Lasten voor eigenaars rekening en Koop 3 a. in pacht bij genoemden Seghers tot het rooven van den oogst in 1904 voor f 36 per den hoop. Lasten voor eigenaar. Betaling der koopsom 3 maanden onkosten 8«/« acht dagen. De pachten en erfpacht beginnen se dert de laatste valdagen in voordeel der koopers te loopen, doch moeten zij daar entegen bij de betaling hunner koop sommen aan de verkoopers opleggen het sedert die laatste valdagen tot den dag der betaling verschenen gedeelte dier pacht en erfpacht. Grondlasten van 1 Januari 1903 en polderlasten van 1 Mei 1903 voor koo pers. De Firma J. Th. HENDRIKSE te IJzendijke, zal publiek verkoopen lo. Woensdag 17 December a. s., 2 uren, met Notaris STEEGERS te Assenede, ten verzoeke van den heer PETRUS DE JAEGER, landbouwer en grondeigenaar te IJzendijke metende tot 2 M., wassende in het Boschje nabij de Ponte. 2o. Dinsdag 30 December a. s,, 2 uren, voor Madama Wed. Ch. VAN ACKER, grondeigenares aldaar. metende tot 1,50 M., wassende op hare weide in pacht bij de Wed. Alf. BLON- DEEL, nabij de gemeente. ZEGT HET VOORT. VAN «I» Zaterdag 27 December (3den Kerstdag op het hofplein der Kinderen DE JAEGER te Hoofdplaat en bij den heer A. C. MAES. De Notaris P. DREGMANS te Axel, zal ten verzoeke van P. DE ROOIJ te Bosehkappelle (Stoppelrijk Veer) op zijn erf aldaar op Vrijdag den 2 Januari ilHKt, des voormiddags ten 11 ure, verkoopen als, Planken, Ribben, Platen, Stij len, Latten enz. enz. Voorts eene partij Varkens en Biggen.

Krantenbank Zeeland

Zelandia | 1902 | | pagina 3